BIL Sweden

Stark återhämtning på fordonsmarknaden under första halvåret

Dela

- Återhämtningen fortsätter och under första halvåret registrerades 173 163 personbilar, vilket innebär att vi är tillbaka på 2019 års registreringsnivåer. I juni registrerades 36 095 nya personbilar, vilket är en ökning med nära 46 procent jämfört med samma månad förra året. Juni månad i fjol var en relativt svag månad då registreringarna minskade med 22 procent jämfört med 2019 på grund av pandemiutbrottet. Hittills i år uppgår ökningen till knappt 38 procent jämfört med samma period förra året, och ligger tre procent över nivån januari-juni 2019. Uppgången förklaras av en god återhämtning i ekonomin, men också av att registreringarna drivits upp inför förändringarna inom Bonus-malussystemet som trädde i kraft 1 april och de höjda förmånsvärdena som träder i kraft för nyregistrerade bilar idag, den 1 juli, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

- Även om hushållen har blivit allt mer positiva till såväl sin egen som svensk ekonomi, är osäkerheten kring efterfrågan på fordon fortsatt stor. Mycket hänger på hur pandemin utvecklas globalt och om Sverige kommer att drabbas av en fjärde smittvåg. Andra osäkerhetsfaktorer är hur stor inverkan årets styrmedelsförändringar kommer att få och i vilken utsträckning bristen på halvledare och andra komponenter kan bli flaskhalsar i produktionen, säger Mattias Bergman.

Stark ökningstakt för elbilar och en mer dämpad takt för laddhybrider

- Under juni månad ökade nyregistreringarna av elbilar med 412 procent samtidigt som laddhybriderna ökade med 95 procent, men antalet laddhybrider var 455 fler. Att flera attraktiva nya modeller nu finns tillgängliga är grunden för de stora ökningstalen, medan de månadsvisa fluktuationerna förklaras av skatteförändringarna. Den 1 april justerade regeringen Bonus-malussystemet, som bland annat medförde sänkt bonus för laddhybriderna och en höjd bonus för elbilarna. Sammantaget uppgick andelen laddbara bilar, dvs el och laddhybrider, till 49,4 procent i juni jämfört med 25,8 procent i fjol. Hittills i år uppgår andelen till 39,9 procent. Av de laddbara bilarna i juni är 48,7 procent elbilar och hittills i år utgör de nära 33 procent, fortsätter Mattias Bergman.

- Årets styrmedelsförändringar tillsammans med negativa effekter av Coronapandemin leder till en mycket ryckig fordonsmarknad under innevarande år. Idag höjs förmånsskatten för nya bilar generellt med 25 procent, men redan från årsskiftet slopades den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för nya miljöbilar. Dessutom har Bonus-malusssystemet justerats från 1 april. Sammantaget slår dessa förändringar negativt, framför allt mot företag, juridiska personer, som står för nära två av tre nyregistreringar. Ännu större betydelse har företagen när det gäller laddbara bilar, då 74 procent av dem registrerades på ett företag i juni månad. En betydande andel av dessa utgörs av förmånsbilar. Avtalen löper i regel på tre år och utgör en viktig motor för såväl omställningen mot mer miljövänliga bilar som förnyelsen av bilbeståndet, via begagnatmarknaden. Årets alla förändringar gör att vi tidigast under andra halvåret kommer kunna se de reella effekterna av dem i nyregistreringarna. Dessa förändringar kommer att leda till att omställningstakten mot elektrifiering bromsas upp. Det är därmed viktigt att tempot i laddinfrastrukturutbyggnaden ökar och att vi inför effektiva styrmedel, säger Mattias Bergman. 

Återhämtning för lätta lastbilar

- Nyregistreringarna av lätta lastbilar har under det första halvåret präglats av en stor ryckighet. Under mars, inför malushöjningen den 1 april, registrerades nära 8 700 nya lätta lastbilar, medan det i juni registrerades 3 139. Det är en ökning med 40 procent jämfört med juni i fjol, som då påverkades kraftigt av Coronakrisen och registreringarna halverades jämfört med 2019. Jämförs årets månad med 2019 var utfallet ca 31 procent färre lätta lastbilar. Hittills i år har antalet nya lätta lastbilar ökat med 72 procent och antalet ligger drygt sex procent under 2019 års nivå, säger Mattias Bergman.

- Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till 7,1 procent under juni månad och till 4,5 procent hittills i år. Under första halvåret ökade antalet eldrivna lätta lastbilar från 565 i fjol till 1 104 i år. Förklaringen till ökningen är bonushöjningen i Bonus-malussystemet, men framför allt att flera nya modeller introducerats och ökar kundernas val, fortsätter Mattias Bergman.

Ökade registreringar av tunga lastbilar men minskade för bussarna

- Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med 37 procent i juni jämfört med samma månad i fjol. Uppgången kan även här hänföras till att vi jämför med en svag månad förra året. Hittills i år uppgår antalet tunga lastbilar till 2 893, vilket är en ökning med 13,7 procent, säger Mattias Bergman. Under första halvåret har 16 nya tunga eldrivna lastbilar registrerats. Det är viktigt att laddinfrastrukturen byggs ut i takt med utrullningen av fordonen, säger Mattias Bergman.

- Nyregistreringarna av bussar minskade i juni med 82 procent jämfört med samma månad i fjol. Under första halvåret registrerades 394 bussar, vilket är en minskning med drygt 39 procent. Bussmarknaden har påverkats mycket negativt av Coronapandemin, men för vissa segment som styrs av offentliga upphandlingar, har förnyelsen av bussflottan fortsatt. Under första halvåret var drygt var tredje nyregistrering en elbuss, avslutar Mattias Bergman.

Sammanfattning av nyregistreringarna juni 2021, jämfört med juni i fjol

 

2021

2020

% 21/20 Juni

% 21/20 Jan-Juni

Personbilar

36 095

24 747

     +45,9% 

+37,8%

Andel laddbara personbilar

   49,4% 

25,8%

   

Varav:

       

Laddhybrider

9 142

4 694

   +94,8%  

+99,3%

  Andel av laddbara

51,3%

73,4%

   

Elbilar

  8 687

 1 697

   +411,9%

+145,6%

  Andel av laddbara

48,7%

26,6%

   

Lastbilar, totalt

3 711

2 657

+39,7%    

+62,0%

Varav:

 

     

Lätta lastbilar, upp till 3,5 ton

3 139

2 240

     +40,1% 

+72,1%

Tunga lastbilar, över 16 ton

     504

368

     +37,0% 

  +13,7%

Bussar, totalt

       42

236

    - 82,2%

-39,4%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registreringsperioden för juni omfattar registreringar från 1 till och med 30 juni. Antalet registreringsdagar är lika många som i fjol.

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För att läsa pressmeddelandet i sin helhet, följ länken nedan eller klicka här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

BIL Sweden
BIL Sweden
Storgatan 19
100 41 Stockholm

08-700 41 00https://www.bilsweden.se/

BIL Sweden är branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

• Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 190 000 personer globalt, varav 68 000 i Sverige och har en global omsättning på 727 miljarder kronor.

• Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 201 miljarder kronor vilket motsvarar drygt 14 procent av den totala svenska varuexporten.

• Fordonsindustrin svarar för nära 14 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Följ BIL Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BIL Sweden

Rekordstark utveckling för laddbara bilar under 2021 trots ett ryckigt fordonsår3.1.2022 09:00:27 CET | Pressmeddelande

Under 2021 återhämtade sig personbilsmarknaden något och antalet nyregistreringar landade på 300 983 personbilar, vilket är en ökning med ca tre procent. Detta trots leveransproblem och förändringar av Bonus-malussystemet och förmånsvärdet för tjänstebilar. De laddbara bilarna ökade starkt och stod för 45 procent av nyregistreringarna jämfört med 32 procent för 2020, antalet uppgick till 135 302. För såväl lätta som tunga lastbilar ökade antalet registreringar efter nedgången under 2020.

Leveransproblem bromsar marknaden även i november1.12.2021 09:00:08 CET | Pressmeddelande

- I november registrerades 21 056 nya personbilar, en minskning med 21 procent jämfört med november förra året. Den återhämtning som präglade personbilsmarknaden under det första halvåret har följts av fem månader med minskade nyregistreringar. Hittills i år har 273 401 nya personbilar registrerats. Det är en ökning med drygt sex procent jämfört med samma period förra året, men är samtidigt elva procent under 2019 års nivå.

Laddbara bilar nu fem procent av alla personbilar i trafik1.11.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

- I oktober minskade nyregistreringarna på personbilsmarknaden för fjärde månaden i rad, efter den återhämtning som präglade det första halvåret. 19 962 nya personbilar registrerades, vilket är en minskning med 29 procent jämfört med oktober förra året. Hittills i år har personbilarna ökat med drygt nio procent jämfört med samma period förra året, men ligger nio procent under 2019 års nivå.

Lansering av ny uppdaterad hemsida för BRT14.10.2021 12:18:37 CEST | Pressmeddelande

Idag lanseras officiellt den nya uppdaterade webbsidan brtisverige.nu, Bus Rapid Transit. BRT-systemen finns runt om världen och så även i Sverige. Det blir allt trängre i våra städer. BRT är ett utmärkt transportmedel för att avlasta trängseln. Syftet med hemsidan är att lyfta fram de positiva fördelarna med BRT, fakta, goda exempel och utländska satsningar på kapacitetsstark busstrafik. Webbplatsen ger stöd, inspiration och kunskap om hur system för kapacitetsstark busstrafik, Bus Rapid Transit system (BRT) kan och har utvecklats världen över. Här finns också exempel från Sverige, även om de i nuläget är få. Något som BIL Sweden, branschorganisation för tillverkare och importörer av bilar, lastbilar och bussar samt bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges Bussföretag vill ändra på.

Fordonsregistreringarna minskade i september1.10.2021 09:00:10 CEST | Pressmeddelande

- I september minskade nyregistreringarna på personbilsmarknaden för tredje månaden i rad, efter den successiva återhämtning som präglade det första halvåret. 22 634 nya personbilar registrerades, vilket är en minskning med drygt 21 procent jämfört med september förra året. Hittills i år uppvisar personbilarna en ökning med nära 15 procent jämfört med samma period förra året, men ligger drygt sex procent under 2019 års nivå. Årets uppgång förklaras av en god återhämtning i ekonomin, men också av att registreringarna drivits upp inför förändringarna inom Bonus-malussystemet och de höjda förmånsvärdena som trädde i kraft under det första halvåret. Den underliggande efterfrågan i konsumentledet är fortsatt stark, men samtidigt har bristen på halvledare och andra komponenter blivit en tydligt hämmande faktor för produktionen. Det skapar en osäkerhet kring leveransförmågan, säger Jessica Alenius, vice VD för BIL Sweden.

Fortsatt dämpad takt på personbilsmarknaden i augusti1.9.2021 09:00:03 CEST | Pressmeddelande

- I augusti fortsatte utvecklingen på personbilsmarknaden att vara mer dämpad jämfört med den starka återhämtning som präglade det första halvåret. 19 808 nya personbilar registrerades i augusti, vilket är en minskning med drygt 22 procent jämfört med samma månad förra året. Hittills i år uppvisar personbilarna en bra återhämtning och ökningen under årets åtta första månader uppgår till ca 21 procent jämfört med samma period förra året, men ligger fem procent under 2019 års nivå. Uppgången förklaras av en god återhämtning i ekonomin, men också av att registreringarna drivits upp inför förändringarna inom Bonus-malussystemet och de höjda förmånsvärdena som trädde i kraft under det första halvåret, säger Jessica Alenius, vice VD för BIL Sweden.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum