Universitetssjukhuset Örebro

Mår du psykiskt dåligt på grund av ditt jobb?

Dela
Arbets- och miljömedicin erbjuder nu digitala vårdbesök för personer som upplever en ohälsosam psykosocial arbetsmiljö. Det kan vara på grund av hög arbetsbelastning, otrygga arbetsförhållanden, otydliga eller konfliktfyllda förväntningar, svårlösta konflikter med chef eller medarbetare, upplevelser av kränkningar eller annan utsatthet. Nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk ohälsa står för en allt större del av sjukfrånvaron i Sverige idag.

Arbets- och miljömedicin i Örebro är en specialistklinik som arbetar med arbetsmiljöns påverkan på hälsan. Arbetsrelaterad psykisk ohälsa är en av de största utmaningarna i svenskt arbetsliv. De direkta och indirekta konsekvenserna på individ-, organisations- och samhällsnivå är omfattande och har konstaterats i ett stort antal forskningsartiklar, rapporter och kunskapssammanställningar.

”Det är enskilda arbetstagare som drabbas hårdast när det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet är otillräckligt. Det är angeläget att åtgärda eller anpassa arbetssituationen i ett så tidigt skede som möjligt”, säger Patrik Hennings, legitimerad psykolog och en av initiativtagarna till den nya tjänsten.

I första hand är det närmaste chef som har ansvar och möjlighet att åtgärda och anpassa arbetssituationen för att förhindra ohälsa. Chefen har i sin tur möjlighet att ta hjälp av företagshälsovården. På arbetsplatser som prioriterar det organisatoriska och sociala arbetsmiljöarbetet, och har tillgång till företagshälsovårdens hela kompetens, är hälsoriskerna för den enskilde medarbetaren generellt lägre. Ungefär fyrtio procent av alla arbetstagare står dock helt utan företagshälsovård.

”Vi anser att det finns ett stort behov av kvalificerat stödför individer som befinner sig i arbetssituationer som innebär risk för – eller redan lett till – psykisk ohälsa”, säger Annette Ericsson, legitimerad sjuksköterska som kommer vara en av dem som håller i de digitala samtalen.

Arbets- och miljömedicin har kompetens att bistå med sådant stöd. Där finns kunskaper om kvalificerat rådgivningsarbete, arbetsmiljölagen och dess föreskrifter, arbetsrelaterad psykisk ohälsa, försäkringsmedicin, skyddsombud och fackliga organisationers roller.

De erbjuder dig ett eller två digitala besök om du befinner dig i en arbetssituation som påverkar din psykiska hälsa negativt. Du anmäler intresse via 1177.se (se faktaruta nedan).

”Det digitala samtalet följer en struktur för att så effektivt som möjligt ringa in de viktigaste omständigheterna i din arbets- och livssituation”, säger Annelie Nordström Ryberg, legitimerad sjuksköterska, som också kommer hålla i en del av samtalen. ”I samråd med dig tar vi fram en enkel handlingsplan med ett eller flera steg du kan ta för att värna din hälsa”, avslutar hon.

Så här bokar du ett digitalt stödsamtal

1. Gå in på 1177.se

2. Logga in.

3. Klicka på ”Stöd och behandling” överst på sidan.

4. Klicka på ”Region Örebro län”.

5. Klicka på ”Anmälan till digitalt vårdbesök - för dig som mår psykiskt dåligt av din arbetsmiljö”.

6. Klicka på "Arbets- och miljömedicin medicinska enheten USÖ".

7. Läs informationen, klicka på starta och följ instruktionerna.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Universitetssjukhuset Örebro
Universitetssjukhuset Örebro
Södra Grev Rosengatan
701 85 Örebro

http://www.regionorebrolan.se/uso

På Arbets- och miljömedicin arbetar människor inom många olika professioner. Vårt uppdrag är att förebygga ohälsa orsakad av miljön och vi arbetar på uppdrag av Region Sörmland, Region Västmanland, Region Värmland och Region Örebro län.

Vårt arbete rör sambandet mellan hälsa och ohälsa och olika typer av exponeringar i miljön. Hos oss står arbetsmiljö och omgivande miljö i fokus.

Patientmottagningen är kärnan i vår verksamhet. Forskning, utveckling och utbildning är andra hörnstenar i klinikens bas. Vi följer och bidrar till kunskapsutvecklingen kring aktuella frågor.

Följ Universitetssjukhuset Örebro

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Universitetssjukhuset Örebro

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum