Region Uppsala

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 24 juni

Dela

Årsprognos på minus 1 165 miljoner kronor för Akademiska

Efter maj månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset på minus 1 165 miljoner kronor (nästan 1,2 miljarder kronor). Det är exakt samma prognos som föregående månad.

Lasarettet i Enköping har en årsprognos på minus 30 miljoner kronor, även det är oförändrat sedan föregående månad. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet har en årsprognos på plus 24 miljoner kronor. Det ger en årsprognos på minus 1 171 miljoner kronor för sjukhusstyrelsens totala verksamhet.

Programarbete för en ombyggnation av akuten ska startas

Vid sitt möte tillstyrkte sjukhusstyrelsen en start av programarbetet för en Ombyggnation av akutmottagningen. Detta till en investeringsutgift om högst 5 410 000 kronor (cirka 5,4 miljoner).

Akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset tar emot ungefär 55 000 besökare årligen, samtidigt som Region Uppsalas befolkning stadigt ökar. Lokalerna är dock föråldrade och lever inte upp till dagens krav på arbetsmiljö, samt en lugn och säker miljö för patienter, närstående och personal.

För att åtgärda detta fattade sjukhusstyrelsen i juni 2023 beslut om att inleda en förstudie för ombyggnation av akutmottagningen. Ombyggnationen syftar till att modernisera och anpassa de befintliga lokalerna så att de kan sortera, prioritera och ta hand om det stora patientflödet på ett effektivare och säkrare sätt. I framtiden bedöms att en helt ny större akutmottagning krävs för att möta upp Uppsalas ökande befolkning. Innan dess behöver dock befintlig akutmottagning moderniseras, och därför fattades nu ett beslut om detta programarbete.

Projektet omfattar bland annat en ombyggnad av entré, väntrum, reception och tillskapande av triagerum (rum för sortering av patienter). Därtill en tillfällig entré under byggtiden och en ombyggnad av den stora öppna expeditionen till mindre teamstationer. Programarbetet tänks starta under den andra halvan av 2024, och vara klar under det första kvartalet 2025. Planerad start av själva genomförandet följer sedan under tredje kvartalet 2025. Den totala investeringsutgiften för programarbete och genomförande uppskattas till cirka 73,5 miljoner kronor.

Förstudie för Thoraxuppvaket ska genomföras

En förstudie för projektet Utbyggnad av Thoraxuppvaket (TUVA) ska genomföras, till en kostnad om högst 820 000 kronor. Detta beslutade sjukhusstyrelsen vid sitt möte.

Antalet patienter som är i behov av operation och därmed postoperativ övervakning ökar i takt med Region Uppsalas åldrande befolkning. Allt fler personer med hjärtrytmrubbningar får pacemaker eller defibrillator (ICD) inopererade. Dessa patienter tas omhand efter sin operation på Thoraxuppvaket (TUVA) inom Akademiska sjukhuset.

Idag råder det, enligt tjänsteutlåtandet, brist på både intensivvårdssjuksköterskor och vårdplatser. Därför finns ett behov av att fem befintliga rum (förrådsutrymmen och expeditioner) vid TUVA slås ihop till ett stort övervakningsrum.

Förstudie för ombyggnation av isoleringsrum genomförs

En förstudie för en Ombyggnation av isoleringsrum för luftburen smitta vid verksamhetsområdet Infektionssjukdomar ska genomföras, beslutade sjukhusstyrelsen vid sitt möte. Detta till en kostnad om högst 385 000 kronor.

Bakgrunden är att isoleringsrum för patienter med luftburen smitta och högsmittsam allvarlig infektion under hösten 2023 genomgått en intern utredning. I utredningen framkommer att rummen inte uppfyller dagens krav på täthet och luftombyten. En ombyggnad av isoleringsrummen är därför, enligt ärendets handlingar, nödvändig.

Nyckelord

Länkar

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 24 juni25.6.2024 09:02:52 CEST | Pressmeddelande

Riktlinjer för reklam i kollektivtrafiken Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har fattat beslut om riktlinjer för reklam i kollektivtrafiken. Syftet med riktlinjerna är att klargöra vilken typ av reklam som är tillåten, och innebär att reklam kan förekomma utanpå fordonen, i väderskydden och ombord på bussarna. De fem kategorier av reklam som kan förekomma är samhällsinformation, event, reklam som uppmanar till ökat kollektivt resande, kommersiell reklam och politisk och annan idéburen annonsering. Reklamen ska vara i linje med Region Uppsalas värdegrund, och reklam för alkohol, droger, nikotinprodukter - förutom rökavvänjningsprodukter - eller spel om pengar är inte tillåtet. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. Få förändringar i trafikplanen för buss år 2025 På grund av det ekonomiska läget kommer Region Uppsala inte göra några större utökningar av busstrafiken under 2025. Beslut fattades om att förlänga linje 14 i Uppal

Ökad ersättning till vårdcentralerna för jämlik vård i hela länet20.6.2024 12:19:04 CEST | Pressmeddelande

Vid sitt möte beslutade vårdstyrelsen att ändra på ersättningsmodellen för Uppsala läns samtliga vårdcentraler. Bland annat ökar den fasta ersättningen för listade patienter från dagens 80 procent av den totala ersättningen till 90 procent. Beslutet är ett sätt att styra resurserna mot vårdbehov, samt stärka landsbygdens vårdcentraler. I det nya ersättningssystemet kommer ekonomiska resurser att tillföras.

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 18-19 juni19.6.2024 16:10:42 CEST | Nyheter

Regionplan och budget 2025–2027 fastställdes Regionfullmäktige fastställde regionplan och budget för 2025–2027. Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som anger inriktningen för hela Region Uppsalas verksamhet, dels för det kommande budgetåret 2025, dels för den kommande treårsperioden. Utgångspunkten är Region Uppsalas styrmodell, som innehåller fyra strategiska mål: ”attraktiv arbetsplats”, ”hög tillgänglighet”, ”god kvalitet med ekonomi i balans” samt ”hållbar och konkurrenskraftig utveckling”. För att möta de stora utmaningarna inom hälso- och sjukvården genomförs en kraftsamling för sjukvården innehållande de två utvecklingsprojekten Helhetsgreppet och Fokus vårdskifte. För 2025 avsätts 100 miljoner kronor för kraftsamlingen. Helhetsgreppet är ett regionövergripande arbete som har påbörjats sedan tidigare för att stärka kompetensförsörjningen i regionen och medlen ska gå till satsningar på att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla egen personal. Målet med arbetet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye