BIL Sweden

Rekordregistreringar inför försämringar av Bonus-malussystemet

Dela

- I mars registrerades 47 460 nya personbilar, vilket är en ökning med 71,7 procent jämfört med samma månad i fjol. Det är rekordnotering för mars. Under årets tre första månader uppgick personbilarnas ökning till 37,4 procent. Uppgången beror till stor del på styrmedelsförändringar, där justeringar inom Bonus-malussystemet träder i kraft idag, som försämrar för samtliga personbilar och lätta lastbilar förutom elbilar, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

Kraftig ökning av laddhybrider och betydande minskning av elbilar  

- Under mars månad ökade nyregistreringarna av laddhybrider med nära 212 procent samtidigt som elbilarna minskade med 13 procent. Den tudelade bilden bland de laddbara bilarna förklaras av regeringens justeringar inom Bonus-malussystemet. Från och med idag minskar bonusen för laddhybrider med i genomsnitt 10 000 kronor medan bonusen för elbilar ökar från 60 000 till 70 000 kronor. Dessa förändringar har till stor del bidragit till att laddhybridskunden valt att tidigarelägga sitt köp, samtidigt som elbilskunden avvaktat för att få bonushöjningen. Andelen laddbara bilar uppgick till 37 procent i mars jämfört med 28 procent ifjol och hittills i år uppgår andelen till 35,6 procent. Årets styrmedelsförändringar leder, tillsammans med Coronapandemins avtryck i fjolårets registreringar, till en ryckig marknad. Den 1 juli höjs även förmånsskatten, vilket medför att vi tidigast under andra halvåret kommer kunna se de reella effekterna av styrmedelsförändringarna i nyregistreringarna. Vi bedömer dock att försämringarna av nu beslutade styrmedel gör att ökningstakten av laddbara fordon kommer att avta efter 1 juli och att Sverige får svårt att nå klimatmålen om inte justeringar görs, säger Mattias Bergman. 

Mer än tredubbling av nya lätta lastbilar inför höjd malus

- Förutom att bonusen justeras så höjs även malusen, fordonsskatten, kraftigt i Bonus-malussystemet från den 1 april, vilket drabbar främst lätta lastbilar. Fordonsskattehöjningen bidrog till att 8 680 nya lätta lastbilar registrerades under mars. En ökning med 240 procent jämfört med samma månad förra året. Sammantaget uppgår uppgången under årets tre första månader till 141 procent. Andelen eldrivna lätta lastbilar, som fortfarande är begränsade i utbud, uppgår till 1,2 procent under mars månad och till 2,4 procent under årets tre första månader, säger Mattias Bergman.

- Sedan Bonus-malussystemet infördes i juni 2018 har fordonsskatten höjts kraftigt vid två tillfällen sedan införandet. Den årliga fordonsskatten för en genomsnittlig ny lätt lastbil som registreras den 1 april 2021 har ökat med i genomsnitt 400 procent sedan 2018. Under 2020 minskade registreringarna av lätta lastbilar med 42 procent, vilket var mest i Europa. Den ökning vi ser under årets första kvartal bedömer vi inte kommer att fortsätta från april. Vi har löpande påtalat vikten av att lätta lastbilar bör särskiljas från personbilar vid revideringen av Bonus-malussystemet, då de utför ett annat transportarbete. Tyvärr har regeringen valt att inte lyssna på branschen eller andra remissinstanser, säger Mattias Bergman.

Trögt för tunga lastbilar och bussar 

- Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med 3,4 procent i mars jämfört med mars ifjol. Under årets tre första månader har tunga lastbilar sammantaget ökat med 1,9 procent.

Nyregistreringarna av bussar minskade med 43 procent i mars och har hittills i år ökat med 50 procent, dock från en låg nivå. Bussmarknaden har påverkats negativt av Coronapandemin, men för vissa segment som styrs av offentliga upphandlingar, har förnyelsen av bussflottan fortsatt, avslutar Mattias Bergman. 

Sammanfattning av nyregistreringarna mars 2021, jämfört med mars i fjol

  2021 2020 % 21/20
Personbilar  47 460 27 649   +71,7% 
Andel laddbara personbilar 37,0% 28,2%  
Varav:      
Laddhybrider 14 933  4 790 +211,8%
Elbilar   2 609  3 004    -13,1%
Lastbilar, totalt   9 268  3 112 +197,8%
Varav:      
Lätta lastbilar, upp till 3,5 ton   8 680 2 555 +239,7% 
Tunga lastbilar, över 16 ton      521    504      +3,4% 
Bussar, totalt        25      44    -43,2% 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registreringsperioden för mars omfattar registreringar från 1 till och med 31 mars. Antalet registreringsdagar är en dag mer än i fjol. 

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas istället in i påföljande månads registreringar. 
 
Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogade material. För att läsa pressmeddelandet i sin helhet, klicka här.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD BIL Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@bilsweden.se 

Kontakter

Om

BIL Sweden
BIL Sweden
Storgatan 19
100 41 Stockholm

08-700 41 00https://www.bilsweden.se/

BIL Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 155 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 193 000 personer globalt, varav 67 000 i Sverige och har en global omsättning på 780 miljarder kr.

•  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 225 miljarder kr vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.

•  Fordonsindustrin svarar för närmare 20 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Följ BIL Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BIL Sweden

Uppgång på fordonsmarknaden i maj efter kraftig minskning i fjol1.6.2021 14:27:00 CEST | Pressmeddelande

- I maj registrerades 24 327 nya personbilar, vilket är en ökning med hela 53,2 procent jämfört med samma månad förra året. Under maj 2020 minskade registreringarna av personbilar med 50 procent, och var den månad under fjolåret som hade både störst nedgång och lägst antal registreringar. Detta var dels en följd av att pandemiutbrottet orsakade stillastående fabriker eller begränsad produktionskapacitet, dels av att efterfrågan minskade kraftigt. Månadens ökning imponerar, men ställs den i relation till maj 2019 är dock personbilsregistreringarna nära 24 procent färre. Hittills i år uppgår ökningen till knappt 36 procent jämfört med samma period förra året och till 0,7 procent jämfört med januari-maj 2019. Årets uppgång förklaras av en god återhämtning i ekonomin, men också av att registreringarna drivits upp inför förändringarna inom Bonus-malussystemet som trädde i kraft 1 april och de höjda förmånsvärdena som träder i kraft den 1 juli, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden. - Den

Höjd bonus gav kraftig uppgång för elbilar i april3.5.2021 09:01:00 CEST | Pressmeddelande

- I april registrerades 21 873 nya personbilar, vilket är en ökning med 15,6 procent jämfört förra året. I april i fjol påverkades personbilsmarknaden av stillastående bilfabriker eller begränsad produktions-kapacitet som en följd av Coronapandemin och registreringarna föll med 38 procent. Under årets fyra första månader uppgick personbilarnas ökning till 32,6 procent, jämfört med förra året. Uppgången beror till stor del på ökade registreringar inför förändringarna inom Bonus-malussystemet som trädde i kraft 1 april, som försämrade för samtliga personbilar och lätta lastbilar förutom för elfordon, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden. Kraftig ökning av elbilar men dämpad utveckling av laddhybrider - Under april månad ökade nyregistreringarna av elbilar som väntat, med 368 procent samtidigt som laddhybriderna ökade med 41 procent. Den stora skillnaden bland de laddbara bilarna förklaras av regeringens justeringar inom Bonus-malussystemet den 1 april. Laddhybriderna ökade kraftigt i

Svag ökning av nya personbilar i februar1.3.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

- Registreringarna av nya personbilar ökade i februari med 5,3 procent jämfört med februari ifjol. Under årets två första månader uppgår personbilarnas ökning till 12,8 procent. Årets ökning är väntad eftersom registreringssiffrorna i januari och februari ifjol var dämpade efter rekordregistreringar i december 2019 inför fordonsskattehöjningen 1 januari 2020. Personbilsregistreringarna under januari-februari i år är drygt sex procent lägre jämfört med snittet 2016-2020, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden. Fortsatt dämpad tillväxttakt av andelen laddbara personbilar - Andelen laddbara bilar uppgick till 34,8 procent i februari jämfört med 25 procent ifjol och hittills i år uppgår andelen till 34,2 procent. Den starka ökningstakten under slutet av 2020, där december hade en andel på 49 procent, har nu bromsat in. Detta är en följd av den stora osäkerheten kring årets styrmedelsförändringar i form av bland annat justeringar av Bonus-malussystemet och höjd förmånsskatt. I slutet av fö

Andelen laddbara bilar i januari bromsar in1.2.2021 09:01:00 CET | Pressmeddelande

- Registreringarna av nya personbilar ökade i januari med 22,5 procent och med 83 procent för lätta lastbilar jämfört med januari ifjol. Ökningen förklaras främst av låga registreringssiffror i januari 2020 efter ett rekordstarkt december, orsakat av fordonsskattehöjningen 1 januari 2020 när WLTP infördes i Bonus-malussystemet. 2021 riskerar att bli ett mycket ryckigt fordonsår. Dels för att vi fortfarande är mitt uppe i Coronapandemin, som också starkt påverkade fordonsmarknaden under det andra kvartalet ifjol, dels för att flera styrmedelsförändringar träder i kraft under det första halvåret i år, säger Jessica Alenius, vice VD på BIL Sweden.Den kraftiga ökningen av registreringarna av elbilar och laddhybrider i slutet av förra året medförde att de laddbara bilarnas andel blev drygt 49 procent av nyregistreringarna i december. Andelen laddbara bilar har dock dämpats i januari och stannade på 33,5 procent jämfört med 30,7 procent ifjol. Den stora osäkerheten kring styrmedelsförändring

2020 ett coronapräglat fordonsår med rekordstark utveckling för laddbara bilar4.1.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Viktiga faktorer som påverkade 2020 Fordonsåret 2020 inleddes med en dämpad ekonomisk aktivitet. Under årets andra kvartal slog Coronapandemin till och drog in Sverige och världsekonomin i en allvarlig lågkonjunktur. Hårda restriktioner och nedstängningar av länder bidrog till ett betydande produktionsbortfall av fordon, samtidigt som efterfrågan mattades av. Årets nedgång ska ställas i relation till att jämförelseåret 2019 var det tredje bästa året för såväl personbilar som för lastbilar. Laddbara bilar ljus i mörkret Sverige uppvisar en mindre nedgång i nyregistreringarna av personbilar än majoriteten av övriga europeiska länder. Rekordstark uppgång för nya laddbara bilar, dvs elbilar och laddhybrider. Ett trendbrott är att laddhybriderna nu är större än dieselbilarna. Sverige utmärker sig med högst andel laddbara bilar bland nyregistreringarna i EU och är trea i Europa, under årets nio första månader. Koldioxidutsläppen från nya bilar har minskat kraftigt under året. 2019 var Sverig

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum