GlobeNewswire

NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1–30/6 2022 (OREVIDERAD)

Dela

Företagsmeddelande, Helsingfors, 12 augusti 2022 klockan 9.00 (EEST)

NEXSTIM ABP:S HALVÅRSRAPPORT 1/1–30/6 2022 (OREVIDERAD)

NEXSTIM GÖR SITT BÄSTA HALVÅR NÅGONSIN MÄTT I OMSÄTTNING OCHRÖRELSEVINST

Siffrorna inom parentes hänvisar till motsvarande period föregående år, om inget annat anges.

Sammanfattning av januari–juni 2022

 • Bolagets omsättning ökade med 129,6 procent och uppgick till 6,8 miljoner euro (3,0)
 • Omsättningen i jämförbara valutakurser ökade med 110,3 procent.
 • Försäljningen av utrustning uppgick till 1,8 miljoner euro (1,6), ökning 11,1 procent. Omsättningen från fortlöpande verksamheter uppgick till 1,5 miljoner euro (1,4), ökning 9,0 procent. Licensieringsverksamhetens andel var 3,5 miljoner euro (0,0)
 • Omsättningen för diagnostikverksamheten (NBS) ökade med 19,3 procent under första halvåret och uppgick till 2,1 miljoner euro (1,8)
 • Omsättningen för terapiverksamheten (NBT®) ökade med 290,4 procent under första halvåret och uppgick till 4,7 miljoner euro (1,2), inklusive licensavgiften för tekniklicensavtalet som erhållits under rapportperioden.
 • Rörelseresultatet var 2,3 miljoner euro (-0,9)
 • Rapportperiodens resultat var 3,2 miljoner euro (-0,9)

Om bolaget

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Bolaget har tagit fram en teknikplattform för neuronavigerad TMS (transkraniell magnetstimulering) som möjliggör individanpassad terapi och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Nexstim tillhandahåller system som bygger på icke-invasiv hjärnstimulering för diagnostik (NBS) och terapi (NBT®).

Nyckeltal

Tusen euro1-6/2022 6 mån.

1-6/2021 6 mån.

Förändring, %

1-12/2021 12 mån.

Omsättning6 793,02 958,6129,6 %6 397,5
Bruttomarginal6 140,22 391,8156,7 %5 262,0
Bruttomarginal (%)90,4 %80,8 %-82,3 %
Justerad jämförbar bruttomarginal*2 605,42 391,88,9 %5 262,0
Justerad jämförbar bruttomarginal %*80,0 %80,8 %-82,3 %
Personalkostnader-2 495,4-2 028,223,0 %-4 347,8
Övriga rörelsekostnader-1 787,6-1 555,015,0 %-3 083,3
Rörelseresultat2 333,4-902,8--1 452,2
Rapportperiodens resultat3 209,4-946,3--832,1
Vinst per aktie*0,48-0,17--0,14
Utspädd vinst per aktie (euro)0,44-0,16--0,13
Kassaflöde från löpande verksamhet2 414,0-1 918,7--2 109,0
Kassa och bank6 580,36 690,8-1,7 %5 194,7
Summa eget kapital5 593,13 796,747,3 %3 202,7
Soliditet (%)54,1 %38,9 %-34,7 %

*Omsättningen för rapportperioden har justerats med en licensavgift på ca 3,5 miljoner euro för tekniklicensavtalet med Magnus Medical

Framtidsutsikter

Utifrån verksamhetsprognoserna förväntar sig bolaget att omsättningen kommer att fortsätta öka år 2022 och att räkenskapsperiodens rörelseresultat blir positivt.

VD Mikko Karvinens synpunkter på utvecklingen under rapportperioden

Under det första halvåret 2022 fortsatte Nexstim sin rekordstarka tillväxt, vilket gav en historisk utveckling beträffande omsättning, rörelseresultat och resultat för rapportperioden. Under det första halvåret 2022 nådde vi en total omsättning om 6,8 (3,0) miljoner euro samt en rekordstor tillväxt på 129,6 procent. Den starka tillväxten gjorde också att vi för första gången nådde ett halvår med rörelsevinst och rörelseresultatet uppgick till 2,3 (-0,9) miljoner euro.
Tillväxttakten var särdeles snabb tack vare utlicensiering av vår teknik för NBT®-systemet till Magnus Medical, Inc, och den cirka 3,5 miljoner euro stora licensavgiften för avtalet intäktsredovisades under första halvåret 2022. Dessutom levererade vi inom diagnostik- och terapiverksamheten systembeställningar som mottagits under 2021 till ett värde av cirka 1,0 miljoner euro. Jag vill tacka Nexstims kunder, medarbetare samt samarbetspartner och investerare som gjort denna rekordstarka utveckling möjlig. I enlighet med vårt främsta strategiska mål fortsätter vi under hela 2022 med en lönsam ökning av omsättningen, så att bolaget för första gången kan redovisa rörelsevinst för räkenskapsperioden och samtidigt minimera kapitalbehovet i framtiden.

Fortsatt stark tillväxt inom både diagnostikverksamheten och behandlingsverksamheten

Vi har fortsatt öka både diagnostikverksamheten (NBS) och terapiverksamheten (NBT®) genom försäljning av nya system på våra huvudmarknader, nämligen USA och Europa. Denna breddning av den installerade kapaciteten bidrar till en stadig ökning av de återkommande intäkterna, vilket ger oss stabilitet och förutsebarhet i verksamheten. Vårt mål är att bygga ut och utveckla verksamheten.

Diagnostikverksamheten gav Nexstim betydande intäkter under rapportperioden, då dess omsättning ökade med 19,3 procent och uppgick till 2,1 (1,8) miljoner euro. Under rapportperioden levererade vi totalt sju nya NBS-system. I och med dessa systemleveranser har vi vid utgången av första halvåret 2022 också levererat samtliga system i orderstocken som var olevererade vid bokslutsdatumet 2021. Inom diagnostikverksamheten har vi hittills sålt cirka 210 NBS-system till forskningsuniversitet och ledande sjukhus runtom i världen. Det är glädjande att se att allt fler av våra kunder avser att använda Nexstims system för både diagnostik och terapi. Nu har man även i USA tillgång till den nya konfigurationen NBS System 5, NBS5+, med vilken det är möjligt att köra diagnostik och terapi i samma system. Det viktiga är att med det nya utbudet på den amerikanska marknaden finns samtliga indikationer för FDA 510(k) nu i ett och samma system. De här framstegen åskådliggörs av att samtliga sju NBS-system som vi levererade under första halvåret 2022 var konfigurerade för både diagnostik och terapi. Vi gläder oss också över att vi under början av året redan har levererat ett andra NBS5+-system till en sjukhuskedja i USA. Vi ser det kombinerade systemet som en uppenbar konkurrensfördel och ser fram emot att utveckla detta plattformkoncept till andra viktiga marknader världen över.

Omsättningen för terapiverksamheten ökade med 290,4 procent under första halvåret 2022 och uppgick till 4,7 miljoner euro (1,2) miljoner euro. Tillväxten berodde på en intäktsredovisad licensförsäljning om cirka 3,5 miljoner euro till Magnus Medical, Inc. Under rapportperioden sålde vi sammanlagt tre nya NBT®-system – två i Nordamerika och ett i Europa – för behandling av egentlig depression. Inom terapiverksamheten hade vid utgången av första halvåret 2022 sammanlagt 57 Nexstims system med terapiegenskap installerats runt om i världen (22 i USA och 35 i Europa och andra delar av världen) för behandling av depression och kronisk neuropatisk smärta. I siffran ingår både NBT®-system och NBS-system med tillval för NBT®.

Utöver de ovan nämnda levererade systemen hade vi en orderstock på ej installerade system till ett värde på cirka 0,3 miljoner euro vid utgången av första halvåret 2022.

Nexstims kassa per 30 juni 2022 var sammanlagt 6,6 miljoner euro. Bolagets lönsamhet har under första hälften av 2022 fortsatt att förbättras betydligt, vilket också har stärkt bolagets soliditet. Licensbetalningen på cirka 3,5 miljoner euro som bolaget erhöll från Magnus Medical i februari 2022 har också bidragit till att stärka soliditeten och kassatillgångarna. Vår avsikt är att stärka bolagets lönsamma tillväxt och på så sätt minimera eventuella behov av nytt eget kapital. Bolaget har inga aktiva planer på nya finansieringsrundor.

Strategin fokuserar på tillväxt och att bygga lönsamhet

I februari meddelade vi om att vi utlicensierat vår teknik för NBT®-systemet till Magnus Medical, Inc. Licensavtalets totala värde är cirka 17 miljoner euro. Tills den överenskomna royaltytiden på fem år börjar kommer att gå vidare med verksamheten på normalt vis och fokusera på att genomföra vår strategi. Licensavtalet öppnar unika möjligheter för Nexstim att uppnå ekonomiska fördelar, utbreda patientanvändningen av vår teknik och rikta in våra resurser på andra affärsområden under royaltytiden.

Vårt andra viktiga strategiska mål för 2022 är att utvidga nätverket av Nexstims exklusiva samarbetsvårdcentraler, särskilt i USA. Vi arbetar vidare på att Nexstim-system installeras på neurovetenskapliga vårdcentraler, i enlighet med vår förnyade strategi och genom samarbete med framstående samarbetspartner. Tyngdpunkten i nya partnerskap ligger på strategiska investeringar i servicebolag, främst på den stora marknaden i Nordamerika, men också genom valda insatser i nya partnerskap på marknaderna i Europa och i Asien.

Det i slutet av 2021 undertecknade avtalet om en strategisk allians och minoritetsintresse i PNC Management Services, LLC är det första konkreta steget på denna viktiga strategiska utvecklingsväg. Genom samarbetet kommer vi nära patienterna och får exaktare data från patientkontakterna. Vi är mycket nöjda med det påbörjade samarbetet med doktor Kuluva och hans vårdcentral; vi är övertygade om att samarbetet erbjuder utmärkta förutsättningar för tillväxt i framtiden. Dessutom undertecknade parterna i maj 2022 ett avtal i vars villkor det ingår att doktor Kuluva har ett minoritetsintresse på 10 procent i det privatkapitalbolag som Nexstim etablerat i USA. Syftet med bolaget är att utöka Nexstims nätverk av partnervårdcentraler i USA. Vi ser ivrigt fram emot det fortsatta samarbetet med doktor Kuluvas team av experter, som ger fler patienter i USA möjlighet att få behandling med Nexstims TMS-teknik.

Vi stakar ut riktningen mot tillväxt

I februari rapporterade vi kliniska utfallsmått för de första 311 patienter som slutfört behandling för egentlig depression (MDD) med Nexstims NBT®-system. Nexstims NBT®-system är avsett för behandling av egentlig depression hos vuxna patienter som inte har fått tillfredsställande lindring av tidigare antidepressiv medicinering under den aktuella perioden. Utfallet för dessa 311 patienter var mycket gott, så att cirka 50 procent av dem hade uppnått remission då behandlingen avslutades medan 77 procent visade klinisk respons. Detta överträffar klart de normala utfallssiffrorna för depressionsbehandling med TMS-system. Jämförelsevis kan nämnas en väl genomförd multicenterprövning där remissionsutfallet var 26,5–28,7 procent och patienterna redovisade behandlingsrespons på 41,5–56,4 procent1. Patienternas redovisade remission och behandlingsrespons var också bättre än det redovisade utfallet i en omfattande serie med över 3 800 patienter som genomgått behandling med rTMS (remission 29,7–36,2 %, behandlingsrespons 62,7–70,4 %)2. Vi fortsätter insamlingen av dessa värdefulla patientregisterdata under resten av 2022.

Pilotprövningen på Kuopio universitetssjukhus fortsätter. I prövningen undersöks användningen av det kortare iTBS-protokollet vid behandling av svår depression med Nexstim NBT®-systemet. Med kortare iTBS-protokoll avses att behandling med transkraniell magnetstimulering (TMS) ges flera gånger per dag under en vecka, jämfört med konventionell TMS-terapi med en behandlingsgång per dag under flera veckor.
Vi har tidigare meddelat om fortsättningen av pilotprövningen där effekten av iTBS ska testas på ytterligare 20 patienter. Vid början av behandlingarna antogs de pågå halvvägs in på 2022, men vårdstrejken under våren innebar ett avbrott i pilotprövningen och vi bedömer nu att behandlingarna pågår till slutet av 2022. Nexstim följer aktivt med hur behandlingarna framskrider och kommer att offentliggöra resultaten så snart som möjligt efter att behandlingarna har slutförts.

Vårt system profilerar sig tydligt bland de icke-navigerande TMS-lösningar som för närvarande finns på marknaden. I framtiden kommer behovet av navigering sannolikt att framhävas än mer i teknik för behandling av patienter som intagits på sjukhus på grund av behandlingsresistent depression och eventuella suicidtankar. Det innebär för Nexstim en potentiell ny marknad för behandling med TMS, som är fristående från den nuvarande behandlingen av egentlig depression. Vi behöver bygga på med data om behandlingsutfallet för de kortare behandlingsprokollen för att kunna driva vår strategiska affärsutveckling.

För ett starkare ägarvärde under exceptionella omständingheter

Samtidigt som vi satsar på tillväxt bevakar vi också aktivt det förändrade världspolitiska läget med anledning av kriget i Ukraina. Vi fördömer entydigt Rysslands krigshandlingar i Ukraina och hoppas på en snar och fredlig lösning på konflikten. Trots det skärpta världspolitiska läget har vi positiva förväntningar för 2022. På Nexstim fortsätter vi att målmedvetet arbeta för personlig och effektiv behandling och diagnostik av svåra sjukdomar och störningar i hjärnan. Vi är övertygade om att våra insatser ökar det långsiktiga aktieägarvärdet genom starkare konkurrensfördelar, snabbare tillväxt och bättre finansiella resultat. Trots denna ihållande framtidsoptimism kommer vi att driva verksamheten medan vi håller ett öga på hur läget i Ukraina och covid-19-pandemin utvecklas.

1) Carpenter L. et al. Transcranial magnetic stimulation (TMS) for major depression: a multisite, naturalistic, observational study of acute treatment outcomes in clinical practice. Depress Anxiety. 2012 Jul;29(7):587-96. Epub 2012 Jun 11.


2) Sackheim, H. et al. Clinical outcomes in a large registry of patients with major depressive disorder treated with Transcranial Magnetic Stimulation. Journal of Affective Disorders 277 (2020) 65–74


Nexstims verksamheter

Diagnostikverksamhet (NBS)

 • Nexstims NBS-system är den enda CE-märkta och av USA:s läkemedelsmyndighet FDA godkända lösningen för icke-invasiv kartläggning av motoriska hjärnbarken före hjärncanceroperation. Kliniska data har visat värdet av Nexstims unika navigeringssystem vid prekirurgisk kartläggning före ingrepp i relation till utgången för patienterna.
 • Genom noggrann prekirurgisk kartläggning av talcentrum och motoriska hjärnbarken kan NBS-systemet hjälpa kirurger att förbereda sig bättre för ingreppet och ingripa aktivare i att avlägsna en hjärntumör. Den icke-invasiva lösningen har bevisats förlänga den progressionsfria överlevnaden med 46 procent vid låggradiga gliom, jämfört med gällande ”guldstandard”.
 • NBS-system har sålts till cirka 210 forskningsuniversitet och ledande sjukhus runtom i världen.

Terapiverksamhet (NBT®)

 • Nexstims NBT®-system bygger på en unik teknik för navigerad transkraniell magnetstimulering (navigated Transcranial Magnetic Stimulation, nTMS), som möjliggör individuellt anpassad, exakt, reproducerbar och icke-invasiv stimulering av hjärnan.
 • Nexstim lanserade systemet för navigerad hjärnterapi (NBT®) i USA för behandling av egentlig depression i maj 2018, efter att systemet godkänts av FDA i november 2017.
 • Egentlig depression drabbar mer än 300 miljoner människor världen över, och 20–40 procent av patienterna svarar inte på de behandlingsalternativ som hittills varit tillgängliga. Därför ligger Nexstims fokus för försäljningen och marknadsföringen av NBT®-systemet på behandling av egentlig depression.
 • NBT®-systemet har fått CE-märkning för behandling av depression och kronisk smärta.
 • Bolaget planerar att under andra halvåret 2022 fortsätta pilotprövningar.
 • Den aktiva basen omfattar 57 installerade NBT®-system för kommersiell användning på tre kontinenter.

Publicering av finansiell information

Bokslutskommunikén för räkenskapsåret som slutar 31 december 2022 publiceras omkring 27 februari 2023.

Resultatpublicering 12 augusti 2022

Bolaget ordnar två webbsändningar för investerare, analytiker och medier fredagen 12 augusti 2022. Verkställande direktör Mikko Karvinen och ekonomidirektör Joonas Juokslahti presenterar det finansiella resultatet och rörelseresultatet varefter deltagarna ges möjlighet att ställa frågor.

Den första sändningen hålls på finska klockan 10.30 (EEST). Den andra sändningen hålls på engelska klockan 15.00 (EEST).

Anvisningar om deltagande i webbsändningarna:

Anmälan till webbsändningarna sker via länkarna nedan. Mer information skickas till deltagarna per e-post efter anmälan.

Webbsändning på finska 12 augusti 2022 kl. 10.30 (EEST): Till anmälan >>>
Webbsändning på engelska 12 augusti 2022 kl. 15.00 (EEST). Till anmälan >>>

Halvårsrapporten och övriga finansiella rapporter finns tillgängliga på hemsidan:
https://www.nexstim.com/investors/financial-reports-and-presentations

Helsingfors 12 augusti 2022

Nexstim Abp

Styrelsen

För mer information gå in på bolagets webbplats www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Sändlista:
Nasdaq Helsinki
De viktigaste medierna

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt tillväxtorienterat medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan.

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som bygger på transkraniell magnetstimulering (TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

Affärsområdet diagnostik arbetar med kommersialisering av Nexstims NBS-system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation). NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal.

Affärsområdet terapi marknadsför och säljer Nexstims NBT®-system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy), som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstims aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswireFölj GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Valberedning inför Industrivärdens årsstämma 20233.10.2022 10:00:00 CEST | Pressmeddelande

Enligt det beslut om valberedningen som fattades vid årsstämman 2011, och som gäller tillsvidare, uppdras åt styrelsens ordförande att ta kontakt med fyra bland de röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna i Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per sista bankdagen i augusti, som vardera utser en representant som inte är ledamot i bolagets styrelse att jämte ordföranden utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts. Valberedningen utser ordföranden inom gruppen. Sammansättningen av valberedningen ska tillkännages senast sex månader före nästa årsstämma. Inget arvode ska utgå. I enlighet härmed har valberedningen följande sammansättning: Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen, Bo Damberg, Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse m fl, Jan Svedjebrant, SCA Pensionsstiftelser m fl, Mikael Schmidt, Essity Pensionsstiftelser m fl, samt Fredrik Lundberg, styrelseordförande i Industrivärden. Om ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört,

Två av tre svenskar har ett lyckligt arbetsliv3.10.2022 07:04:36 CEST | Pressmeddelande

Stockholm, Oct. 03, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Isac Hellwig, VD för Kvadrats inkubatorverksamhet Inkubik. Två av tre svenskar trivs på jobbet och tycker att de har ett lyckligt arbetsliv. Högre lön, större frihet och mindre stress skulle göra att ännu fler trivs på jobbet. Det visar en färsk Sifo-undersökning som konsultföretaget Kvadrat har låtit göra. De flesta svenskar är nöjda med både ansvar och arbetsuppgifter på jobbet och bedömer att kan fortsätta arbeta på samma nivå som idag i många år framåt. Egenföretagare är lyckligare än anställda, 72 procent respektive 65 procent svarar att de har ett lyckligt arbetsliv. Det visar Sifo-undersökningen som tillfrågat över 1 000 tjänstemän och 550 egenföretagare. Samtidigt svarar var femte svensk att de inte har ett hållbart arbetsliv. En av tre anställda (32 procent) och 23 procent av egenföretagarna är stressade på jobbet. För att kunna få ett ännu bättre arbetsliv är det högre lön som står högst (enligt 26 procent) på önskelistan. På andra

Sinch tillkännager Softbanks avyttring av hela sin ägarandel i Sinch29.9.2022 18:56:08 CEST | Pressmeddelande

Den nuvarande aktieägaren SoftBank avser att sälja hela sin ägarandel i Sinch till Neqst D2 och Sinchs medgrundare/tillförordnade vd Johan Hedberg. Sinch AB (publ) (“Sinch” eller ”Bolaget”) har meddelats att den nuvarande aktieägaren Softbank säljer sin andel i Bolaget till Neqst D2 och Sinchs medgrundare/tillförordnade vd Johan Hedberg. Andelen i Bolaget som avyttras uppgår till cirka 5,01 procent av de utestående aktierna och efter försäljningen äger SoftBank inga aktier i Sinch. När transaktionen har slutförts kommer Neqst D2, som redan är Bolagets största aktieägare, att inneha cirka 18,6 procent av Bolagets utestående aktier. Transaktionen kommer att offentliggöras genom ett flaggningsmeddelande och kommer att rapporteras till Finansinspektionens insynsregister. För mer information, vänligen kontakta Ola Elmeland Investor Relations Director Mobile: +46 721 43 34 59 E-mail: investors@sinch.com Thomas Heath Chief Strategy Officer & Head of Investor Relations Mobile: +46 722 45 50 55

Elanders – nya inringningsdetaljer för telefonkonferens i samband med delårsrapport januari-september 202229.9.2022 14:00:00 CEST | Pressmeddelande

Elanders publicerar delårsrapport för tredje kvartalet 2022 måndagen den 17 oktober kl. 13:00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 15:00 (svensk tid) med vd och koncernchef Magnus Nilsson samt ekonomidirektör Andréas Wikner. Vi bjuder in fondförvaltare, analytiker och media att delta i telefonkonferensen. En uppdatering har skett avseende inringningsdetaljerna till telefonkonferensen. Var vänlig använd ett av telefonnumren nedan och ring in 5-10 minuter före starttid för att ansluta till telefonkonferensen: Sverige: +46 (0) 8 5051 0086 Tyskland: +49 (0) 211 8822 8324 Storbritannien: +44 (0) 33 0551 0211 USA: +1 646 843 4609 Kod: 1948496# Agenda 14.50 Konferensnumret öppnas 15.00 Genomgång av delårsrapporten 15.20 Frågestund 16.00 Avslutning Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. För att få tillgång till denna presentation, vänligen klicka på följande länk: https://www.elanders.com/sv/presentationer För mer information, kontakta Magnus Nilsson, verkställande

Inbjudan till HMS Networks telefonkonferens för det tredje kvartalet 202229.9.2022 11:30:00 CEST | Pressmeddelande

HMS Networks AB (publ) offentliggör sin rapport för det tredje kvartalet 2022 onsdagen den 19 oktober 2022 kl. 07.30. Samma dag kl. 09.00 arrangeras en telefonkonferens för press och aktiemarknad, där VD och koncernchef Staffan Dahlström samt finanschef Joakim Nideborn presenterar rapporten. Presentationen hålls på engelska och följs direkt via telefon eller via internet. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på HMS webbplats före telefonkonferensen. För att delta i telefonkonferensen, ring in eller följ webbpresentationen via länken nedan. SE: +46 8 505 583 50 UK: +44 33 3300 9034 US: +1 646 722 4904 Länk till webbsändningen Presentation och inspelning av telefonkonferensen kommer sedan att finnas tillgängligt på HMS webbsida. https://www.hms-networks.com/sv/aktieagare För mer information, kontakta: Staffan Dahlström, VD HMS, +46 (0)35 17 29 01 Joakim Nideborn, Finanschef HMS, +46 (0)35 710 6983 HMS Networks AB (publ) är en marknadsledande leverantö

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum