VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Ny kunskap om mikroplast från vägtrafiken

Dela

Forskningsområdet mikroplast från däck- och vägslitagepartiklar är stort och nytt och mycket kunskap saknas än trots flera nationella och internationella initiativ de senaste åren. VTI har på uppdrag av regeringen under 3,5 år forskat inom ett antal olika områden och bidragit till viktiga pusselbitar.

Foto: Hejdlösa bilder AB/VTI
Foto: Hejdlösa bilder AB/VTI

Forskarna har undersökt hur stora utsläppen är, variationer mellan olika däcktyper, vilka egenskaper mikroplastpartiklarna har, deras förekomst i och runt vägmiljöer, något om effekter och spridning samt hur man kan minska miljöbelastningen. Arbetet har skett i nära samarbete med forskare från bland annat Chalmers, Göteborgs universitet, KTH, Stockholms universitet, IVL Svenska Miljöinstitutet och analysföretaget Particle Vision. 1 juni presenterades resultaten från uppdraget för Regeringskansliet.

– Vägtrafiken är den största källan till utsläpp av mikroplast i Sverige. Det mesta kommer från däckslitage men även slitage av vägmarkeringar och polymermodifierad bitumen bidrar. Vår bedömning är att minst hälften,10-15 000 ton, av utsläppen av mikroplast kommer från vägtrafiken, säger Mikael Johannesson, forskningschef på miljöenheten på VTI och huvudprojektledare för mikroplastuppdraget.

Unik kunskapssammanställning

Inom uppdraget har VTI gått igenom och sammanställt befintlig kunskap inom området. Sammanställningen var det första i sitt slag med nästan 300 referenser och har uppmärksammats både nationellt och internationellt.

– Vi vet inte hur stort problemet med däck och vägslitagepartiklar är och därmed inte heller hur omfattande åtgärdsbehovet är. Det faktum att uppkomsten av mikroplast från däck- och vägslitage är mycket stora och ökar i och med att vägtrafiken ökar, att partiklarna sannolikt är svårnedbrytbara i miljön och att partiklarna och miljö- och hälsofarliga ämnen i partiklarna kan påverka organismer negativt bedöms dock vara tillräckligt för att motivera att åtgärder vidtas som minskar belastningen. Det är också i enlighet med försiktighetsprincipen som den är uttryckt i miljöbalken och i enlighet med EU kommissionens vetenskapliga rådgivare, säger Mikael Johannesson.

Kartläggning av styrmedel och åtgärder

Inom uppdraget har VTI gjort den hittills mest omfattande kartläggningen och bedömningen av de potentiella styrmedel och åtgärder som finns för att begränsa belastning av mikroplast från vägtrafiken. De har delats in i 1) minska uppkomst och utsläpp av mikroplastpartiklar, 2) minska spridningen av mikroplastpartiklar, 3) begränsa miljö- och hälsofarligheten hos mikroplastpartiklar från däck- och vägslitage samt 4) öka kunskapen generellt.

– Störst fokus har i kartläggningen lagts på styrmedel som bidrar till att begränsa uppkomst och utsläpp av däckpartiklar. Detta motiveras både av att däckpartiklar utgör den överlägset största källan till mikroplast från vägtrafiken och att det generellt är effektivast att vidta en åtgärd tidigt i kedjan (från uppkomst till effekter i miljön), dvs. helst innan partiklarna genereras eller släpps ut i miljön.

Den största potentialen för att minska påverkan direkt bedöms finnas för styrmedel och åtgärder riktade mot däcken (slitagebenägenhet, däcktryck, hjulinställningar mm), trafikbeteende (körstil, hastighet m.m.), trafikarbete (undvika vägtransporter, ökad transporteffektivitet). Enskilda trafikanter kan således minska belastningen av mikroplastpartiklar från vägtrafiken väsentligt genom sitt eget agerande.

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om mikroplast från vägtrafiken (2021, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA)

Tidigare har flera publikationer utgivits i form av rapporter och vetenskapliga artiklar. Mer om dessa finns på webbsidan Utsläpp av mikroplast från vägtrafikwww.vti.se.

Nyckelord

Kontakter

Mikael Johannesson, forskningschef VTI
Tel: 08–555 770 34, 070–921 83 08
E-post: mikael.johannesson@vti.se

Bilder

Foto: Hejdlösa bilder AB/VTI
Foto: Hejdlösa bilder AB/VTI
Ladda ned bild

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI är ett forskningsinstitut med uppdrag från regeringen att bedriva forskning och utveckling inom transportområdet. Vi verkar för att målen för transportpolitiken uppnås genom att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn.

Vi är cirka 200 medarbetare på flera platser i landet. Mer än hälften av våra medarbetare inom forskning och utveckling har doktors- eller licentiatexamen. Vi har egna professorstjänster inom väg- och banteknik, människa-maskin-interaktion (HMI), miljöanalys samt nationalekonomi.

Hos oss finns en mängd vetenskapliga discipliner samlade. Genom att både arbeta på djupet och tvärs över olika kunskapsområden kan vi bidra i både mindre och stora forskningssatsningar.

Vi har kunskap inom alla trafikslag – väg, järnväg, sjö- och luftfart.

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Begränsad potential att uppnå miljökvalitetsmål genom överflyttning av gods med dagens prioriteringar30.8.2021 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Den politiska ambitionen att flytta över transporter av gods från väg till järnväg och sjöfart har en begränsad potential att bidra till att uppfylla klimat- och miljömålen. Det sett till de investeringar i infrastruktur och teknik, framför allt på vägsidan, som gjorts och planeras samt de politiska beslut som fattats på nationell nivå och inom EU.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum