Jernkontoret

Bevisat: Slagg kan rena vatten på många olika sätt

Dela

Forskningsprojektet MINRENT har visat att slagg, en restprodukt från stålindustrin, kan användas för att rena vatten. Till exempel kan slagg binda fosfor och andra lösta ämnen såsom metaller, fluor och PFAS från förorenat vatten. Slagg kan också användas för att rena dagvatten i brunnar eller i vägkanter längs med hårt trafikerade vägar.

Restprodukt från stålindustrin kan rena vatten. Resultaten i forskningsprojektet MINRENT är mycket positiva. Bland annat testade projektet att rena lakvatten från en deponi. Reningen skedde i de tre tankarna på bilden. Foto: Björn Haase, Höganäs AB och ordförande för Jernkontorets teknikområde 55, Restprodukter.
Restprodukt från stålindustrin kan rena vatten. Resultaten i forskningsprojektet MINRENT är mycket positiva. Bland annat testade projektet att rena lakvatten från en deponi. Reningen skedde i de tre tankarna på bilden. Foto: Björn Haase, Höganäs AB och ordförande för Jernkontorets teknikområde 55, Restprodukter.

Vid järn- och ståltillverkning produceras restprodukter, det vill säga biprodukter och avfall. Mängden restprodukter följer mängden producerat stål. 2015 genererade järn- och ståltillverkningen i Sverige cirka två miljoner ton restprodukter. Hela 80 procent av restprodukterna återanvänds som råvaror i ståltillverkningen eller säljs för andra användningsområden. Resterande del blir avfall som deponeras. Läs mer om stålindustrins restprodukter.

– Ett av åtagandena i järn- och stålindustrins gemensamma vision för 2050 handlar om att använda resurser så effektivt att inget annat än samhällsnyttiga produkter lämnar företagen. Industrin satsar stora resurser på att försöka öka användningen av olika restprodukter och forskningsprojekt bedrivits både gemensamt inom Jernkontorets forskningsorganisation och i företagens egen regi, säger Robert Eriksson, forskningschef för Jernkontorets teknikområde 55, Restprodukter.

Forskningsprojektet MINRENT har i dagarna publicerat sin slutrapport. Projektet hade som mål att undersöka om de omkring 200 000 ton olika sorters slagger som varje år produceras men som inte används optimalt eller läggs på deponi, i stället skulle kunna användas i nya applikationer. De hittills oanvända slaggerna skulle på så sätt kunna skapa mervärde och nytta för både stålindustrin och samhället.

MINRENT har kommit fram till flera intressanta och användbara resultat:

  • I laboratoriemiljö har det bevisats att slagger kan avskilja både katjoner och anjoner från förorenat vatten. Anjoner kan även avskiljas vid pH-värden över 10.
  • Så kallad AOD-slagg kan tillsammans med bark kan avskilja PFAS och fluor.
  • Pilotförsök i fält har visat att slagger har förmåga att reducera fosfor och metaller i olika typer av förorenat vatten. Vid småskalig avloppsrening kan vissa slagger användas som utbytbara filter för fosforrening och fosforåtervinning.
  • Vissa typer av slagger rekommenderas att ersätta sand i markbäddar för avloppsrening. De konventionellt byggda markbäddarna med sand för avloppsrening kan med fördel byggas med flera typer av slagg varvid en avsevärt bättre och långsiktig fosforrening erhålls.
  • Dagvattenbrunnar i städer och industri kan utrustas med slagg-filter. Dagvatten från industriområden och i städer kan renas effektivare än tidigare med kombinationsfilter, till exempel slagg och bark.
  • Dagvatten från trafikintensiva vägar kan renas i stödremsan med vissa typer av slagg. Större vägar genererar via avrinningen stora mängder föroreningar som i projektets försök visat sig kunna bindas effektivt i vägens stödremsa om lämpliga slagger används istället för grus.

– Resultaten från MINRENT är mycket lovande och har lett till flera nya initiativ inom området vattenrening med hjälp av slagg. Mycket talar för att vi på detta sätt kan nyttiggöra ännu större andel av järn- och stålindustrins restprodukter och samtidigt direkt bidra till att uppfylla FN:s globala mål om tillgång på rent vatten, säger Robert Eriksson.

Ladda hem eller beställ MINRENTs slutrapport:
Water filtration with mineral-based byproducts as a sustainable treatment technology

FAKTA:
MINRENT är ett forskningsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material med finansiering från Vinnova.
Fullständig projekttitel: Vattenfiltrering med mineralbaserade restprodukter som reningsteknik för hållbara samhällslösningar.
Projekttid: 2016–2018
Koordinator: Kungliga Tekniska högskolan, Avd. för Vatten och Miljöteknik
Projektledare: Gunno Renman
Läs mer om MINRENT på metalliskamaterial.se

För att se videon från www.youtube.com måste du ge din tillåtelse högst upp på sidan.Järn- och stålindustrins restprodukter kommer till användning

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Restprodukt från stålindustrin kan rena vatten. Resultaten i forskningsprojektet MINRENT är mycket positiva. Bland annat testade projektet att rena lakvatten från en deponi. Reningen skedde i de tre tankarna på bilden. Foto: Björn Haase, Höganäs AB och ordförande för Jernkontorets teknikområde 55, Restprodukter.
Restprodukt från stålindustrin kan rena vatten. Resultaten i forskningsprojektet MINRENT är mycket positiva. Bland annat testade projektet att rena lakvatten från en deponi. Reningen skedde i de tre tankarna på bilden. Foto: Björn Haase, Höganäs AB och ordförande för Jernkontorets teknikområde 55, Restprodukter.
Ladda ned bild
Minrent, högupplöst bild
Minrent, högupplöst bild
Ladda ned bild
Borttransport av slagg från en ljusbågsugn. Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank. Högupplöst: https://www.jernkontoret.se/sv/bildbank1/show/?imageid=5249
Borttransport av slagg från en ljusbågsugn. Foto: Pia och Hans Nordlander, Jernkontorets bildbank. Högupplöst: https://www.jernkontoret.se/sv/bildbank1/show/?imageid=5249
Ladda ned bild

Länkar

Om

Jernkontoret
Jernkontoret
Box 1721
111 87 Stockholm

https://www.jernkontoret.se

Om Jernkontoret

Jernkontoret är den svenska järn- och stålindustrins branschorganisation. Organisationen grundades 1747 och ägs sedan dess av de svenska järn- och stålföretagen. Jernkontoret företräder järn- och stålindustrin i frågor som berör handelspolitik, forskning och utbildning, standardisering, energi, miljö och hållbarhet samt transportfrågor. Jernkontoret leder den gemensamma nordiska stålforskningen. Dessutom utarbetar Jernkontoret branschstatistik och bedriver bergshistorisk forskning.

Hantering av personuppgifter

Du har rätt att när som helst avregistrera dig från våra utskick och/eller radera dina personuppgifter i våra register. Du kan läsa om dina rättigheter och om hur Jernkontoret hanterar dina personuppgifter på jernkontoret.se/dataskydd.

Följ Jernkontoret

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Jernkontoret

Annika Roos tar över som vd på Jernkontoret2.7.2021 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

I början av 2022 tar Annika Roos över som vd på Jernkontoret. Annika är idag chef för Powder-verksamheten inom Sandvik. Hon är väl förankrad i stålbranschen och har siktet inställt på hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Annika Roos tar över en expertorganisation som arbetar i nära samverkan med både järn- och stålföretagen och viktiga intressenter inom akademi, politik och myndigheter.

Ett av världens största forskningsprogram för stål har lanserats21.6.2021 09:27:10 CEST | Pressmeddelande

Rachel Pettersson, forskningschef på Jernkontoret, berättar om European Partnership for Clean Steel, ett forskningsprogram som syftar till att främja omställning av europeisk stålindustri till klimatneutralitet med bibehållen konkurrenskraft. Svensk stålforskning ligger långt fram och har goda möjligheter att ta del av programmet. Nu väntar fokuserat arbete för att ta del av cirka 100 miljoner euro per år i forskningsmedel.

Jernkontoret tar upp kampen för ett reviderat IED som främjar omställning16.6.2021 10:04:04 CEST | Pressmeddelande

Mellan åren 2020 och 2023 revideras EU:s Industriutsläppsdirektiv, IED. Direktivet syftar till att minska industrins påverkan på människa och miljö och den pågående revideringen ska göra IED kompatibelt med övrig politik på angränsande områden. Framtagna förslag inom revideringen riskerar dock att hindra den viktiga och nödvändiga omställningen till en hållbar industri. I en ny fallstudie visar Jernkontoret på vilka konsekvenser förändringsförslagen kan få för svensk järn- och stålindustri.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum