Skogsstyrelsen

Ny rapport: Nyckelbiotoper viktiga för den biologiska mångfalden

Dela

Nyckelbiotoper innehåller många arter som visar på höga naturvärden. De flesta av arterna finns bara i några få områden och då oftast i litet antal. Det visar Skogsstyrelsens nya uppföljning.

I Sverige finns närmare 100 000 registrerade nyckelbiotoper, skogsområden med särskilt höga naturvärden. De registrerade nyckelbiotoperna är i stor utsträckning undantagna från skogsbruk. En del nyckelbiotoper är formellt skyddade genom biotopskydd eller naturvårdsavtal, men de flesta skyddas frivilligt av markägarna.

För första gången finns nu en uppföljning av den biologiska mångfalden i nyckelbiotoper. Skogsstyrelsen har under perioden 2009–2015 grundligt inventerat 477 nyckelbiotoper i olika delar av Sverige. Resultatet redovisas nu i en rapport.

– Uppföljningen visar att nyckelbiotoperna innehöll betydligt fler arter som signalerar höga naturvärden, så kallade signalarter, och rödlistade arter än vad vi tidigare kände till. Det är ett kvitto på att nyckelbiotoperna är viktiga för att arter ska bevaras, säger Sture Wijk, projektledare på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsen tog nyligen beslutet att ta en paus i identifieringen och registreringen av nyckelbiotoper i nordvästra Sverige, eftersom det där finns betydande svårigheter kring avgränsningen av nyckelbiotoper. Samtidigt har vi varit tydliga med att skogens naturvärden behöver fortsätta att skyddas och bevaras – en ståndpunkt som stärks av den här uppföljningen.

Totalt registrerades 471 signalarter eller rödlistade arter och artgrupper. De flesta av arterna är ovanliga och finns bara i en bråkdel av nyckelbiotoperna.

– Mer än hälften av arterna hittades i högst 10 av de 477 områdena. Inom varje område är fynden av varje art oftast få. Två tredjedelar av de vedlevande arterna hittades högst fem gånger och en tredjedel bara en gång per område, säger Sture Wijk.

Genom uppföljningen har Skogsstyrelsen samlat in mycket omfattande data om signalarternas förekomst och om skogen som de förekommer i.

– Det är ett viktigt underlag för arbetet med skydd och skötsel av särskilt värdefulla områden. Underlaget kan användas för att undersöka olika samband och lära oss mycket om hur vi bäst bevarar den biologiska mångfalden i skogen, säger Sture Wijk.

Skogsstyrelsen menar att det är värdefullt att få referensdata från andra kategorier av skogar, till exempel produktionsskog, för att kunna jämföra med nyckelbiotoperna. Det är också mycket viktigt att inventera samma områden igen efter ett antal år.

– På så sätt kan vi följa hur dessa värdefulla miljöer utvecklas. Det är av betydelse bland annat för miljökvalitetsmålet Levande skogar, säger Sture Wijk.

Länk till rapporten

Mer information:

Sture Wijk, projektledare, Skogsstyrelsen, 036–35 93 85

Rikard Flyckt, kommunikationschef, Skogsstyrelsen, 036–35 94 38

Nyckelord

Länkar

Om

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen
Vallgatan 8
55183 Jönköping

036-35 93 00http://www.skogsstyrelsen.se

Skogsstyrelsen – en lokalt förankrad myndighet med uppdragsverksamhet

Vi leder utvecklingen i skogen för ett hållbart samhälle. Vi arbetar på medborgarnas uppdrag för att skogens alla värden ska tas tillvara på ett väl avvägt sätt. Genom ökad tydlighet och synlighet driver vi produktionsfrågorna, utvecklar miljöarbetet och lyfter skogens sociala värden.

Följ Skogsstyrelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skogsstyrelsen

Förslag: så kan tillväxten öka i skogen12.11.2018 08:00Pressmeddelande

För första gången har Skogsstyrelsen i samverkan med skogsnäringen, forskning och den ideella miljörörelsen, tagit fram en mängd konkreta förslag på hur svensk skogsproduktion skulle kunna bli effektivare. I en ny rapport ges bland annat förslag på hur skogsskadorna kan minska, en förbättrad klövviltsförvaltning, och hur man kan sköta skogen för högre tillväxt och stärkta miljövärden. Förslagen ska nu diskuteras vid fyra seminarier runt om i Sverige.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum