SkogsstyrelsenSkogsstyrelsen

Nu kan framtida skador i skogen enklare förebyggas

Dela

Kunskap om markförhållanden är viktigt när skogsbruk bedrivs. Med hjälp av en ny metodik kan översiktlig information om var i Sverige det finns risk för erosion och ras tas fram. Därmed kan skador i skogen enklare förebyggas.

Exempel på karta som visar erosionskänsliga områden. Dessa är lilamarkerade på kartan.
Exempel på karta som visar erosionskänsliga områden. Dessa är lilamarkerade på kartan.

Genom att kombinera olika GIS-skikt (Geografiska informationssystem) som visar längd och lutning på slänter, områdets jordarter, raviner, vattendrag, tidigare inträffade ras samt hur marken använts tidigare, kan kartor som visar markens känslighet för förändringar i skogsmiljön tas fram. Dessa kan användas som ett underlag inför en avverkning eller exploatering.

– Ras, erosion och slamströmmar kan utlösas efter exempelvis en avverkning, av körskador eller när en skogsbilväg byggs. Med ökad kunskap om var marken är känslig kan skador undvikas, säger Karin Lundström, geotekniker, Statens geotekniska institut.

Skogsstyrelsen har under våren 2016 använt metoden för att få fram hur stora områden av Sverige som kan vara känsliga för förändringar när skogen brukas. De första uppskattningarna visar att cirka 0,3 procent av Sveriges landyta och knappt 5 procent av alla vattendrag ligger i områden som är känsliga för förändringar i skogsmiljön. En ungefärlig uppskattning är att cirka en halv procent av den produktiva skogsmarken berörs.

Metoden har också testats mer djupgående i två områden i västra Sverige där problem är kända sedan tidigare; Sälen längs Västerdalälven och i Lernäs längs Klarälven. Resultaten visar, i båda områdena, på slänter och raviner som är känsliga och extra känsliga.

En slutsats från projektet är att det finns såväl kunskapsbrist som ovana att hantera instabila marker inom svenskt skogsbruk. Det är därför mycket viktigt med mer utbildning, liksom diskussioner för att göra fler medvetna om problematiken.

– Som en början har vi tagit fram exempel på hur olika skogsåtgärder kan anpassas i känsliga områden. Det kan handla om att inte avverka allt på en sluttning vid samma tillfälle, att leda vatten till områden som inte är känsliga eller att undvika körskador, säger Anja Lomander, markspecialist, Skogsstyrelsen.

Områden kan också vara så känsliga att det inte går att bruka skogen alls med traditionellt hyggesbruk. Ett sätt att möjliggöra skogsbruk i dessa områden kan vara att använda olika hyggesfria metoder.

Metoden för identifiering av känsliga områden har tagits fram inom projektet ”Möjligheter att minska stabilitetsrisker i raviner och slänter vid skogsbruk och exploatering” som drivs av Trafikverket, Statens geotekniska institut, Sveriges geologiska undersökning, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Skogsstyrelsen. Rapporten, som är en av totalt fyra, publiceras i december. En rapport om ansvar för tillsyn och skada är redan publicerad.

Mer information:
Anja Lomander, markspecialist, Skogsstyrelsen, 033–48 25 26
Karin Lundström, geotekniker, Statens geotekniska institut, 013–20 18 10
Ulrika Lamberth, pressansvarig, Skogsstyrelsen, 036–35 93 30
Per Samuelson, kommunikationsansvarig, Statens geotekniska institut, 013–20 18 32

Nyckelord

Bilder

Exempel på karta som visar erosionskänsliga områden. Dessa är lilamarkerade på kartan.
Exempel på karta som visar erosionskänsliga områden. Dessa är lilamarkerade på kartan.
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum