Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Hantering av likviditetsbrist

Dela

Med anledning av det mediala intresset kring kommunalförbundets ekonomiska hantering av en likviditetsbrist, är det angeläget att förekomma spekulationer genom en tydlig beskrivning av hur likviditetsbristen kommer hanteras.

Texten inleds med förklaringar och tydliggöranden om skillnaden mellan ett bolag och ett kommunalförbund. Det är en fördel att man förstår kommunalförbundets funktion. Redogörelsen om hanteringen redovisas i slutet av texten. 

Förvarnad likviditetsbrist

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har sedan oktober 2021 förvarnat vid sammanträden för styrelse, fullmäktige, vid ägarsamråd och i Årsredovisning 2021 om risken för likviditetsbrist under första halvan av 2022. Likviditetsbristen är därför inte en överraskning för förbundets medlemmar och frågan om hur bristen ska hanteras har varit under beredning under en längre tid.

Anledning till likviditetsbrist

Anledningen till likviditetsrisk hänger samman med att volymen beställningar inte motsvarar förväntad volym beställda flygtimmar, enligt budget 2022 och de flygtimmar. Anledningar är att förbundet fortfarande är i verksamhetsstart med exempelvis senarelagd operativ driftstart och några regioners avtal med privata operatörer vilka överlappat verksamhetsstart. Likviditetsbristen beror inte på ökade kostnader.

Vad är ett kommunalförbund?

Ibland likställs ett kommunalförbund felaktigt med ett bolag. Ett aktiebolag är en företagskonstruktion som lyder under aktiebolagslagen. Ett kommunalförbund är en verksamhetskonstruktion som lyder under kommunallagen och utgör en organiserad samverkan mellan kommuner eller regioner.

Vid bildandet av ett kommunalförbund överlämnas en kommunal (offentlig) uppgift för att utföras av förbundet i dess medlemmars ställe. Organisatoriskt är ett kommunalförbund uppbyggt som en kommun eller en region. Varje kommunalförbund ska ha en Förbundsordning som bestämmer dess ändamål och uppgifter men också hur medlemssamarbetet ska gå till med exempelvis ansvar för kostnader.

Kommunallagen om ekonomiskt ansvar

Enligt Kommunallagen:
Förbundsmedlemmarnas ekonomiska ansvar
11 § Om ett kommunalförbund saknar tillgångar för att betala en skuld, är förbundsmedlemmarna skyldiga att fylla bristen. Varje medlem ska skjuta till så stor del av bristen som svarar mot medlemmens andel i skulden efter de grunder som anges i förbundsordningen.

Likheten med ett bolag är att även ägare av ett aktiebolag kan välja att skjuta till medel, exempelvis vid en verksamhetsstart eller i ett skede av ett företags utveckling.

Förbundsordning för Svenskt Ambulansflyg

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg har en nu gällande Förbundsordning. En reviderad Förbundsordning antogs av KSA Förbundsfullmäktige den 10 februari. Den reviderade Förbundsordningen vinner laga kraft efter att den är antagen av samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar. 

Förbundsordning och ekonomiskt ansvar

Såväl nu gällande Förbundsordning som reviderad Förbundsordning anger en lösning på hur en ekonomisk brist kan hanteras.

13 § Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i förhållande förbundsmedlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning.

Beredning av likviditetsbrist

Frågan om hur likviditetsbristen ska hanteras har beretts av Förbundet i dialog med regionernas ekonomidirektörer och KSA Beredningsgrupp bestående av tjänstepersoner representerande sex sjukvårdsregioner.

I beredningen har hänsyn tagits till förbundsmedlemmarnas önskan uttryckt i reviderad Förbundsordning om att Förbundet ska reglera förluster inom förbundet, enligt 14 §. Därav den primära lösningen med förfakturering enligt budgeterade flygtimmar per region, för att om medlemmarna önskar kunna hanteras enligt reviderad förbundsordning efter beslut i regionernas fullmäktige.

14 § Kostnadstäckning Reviderad Förbundsordning
Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. Kommunalförbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter enligt kommunallagens balanskrav. Om kommunalförbundets resultat för ett visst räkenskapsår är negativt skall det regleras av kommunalförbundet genom åtgärder under de närmast följande åren.

Hantering av likviditetsbrist

Likviditetsbristen hanteras i ett första skede genom en ”Rutin för förfakturering av flygtimmar”. Rutinen ska tillämpas under 2022 och ryms inom nu gällande Förbundsordning och kan därmed verkställas av Kommunalförbundet. När Reviderad Förbundsordning har vunnit laga kraft kan frågan lyftas i Förbundsstyrelse för beslut om alternativ lösning.

Rutinen innebär i praktiken att kommunalförbundet förfakturerar budgeterade flygtimmar för respektive region, enligt de förväntade nyttjandevolymer som legat till grund för budget 2022. Förfakturering medför ett kapitaltillskott för att primärt överbrygga tiden fram till dess att Reviderad Förbundsordning vunnit laga kraft. Rutinen innehåller även en modell för reglering av förfakturerade timmar enligt verkligt utfall av beställda uppdrag.

Kontakter

Om

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg
c/o Regionens hus
901 89 Umeå

https://www.svenskt-ambulansflyg.se/

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg kommer utföra ambulanstransport med flygplan och ha en beredskap dygnets alla timmar, året runt. Tjänsten utformas utifrån  Sveriges 21 regioners, nuvarande och framtida behov, av ambulanstransport med flygplan.

Följ Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum