Andra AP-fonden

Andra AP-fonden har publicerat Kvinnoindex i 20 år – För 2022 fortsätter andelen kvinnor i styrelser att öka, uppgår nu till 35,4 procent

Dela

Andra AP-fonden har i 20 år mätt andelen kvinnor i styrelser och ledningar och publicerat Kvinnoindex. För 2022 fortsätter andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm att öka och uppgår nu till 35,4 (34,5) procent. Detta är den högsta uppmätta nivån sedan undersökningen startade 2002. Jämfört med de relativt små förändringarna som varit de senaste åren är ökningen förhållandevis stor, då andelen kvinnor ökat med nästan en procentenhet.

Även andelen kvinnor i börsbolagens ledningsgrupper fortsätter att öka och årets ökning, från 26,0 till 27,2 procent, är den största mätt i procentenheter som uppmätts. Över tid har utvecklingen för ledningsgrupperna, framför allt under det senaste årtiondet, uppvisat en klart större stabilitet jämfört med styrelserna. Den långsiktiga trenden är emellertid tydligt positiv även vad gäller styrelser.

Trots att andelen kvinnliga styrelseledamöter ökar är andelen kvinnliga styrelseordförande i stort sett oförändrat med 30 kvinnliga styrelseordförande under 2022 (en ökning från 29 de två senaste åren). Antalet kvinnor som är VD är i år fortsatt 43.

– Jag tycker det är glädjande att vårt Kvinnoindex visar att andelen kvinnor i styrelser och ledningar fortsätter att öka. Det visar att varken bolagen eller vi ägare har slagit oss till ro utan fortsätter att arbeta för att skapa en större mångfald, säger Eva Halvarsson, VD för Andra AP-fonden.

– Andelen kvinnor i valberedningar ökar kraftigt till 22 procent från fjolårets 16,3 procent. Det är intressant att återigen notera att valberedningar med kvinnor är positivt korrelerade med styrelser med högre andel kvinnor. Bolag helt utan valberedning har lägre andel kvinnor i styrelsen än övriga bolag, säger Eva Halvarsson.

Andelen kvinnor i styrelser i samtliga börsbolag, om VD exkluderas från styrelsen, uppgår till 36,3 procent. I styrelser i primärnoterade Large cap-bolag uppgår andelen kvinnor till 40,4 (40,7) procent om VD exkluderas från styrelsen.

Av de 356 undersökta bolagen har 296 av dem minst 25 procent kvinnor i styrelsen (83,1), vilket är en ökning på 3,2 procentenheter från 79,9 procent förra året. Andelen har ökat från 90,5 till 93,2 procent i large cap (+2,7%) och i small cap är ökningen från 63,4 till 65,8 procent (+2,4%). Mid cap har å andra sidan minskat med 0,8 procentenheter.

Kvinnliga styrelseledamöter har i genomsnitt fler styrelseuppdrag än manliga ledamöter, vilket skulle kunna tyda på en vilja hos bolag att ha fler kvinnliga styrelseledamöter, men att antalet kvinnor som anses utgöra tillgängliga och lämpliga styrelsekandidater utgör en flaskhals. Mönstret att kvinnor har fler styrelseuppdrag än män är oförändrat från tidigare år. Det bör också nämnas att åldersskillnaden mellan nyvalda män och kvinnor i princip har suddats ut i år från att kvinnor tidigare var yngre.

Bakgrund till Andra AP-fondens Kvinnoindex
Andra AP‐fonden har sedan 2003 årligen genomfört en studie tillsammans med ISS Nordic Investor Services för att mäta andelen kvinnor på mellanchefsnivå, i företagsledningar och styrelser i noterade bolag. Undersökningen för 2022 omfattade 356 primär- och sekundärnoterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm. Utöver detta mäts andelen kvinnor som tagit examen inom utbildningar som traditionellt varit rekryteringsbas för företagsledningar och styrelser.

Läs hela rapporten på www.ap2.se/sv/hallbarhet-agarstyrning/mangfald/kvinnoindex/

För ytterligare information kontakta:
Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden, telefon 031-704 29 00
Ulrika Danielson, Kommunikationschef, telefon 0709-50 16 13

www.ap2.se

Siffrorna avser 356 undersökta bolag noterade på Nasdaq OMX Stockholm, om inget annat anges.

Nyckelord

Kontakter

Om

Andra AP-fonden
Andra AP-fonden
Östra Hamngatan 26
404 24 Göteborg

http://ap2.se

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar 441,0 miljarder kronor (31 december 2021) inom i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare. www.ap2.se

Följ Andra AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Andra AP-fonden

AP2 has published the Female Representation Index for 20 years - During 2022 the proportion of women on boards continues to increase, now amounting to 35.4 percent1.7.2022 09:00:00 CEST | Press release

Andra AP-fonden (AP2) has for 20 years measured the proportion of women on boards and in executive management teams and published AP2’s Female Representation Index. The Index for 2022 shows that the proportion of women on the boards of companies listed on NASDAQ Stockholm continue to increase and is now 35,4 (34.5) percent. This is the highest level measured since the survey started in 2002. Compared with the relatively small changes that have been in recent years, the increase is relatively large, as the share of women has grown by almost one percentage point.

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för 202111.2.2022 09:35:00 CET | Pressmeddelande

Under 2021 har Andra AP-fonden (AP2) fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och att det därmed blir bättre för inkomstpensionssystemet och för pensionärerna. Fonden började arbeta med hållbarhetsfrågor redan vid starten för drygt 20 år sedan, och var bland annat en av PRI:s grundsignatärer. Andra AP-fonden har vid flera tillfällen varit pionjärer, till exempel vad gäller investeringar i gröna och sociala obligationer, hållbarhetskrav i avtalade överenskommelser med riskkapitalfonder, avinvesteringar från fossilenergibolag, rapportering i enlighet med TCFD och UNGPRF och genom att anpassa portföljen till Parisavtalet.

Andra AP-fonden publishes Sustainability Report for 202111.2.2022 09:35:00 CET | Press release

Andra AP-fonden (AP2) continued its intensive efforts to integrate sustainability into its asset management in 2021. The Fund's approach to sustainability is based on the conviction that sustainability leads to better asset management results, which benefits the income pension system and pensioners. The Fund began working on sustainability issues already at launch just over 20 years ago, and among other things the Fund was one of the founding signatories to the UN's Principles of Responsible Investment (PRI). AP2 has frequently been a forerunner, for instance, in respect of its investments in green and social bonds, sustainability requirements in agreements entered into with private equity funds, fossil energy company divestments, reporting in accordance with TCFD and UNGPRF, and the alignment of the portfolio with the goals of the Paris Agreement.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum