VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Datadelning och digitalisering för att skynda på elektrifieringen av transporter – VTI slutredovisar regeringsuppdrag

Dela

För att nå sina klimatmål behöver Sverige skynda på elektrifieringen av alla transportslag. Datadelning och digitalisering spelar en central roll och VTI:s regeringsuppdrag har handlat om hur detta kan bli möjligt. Slutsatserna är formulerade i form av rekommendationer som ska bidra till en snabb, smart och effektiv elektrifiering av transportsektorn.

Studien utmynnar i rekommendationer för att underlätta datadelning och nyttiggörande av data för planering, utveckling och drift av laddinfrastruktur och affärsmodeller. Foto: Satu/VTI
Studien utmynnar i rekommendationer för att underlätta datadelning och nyttiggörande av data för planering, utveckling och drift av laddinfrastruktur och affärsmodeller. Foto: Satu/VTI

Datadelning och digitalisering är huvudfokus för den sista av VTI:s sju rapporter inom elektrifieringsuppdraget till regeringen som lämnades in i fredags. Därmed går VTI i mål med den sista leveransen inom uppdraget om att bidra till kunskapsuppbyggnaden kring elektrifieringen av transportsektorn. Det har varit ett utmanande arbete för de 20-tal medverkande forskarna, att under ett drygt år ta fram så mycket ny kunskap om en av nutidens största omställningsfrågor.
– Vi har antagit ett mångvetenskapligt arbetssätt som inkluderar både teknik och samhällsvetenskap. Vi ser att alla samhällssektorer måste vara med i omställningsarbetet samtidigt och i samarbete. Annars riskerar elektrifieringen att dra ut på tiden, säger forskningsledare Arne Nåbo som har projektlett regeringsuppdraget.
Rapporten är den mest omfattande jämfört med de tidigare och innehåller fem delstudier. Den gemensamma nämnaren är den datadelning och digitalisering som behövs för att länka samman energi- och transportsektorn och alla som direkt eller indirekt kommer att delta i en elektrifiering. Studien utmynnar i en rad rekommendationer för att underlätta datadelning och nyttiggörande av data för planering, utveckling och drift av laddinfrastruktur och affärsmodeller.
Förutom laddinfrastrukturen studeras även vätgas som energibärare. Där ligger utvecklingen ännu i sin linda för den storskaliga användningen i industri, samhälle och transporter. Därför är en jämförelse mellan olika länder av extra stort intresse, speciellt vad deras vätgassatsningar kan innebära för vägtransporterna.
Studien redogör för hur aktörer i dag delar data och vilka svårigheter de ser när det gäller datatillgänglighet, delning och nyttiggörande, både nu och för framtiden. Aktörerna ser problem med att få tillgång till data och är själva avvaktande med att vilja dela med sig på grund av sådant som integritetsfrågor och GDPR-reglering. Samtidigt behövs digitaliseringen för att effektivisera planering, utveckling och drift av infrastrukturen. Därför behöver datadelningen ske på ett säkert och genomtänkt sätt för att undvika att data hamnar i fel händer.
– Det är viktigt att aktörerna förstår regelverken om hur data får hanteras. Det är inte bra om datadelning begränsas på grund av brist på kunskap. Det handlar om datasuveränitet – att skapa förutsättningar för efterlevnad av regler och kontroll över de data som delas. Det kommer också att bli viktigt att följa med de regleringar om datadelning som tas fram för den europeiska marknaden, säger Arne Nåbo.
Slutligen pekar forskarna på behoven av och nyttan med modellering och simulering av transportsystemets efterfrågan på energi och på vikten av standardiserade öppna data i form av en nationell öppen datamodell eller grunddatadomän för att skapa förutsättningar för en snabbare elektrifiering.

Populärvetenskaplig sammanfattning – vti.se

Regeringsuppdrag om elektrifieringen av transporter - rekommendationer för att underlätta datadelning och nyttiggörande av data för planering, utveckling och drift av laddinfrastruktur och affärsmodeller (2023, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA)

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Studien utmynnar i rekommendationer för att underlätta datadelning och nyttiggörande av data för planering, utveckling och drift av laddinfrastruktur och affärsmodeller. Foto: Satu/VTI
Studien utmynnar i rekommendationer för att underlätta datadelning och nyttiggörande av data för planering, utveckling och drift av laddinfrastruktur och affärsmodeller. Foto: Satu/VTI
Ladda ned bild

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Vi arbetar för att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att uppnå Sveriges transportpolitiska mål. VTI har kontor i Linköping, Stockholm, Göteborg och Lund. 

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Nordiskt samarbete för en ökad cirkularitet av textilier19.12.2022 10:00:00 CET | Pressmeddelande

Textilindustrin är en av de värst förorenade branscherna i världen och beräknas stå för tio procent av de globala koldioxidutsläppen. Trots detta hanteras inte textilier enligt avfallshierarkins alla regler där vi i första hand ska minska uppkomst av avfall, därefter återanvända, materialåtervinna sedan energi återvinna och sist deponera. Ett nordiskt samarbetsprojekt, SATIN (Towards a sustainable circular system of textiles in the Nordic region), vill skapa förutsättningar för en ökad cirkularitet av textilier i Norden.

Bussföraryrket särskilt utsatt under coronapandemin30.11.2022 11:51:21 CET | Pressmeddelande

Kollektivtrafik är en viktig funktion i samhället med hög prioritet när det gäller att upprätthålla verksamhet i kristider. Inställd kollektivtrafik skulle ge stora konsekvenser för samhället. VTI har genomfört en studie om bussförares upplevelser i samband med pandemin och hur deras arbetsmiljö påverkades, vilka bedömningar och avvägningar som gjordes för att minska risken att förare skulle bli smittade.

Ska cykeln färdas i mitten av körbanan?28.11.2022 09:16:19 CET | Pressmeddelande

Idag har bilen en prioriterad roll i trafiken. Det kan nog alla enas om. VTI och Trivector har gemensamt undersökt hur ett förändrat förhållande skulle kunna öka viljan att börja cykla, samt utvärderat konsekvenserna av förslaget om Trafik på lika villkor (TLV) – omfördelning av gaturummet. Konceptet som undersöks inom ramen för denna förstudie går kortfattat ut på att cyklister rör sig som bilar i gaturummet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum