Läkemedelsverket

Sammanfattning av Nationella läkemedelsstrategin 2011–2020

Dela

Den nationella läkemedelsstrategin påbörjades 2011, och har hittills utmynnat i ca 50 genomförda aktiviteter. Ett 20-tal myndigheter och organisationer deltar i arbetet. Nu sammanfattas ett flertal av de genomförda aktiviteterna i en rapport.

Läkemedelsverket har, genom Centrum för bättre läkemedelsanvändning, regeringsuppdraget att samordna och följa upp den nationella läkemedelstrategin (NLS) med visionen bättre läkemedelsanvändning till nytta för patient och samhälle.

Strategin har innehållit tre övergripande målområden;

  • Effektiv och säker läkemedelsanvändning
  • Tillgängliga läkemedel och jämlik användning
  • Samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning

NLS har genomförts i bred samverkan med ett 20-tal myndigheter och organisationer inom läkemedelsområdet i Sverige där hittills sex handlingsplaner sammanställts med ett 50-tal genomförda aktiviteter.

Utifrån detta uppdrag har en övergripande uppföljning och sammanfattning gjorts av delar av arbetet mellan åren 2011–2020. Ny läkemedelsstrategi för åren 2020–2022 är beslutad av strategins huvudparter, Regeringen samt Sveriges Kommuner och Regioner. En tillhörande handlingsplan till denna är under framtagande.

- Vår förhoppning med denna sammanfattning är att ge en översikt av det gedigna samverkansarbete som bidragit till en mer säker, effektiv och innovativ läkemedelsanvändning i Sverige där vi ser ett fortsatt behov av gemensamma framtida insatser, säger Madeleine Wallding, direktör för Centrum för bättre läkemedelsanvändning.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Läkemedelsverket
Läkemedelsverket
Dag Hammarskjölds väg 42, Box 26
751 03 Uppsala

https://lakemedelsverket.se/

Godkännanden och tillsyn av läkemedel, naturläkemedel, mediciner, kosmetika och medicintekniska produkter

Läkemedelsverket är en myndighet under regeringen med uppdrag att främja den svenska folk- och djurhälsan.

Målsättningen är att den enskilde patienten och hälso- och sjukvården ska få tillgång till säkra och effektiva läkemedel. Dessa ska vara av god kvalitet, med positiv nytta/riskbalans och ska användas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt.

Till vårt ansvarsområde hör även att främja säkerheten och kvaliteten för kosmetika och hygienprodukter samt ansvara för tillsyn av tillverkare och produkter inom det medicintekniska området. Vi ger också tillstånd till och utövar tillsyn över apoteksverksamheten i Sverige. Utöver detta ska Läkemedelsverket även stödja forskning och innovation inom våra ansvarsområden. Giftinformationscentralen och Läkemedelsupplysningen är en del av Läkemedelsverket.

Verksamheten är i huvudsak avgiftsfinansierad, men finansieras även genom statliga anslag och bidrag.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Ny rekommendation för användning av radiologiska kontrastmedel till barn2.7.2020 15:40:58 CESTPressmeddelande

Barns fysiologi skiljer sig från vuxnas, särskilt de yngsta barnen, vilket man behöver ha kunskap om vid val av undersökning, kontrastmedel och dosering. När kontrastmedel har betydelse för diagnostiken ska de ges i optimerad dos för att minimera biverkningar men bibehålla god diagnostik. Läkemedelsverket har tagit fram en helt ny behandlingsrekommendation avsedd som stöd för användning av radiologiska kontrastmedel till barn.

Apotekare, receptarier och apotekstekniker föreslås hantera egenvårdsrådgivning på apotek26.6.2020 09:21:57 CESTPressmeddelande

Egenvårdrådgivning är en viktig del av apotekens verksamhet, och personalen måste ha adekvat kompetens och utbildning för att kunna ge rätt råd. Läkemedelsverket föreslår att rådgivning om egenvård på apotek - förutom av legitimerade apotekare och receptarier - även kan ges av yrkeshögskoleutbildade apotekstekniker eller motsvarande. Utbildning och kompetensutvecklingsplaner ska vara dokumenterade och ingå som en del i apotekens kvalitetssystem.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum