Lantbrukarnas Riksförbund

Livsmedel förspills när unik svensk jordbruksmark asfalteras

Dela

Svensk jordbruksmark – Europas mest värdefulla – fortsätter att minska. Jordbruksverkets nya rapport visar att exploateringen av svensk odlingsmark fortsätter i oförminskad takt. – Vi har idag 25 procent mindre jordbruksmark jämfört med för 100 år sedan, då Sverige hade som mest. Det är både sorgligt och oroväckande, inte minst för den kommande generationen bönder. Jordbruksmark som bebyggs eller asfalteras kan aldrig mer återställas vilket inte gynnar hållbarheten, säger Palle Borgström, LRFs ordförande.

Sverige är nu nere på samma areal åkermark som landet hade på 1870-talet. Exploateringstakten är cirka 600 hektar per år (6 miljoner kvadratmeter), vilket motsvarar 4 000 genomsnittliga villatomter eller 1200 fotbollsplaner.

– Fler måste få upp ögonen för frågan och prioritera en bättre beredskap för kriser som riskerar att påverka livsmedelsförsörjningen. Odlingsmark är vår grund för att vara redo när nästa kris kommer eller vid en framtida kraftigt ökad efterfrågan på livsmedel, säger Palle Borgström.

Arealen av förlorad jordbruksmark fortsätter i samma takt, men den har i alla fall inte ökat i någon större utsträckning trots att det byggts betydligt fler bostäder under de senaste fem åren. Det kan tyda på att fler kommuner insett framtida risker med att exploatera jordbruksmark?

Den svenska jordbruksmarken skapades under istiden och vår odlingsmark är relativt ung jämfört med på många andra områden på jordklotet. I Sverige har kunskapen och möjligheterna att vårda jorden och bibehålla kvaliteten byggts under många generationer. Det bevisas genom att skördarna på samma mängd åkermark stadigt ökar. Men åkermark som exploateras för industrier, bostäder och vägar kan aldrig återskapas.

Det som skulle ha odlats på marken som förstörs måste odlas någon annanstans. Behovet av livsmedelsproduktion ökar i framtiden, både i Sverige och globalt. I Sverige har vi ett ansvar för att öka försörjningsförmågan, vilket också är livsmedelsstrategins mål. Det skapar tillväxt, arbetstillfällen och möjlighet till ökad export.

För att vända på den negativa utvecklingen krävs flera åtgärder:

  • Både byggande av bostäder och produktion av livsmedel är nödvändigt. Men det kräver en mer genomtänkt kommunal planering för bättre avvägningar mellan intresset att bygga bostäder, affärslokaler samt vägar och behovet av att säkra en hög försörjningstrygghet med trygga jobb, levande landsbygd och lokalt producerad mat.
  • Samtidigt behövs rimligare regelverk för marginell bebyggelse på landsbygden som enskilda företagare behöver för att utveckla och bibehålla livsmedelsproduktionen.

– Jordbruksverkets föreslår att länsstyrelserna ska kunna överpröva kommunala planer som inte anses följa miljöbalkens bestämmelser till skydd för jordbruksmarken. Det hjälper inte, det är viktigare att få till lokal dialog och planering istället för att hota kommunerna, säger Elisabeth Hidén, ordförande för LRF Ungdomen som känner stark oro för framtidens unga bönder och övergången till en hållbarhetsutveckling.

  • Miljöbalkens regelverk ska skydda jordbruksmark av nationellt intresse. Men lagen utgör inget skydd om inte kommunerna samtidigt tar ett ansvar. De större exploateringar som kommunerna planerar omfattas nämligen inte av skyddsbestämmelserna. Reglerna gör att vi idag är beroende av kommunala initiativ, ansvarstagande och god planering för att vända utvecklingen. Följ exemplet från Jönköpings kommun där politikerna tar ett större ansvar än vad lagen kräver och skyddar värdefull jordbruksmark från byggnation och annan exploatering.

BILDEN: Jordbruksmark i Västerbotten som ödeläggs av bygge. Foto: Eva Carlsson

Faktaruta:

Det finns ca 2,6 miljoner hektar åker i Sverige och ca 450 000 hektar betesmark. Brukad åkermark ligger på samma nivå som 1870, när Sveriges befolkning var drygt 4 miljoner. Som mest åker hade vi runt år 1918 med drygt 3,8 miljoner hektar.

Det är ofta den bättre och bördiga marken som exploateras eftersom det är i dessa områden som befolkningen historiskt valt att bosätta sig och samhället byggts upp.

Kontakter

För mera information, kontakta LRF pressavdelning 010-184 40 70

Bilder

Om

Lantbrukarnas Riksförbund
Lantbrukarnas Riksförbund
Franzéngatan 6
11251 Stockholm

010-1844000https://www.lrf.se/

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för det gröna näringslivet med cirka 140 000 medlemmar. Gemensamt för flertalet av medlemmarna är att de har sin bas i jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö. LRF är också en samlande organisation för lantbrukskooperativa företag, som exempelvis Arla och Lantmännen. LRFs medlemmar driver omkring 60 000 företag och LRF är därmed Sveriges största småföretagarorganisation. Totalt omsätter hela det gröna näringslivet, det vill säga jord- och skogsbruk, trädgård, fiske och vattenbruk samt livsmedels- och skogsindustrier, 151 miljarder kronor, vilket är 3,4 procent av landets BNP. Källa: Jordbruksverket 

www.lrf.se

Följ Lantbrukarnas Riksförbund

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Lantbrukarnas Riksförbund

Sverige har Europas högsta dieselpris: Regeringen måste säkerställa jordbrukets konkurrenskraft11.10.2021 11:50:36 CEST | Pressmeddelande

De kraftigt höjda dieselpriserna sätter ytterligare press på Sveriges bönder. Under 2021 har bränslekostnaden ökat med 750 miljoner kronor på årsbasis. Från årsskiftet blir bränslepriserna ännu högre på grund av reduktionsplikten. – Nu måste regeringen agera och verka för att säkerställa jordbrukets konkurrenskraft samtidigt som vi ökar inhemsk produktion av biodrivmedel, säger LRFs Palle Borgström.

Beslut om licensjakt på varg ökar lidande och polarisering1.10.2021 11:35:14 CEST | Pressmeddelande

Länsstyrelserna i det så kallade vargbältet i Värmlands och Örebro län beslutade i går om en licensjakt på varg på totalt 33 vargar under 2022. Det är ett mycket försiktigt beslut, även om man tar hänsyn till risken för att vargstammen, i teorin, skulle minska efter licensjakten. – Återigen är länsstyrelsernas första och sista fråga – hur ska det gå för vargen? Första frågan är inte hur det ska gå för tamdjurshållning, jaktutövning och framtidstro för att leva, driva och utveckla företag på landsbygden i vargtrakter, säger Palle Borgström, förbundsordförande för Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Gratis skolfrukost för ett bättre samhälle29.9.2021 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

En bra frukost underlättar inlärning och gör det lättare att orka med skoldagen, visar flera undersökningar. Idag, på Skolmjölkens dag, tycker LRF Mjölk det är rimligt att gratis skolfrukost införs i samtliga svenska grundskolor. – Då skulle fler barn och ungdomar kunna ta sig igenom skolan med godkända betyg och därmed få bättre möjligheter att lyckas på arbetsmarknaden och i livet, säger Peter Kofoed, chef på LRF Mjölk

Bönder och jägare eniga om att vargstammen måste minskas15.9.2021 07:45:00 CEST | Pressmeddelande

Svenska Jägareförbundet och Lantbrukarnas riksförbund (LRF) kräver en kraftig decimering av vargstammen. Det är viktigt att länsstyrelser, Naturvårdsverket och politiker förstår det absolut nödvändiga i att besluta om en utökad vargjakt i vinter. – Den starkt växande vargstammen är en ohållbar situation för tamdjursägare, jägare och många andra drabbade på landsbygden. Myndigheterna måste agera, säger Palle Borgström ordförande för LRF.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum