Brå

Slutlig brottsstatistik 2017

Dela

I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken över handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar för 2017.

Handlagda brott

 • Under 2017 blev 1,52 miljoner brott handlagda, vilket är en ökning med 27 600 brott eller 2 procent jämfört med 2016.
 • Majoriteten (84 %) av de handlagda brotten anmäldes samma år som de handlades, medan 13 procent anmäldes året innan. Resterande brott anmäldes före 2016.
 • En utredning hade bedrivits för drygt hälften (51 %), eller 769 000, av de handlagda brotten, vilket är en ökning med 52 200 utredda brott (+7 %) jämfört med 2016.
 • De resterande handlagda brotten (49 %) eller 752 000 brott, direktavskrevs, vilket är en minskning med 24 500 avskrivna brott (−3 %) jämfört med 2016.
 • Andelen utredda brott av samtliga handlagda brott 2017 ökade med 3 procentenheter, från 48 till 51 procent, jämfört med 2016.

Samtliga handlagda brott 2017fördelade efter utredda respektive direktavskrivna brott, samt underliggande beslutstyper. Inom parentes anges förändring jämfört med 2016. Totalt 1 520 000 handlagda brott.

 

Personuppklarade brott, personuppklaringsprocent och lagföringsprocent

 • Under 2017 personuppklarades 203 000 handlagda brott, vilket är en ökning med 5 370 brott (+3 %) jämfört med 2016. Antalet personuppklarade brott ökade för de övergripande kategorierna bedrägeribrott, skadegörelsebrott, trafikbrott och narkotikabrott, medan antalet personuppklarade stöld- och tillgreppsbrott minskade. Handlagda brott i kategorin brott mot person var ungefär lika många som föregående år.
 • Personuppklaringsprocenten uppgick till 13 procent 2017, vilket är samma nivå som 2016.
 • Lagföringsprocenten uppgick till 28 procent 2017, vilket är en minskning med 1 procentenhet jämfört med 2016.

Misstänkta personer

 • År 2017 misstänktes 177 000 personer för brott, vilket är en ökning med 3 300 personer eller 2 procent jämfört med 2016. Av de misstänkta personerna var 20 procent kvinnor och 80 procent män.
 • Relaterat till befolkningen så misstänktes 2 140 personer per 100 000 invånare för brott under 2017, vilket är 1 procent högre än 2016. Jämfört med 2016 har antalet kvinnor per 100 000 invånare som misstänks för brott minskat (−3 %), medan antalet män per 100 000 invånare som misstänks för brott har ökat (+1 %).
 • Majoriteten (79 %) av de misstänkta var 21 år eller äldre 2017, medan en dryg femtedel (21 %) var unga personer i åldern 15–20 år. Relaterat till befolkningen är andelen större i de yngre åldersgrupperna. År 2017 var 5 820 personer per 100 000 invånare misstänkta för brott i åldersgruppen 15–17 år, vilket kan jämföras med 791 personer per 100 000 invånare för personer 50 år eller äldre.
 • Av de misstänkta personerna 2017 var drygt hälften (55 %) misstänkta för ett (1) brott, medan resterande 45 procent var misstänkta för två eller flera brott. En mindre andel (4 %) var misstänkta för fler än 11 brott under året. Andelen kvinnor som var misstänkta för ett (1) brott var 63 % och andelen män var 53 %.
 • Personer med lagföringsbeslut
 • Antalet personer som misstänkts för brott och som fått ett lagföringsbeslut var 82 700 personer 2017, vilket är en ökning med 2 280 personer (+3 %) jämfört med 2016. Andelen misstänkta med ett lagföringsbeslut var 47 procent, vilket är samma nivå som 2016.
 • Av de misstänkta personerna med lagföringsbeslut var 17 procent (14 200) kvinnor och 83 procent (68 500) män. Antalet kvinnor med lagföringsbeslut har minskat jämfört med 2016 (−4 %) medan antalet män har ökat (+4 %).
 • År 2017 var andelen misstänkta personer med ett lagföringsbeslut störst bland dem som misstänktes för trafikbrott (71 %) och narkotikabrott (62 %), och minst för dem som misstänktes för bedrägeribrott (22 %) och brott mot person (20 %).

Handlagda brottsmisstankar

 • År 2017 handlades totalt 516 000 brottsmisstankar, vilket är en ökning med 8 960 brottsmisstankar (+2 %) jämfört med 2016.
 • Av samtliga handlagda brottsmisstankar 2017 gällde den största andelen (25 %) brott mot person. Stora andelar utgjordes också av narkotikabrott (18 %), stöld- och tillgreppsbrott (13 %) och trafikbrott (12 %).
 • Beslut på brottsmisstankar
 • År 2017 förundersökningsbegränsades 46 800 (7 %) av alla brotts­misstankar. Det är en ökning med 3 120 brottsmisstankar (+6 %) jämfört med 2016.
 • År 2017 ledde 42 procent eller 216 000 av samtliga handlagda brotts­misstankar till ett lagföringsbeslut. Jämfört med 2016 är det en minskning med 2 860 brottsmisstankar. Andelen lagföringsbeslut minskade med 1 procent­enhet jämfört med 2016.

Fakta

I och med publiceringen av statistiken för 2017 har tidigare publicerad statistik för åren 2013-2016 korrigerats. Bakgrunden till korrigeringen är ett tekniskt fel som föranlett ett mindre bortfall i statistiken. För mer information om korrigeringen och hur den påverkar statistiken, se rapporten Korrigering av statistik 2013-2016 www.bra.se/korrigering

Ändamålet med statistiken över handlagda brott och handlagda brottsmisstankar är att ge en övergripande bild av nivå, struktur och utveckling av de brottsutredande myndigheternas handläggning av brott/brottsmisstankar och verksamhetsresultat. Ändamålet med statistiken över misstänkta personer är att ge en bild av nivå, struktur och utveckling av de personer som misstänkts för brott. All statistik är deskriptiv och ger inga djupgående förklaringar till förändringar över tid. Den kan användas för bland annat allmän information, samt som underlag för granskning och uppföljning av de brottsutredande myndigheternas verksamheter.

All statistik finns att hämta på www.bra.se under Brott och Statistik/Kriminalstatistik

För mer information

 • Linn Brandelius, statistiker/utredare (Handlagda brott), tfn: 08-527 58 424; e-post: linn.brandelius@bra.se
 • Roger Karlsson, statistiker (Misstänkta personer), tfn: 08-527 58 526; e-post: roger.karlsson@bra.se
 • Stina Söderman, statistiker/utredare (Handlagda brottsmisstankar) tfn: 08-527 58 429;
 • e-post: stina.soderman@bra.se

Definitioner/avgränsningar

Handlagda brott är samtliga anmälda brott där polis, åklagare eller annan utredande myndighet har fattat ett beslut under redovisningsåret, som innebär att handläggningen av brottet avslutats. Själva brottsanmälan kan ha gjorts samma eller tidigare år.

Förundersökningsbegränsade brott och brottmisstankar är handlagda brott/brottmisstankar där beslut har fattats om att förundersökning inte ska inleda eller läggas ned avseende brottet.

Personuppklarade brott är handlagda brott där ett lagföringsbeslut har fattats om minst en misstänkt person på brottet. Med lagföringsbeslut avses här beslut om att väcka åtal, utfärda strafföreläggande eller meddela åtalsunderlåtelse.

Personuppklaringsprocent redovisar antalet personuppklarade brott under ett år i procent av samtliga handlagda brott under samma period. Lagföringsprocent redovisar andelen personuppklarade brott av samtliga utredda brott, exklusive förundersökningsbegränsade brott.

Misstänkta personer En straffmyndig person som av polis, åklagare eller annan brottsutredande myndighet har misstänkts för brott med som lägst misstanke­graden skäligen misstänkt, och det under redovisningsåret har fattats ett beslut som avslutar att handläggningen av brottsmisstanken.

Handlagda brottsmisstankar brottmisstankar där den utredande myndigheten fattat ett beslut under redovisningsåret, som innebär att handläggningen av brottmisstanken avslutats.

Nyckelord

Dokument

Länkar

Om

Brå
Brå
Tegnérgatan 23
111 40 Stockholm

08-527 58 400

Brottsförebyggande rådet (Brå) är en myndighet som verkar för att brottsligheten ska minska och tryggheten öka i samhället genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet och brottsförebyggande arbete. Brå producerar även den officiella kriminalstatistiken, utvärderar reformer, bedriver forskning och stödjer lokalt brottsförebyggande arbete. www.bra.se

Följ Brå

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Brå

Brottsförebyggande Råd för framtiden1.4.2019 09:04:12 CESTPressmeddelande

Trots regeringens satsning på ett brottsförebyggande arbete visar Brås rapport att kommunerna inte prioriterar arbetet tillräckligt. Den 3–4 april samlas drygt 600 av landets brottsförebyggare på konferensen Råd för framtiden, för att diskutera nuläge och fortsatt utveckling. Medverkar gör bland andra justitieminister Morgan Johansson. Ur programmet: hur kriminologi kan användas i praktiken; vilken kompetens som behövs för att beställa brottsförebyggande arbete och hur man på lokal nivå kan arbeta förebyggande mot våldsbejakande extremism. Större delen av konferensen filmas och direktsänds.

Slutlig brottsstatistik 2018 - Handlagda brott, misstänkta personer samt handlagda brottsmisstankar28.3.2019 09:30:00 CETPressmeddelande

Handlagda brott Under 2018 blev 1,55 miljoner brott handlagda, vilket var en ökning med 33 100 brott, eller 2 procent, jämfört med 2017. En utredning hade bedrivits för drygt hälften (49 %), eller 766 000, av de handlagda brotten, vilket är en marginell minskning med 3 260 brott (−0 %) jämfört med 2017. De resterande handlagda brotten (51 %), 788 000 brott, direktavskrevs, vilket var en ökning med 36 400 direktavskrivna brott (+5 %) jämfört med 2017. Andelarna utredda brott respektive direktavskrivna brott av samtliga handlagda brott 2018 uppvisade små förändringar jämfört med 2017 (+/-1 %). Personuppklarade brott, personuppklaringsprocent och lagföringsprocent Under 2018 personuppklarades 211 000 handlagda brott, vilket var en ökning med 7 800 brott (+4 %) jämfört med 2017. Antalet åtalsbeslut ökade med 6 920 brott (+4 %), antalet strafförelägganden med 611 brott (+2 %), och antalet åtalunderlåtelser med 275 brott (+2 %). Antalet personuppklarade handlagda brott, personuppklarings- oc

Slutlig brottsstatistik 2018 - Anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld28.3.2019 09:30:00 CETPressmeddelande

Anmälda brott Under 2018 anmäldes cirka 1,55 miljoner brott, vilket är 35 700 (+2 %) fler brott än året innan. Bedrägeri­brott (9 kap. brottsbalken) var den kategori anmälda brott som ökade mest i antal under 2018, en ökning med 51 600 brott (+25 %). Ökningen gällde främst datorbedrägeri respektive utpressning. Stöld- och tillgreppsbrott (8 kap. brottsbalken) var den brottskategori som minskade mest under året, en minskning med 41 400 brott (−9 %). Minskningarna avsåg bland annat anmälda bostadsinbrott, som minskade med 5 520 brott (−24 %), samt anmälda fickstölder, som minskade med 7 500 brott (−17 %). Kategorin brott mot person (3−7 kap. brottsbalken) ökade marginellt, med 1 892 brott (+1 %) under 2018. Flera brottstyper inom kategorin minskade, däribland anmälda misshandelsbrott, som minskade med 989 brott (−1 %), samt anmälda brott om sexuellt ofredande, som minskade med 338 brott (−3%). Till de brottstyper inom kategorin som ökade hör bland annat anmälda våldtäkter, som ökade med

Pressinbjudan – Råd för framtiden – nationell brottsförebyggande konferens27.3.2019 12:56:07 CETPressmeddelande

Välkommen till 2019 års upplaga av Råd för framtiden – en brottsförebyggande konferens, som hålls på Svenska Mässan i Göteborg den 3-4 april. Medverkar gör bland andra justitieminister Morgan Johansson; Christoffer Carlsson, forskare och även känd från ”Veckans brott”; Jonas Trolle, Center mot våldsbejakande extremism samt ett flertal forskare och experter från exempelvis Brå, Polisen och FOI.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum