Skolverket

Lärare nöjda med Matematiklyftet

Dela

Över 35 000 matematiklärare har deltagit i Matematiklyftet som är Skolverkets satsning för att utveckla undervisningen i matematik. Detta motsvarar tre av fyra matematiklärare i grund- och gymnasieskolan. Lärare som deltagit har utvecklat sin undervisning och känner att de fått bättre självförtroende och trygghet i yrkesrollen. Det visar den slutredovisning som Skolverket gjort som baseras på utvärderingar av Ramböll och Umeå Universitet.

– Att så många lärare deltagit i Matematiklyftet visar att landets skolor verkligen prioriterar att utveckla undervisningen i matematik. Det här är viktigt för att på sikt förbättra elevernas kunskaper i matematik, säger Maria Weståker, chef för enheten för ämnesdidaktik på Skolverket.

76 procent av alla matematiklärare har deltagit

Under perioden 2012-2016 har totalt 35 580 matematiklärare genomfört kompetensutvecklingen med statsbidrag i den obligatoriska skolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och vuxenutbildningen. Detta betyder att 76 procent av alla matematiklärare i Sverige har deltagit i Matematiklyftet, 77 procent av grundskolans lärare och 53 procent av gymnasieskolans lärare. Nästan alla lärare har som påbörjat kompetensutvecklingsinsatsen har också fullföljt den.

Lärare känner ökat självförtroende och trygghet

Utvärderingen visar att lärare getts bättre förutsättningar att bedriva och utveckla matematikundervisningen. De metoder och verktyg som tillhandahållits genom kompetensutveckling har bidragit till att lärarna känner ett ökat självförtroende och trygghet kring yrkesrollen. Det kan exempelvis vara kommunikation i klassrummet och formativ bedömning, alltså att man formar sin undervisning utifrån elevernas olika behov. Dessutom har de fått verktyg för att variera undervisningen och blivit mer medvetna om sin och elevernas roll i klassrummet.

Undervisningen i matematik är nu mer varierad

Lärarna beskriver att de fortsätter att använda undervisningsmetoder och nyförvärvade kunskaper som Matematiklyftet gav. Lärarna varierar numera medvetet undervisningen i högre grad och säger sig ha utvecklat en mer kritisk hållning kring undervisningsmetoder och arbetsätt. Detta kvarstår även två år efter att de deltagit i Matematiklyftet.

Lärare lär sig tillsammans med andra lärare

Kompetensutvecklingen sker genom kollegialt lärande vilket förenklat innebär att lärare lär av och med varandra. Allt stödmaterial finns och utvecklas kontinuerligt på Skolverkets webbplats Lärportalen för matematik. Innehållet är populärt och används bland annat i lärarutbildningen. Under läsåret 2015/2016 hade Lärportalen nästan 200 000 unika besökare.  

Fakta om utvärderingen

Slutredovisningen baseras på två utvärderingar som gjorts av Ramböll Management Consulting och Umeå universitet. Utvärderingarna består av intervjuer, gruppintervjuer, observationer och enkätundersökningar till huvudmän, matematiklärare, handledare och rektorer. I Rambölls utvärdering har alla som deltagit i Matematiklyftet fått möjlighet att besvara enkäter. Svarsfrekvensen för till exempel matematiklärarna varierar mellan 51 och 56 procent mellan de olika läsåren, vilket motsvarar cirka 16 700 enkätsvar. I Umeå universitets utvärdering gjordes bland annat återkommande lektionsobservationer i 35 slumpvis utvalda grund- och gymnasieskolor över hela Sverige. På varje skola valdes tre matematiklärare ut och besöktes två gånger, med ett års mellanrum.

Utvärdering av elevernas resultat pågår

De två utvärderingarna som presenteras ovan och som genomfördes på uppdrag av Skolverket omfattar inte Matematiklyftets effekt på elevers måluppfyllelse i matematik. Denna utvärdering genomförs av IFAU (Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering). IFAU undersöker Matematiklyftets effekter på elevers resultat på de nationella proven i matematik i årskurserna 3, 6 och 9. Utvärderingen genomförs av IFAU och sker i samråd med Skolverket. IFAU har ännu inte presenterat sina slutsatser.

För frågor kontakta

Maria Weståker, chef enheten för ämnesdidaktik på Skolverket, 08-5273 3193

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Familjebakgrundens betydelse för betygen har ökat21.3.2018 09:00Pressmeddelande

Sedan slutet av 00-talet har elevernas socioekonomiska bakgrund fått en ökad betydelse för hur de lyckas i grundskolan. Även skolsegregationen har ökat – elever med olika bakgrund möts mer sällan i skolan idag. Skillnaderna mellan skolors betygsresultat har också ökat och skolans socioekonomiska elevsammansättning har fått större betydelse för elevers betyg. Det visar en ny rapport från Skolverket.

Regler för engelskspråkig undervisning behöver utredas1.2.2018 10:15Pressmeddelande

Att till stor del undervisa på engelska i gymnasieskolan riskerar att stå i konflikt med språklagen och läroplanen. När en stor del av undervisningen sker på ett annat språk kan det också gå ut över elevernas kunskaper i svenska. I en ny rapport föreslår Skolverket därför att reglerna ses över. Bland annat bör på sikt även de utländska lärarna som bedriver engelskspråkig undervisning omfattas fullt ut av kravet på svensk lärarlegitimation.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum