Tekniska verken i Linköping

Rekordresultat för Tekniska verken genererar stor nytta för kunder och invånare

Dela
Årets bokslut visar på en vinst om en miljard kronor för Tekniska verken i Linköping. Det är den största vinsten i företagets historia, och kommer i en tid när den behövs som bäst för att skapa både stabilitet och betydande nytta för Linköpings invånare och andra som berörs av Tekniska verkens tjänster. En större andel av vinsten än någonsin tidigare – 300 miljoner kronor – föreslås gå tillbaka till kommuninnevånarna via Linköping Stadshus AB.
Pressbild från Tekniska verken. Foto: Crelle
Pressbild från Tekniska verken. Foto: Crelle

– Vi är medvetna om den ansträngda och utmanande ekonomiska situation som råder, och just därför är det så viktigt och glädjande att Tekniska verken generar ett riktigt gott resultat. Som kommunalt bolag har vi inga traditionella aktieägare, utan en del av vinsten går till våra ägare Linköping Stadshus AB att förvalta, och resterande del återinvesteras som en garant för Tekniska verkens samhällsviktiga verksamheter både nu och för framtiden. Att kunna bidra så pass konkret med nytta till såväl invånare som kunder är en stor drivkraft för oss, och jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare inom koncernen för det fina arbete som utförts, säger Charlotta Sund, vd, Tekniska verken.

I och med det omvärldsläge som råder har stabilitet kring vardagsnära och samhällsviktiga tjänster som rent vatten i kranen hamnat högt på agendan. Tekniska verken är stolta över sin samhällsviktiga roll; att kunna leverera dessa tjänster på ett så driftsäkert sätt som möjligt har högsta prioritet, med en leveranssäkerhet som idag ligger över 99 procent. För att de ska fungera lika bra i framtiden, och för att samtidigt även kunna arbeta fokuserat mot klimatmål kopplade till minskade utsläpp och ett fossilfritt 2045 behövs kapital för investeringar.

– Även femtio år framåt i tiden vill vi att våra tjänster ska vara lika enkla och självklara för Tekniska verkens kunder som de är idag. För att borga för detta krävs det stora, för att inte säga enorma, investeringar – och det är bråttom. Vi vet exempelvis redan nu att efterfrågan på el kommer att öka dramatiskt i takt med att växthusgasutsläppen ska minska. Där är det vår uppgift att bana väg för att säkra upp elproduktionen, exempelvis genom både satsningar och innovationer inom sol, vind och vattenkraft, säger Charlotta Sund.

Ett exempel på en tidigare investering (2018) som bär frukt idag är Tekniska verkens vindkraftpark i Sunne, som nyligen blev först ut i landet med att bidra till att stabilisera elnätet genom att etablera sig på Svenska kraftnäts flexibilitetsmarknad. Under 2022 har ytterligare tio vindkraftverk uppförts i Sunne, och väntas tas i drift första halvåret 2023. En annan betydande investering utgjordes av utbyggnaden av fiber på landsbygden som ett led i arbetet med att motverka digitalt utanförskap. Sammantaget uppgick nettoinvesteringarna under 2022 till 1213 Mkr.

Kommande satsningar för att säkra både vardag och hållbarhet framåt är exempelvis nya solcellsparker, fördubbling av biogasproduktionen och två olika anläggningar för att minska koldioxidutsläppen från Gärstadverket. Ytterligare ett viktigt mål inom koncernen som kräver kapital är investeringar i digitala tjänster för Tekniska verkets kunder. Förändringarna i samhället det senaste året har lett till nya behov och önskemål där det är viktigt att snabbt kunna leverera.

Det starka resultatet bidrar också till möjligheten att hålla en jämförelsevis låg avgiftsnivå. Bland landets 290 kommuner ligger Linköping prismässigt bland de 20 lägsta när det gäller den totala avgiften för elnät, avfallshämtning, vatten, avlopp och uppvärmning – en position som Tekniska verken även fortsatt kommer att arbeta fokuserat för att hålla.

För mer information kontakta gärna:

Charlotta Sund, vd och koncernchef, Tekniska verken i Linköping AB
Telefon: 013-30 86 50
E-post: charlotta.sund@tekniskaverken.se 

Fakta resultat, Tekniska verken

Tekniska verken-koncernens verksamheter är i många delar, direkt eller indirekt, påverkade av elpris, samt väderförhållanden som temperatur, nederbörd och vind. Flera verksamheter återfinns i en kraftigt reglerad marknad, därför påverkar också politiska beslut koncernen påtagligt. Elpriser och ett oroligt världsläge har haft en tongivande roll under 2022, och årets vinstökning kommer främst från elproduktion. Marknadspriset på el sätts på den Nordiska elbörsen Nord Pool Spot, och kan inte påverkas av enskilda bolag. Eftersom elpriset styrs av tillgång och efterfrågan, kan Tekniska verken dock bidra till att bromsa prisutvecklingen något genom att – när behov uppstår – producera så mycket el som möjligt att tillföra på marknaden.

Effektiviseringar och förbättringar inom verksamheterna har också bidragit till resultatet som ökade från 764 Mnkr föregående år till 1000 mnkr 2022.

Finansiell sammanfattning

Mnkr om ej annat anges

2022

2021

Förändring

Intäkter

10 692

6 526

4166

EBITDA, rörelseresultat före av- och nedskrivningar

1 778

1 425

353

Resultat efter finansiella poster

1000

764

236

Investeringar, netto

1 213

1 112

101

Operativt kassaflöde (extern definition)

2 266

455

1811

Avkastning på totalt kapital, %

6,7

6,3

0,4

Soliditet, %

40

46

-6

Medelantal anställda*

935

978

-43

* Faktiskt antal anställda 2022: 1052, 2021: 1051

All information i bokslutskommunikén avser den konsoliderade Tekniska verken-koncernen. Bokslutskommunikén är baserad på preliminärt upprättat årsbokslut och har inte varit föremål för revisorernas fullständiga granskning.

Bokslutskommuniké

Tillgänglighet och pålitlighet i våra leveranser 

Tekniska verken har ett stort samhällsansvar. Därför är en av företagets viktigaste hållbarhetsfrågor hög tillgänglighet och pålitlighet i leveranserna av t.ex. el, vatten, bredband och hämtning av avfall. Tekniska verken bygger kontinuerligt ut och klimatsäkrar ledningsnätet för att möta dagens och framtidens krav. Flera anläggningar som producerar samma tjänst bidrar också till en mycket hög leveranssäkerhet 

Tjänst 

Resultat, % 

El 

Linköping 99,997 
Mjölby 99,995 
Katrineholm 99,971 

Bredband 

99,80 

Avfallstömningar 

99,94 

Dricksvatten 

99,99

Bilder

Pressbild från Tekniska verken. Foto: Crelle
Pressbild från Tekniska verken. Foto: Crelle
Ladda ned bild
Pressbild: Charlotta Sund, vd, Tekniska verken. Foto: Crelle
Pressbild: Charlotta Sund, vd, Tekniska verken. Foto: Crelle
Ladda ned bild
Pressbild: Charlotta Sund, vd, Tekniska verken. Foto: Crelle
Pressbild: Charlotta Sund, vd, Tekniska verken. Foto: Crelle
Ladda ned bild

Om

Tekniska verken i Linköping
Tekniska verken i Linköping
Box 1500
581 15 Linköping

013 - 20 80 00https://www.tekniskaverken.se/

Tekniska verken-koncernen bygger världens mest resurseffektiva region genom att erbjuda smarta och effektiva lösningar som förenklar våra
211 000 privat- och företagskunders vardag. Tillsammans med våra kunder tar vi hand om och nyttjar jordens resurser på ett bättre sätt, med mer nytta och mindre påverkan på miljön. Vi erbjuder tjänster inom elnät och elhandel, avfall, biogas, effektiva energilösningar, vatten och avlopp, fjärrvärme, fjärrkyla, bredband, belysning och laddlösningar. 
 
Välkommen att läsa mer på tekniskaverken.se
 

Tekniska verken i Linköping AB (publ) Box 1500 581 15 Linköping Besöksadress: Brogatan 1 Presskontakt: 013-20 91 40 Växel: 013-20 80 00

Följ Tekniska verken i Linköping

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Tekniska verken i Linköping

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum