Andra AP-fonden

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för första halvåret 2022

Dela
Första halvåret 2022 har kännetecknats av mycket turbulenta finansiella marknader. Trots detta har fonden fortsatt att utveckla arbetet som ansvarsfull investerare och ansvarsfull ägare. Stort fokus har legat på hur fonden kan bidra till en koldioxidsnål ekonomi.

AP2 publicerar en separat halvårsrapport om fondens hållbarhetsarbete. Anledningen är att fonden strävar efter att vara så transparent som möjligt och att det inom hållbarhetsområdet kontinuerligt sker mycket. Rapporten redovisar arbetet utifrån fondens fyra fokusområden inom hållbarhet: klimat, ägarstyrning, mångfald och mänskliga rättigheter. I rapporten finns också ett avsnitt om fondens arbete med påverkan (impact).

Att skapa ett koldioxidsnålt samhälle kräver mycket omfattande investeringar. AP2 har investeringar som bidrar till omställningen i olika tillgångsslag.

”Ett område med stora investeringsbehov är hållbar infrastruktur, eftersom en snabb omställning krävs av energi- och transportsystem, från fossilbaserade till förnyelsebara. Under 2022 utökar fonden sin allokering till hållbar infrastruktur ytterligare. Vi har genomfört totalt sju investeringar, varav den senaste under första halvåret 2022”, säger Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör.

”Fonden anser vidare att hållbart skogsbruk är viktigt för att nå nettonollutsläpp och har därför beslutat att definiera kriterier, som en investering i skogsfastigheter måste uppfylla för att kunna definieras som en klimatinvestering, säger Eva Halvarsson.

”Vi har under det senaste året utvärderat hur vi kan förstå och mäta ”impact” av våra investeringar – den påverkan som investeringarna har på miljö och människor. Vi har under våren genomfört en analys av hela den noterade portföljen utifrån påverkan på FN:s hållbarhetsmål. Vår ambition är att kunna förbättra vår identifiering och hantering av påverkansrisker och -möjligheter”, säger Eva Halvarsson.

Väsentliga händelser under första halvåret:

  • Fonden har fortsatt att investera i hållbar infrastruktur och under första halvåret 2022 gjordes ytterligare investeringar.
  • AP2 har under det senaste året utvärderat hur fonden kan förstå och mäta ”impact” av sina investeringar – den påverkan som investeringarna har på miljö och människor - med två huvudsakliga syften. Det ena syftet är att kunna genomföra riktade hållbarhetsinvesteringar på ett sådant sätt att fonden kan målsätta, mäta och följa upp dessa investeringars förväntade positiva påverkan. Det andra syftet är att förstå och kunna hantera påverkansrisker och -möjligheter i hela den noterade portföljen.
  • En genomlysning av den noterade portföljen har gjorts, vilken bland annat identifierat bolag som har påverkansrisker och -möjligheter ur ett klimatperspektiv. FN:s hållbarhetsmål 7 (Hållbara energier) och 13 (Bekämpa klimatförändring) är två utvalda mål inom klimatområdet, där fonden kommer att arbeta med påverkansarbete genom att följa upp bolag med hög risk inom respektive hållbarhetsmål.
  • AP2 har tagit fram tio kriterier som fondens skogsinvesteringar måste uppfylla för att klassificeras som en hållbarhetsinvestering.
  • Under första halvåret 2022 röstade AP2 på 999 utländska samt 109 svenska bolagsstämmor.

Läs hela AP2:s hållbarhetsrapport för första halvåret 2022 på fondens hemsida www.ap2.se

För ytterligare information kontakta:

Eva Halvarsson, Andra AP-fondens verkställande direktör, tel. 031 704 29 00 eller
Ulrika Danielson, kommunikationschef, tel. 0709 50 16 13.

Kontakter

Om

Andra AP-fonden
Andra AP-fonden
Östra Hamngatan 26
404 24 Göteborg

http://ap2.se

Andra AP-fonden är en av fem buffertfonder i det svenska pensionssystemet och en av norra Europas största pensionsfonder. Fonden förvaltar i princip alla tillgångsslag och över hela världen. Vi är ledande specialister på det svenska pensionssystemet och strävar efter att vara en kapitalförvaltare i världsklass. Vi är globalt ledande i att integrera hållbarhet i våra investeringar, till nytta för pensionssystemet. Fonden är en långsiktig och ansvarsfull kapitalförvaltare.

Följ Andra AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Andra AP-fonden

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för 2022 – utökar sina fokusområden inom hållbarhet17.2.2023 09:31:00 CET | Pressmeddelande

Andra AP-fonden (AP2) har under 2022 fortsatt att utveckla sitt hållbarhetsarbete. Det har skett inom samtliga de numera fem fokusområden som fonden prioriterar. Ett viktigt arbete under året har varit en översyn och revidering av fondens hållbarhetspolicy. Andra AP-fonden har också tagit fram en ny metod, bestående av sex delar, för hur fondens hållbarhetsarbete ska bedrivas genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.

Andra AP-fonden redovisar negativ avkastning efter ett mycket utmanade år17.2.2023 09:30:00 CET | Pressmeddelande

Andra AP-fondens (AP2) totala avkastning för 2022 uppgick till -6,7 procent efter kostnader och resultatet till -29,2 mdkr, vilket speglar marknaderna som påverkats av krig i Europa samt stigande inflation och räntor. Det har negativt påverkat fondens aktie- och räntetillgångar medan fondens onoterade tillgångar hade en positiv avkastning. Efter nettoutflödet till pensionssystemet på –4,7 mdkr uppgick fondkapitalet till 407,1 mdkr. Den relativa avkastningen uppgick till 0,3 procent, där den svenska aktieförvaltningen överträffade jämförelseindex med 2,9 procent.

Andra AP-fonden har publicerat Kvinnoindex i 20 år – För 2022 fortsätter andelen kvinnor i styrelser att öka, uppgår nu till 35,4 procent1.7.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andra AP-fonden har i 20 år mätt andelen kvinnor i styrelser och ledningar och publicerat Kvinnoindex. För 2022 fortsätter andelen kvinnliga styrelseledamöter i bolag noterade på Nasdaq Stockholm att öka och uppgår nu till 35,4 (34,5) procent. Detta är den högsta uppmätta nivån sedan undersökningen startade 2002. Jämfört med de relativt små förändringarna som varit de senaste åren är ökningen förhållandevis stor, då andelen kvinnor ökat med nästan en procentenhet.

Andra AP-fonden publicerar hållbarhetsrapport för 202111.2.2022 09:35:00 CET | Pressmeddelande

Under 2021 har Andra AP-fonden (AP2) fortsatt sitt intensiva arbete med att integrera hållbarhet i förvaltningen. Fonden beaktar hållbarhet utifrån övertygelsen om att hållbarhet leder till bättre förvaltningsresultat och att det därmed blir bättre för inkomstpensionssystemet och för pensionärerna. Fonden började arbeta med hållbarhetsfrågor redan vid starten för drygt 20 år sedan, och var bland annat en av PRI:s grundsignatärer. Andra AP-fonden har vid flera tillfällen varit pionjärer, till exempel vad gäller investeringar i gröna och sociala obligationer, hållbarhetskrav i avtalade överenskommelser med riskkapitalfonder, avinvesteringar från fossilenergibolag, rapportering i enlighet med TCFD och UNGPRF och genom att anpassa portföljen till Parisavtalet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum