Solna stad

Beslutad: Solna stads första klimatstrategi

Dela

Solna stads klimatstrategi har beslutats av kommunstyrelsen. Samtliga nämnder får nu i uppdrag att ta fram egna handlingsplaner för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat.

Kommunstyrelsen antog den 16 december 2019 Solna stads första klimatstrategi – en strategi för minskad klimatpåverkan och anpassning till ett förändrat klimat.

– De ambitiösa målen i vår klimatstrategi hjälper oss att växla upp arbetet för en hållbar tillväxt och stadsutveckling i Solna, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Internationella, nationella och regionala klimatmål

Solna stads klimatstrategi ligger i linje med de nya nationella klimatmålen, vilket innebär att Sverige ska vara utan nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären senast 2045. Strategin utgår även från internationella, europeiska och regionala målsättningar inom klimatområdet.

– Solna stads klimatstrategi ger oss både tydlig inriktning och handlingskraft i det arbete vi bara kan lyckas med tillsammans, i samverkan med näringsliv, civilsamhälle och Solnabor: att minska vår egen påverkan på klimatet och att stå bättre rustade inför framtida klimatförändringar, säger Victoria Johansson, miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande, Solna stad.

Hundra procent klimatneutral stad

Solna ska vara en klimatneutral stad 2045, men redan 2035 ska Solna stad vara en klimatneutral organisation. Detta innebär hundra procent klimatneutralt resande och transporter, energiproduktion och energianvändning samt hantering av avfall och livsmedel.

Så ska Solna bli en klimatneutral stad – exempel:

 • Minska andelen resor och transporter med bil och lastbil
 • Omställning från fossila till förnybara drivmedel
 • Utbyggd kollektivtrafik
 • Utvecklad parkeringsnorm
 • Förbättrad infrastruktur för gång och cykel
 • Utbyggd infrastruktur för laddning av elbilar
 • Effektivare varutransporter
 • Klimatkrav vid inköp och upphandlingar
 • Ökad samverkan med näringsliv kring klimatfrågor
 • Ökad användning av förnybar energi (t.ex. förnybar fjärrvärme, solenergi)
 • Ökad insamling av matavfall
 • Ökad tillgång till materialåtervinning och återbruk
 • Klimatsmarta livsmedel i stadens verksamheter

Anpassning till ett förändrat klimat

Klimatstrategin ska bidra till att anpassa staden för att kunna hantera konsekvenser av framtida klimatförändringar, som till exempel höga temperaturer och ökad nederbörd. Arbetet bygger på strategier för klimatanpassad stadsbyggnad, hälsa och krisberedskap.

Genomförbara åtgärder för respektive nämnd

Solna stads klimatstrategi antogs av kommunstyrelsen den 16 december 2019. Nu ska samtliga nämnder bryta ner klimatstrategins mål och strategier till genomförbara åtgärder inom sina ansvarsområden. Kommunstyrelsen är ytterst ansvarig och följer löpande upp klimatarbetet. Som stöd för arbetet kommer ett antal nyckeltal att tas fram.

Bakgrund till klimatstrategin

Beslutet om att ta fram en klimatstrategi för Solna stad fattades i kommunfullmäktige hösten 2018. Arbetet med klimatstrategin har samordnats av stadsledningsförvaltningen och bygger på bland annat nulägesanalyser, omvärldsbevakning och en workshop tillsammans med näringsliv och civilsamhälle i Solna. Förslaget på klimatstrategi har under hösten varit ute på remiss hos stadens nämnder samt miljö- och demokratiberedningen. Strategin har därefter reviderats utifrån de förslag på förbättringar och förtydliganden som framkommit. Flera nämnder ger även i sina yttranden flera förslag på aktiviteter framöver för att utveckla stadens klimatarbete.

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Solna stad
Solna stad
Stadshusgången 2
171 45 Solna

08-7461000http://www.solna.se

Solna är en framtidsstad i tillväxt, unikt belägen mellan Hagaparkens lugn och huvudstadens puls. Varje dag fördubblas befolkningen av människor som jobbar här eller besöker oss. Och i takt med att Solnaborna blir fler växer nya kvarter och stadsdelar fram, kollektivtrafiken byggs ut och allt fler företag etablerar sig i staden. Här kan du ta del av stadens pressmeddelanden om till exempel nya detaljplaner och hållbar stadsutveckling.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum