Försäkringskassan

Ny förvaltning av sjukförsäkring – förändringsarbete i ny fas

Dela

Försäkringskassans arbete med att förnya förvaltningen av sjukförsäkringen går in i en ny fas. Den kartläggning som Försäkringskassan gjort av myndighetens nuvarande förvaltning av sjukförsäkringen har visat på behov av förändringar: till exempel behövs bättre samverkan med andra aktörer, fler tidiga insatser i sjukfall samt kompetenshöjning hos både Försäkringskassan, arbetsgivare och hos hälso- och sjukvården. Försäkringskassan vill se en mer långsiktigt stabil och förutsägbar tillämpning av sjukförsäkringen i alla dess olika delar.

Förändringsarbetet har hittills resulterat i ökat stöd till myndighetens handläggare samt en intern tillsynsfunktion vilken ska effektivisera uppföljning och lärande. Vidare har Avdelningen för sjukförsäkringen under 2021 initierat en omorganisation, från en geografisk indelning till en organisation som utgår från den situation den som är sjukskriven befinner sig i. Denna förändring förväntas både ge den som är sjukskriven bättre stöd samt bättre förutsättningar för Försäkringskassans handläggare. 

Utmaningarna i sjukförsäkringen, och dess orsaker, är komplexa och kan ofta spåras långt tillbaka i tiden. Försäkringskassans förnyelsearbete har hittills kännetecknats av att identifiera konkreta insatser som på kort sikt kan ge resultat för allmänheten. Nu startar ett program som syftar till att skapa långsiktigt stabila arbetssätt inom sjukförsäkringen.

– Vi är en rättstillämpande myndighet som också ska göra det enkelt för människor genom att ge bra service och bemötande. Vi behöver höja vår egen förmåga men också anpassa vår organisation och arbetssätt till både dagens och framtidens behov, säger Försäkringskassans generaldirektör Nils Öberg.

I dagarna har det blivit klart att Andreas Larsson, som har mångårig erfarenhet som chef på flera avdelningar på Försäkringskassan, kommer att leda arbetet med förändringsprogrammet.

Försäkringskassan har sedan 2019 drivit ett förändringsarbete i syfte att skapa en långsiktigt stabil förvaltning av socialförsäkringen. Ett av fokusområdena har varit sjukförsäkringen. Orsaken till detta är bland annat den variation i myndighetens rättstillämpning som funnits historiskt samt de brister som uppmärksammats av både interna och externa granskningar i Försäkringskassans sätt att administrera sjukförsäkringsförmånerna. Även det faktum att svenskarnas sjukskrivningsmönster förändrats, framförallt i takt med att andelen sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa ökat, bidrar till behovet av ett förändringsarbete.

Det identifierade behovet av förändringar har lett till en mängd olika aktiviteter, såsom externa kontakter, interna diskussioner och uppdrag. Som exempel kan nämnas att ett omfattande rådslag hölls under 2020 med representanter för läkarkåren, kommuner, regioner och andra viktiga aktörer. Ett annat exempel är att det i februari 2021 beslutades att en genomlysning av myndighetens förvaltning av sjukförsäkringsförmånerna skulle genomföras.

– Syftet med det förändringsarbete som pågår och nu kommer fortsätta som ett förändringsprogram är att skapa en stabil och förutsägbar förvaltning av sjukförsäkringen. Oavsett politisk majoritet i riksdagen ska Försäkringskassan stå för kontinuitet och stabilitet. Våra beslut ska vara förutsägbara och begripliga. Och viktigast är att vi måste se till så att varje medborgare får den ersättning och det stöd att komma tillbaka i hälsa och arbete som han eller hon har rätt till utifrån rådande lagstiftning, säger Nils Öberg, generaldirektör på Försäkringskassan.

Konkreta åtgärder: ökat stöd till handläggare och snabbare intern utvärdering

Förändringsarbetet syns såhär långt framför allt i ett antal konkreta åtgärder. Bland annat har beslut fattats om att förbättra stödet till Försäkringskassans handläggare inom sjukförsäkringen.

– Det rättsliga stödet till våra handläggare utökas och syftet med det är enkelt. Vi ska i varje enskilt fall se till så att lagen tillämpas på ett korrekt och träffsäkert sätt. För att fullt ut lyckas med det behöver våra chefer och handläggare ges bättre förutsättningar att lösa sina uppgifter, säger Nils Öberg.

Under samma period har också Försäkringskassans långtgående utredningsansvar förtydligats. Och i juni 2021 fattade också Försäkringskassan beslut om att inrätta en intern tillsynsfunktion med syfte att bidra till ett kontinuerligt och praktiskt inriktat lärande i hela organisationen.

Omorganisation för att möta dagens sjukskrivningsmönster

Vidare har Avdelningen för sjukförsäkringen under 2021 inlett en omorganisation, från en geografisk indelning till en organisation som utgår från den situation som den som är sjukskriven befinner sig i.

Kortare och längre sjukfall – och olika diagnoser – ger upphov till helt olika behov hos den som är sjukskriven och ställer därmed helt olika krav på Försäkringskassan, bland annat på det stöd som den som är sjukskriven kan behöva för att komma tillbaka i arbete. Omorganisationen innebär att arbetsuppgifter renodlas och går mot specialisering vilket väntas ge Försäkringskassan bättre förutsättningar för att möta dessa olika behov – både hos den som är sjukskriven men också i relation till andra aktörer i sjukskrivningsprocessen, till exempel arbetsgivare eller hälso- och sjukvården.

– Idag beror cirka hälften av alla pågående sjukskrivningar på psykisk ohälsa, till exempel utmattning eller stress. En sådan sjukskrivning ställer helt andra krav på oss på Försäkringskassan jämfört med ett kortare ärende där den som ansöker om sjukpenning ofta redan är tillbaka på jobbet när ansökan kommer in till Försäkringskassan. Så när sjukskrivningsmönster i samhället ändras är det nödvändigt att vår organisation anpassar sig för att möta det. Det vi gör nu är att bygga en organisation som ska hålla i många år framöver och som ska stå för stabilitet och kontinuitet, säger Nils Öberg.

Omorganisationen genomförs etappvis, dels för att få ut positiva effekter snabbare, dels för att minska risken för störningar i verksamheten. De första stegen är redan tagna, och förändringen väntas vara fullt genomförd i början av 2024.

Förändringsarbete i flera steg: förnyelseprogrammet fortsätter

Det förnyelseprogram för förvaltningen av sjukförsäkringen som nu byggs upp ska i ett första steg ta fram en långsiktig målbild för förvaltningen av sjukförsäkringen. Programmet kommer i detta arbete ta till vara på de slutsatser som kom fram ibland annat rådslagen och genomlysningen, och det kommer att spänna över alla sjukförsäkringens delar.

– Tanken är att vi genom programmet ska leda, samordna och driva det långsiktiga utvecklingsarbetet inom sjukförsäkringen. I slutänden handlar det om att genomföra förändringar som gör konkreta avtryck i verkligheten och som förbättrar för både medborgare och andra aktörer i sjukförsäkringsprocessen, säger Andreas Larsson, nyutnämnd ansvarig chef för förändringsprogrammet.

– Förändringsprogrammet kommer systematiskt identifiera och ta sig an förbättringsbehov och utvecklingsmöjligheter. Det handlar alltså inte bara om att åtgärda redan identifierade brister utan att dessutom identifiera vilka utvecklingsmöjligheter som finns inom sjukförsäkringssystemet. Vi behöver exempelvis dra ännu större nytta av den snabba tekniska utvecklingen och möjligheterna att bearbeta information i realtid. Vi ser också ett omfattande missbruk och brott i socialförsäkringen och här måste vi väsentligt öka vår förmåga att stoppa felaktiga utbetalningar innan de sker, säger Nils Öberg.

Målet är en struktur och en verksamhet som är långsiktigt hållbar och som både kan hantera de varierande regler som olika riksdagsmajoriteter kan tänkas komma att fatta beslut om framgent liksom förändringar i omvärlden. Därigenom skapas en stabilitet och förutsägbarhet i sjukförsäkringen som förhoppningsvis kommer att öka människors trygghet och förtroende för systemet.

– Jag upplever att det länge funnits en diskussion där Försäkringskassan antingen tilldelas rollen som välfärdssystemets grindvakt eller barmhärtiga samariter till stöd för människor i nöd. Vi vill gärna slippa höra oss beskrivas med den typen av metaforer. De tenderar nämligen att vara omskrivningar av omvärldens önskan att styra Försäkringskassan åt än det ena än det andra hållet, för att i slutänden påverka sjuktalens storlek. Den tiden är förbi. Vi ska tolka och tillämpa den lagstiftning som våra folkvalda politiker beslutat. Ingenting annat. Endast på det sättet kan vi förbli en professionell, serviceinriktad och rättstillämpande förvaltningsmyndighet, och så småningom också uppfattas som en sådan av allmänheten, säger Nils Öberg.

Fakta förnyelse:

  • Under hösten 2020 höll Försäkringskassan ett stort rådslag inom sjukförsäkringen där ett tjugotal möten hölls mellan Försäkringskassan och andra intressenter i sjukförsäkringen, däribland fackförbund, arbetsgivarorganisationer, representanter för hälso- och sjukvården samt andra myndigheter. Rådslagen visade att en bättre fungerande sjukskrivningsprocess kräver en rad åtgärder: både hos andra aktörer och hos Försäkringskassan – men också i hur samtliga aktörer jobbar tillsammans.
  •  Under våren 2021 initierade Försäkringskassan en genomlysning av myndighetens förvaltning av sjukförsäkringen, som syftade till att identifiera problemområden och initiera nödvändiga förändringar.
  • Det förnyelseprogram som nu initieras är framför allt framtidsinriktat och fokuserar på hur sjukförsäkringen ska se ut med ett perspektiv på 10–15 år.
  • Parallellt arbetar Avdelningen för sjukförsäkringen med att anpassa och utveckla verksamheten, bland annat genom en omorganisering. Detta arbete sker inom ramen för den ordinarie verksamheten.

Fakta sjukförsäkringen:

  • Sjukförsäkringens största ersättningsformer är sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.
  • År 2021 hanterade Försäkringskassan drygt 700 000 ansökningar om sjukpenning.
  • År 2021 betaldes cirka 74 miljarder kronor ut i sjukpenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.
  • Cirka 46 procent av alla pågående sjukfall utgörs av psykisk ohälsa.

Nyckelord

Länkar

Om

Följ Försäkringskassan

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Försäkringskassan

Pandemin sätter spår i socialförsäkringen även 202128.6.2022 09:00:17 CEST | Pressmeddelande

Covid-19-pandemin syns tydligt i statistiken för socialförsäkringen även för 2021. Utbetalningar inom sjukförsäkringen ligger på en fortsatt hög nivå även om det skedde en minskning jämfört med 2020. Även antalet mottagare av vab (vård av sjukt barn), smittbärarpenning och graviditetspenning ökade under förra året på grund av pandemin. Det visar årets upplaga av rapporten Socialförsäkringen i siffror som presenteras idag.

Ojämställt uttag av omvårdnadsbidrag och merkostnadsersättning31.5.2022 09:15:00 CEST | Pressmeddelande

Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan sedan den 1 januari 2019 ansöka om omvårdnadsbidrag om barnet har ett utökat behov av omvårdnad och tillsyn, samt merkostnadsersättning om barnets funktionsnedsättning medför extra kostnader. Dessa två ersättningar ersatte det tidigare vårdbidraget och en målsättning med reformen var att det skulle bli mer jämställt då båda föräldrarna nu kunde ansöka. Ny statistik från Försäkringskassan visar dock att det i 78 procent av fallen är barnets mamma som får hela utbetalningen.

Sjukpenning: skillnader i avslag för olika grupper och situationer27.5.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

En ny registerstudie från Försäkringskassan har undersökt skillnader i avslag mellan olika grupper och situationer vid ansökan om sjukpenning under åren 2018–2021. Studien är ett första steg för att kartlägga områden där det behövs fördjupade kunskaper och vidare analyser, något som är viktigt för myndighetens fortsatta förändringsarbete av förvaltningen av sjukförsäkringen och för andra aktörer i sjukskrivningsprocessen. Den här typen av studie kan dock inte ge svar på om Försäkringskassans tillämpning av sjukförsäkringen under perioden har varit tillräckligt likformig och det är heller inte studiens syfte. Studien visar att det inte finns märkbara skillnader i andel avslag mellan kvinnor och män men att det under perioden har funnits såväl regionala skillnader samt skillnad mellan olika diagnoser gällande andel avslag. Studien visar också en högre avslagfrekvens för personer med en svagare ställning på arbetsmarknaden. Under åren 2015–2020 ökade antalet avslag för sjukpenning, framfö

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum