GlobeNewswire

Immunicum AB: Immunicum presenterar prekliniska data som visar på synergieffekter av DCP-001 kombinerat med standardbehandlingar vid akut myeloid leukemi

Dela

VACCINKANDIDAT MOT TUMÖRÅTERFALL KOMBINERAT MED 5'-AZACITIDIN OCH VENETOCLAX VISAR STARKARE TUMÖRREDUKTION I EN AML-MODELL

Immunicum AB (“Immunicum” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på behandlingar mot tumörrecidiv och svårbehandlade etablerade tumörer, tillkännagav idag publiceringen av ett vetenskapligt sammandrag för en kommande posterpresentation vid det 20:e årsmötet för Cancerimmunterapi (CIMT), som hålls 10-12 maj 2022. Presentationen innehåller nya prekliniska data på kombinationen av Immunicums ledande kliniska kandidat DCP-001, med 5'-azacitidin (5-AZA), ett hypometylerande läkemedel och venetoclax (VEN), en BCL2-hämmare, i en preklinisk miljö. In vivo- och in vitro-data stöder utvärderingen av DCP-001 som en potentiell kombinationsterapi med 5-AZA+VEN vid akut myeloid leukemi (AML) och relaterade hematologiska maligniteter och visade starkare tumörvolymreduktion vid kombination än enbart vaccination eller läkemedelsbehandling.

"De prekliniska data som kommer att presenteras vid det kommande CIMT-mötet ger en lovande ögonblicksbild av den terapeutiska potentialen i att kombinera återfallsvaccinationen DCP-001 med en mycket aktiv behandlingsregim, speciellt för äldre AML-patienter. Användningen av DCP-001 i den här miljön skulle kunna bredda positioneringen av DCP-001 bortom underhållsterapi vid AML, med fokus på att stödja patienter att uppnå en total respons”, säger Alex Karlsson-Parra, forskningschef på Immunicum. "Vi förväntar oss att inom kort bygga vidare på dessa nya prekliniska data med uppdaterade kliniska data från ADVANCE II-studien, som utvärderar DCP-001 som monoterapi i AML-underhållsterapimiljön. Tillsammans kommer dessa datauppsättningar att addera till den tilltagande mängden data för att ytterligare stärka valideringen för programmet och dess potential i behandlingen av AML.”

DCP-001 är ett cellbaserat cancervaccin som genererats genom differentiering och utmognad av Immunicums proprietära humana myeloida leukemicellinje DCOne, till en mogen dendriticells-fenotyp. Detta resulterar i ett vaccin med ett brett spektrum av endogena tumörassocierade antigener kombinerat med en mogen co-stimulatorisk dendritcells-profil. Prekliniska studier tyder på att efter intradermal vaccination fagocyteras DCP-001 av lokala och rekryterade antigenpresenterande celler (APC), vilket resulterar i deras aktivering och migrering till de dränerande lymfkörtlarna för att (åter)aktivera tumörreaktiva T-celler. I kliniska studier har intradermal vaccination med DCP-001 visat sig vara säker och genomförbar som en post-remissionsterapi vid AML. Viktigt är att immunövervakning bekräftade att vaccination med DCP-001 resulterade i ett immunsvar mot tumören som korrelerade med långtidsöverlevnad.

För att utvärdera en potentiell kombination av DCP-001-vaccination med 5-AZA + VEN i en preklinisk miljö användes en humaniserad musmodell för AML. Möss randomiserades och tilldelades fyra grupper: obehandlad kontroll, enbart vaccination, behandling med enbart 5-AZA + VEN och kombination. Den genomsnittliga tumörvolymen 6 veckor efter behandlingsstart reducerades signifikant i kombinationsgruppen (181,8 ± 29 mm3) jämfört med kontroll (522 ± 97,5 mm3), men även jämfört med både vaccination (326,9 ± 54,6 mm3) och enbart läkemedelsbehandling (293,8 ± 29) mm3). Ytterligare in vitro-studier upptäckte ingen negativ inverkan av 5-AZA + VEN på överlevnadsförmåga, återhämtning eller DCP-001s fenotyp. Dessutom observerades ingen påverkan av varken 5-AZA eller VEN på förmågan hos DCP-001 att stimulera proliferation av allogena perifera blodlymfocyter eller på förmågan hos allogena monocyt-deriverade omogna dendritceller att endocytera cellulärt innehåll från DCP-001, en nyckelkomponenten i verkningsmekanismen.


CIMT-presentationsinformation:

Sammanfattning #38:         Cancerrelapsvaccinet DCP-001 verkar synergistiskt med 5'-azacitidin / venetoclax-behandling i en preklinisk AML-modell

Presentatör:        Satwinder Kaur Singh, PhD, Director Research at Immunicum AB

Session:         Terapeutisk vaccination

Datum och tid:         Måndagen den 10 maj 2022; 15.30–18.00 (CEST)

Hela sammandraget finns tillgängligt på CIMTs webbplats i onlineprogramboken och via CIMT2022-appen. För mer information, klicka här.


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-mail: ir@immunicum.com


INVESTERARRELATIONER

Julie Seidel

Stern Investor Relations

Telefon: +1 212-362-1200

E-mail: julie.seidel@sternir.com


MEDIARELATIONER

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-mail: mbrkulj@valencycomms.eu


OM IMMUNICUM
Immunicum är ett biofarmaceutiskt företag fokuserat på terapier som behandlar tumörrecidiv och svårbehandlade etablerade tumörer, två av onkologins viktigaste utmaningar. Vi utnyttjar vår expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya off-the-shelf produkter för solida och blodburna tumörer. Immunicum är baserat i Sverige och Nederländerna och är noterat på Nasdaq Stockholm. www.immunicum.com

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Sinch beslutar om apportemission av aktier till säljarna av Pathwire26.5.2022 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Sverige – 26 maj 2022 – Sinch AB (publ) (”Bolaget” eller ”Sinch”), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, meddelar idag att styrelsen, i enlighet med vad som har kommunicerats i pressmeddelande den 7 december 2021, har beslutat om apportemission av 25,5 miljoner aktier till säljarna av Pathwire. Sinch offentliggjorde den 30 september 2021 att avtal om att förvärva Pathwire hade ingåtts och förvärvet slutfördes den 7 december 2021. I tillägg till den kontanta köpeskillingen ska Sinch emittera sammanlagt 51 miljoner nya aktier i Sinch som del av vederlaget till säljarna, varav de första 25,5 miljoner aktierna emitterades i februari 2022. Styrelsen har idag beslutat att emittera de resterande 25,5 miljoner aktierna. Betalningen har skett genom apport av en fordran enligt avtalet avseende förvärvet av Pathwire, på två av Bolagets dotterbolag, om de återstående 500 miljoner USD (den initiala delen av fordran om 500 miljoner USD tillfördes i

Styrelsen för Elon AB (publ) föreslår en extra utdelning om 2 kronor per aktie samt ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare25.5.2022 18:00:00 CEST | Pressmeddelande

ELON AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2022-05-25 Styrelsen för Elon AB (publ) föreslår en extra utdelning om 2 kronor per aktie samt ett incitamentsprogram för ledande befattningshavare Stockholm, 25 maj 2022. Styrelsen i Elon AB föreslår en extra utdelning om 2 kronor per aktie samt att ett incitamentsprogram omfattande 630 000 teckningsoptioner, motsvarande en utspädning om cirka 4,1 procent, införs för ledande befattningshavare i bolaget. Styrelsen har beslutat att kalla till en extra bolagsstämma den 22 juni 2022 för behandling av styrelsens förslag. Kallelse till bolagsstämman offentliggörs genom särskilt pressmeddelande. Styrelsens förslag sammanfattas nedan. För mer detaljerad information om förslagen hänvisas till kallelsen till stämman och styrelsens fullständiga beslutsförslag. De fullständiga förslagen samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.elongroup.se, senast den 1 juni 2022. Styrelsens förslag till ex

Kommuniké från årsstämma den 25 maj 2022 i Saniona AB25.5.2022 17:00:00 CEST | Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 25 maj 2022 Idag, den 25 maj 2022, hölls årsstämma i Saniona AB. Årsstämman genomfördes enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition för 2021 Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning för 2021. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2021 samt att disponibla medel balanseras i ny räkning. Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. Val och arvodering av styrelse och revisor Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av st

Saniona publicerar sin delårsrapport för det första kvartalet 202225.5.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Q1 2022 (Q1 2021) Intäkter uppgick till 6,6 MSEK (3,4 M)Rörelseresultat uppgick till -133,2 MSEK (-94,1 M) Periodens resultat uppgick till -133,4 MSEK (-83,4 M)Resultat per aktie uppgick till -2,14 SEK (-1,34)Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,14 SEK (-1,34) Väsentliga händelser under Q1 2022 Saniona inledde upprepad dosering med doseskalering (MAD) samt undersökningar med positronemissionstomografi (PET) i Fas 1-studien med SAN711; den pågående Fas 1-studien är placebokontrollerad och data är fortfarande blindade. Saniona räknar fortsatt med att få tillgång till data från studien under mitten av 2022.Saniona erhöll 7,3 MSEK (0,8 MUSD) från Novartis relaterat till Novartis förvärv av Cadent Therapeutics i januari 2021, där Saniona hade en ägarandel på 3 procent. Denna betalning, utöver de tidigare erhållna 24,2 MSEK (2,9 MUSD), utgör tillsammans Sanionas del av förskottsbetalningen kopplad till förvärvet. Saniona kan också komma att erhålla en andel av de återstående 5

Auriant Mining:s delårsrapport för Q1 2022 och online-konferens den 31 maj 202224.5.2022 15:20:21 CEST | Pressmeddelande

Auriant Mining AB har nöjet att meddela att Bolagets delårsrapport för Q1 2022 kommer att publiceras på tisdagen den 31 maj. Detta kommer att följas av ZOOM-konferens för analytiker och investerare med Danilo Lange (VD), Vladimir Vorushkin (Ekonomichef) and Petr Kustikov (Operativ chef), som kommer att presentera Auriant Mining:s resultat för Q1 2022 samt med en möjlighet att ställa frågor. Evenemanget börjar kl. 13:00 CET (13:00 Stockholm, 14:00 Moskva, 12:00 London). För att delta i ZOOM-konferensen tisdagen den 31 maj, vänligen skicka till e-post conf@auriant.com följande uppgifter: e-post, namn, företagsnamn. Vi kommer att skicka konferens-ID och lösenord via mail. Om du har några frågor kan du skicka dem till e-post: conf@auriant.com För mer information, vänligen kontakta: Danilo Lange, VD Tel: +7 495 109 02 82 E-post: d.lange@auriant.com Företagsnamn: Auriant Mining AB Kortnamn: AUR ISIN-kod: SE0001337213 Webbplats: www.auriant.com Auriant Mining AB (AUR) är ett svenskt gruvbolag

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum