VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Färre dödsolyckor med mc i Norge än i Sverige, Danmark och Finland

Dela

Att köra motorcykel (mc) i Norden är främst en sommar- och hobbyaktivitet. Vid olyckor med mc finns dock en högre risk att dödas eller skadas allvarligt, jämfört med olyckor med bil, eftersom det inte finns något bälte, någon krockkudde eller liknande säkerhetsmekanism. I stället är det själva kroppen som tar emot krockvåldet om en olycka inträffar. Ary P. Silvano, forskare inom trafiksäkerhet och trafikmodellering på VTI, har genomfört en studie om dödsolyckor med mc i Sverige i jämförelse med våra grannländer i Norden.

Foto: Katja Kircher/VTI
Foto: Katja Kircher/VTI

I sin rapport ”Omkomna motorcyklister i trafikolyckor 2013–2018 - en jämförelse mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland” beskriver Ary P. Silvano studien där han har jämfört dödsolyckor med mc i de nordiska länderna (förutom Island). Syftet med studien var att förstå hur olyckorna skiljer sig åt mellan länderna och att kartlägga på vilka typer av vägar (hastighetsgräns, bebyggelsetyp, vägutformning) som de dödliga olyckorna sker. Det var även av intresse att studera skillnader avseende motorcyklisters bakgrundsfaktorer som till exempel kön, ålder, typ av trafikant (förare eller passagerare), typ av mc, alkoholpåverkan eller olaglig eller olovlig körning. En försvårande faktor i arbetet med analysen har varit att alla länderna haft olika sätt att samla in fakta och det har därför varit viktigt gällde att hitta den rätta balansen mellan olika variabler, så att en rimlig jämförelse har kunnat göras gjordes på alla variabler som ingick i studien. En annan försvårande faktor har varit att exponeringsdata saknats, det vill säga att det inte har funnits tillgång till uppgifter som till exempel hur vältrafikerad vägen är. Därmed har det inte funnits möjlighet att göra en riskanalys. I stället har en justering gjorts baserad på antal invånare och antal fordon.

Studien baseras på dödsolycksstatistik från 2013 till 2018. Svenska data är främst hämtade från den nationella skade- och olycksdatabasen Strada med tilläggsuttag för variabler som körkortsbehörighet och modelltyp på mc:n, datamaterial från djupstudier via Trafikverket och extra material från Sveriges Motorcyklister (SMC). Datamaterial från de andra nordiska länderna som ingår i studien kommer från djupstudier. Resultaten i denna rapport kan stödja beslutsfattare och forskare i arbetet med att förbättra trafiksäkerheten för motorcyklister.

Vid jämförelse mellan länderna har dessa dödsolyckor flera gemensamma, i litteraturen välkända, faktorer som spelar stor roll för trafiksäkerheten, som till exempel mc av typ sport- eller supersport, fortkörning, intag av alkohol (speciellt hos körkortslösa mc-förare), singelolyckor, samt olaglig eller olovlig körning. Fortkörning är klart största faktorn för länderna i studien. I genomsnitt 50 procent av de som var inblandade i dödsolyckor körde över gällande hastighetsgräns, mellan 20 och 30 procent av dessa körde mer än 30 km/tim över den tillåtna hastigheten, det som klassas som grov fortkörning. Även typen av mc hade stor betydelse. I Sverige och Finland var supersport- eller sport modeller inblandade i cirka 40 procent av dödsolyckorna. I Danmark var motsvarande siffra 30 procent medan det i Norge inte fanns någon överrepresentation av dessa modeller. Olaglig eller olovlig körning stod för cirka 26 procent av olyckorna utan några nämnbara skillnader mellan länderna. Inte heller vid en jämförelse utifrån antal invånare fanns någon uttalad skillnad mellan länderna i studien. Faktorn alkoholpåverkan (15–20 procent) skiljer sig inte heller mellan länderna.

Däremot utifrån antal fordon, så stack Norge tydligt ut med minst antal dödsolyckor per 10 000 mc. I en analys över åren, kunde det även utläsas att i Norge hade antalet dödsolyckor med mc minskat genom åren, vilket inte har varit fallet i de övriga länderna. Norge stack även ut med att det procentuellt sätt förekom fler kvinnor i dödsolyckorna, vilket skulle kunna tyda på att det är fler kvinnliga mc-förare i Norge än i de övriga länderna. I Norge var även en klart mognare åldersgrupp, 45–64 år, mest inblandad i dödsolyckor medan de övriga ländernas mest drabbade åldersgrupp var 24–44 år. Utan ovannämnda exponeringsdata går det inte att hitta anledningen till dessa differenser.
Studiens resultat pekar på vissa områden där mer forskning skulle kunna gynna trafiksäkerheten.

Det ena området är förarstöd så att föraren kan behålla kontroll över fordonet, viktiga faktorer i det sammanhanget är att sänka hastigheten och att se över lämpligheten i att få köpa super- eller supersportmodeller på allmän väg. Det andra området är att se över hur man kan förstärka polisövervakningen, speciellt avseende körning under alkoholpåverkan och sist men inte minst öka eller förändra kontrollerna för att minska olaglig och olovlig körning.

– Det är viktigt att exponeringsdata förs in. Detta sker när det gäller bilar, men inte avseende mc. Vi ser att Norge sticker ut som ett gott exempel, så vad gör de i Norge? Det skulle vara bra med en fördjupningsstudie på mc-trafikantgruppen vad gäller dessa skillnader mellan Norge och Sverige, säger Ary P. Silvano.

Slutrapporten är framtagen med ekonomiskt stöd från Trafikverket via Skyltfonden. Slutsatser och arbetsmetoder i rapporten reflekterar författarens och överensstämmer inte med nödvändighet med Trafikverkets ståndpunkter, slutsatser och arbetsmetoder inom rapportens ämnesområde.

Rapporten Omkomna motorcyklister i trafikolyckor 2013–2018 - En jämförelse mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland (2022 Digitala Vetenskapliga Arkivet DiVA)

Text: Tiina Mauritzell/VTI

Foto: Katja Kircher/VTI

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: Katja Kircher/VTI
Foto: Katja Kircher/VTI
Ladda ned bild

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Vår huvuduppgift är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transporter. Vi arbetar för att kunskapen om transportsektorn kontinuerligt ska förbättras och är på så sätt med och bidrar till att uppnå Sveriges transportpolitiska mål. VTI har kontor i Linköping, Stockholm, Göteborg och Lund. 

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Bussföraryrket särskilt utsatt under coronapandemin30.11.2022 11:51:21 CET | Pressmeddelande

Kollektivtrafik är en viktig funktion i samhället med hög prioritet när det gäller att upprätthålla verksamhet i kristider. Inställd kollektivtrafik skulle ge stora konsekvenser för samhället. VTI har genomfört en studie om bussförares upplevelser i samband med pandemin och hur deras arbetsmiljö påverkades, vilka bedömningar och avvägningar som gjordes för att minska risken att förare skulle bli smittade.

Ska cykeln färdas i mitten av körbanan?28.11.2022 09:16:19 CET | Pressmeddelande

Idag har bilen en prioriterad roll i trafiken. Det kan nog alla enas om. VTI och Trivector har gemensamt undersökt hur ett förändrat förhållande skulle kunna öka viljan att börja cykla, samt utvärderat konsekvenserna av förslaget om Trafik på lika villkor (TLV) – omfördelning av gaturummet. Konceptet som undersöks inom ramen för denna förstudie går kortfattat ut på att cyklister rör sig som bilar i gaturummet.

Körförmåga vid synfältsbortfall - utredningsförslag med flera potentiella vinster31.10.2022 13:51:27 CET | Pressmeddelande

Runt 1000 personer förlorar varje år sitt körkort på grund av synfältsbortfall. Dagens system för undantag från de medicinska föreskrifterna påverkar många på individnivå negativt samtidigt som det orsakar kostsamma rättsprocesser. Hösten 2021 fick VTI ett regeringsuppdrag att tillsammans med Trafikverket och Transportstyrelsen utreda förutsättningarna för att utveckla och validera tester av körförmåga för personer med synfältsbortfall. Rapporten som nu är offentliggjord ger förslag på förändringar som alla vinner på.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum