VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Begränsad potential att uppnå miljökvalitetsmål genom överflyttning av gods med dagens prioriteringar

Dela

Den politiska ambitionen att flytta över transporter av gods från väg till järnväg och sjöfart har en begränsad potential att bidra till att uppfylla klimat- och miljömålen. Det sett till de investeringar i infrastruktur och teknik, framför allt på vägsidan, som gjorts och planeras samt de politiska beslut som fattats på nationell nivå och inom EU.

Foto: Hejdlösa Bilder AB/VTI
Foto: Hejdlösa Bilder AB/VTI

Det är en av slutsatserna för det nyligen avslutade forskningsprojektet som studerat hur överflyttning av gods kan bidra till att uppfylla miljökvalitetsmålen. Studien har genomförts av VTI och Göteborgs universitet, pågått i drygt tre år och har finansierats med medel från Naturvårdsverkets miljöforskningsanslag till stöd för Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens kunskapsbehov.

Den nationella godstransportstrategin framhåller behovet om överflyttning och EU har ambitiösa mål. Fram till 2030 ska

  • 50 procent mer gods fraktas på järnväg
  • 25 procent mer gods transporteras på inre vattenvägar och närsjöfart.

– Vi ser en begränsad överflyttningspotential dels på grund av en begränsad spårkapacitet samt att de varugrupper som bäst lämpar sig för järnväg och sjöfart redan idag i hög grad fraktas med dessa trafikslag, säger Inge Vierth, utredningsledare på VTI.

När det gäller påverkan på miljö och klimat visar resultaten från studien att en överflyttning från väg till järnväg och sjö skulle spela en marginell roll, givet förväntad teknisk utveckling och effektivisering av framför vägtransporterna. Tittar man specifikt på slitagepartiklars negativa påverkan på miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” kan man däremot se att det är fördelaktigt att flytta godstransporterna från väg till järnväg och sjöfart. Resultatet om begränsad potential innebär dock inte att överflyttning inte har en roll att spela för omställningen i transportsektorn.

– Om det är möjligt att nå klimat- och miljömålen beror på hur den tekniska utvecklingen påverkar såväl godstransportefterfrågan som utsläppsnivåer inom olika trafikslag. Överflyttningen är endast ett av flera intressen som ska vägas samman i infrastruktur- och transportpolitiken. Det är därför viktigt att antaganden och avvägningar mellan olika miljökvalitetsmål och andra samhällsmål synliggörs och får ta plats i diskussionerna om omställningen i transportsektorn, säger Inge Vierth.

Enligt forskarna i projektet är överflyttningen som politisk ambition otydligt definierad. Ur ett samhällsekonomiskt perspektiv bör överflyttning ses som ett av flera medel för att uppnå miljökvalitetsmålen och inte ett mål i sig.

– Det blir otydligt hur prioriteringen av insatser görs och vad politiken styr mot. Förutom att det är ineffektivt att använda medel som mål, är överflyttningsmål svåra att utvärdera. En ökning inom ett visst trafikslag kan till exempel bero på att ökningstakterna under en period skiljer mellan två trafikslag, snarare än en överflyttning av gods från ett trafikslag till ett annat.

– Resultaten av studien ska tolkas som en uppmaning om att alla trafikslag måste bidra till att minska sin påverkan på klimat och miljö. Ska vi lyckas nå miljökvalitetsmålen och övriga transportpolitiska mål måste det ske en avvägning av olika intressen och strategier och antaganden måste anpassas utifrån rådande läge och olika framtidsscenarier. Har vi för snävt fokus på klimatmålet kan de prioriteringar som görs riskera att leda till ett ineffektivt transportsystem sett ur ett större samhällsperspektiv.

Läs mer

Modal shift for an environmental lift? Slutrapport MOSEL (2021, Naturvårdsverket)

Klimat- och miljöeffekter av att flytta godstransporter från väg: beräkningar för år 2017, 2030 och 2040 (2021, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA)

S-WoPEc: A review of public policy instruments to promote freight modal shift in Europe: Evidence from evaluations (hhs.se)

S-WoPEc: Freight modal shift in Sweden – means or objective? (hhs.se)

A review of port initiatives to promote freight modal shifts in Europe: Evidence from port governance systems (2021, MDPI)

Projekt: MOSEL, Överflyttning av gods - vti.se

Nyckelord

Kontakter

Inge Vierth, utredningsledare VTI
Tel: 08–555 770 32
E-post: inge.vierth@vti.se

Bilder

Foto: Hejdlösa Bilder AB/VTI
Foto: Hejdlösa Bilder AB/VTI
Ladda ned bild

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI är ett forskningsinstitut med uppdrag från regeringen att bedriva forskning och utveckling inom transportområdet. Vi verkar för att målen för transportpolitiken uppnås genom att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn.

Vi är cirka 200 medarbetare på flera platser i landet. Mer än hälften av våra medarbetare inom forskning och utveckling har doktors- eller licentiatexamen. Vi har egna professorstjänster inom väg- och banteknik, människa-maskin-interaktion (HMI), miljöanalys samt nationalekonomi.

Hos oss finns en mängd vetenskapliga discipliner samlade. Genom att både arbeta på djupet och tvärs över olika kunskapsområden kan vi bidra i både mindre och stora forskningssatsningar.

Vi har kunskap inom alla trafikslag – väg, järnväg, sjö- och luftfart.

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI har utrett var i byggprocessen glimmer genereras i obundna ballastmaterial9.6.2022 15:30:48 CEST | Pressmeddelande

Fredrik Hellman, senior forskare och Håkan Arvidsson, laboratorieansvarig, på VTI har tillsammans med Lars Stenlid från Skanska gjort fält- och laboratoriestudier i syfte att undersöka och öka förståelsen för vilka delar av byggprocessen som riskerar att öka fritt glimmer i finfraktionerna och därmed ge en försämrad beständighet och risk för spårdjupsutveckling och sprickbildning i vägkonstruktionen.

Snabbare elektrifiering genom samspel, differentierade priser och höjd kunskap31.5.2022 15:25:03 CEST | Pressmeddelande

För att nå de svenska klimatmålen vill regeringen skynda på elektrifieringen av alla transportslag. VTI har fått uppdraget att utreda hur det ska gå till. En snabb elektrifiering kräver ett utvecklat samspel mellan transport- och energisektorn. Prisdifferentiering kan öka kapaciteten för laddning och elförsörjning. Kunskapen behöver höjas bland dem som ska ta till sig den nya tekniken.

Nya mobilitetstjänster ur tre perspektiv – offentliga aktörer, medborgare och marknadsaktörer20.5.2022 13:26:13 CEST | Pressmeddelande

Mistra SAMS (Sustainable Accessibility and Mobility Services) är ett forskningsprogram om vad en socialt och miljömässigt hållbar mobilitet och tillgänglighet skulle kunna innebära. Ett forskningsprogram där bland andra tre av rapportförfattarna Jacob Witzell, Kelsey Oldbury och Joel Göransson Scalzotto, från VTI, medverkar. I sin rapport presenterar de illustrativa exempel på nutida initiativ inom mobilitetsområdet som syftar till att stärka miljömässigt hållbara och socialt rättvisa resor och transporter och reflekterar kring roller som offentliga aktörer, marknadsaktörer och medborgare spelar i utvecklingen.

Hastighetsefterlevnad sämst på 40-sträckor i tätort12.5.2022 13:14:42 CEST | Pressinbjudan

I februari 2020 fattade Riksdagen beslut om ett nytt halveringsmål inom trafiksäkerhet. Målet för 2030 är att antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras och antalet allvarligt skadade minska med 25 procent. På uppdrag av NTF har forskarna Anna Vadeby och Anna Anund på VTI, Statens väg- och forskningsinstitut genomfört en studie i syfte att följa upp hastighetsutvecklingen på det kommunala vägnätet i tätort.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum