Active Biotech tillhandahåller statusuppdatering i projekten

Dela

Lund, 3 juni 2020 - Active Biotech (Nasdaq Stockholm: ACTI) tillhandahåller idag en statusuppdatering i projekten i och med den nya inriktningen som kommunicerades i början av februari. Denna förkortade uppdatering tillhandahålls som ersättning för den kapitalmarknadsdag som tidigare planerades till den 19 maj, och som vi istället avser att genomföra under det fjärde kvartalet i år med förbehåll för status avseende Covid-19. Trots Covid-19-pandemin har de flesta aktiviteterna i våra projekt genomförts planenligt och hittills har inga projekttidslinjer påverkats väsentligt.

Fas 1b/2-studien med naptumomab i kombination med checkpoint-hämmaren durvalumab hos patienter med avancerad solida tumörer syftar till att fastställa maximalt tolererad dos av kombinationen innan man går vidare i en utvidgad kohort-studie i USA. Studien fortskrider enligt plan och vi ser fram emot att meddela resultaten från doseskaleringsfasen i denna studie senare i år.

I tasquinimod-projektet, som är inriktat på multipelt myelom, pågår de slutliga förberedelserna för att starta den första kliniska studien med tasquinimod i denna indikation. Studien, som är planerad att rekrytera upp till 54 patienter, kommer först att fastställa maximalt tolererad dos av tasquinimod för att sedan testa tasquinimod i kombination med oral multipelt myelom standardbehandling med ixazomib, lenalidomide och dexamethason. Utvidgade kohort-studier, för tasquinimod som monoterapi och i kombination med orala standardbehandlingar, kommer att starta för att undersöka preliminär anti-myelomaktivitet. Covid-19-pandemin har bromsat studieförberedelserna för studien under april och maj, men våra framskridna förberedelser gör det möjligt för oss att bibehålla det tidigare kommunicerade målet att den första patienten rekryteras i studien under tredje kvartalet i år. Mer detaljerad information om studien finns tillgänglig på clinicaltrials.gov (NCT04405167).

Nya prekliniska data avseende effekterna av tasquinimod i experimentella modeller av multipelt myelom kommer att presenteras vid den virtuella versionen av European Hematology Association Meeting - EHA, 11-22 juni. Data som ska presenteras inkluderar effekter av tasquinimod i monoterapi och i kombination med behandlingar från läkemedelsklasserna som avses att användas i den kommande kliniska studien, dvs immunmodulerande läkemedel (IMiDs) och proteasom-hämmare (PI). Detta arbete har slutförts i samarbete med Dr Yulia Nefedova och hennes team vid Wistar Institute, Philadelphia, USA. Resultaten kommer att göras tillgängliga på activebiotech.com i samband med presentationen.

I laquinimod-projektet, som nu är inriktat på ett projekt för systemisk behandling av Crohns sjukdom, och ett projekt inriktat på utveckling av en ny topikal behandling för ögonsjukdomarna uveit och våt AMD, har det också gjorts framsteg. Vi har ingått ett avtal med Leukocare AG, som har expertis inom formuleringsutveckling för att stödja vårt arbete med att utveckla en topikal formulering. Parallellt har vi identifierat samarbetspartners för att ytterligare utvidga våra prekliniska data för laquinimod i avancerade prekliniska modeller av ögonsjukdomarna. För Crohns sjukdom utvärderar och sammanställer vi dokumentation av tidigare resultat från den kliniska fas 2a-studien, inför en kommande regulatorisk rådgivningsprocess med FDA och EMA. 

Ett abstrakt som rapporterar effekterna av laquinimod i en experimentell modell för uveit, en ögonsjukdom som kan leda till blindhet, har accepterats för presentation vid det vetenskapliga mötet American Association of Immunology, och publicerades nyligen i Journal of Immunology (J Immunol 1 maj 2020, 204 (1 supplement) 150,18). Denna studie har utförts av ett forskarteam vid National Eye Institute vid National Institute of Health i USA, och undersökningen visar att laquinimod helt förhindrade utveckling av sjukdom och hämmade pro-inflammatoriska processer i en musmodell av autoimmun uveit. Sammanfattningen kan laddas ner från activebiotech.com.

”Jag är mycket nöjd med de framsteg vi har uppnått i våra utvecklingsprojekt sedan vårt nya forskningsfokus tillkännagavs i februari i år. Jag ser fram mot nästa steg med tasquinimod med start av den första kliniska studien i multipelt myelom”, säger Helena Eriksson, forskningschef på Active Biotech.

Vid Active Biotechs årsstämma, som hölls den 19 maj 2020, förstärktes styrelsen ytterligare med de nya styrelseledamöterna, Dr. Elaine Sullivan, Dr. Aleksandar Danilovski och Dr. Axel Glasmacher. Alla med bred internationell kompetens och omfattande vetenskaplig expertis inom de områden som Active Biotech nu fokuserar på. Aleksandar har expertis speciellt inom CMC och det regulatoriska området. Axel kommer att bidra med bred medicinsk kunskap, klinisk utveckling och regulatorisk kompetens specifikt inom hematologi, medan Elaine kompletterar styrelsen med sin breda erfarenhet från roller inom forskningsledning, affärsutveckling och verkställande ledning. Alla styrelseledamöter kommer att arbeta tillsammans med Active Biotech-teamet för att stödja genomförandet av den nya inriktningen.

”Vi välkomnar Elaine, Aleksandar och Axel till Active Biotech, de kommer att utgöra ett viktigt komplement till styrelsen och Active Biotech-teamet. Tillsammans blir vi ett starkt team för att utveckla projekten enligt vår nya inriktning”, säger Helén Tuvesson, VD för Active Biotech.

For further information, please contact:
Helén Tuvesson, CEO
Tel. +46 46 19 21 56

Hans Kolam, CFO
Tel +46 46 19 20 44

Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI) är ett bioteknikföretag med focus på cancer och autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar. Naptumomab, en immunterapi licensierad till NeoTX Therapeutics Ltd., är i klinisk fas 1b/2 utveckling för behandling av solida tumörer, NCT03983954. Tasquinimod, en immunmodulator, utvecklas för behandling av multipelt myelom. Laquinimod, en immunmodulator, utvärderas som en möjlig behandling av ögonsjukdomarna våt AMD och uveit samt den inflammatoriska tarmsjukdomen Crohns sjukdom. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00

Denna information är sådan information som Active Biotech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 3 juni, 2020, kl. 08.30 CET.

Bilaga

Om

GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Bergman & Beving AB: Aktierelaterat incitamentsprogram25.9.2020 11:00:00 CESTPressmeddelande

Pressmeddelande Aktierelaterat incitamentsprogram Det av årsstämman 2020 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar cirka 20 ledningspersoner om maximalt 244 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har fulltecknats. Köpoptionerna kommer att överlåtas till ett pris av 4,96 SEK per köpoption vilket motsvarar marknadsvärdet enligt en extern oberoende värdering utförd i enlighet med Black-Scholes-modellen. Lösenkursen för köpoptionerna uppgår till 99,50 SEK motsvarande 120 procent av den genomsnittliga aktiekursen under mätperioden 27 augusti – 9 september 2020. Varje köpoption berättigar till förvärv av en återköpt aktie av serie B under perioden från och med den 11 september 2023 till och med den 7 juni 2024. Stockholm den 25 september 2020 Bergman & Beving AB (publ) För ytterligare information kontakta: Peter Schön, CFO, Bergman & Beving AB (publ), telefon 070-339 89 99 Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande de

Valberedning inför Industrivärdens årsstämma 202125.9.2020 10:00:00 CESTPressmeddelande

Enligt det beslut om valberedningen som fattades vid årsstämman 2011, och som gäller tillsvidare, uppdras åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för ti-den intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode ska utgå. I enlighet härmed har valberedningen följande sammansättning: Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Stefan Nilsson, Handelsbankens Pensionsstiftelse m fl, Mikael Schmidt, SCA och Essity Pensionsstiftelser m fl, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m fl samt Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Industrivärden. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arb

Helsingfors universitetssjukhus inleder pilotstudie med Nexstims NBT®-system för ett nytt protokoll för behandling av kronisk smärta25.9.2020 08:50:00 CESTPressmeddelande

Företagsmeddelande, Insiderinformation, Helsingfors, 25 September 2020 kl 9.50 (EEST) Helsingfors universitetssjukhus inleder pilotstudie med Nexstims NBT®-system för ett nytt protokoll för behandling av kronisk smärta Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar att Helsingfors universitetssjukhus inleder en pilotstudie med Nexstims NBT®-system för det kortare iTBS-protokollet för behandling av behandlingsresistent neuropatisk smärta. Förkortat iTBS (accelerated iTBS) innebär behandling med transkraniell magnetstimulering (TMS), där patienten ges magnetstimulering flera gånger om dagen under enskilda dagar. Vid vanlig smärtbehandling med TMS behandlas patienten en gång per dag i flera veckor. I pilotstudien vid Helsingfors universitetscentralsjukhus utreds effekten av iTBS-protokollet på 5–10 patienter med vårdresistent kronisk neuropatisk smärta som inte tidigare fått lindring med serier av 10 Hz TMS-behandling av motoriska hjärnbarken. Behandlingarna av fo

Företagsakuten förlängs till 31 december 202024.9.2020 13:45:00 CESTPressmeddelande

Företagsakuten förlängs till 31 december 2020 Regeringen har beslutat att förlänga Företagsakuten. Företagsakuten är ett kreditgarantiprogram som infördes för att dämpa de ekonomiska skadeverkningarna av coronakrisen. Utformningen av garantiprogrammet är densamma som tidigare och innebär att Riksgälden kan ställa ut kreditgarantier för utlåning till i första hand små och medelstora företag i Sverige som drabbats ekonomiskt av coronaviruset men som för övrigt är livskraftiga. Riksgälden ställer ut garantin till banker och kreditinstitut som i sin tur lånar ut till företagen. Företag kan nu ansöka om lån inom garantiprogrammet fram till den 31 december 2020 genom att vända sig till sin långivare/bank. En lista på anslutna banker och kreditinstitut finns på Riksgäldens webbsida. Staten garanterar upp till 70 procent av lånebeloppet. Fram till och med vecka 38 (18 september) hade 615 lån till ett värde av 2,2 miljarder kronor beviljats inom Företagsakuten. För mer information se Riksgälden

Saniona meddelar utfall i optionsinlösen23.9.2020 19:00:00 CESTPressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 23 september 2020 Saniona (OMX: SANION), ett biofarmaceutiskt företag med klinisk utveckling fokuserad på sällsynta sjukdomar, meddelade idag utfallet i inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2, vilka emitterades i samband med Sanionas företrädesemission och riktade emission under det första kvartalet 2020. Under perioden 7 – 21 september 2020 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 1 329 141 teckningsoptioner av serie TO 2, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 90 procent. Saniona tillförs därmed cirka 33,2 MSEK (3,6 MUSD) före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. Antal aktier och aktiekapital Saniona tillförs cirka 33,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,4 MSEK. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i Saniona uppgå till 62 372 831 stycken och aktiekapitalet uppgå till 3 118 641,

De oberoende Morningstar-jämförelser placerar Aktias fonder i topp23.9.2020 05:00:00 CESTPressmeddelande

Aktias fonder får toppbetyg i Morningstars jämförelser och är i särklass jämfört med andra fondbolag i Finland. Genomsnittet för Aktias fonder var 4,20 stjärnor i augusti 2020 medan den näst bästa i jämförelsen hade i genomsnitt 3,77 stjärnor. I jämförelsen som baserar sig på Morningstars ratingar beaktas det fondandelsslag som fått flest stjärnor för varje fond. ”Vi är mycket glada över att vårt fruktbara och långsiktiga arbete syns så här tydligt. I Morningstars jämförelser kan man vara framgångsrik endast om man har haft mycket goda långsiktiga resultat”, säger portföljförvaltare Jetro Siekkinen, som ansvarar för Aktias placeringsverksamhet. ”Framgången är ett starkt bevis på en resultatrik aktiv portföljförvaltning, vilket syns framför allt i utvecklingen av våra kunders placeringar.” Morningstar är en oberoende aktör som analyserar och jämför placeringsmarknader och placeringsprodukter. Den kategoriserar fonderna i olika grupper enligt deras egentliga innehåll, till exempel enligt

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum