BIL Sweden

Stark återhämtning på fordonsmarknaden under första halvåret

Dela

- Återhämtningen fortsätter och under första halvåret registrerades 173 163 personbilar, vilket innebär att vi är tillbaka på 2019 års registreringsnivåer. I juni registrerades 36 095 nya personbilar, vilket är en ökning med nära 46 procent jämfört med samma månad förra året. Juni månad i fjol var en relativt svag månad då registreringarna minskade med 22 procent jämfört med 2019 på grund av pandemiutbrottet. Hittills i år uppgår ökningen till knappt 38 procent jämfört med samma period förra året, och ligger tre procent över nivån januari-juni 2019. Uppgången förklaras av en god återhämtning i ekonomin, men också av att registreringarna drivits upp inför förändringarna inom Bonus-malussystemet som trädde i kraft 1 april och de höjda förmånsvärdena som träder i kraft för nyregistrerade bilar idag, den 1 juli, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden.

- Även om hushållen har blivit allt mer positiva till såväl sin egen som svensk ekonomi, är osäkerheten kring efterfrågan på fordon fortsatt stor. Mycket hänger på hur pandemin utvecklas globalt och om Sverige kommer att drabbas av en fjärde smittvåg. Andra osäkerhetsfaktorer är hur stor inverkan årets styrmedelsförändringar kommer att få och i vilken utsträckning bristen på halvledare och andra komponenter kan bli flaskhalsar i produktionen, säger Mattias Bergman.

Stark ökningstakt för elbilar och en mer dämpad takt för laddhybrider

- Under juni månad ökade nyregistreringarna av elbilar med 412 procent samtidigt som laddhybriderna ökade med 95 procent, men antalet laddhybrider var 455 fler. Att flera attraktiva nya modeller nu finns tillgängliga är grunden för de stora ökningstalen, medan de månadsvisa fluktuationerna förklaras av skatteförändringarna. Den 1 april justerade regeringen Bonus-malussystemet, som bland annat medförde sänkt bonus för laddhybriderna och en höjd bonus för elbilarna. Sammantaget uppgick andelen laddbara bilar, dvs el och laddhybrider, till 49,4 procent i juni jämfört med 25,8 procent i fjol. Hittills i år uppgår andelen till 39,9 procent. Av de laddbara bilarna i juni är 48,7 procent elbilar och hittills i år utgör de nära 33 procent, fortsätter Mattias Bergman.

- Årets styrmedelsförändringar tillsammans med negativa effekter av Coronapandemin leder till en mycket ryckig fordonsmarknad under innevarande år. Idag höjs förmånsskatten för nya bilar generellt med 25 procent, men redan från årsskiftet slopades den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för nya miljöbilar. Dessutom har Bonus-malusssystemet justerats från 1 april. Sammantaget slår dessa förändringar negativt, framför allt mot företag, juridiska personer, som står för nära två av tre nyregistreringar. Ännu större betydelse har företagen när det gäller laddbara bilar, då 74 procent av dem registrerades på ett företag i juni månad. En betydande andel av dessa utgörs av förmånsbilar. Avtalen löper i regel på tre år och utgör en viktig motor för såväl omställningen mot mer miljövänliga bilar som förnyelsen av bilbeståndet, via begagnatmarknaden. Årets alla förändringar gör att vi tidigast under andra halvåret kommer kunna se de reella effekterna av dem i nyregistreringarna. Dessa förändringar kommer att leda till att omställningstakten mot elektrifiering bromsas upp. Det är därmed viktigt att tempot i laddinfrastrukturutbyggnaden ökar och att vi inför effektiva styrmedel, säger Mattias Bergman. 

Återhämtning för lätta lastbilar

- Nyregistreringarna av lätta lastbilar har under det första halvåret präglats av en stor ryckighet. Under mars, inför malushöjningen den 1 april, registrerades nära 8 700 nya lätta lastbilar, medan det i juni registrerades 3 139. Det är en ökning med 40 procent jämfört med juni i fjol, som då påverkades kraftigt av Coronakrisen och registreringarna halverades jämfört med 2019. Jämförs årets månad med 2019 var utfallet ca 31 procent färre lätta lastbilar. Hittills i år har antalet nya lätta lastbilar ökat med 72 procent och antalet ligger drygt sex procent under 2019 års nivå, säger Mattias Bergman.

- Andelen eldrivna lätta lastbilar uppgick till 7,1 procent under juni månad och till 4,5 procent hittills i år. Under första halvåret ökade antalet eldrivna lätta lastbilar från 565 i fjol till 1 104 i år. Förklaringen till ökningen är bonushöjningen i Bonus-malussystemet, men framför allt att flera nya modeller introducerats och ökar kundernas val, fortsätter Mattias Bergman.

Ökade registreringar av tunga lastbilar men minskade för bussarna

- Registreringarna av tunga lastbilar över 16 ton ökade med 37 procent i juni jämfört med samma månad i fjol. Uppgången kan även här hänföras till att vi jämför med en svag månad förra året. Hittills i år uppgår antalet tunga lastbilar till 2 893, vilket är en ökning med 13,7 procent, säger Mattias Bergman. Under första halvåret har 16 nya tunga eldrivna lastbilar registrerats. Det är viktigt att laddinfrastrukturen byggs ut i takt med utrullningen av fordonen, säger Mattias Bergman.

- Nyregistreringarna av bussar minskade i juni med 82 procent jämfört med samma månad i fjol. Under första halvåret registrerades 394 bussar, vilket är en minskning med drygt 39 procent. Bussmarknaden har påverkats mycket negativt av Coronapandemin, men för vissa segment som styrs av offentliga upphandlingar, har förnyelsen av bussflottan fortsatt. Under första halvåret var drygt var tredje nyregistrering en elbuss, avslutar Mattias Bergman.

Sammanfattning av nyregistreringarna juni 2021, jämfört med juni i fjol

 

2021

2020

% 21/20 Juni

% 21/20 Jan-Juni

Personbilar

36 095

24 747

     +45,9% 

+37,8%

Andel laddbara personbilar

   49,4% 

25,8%

   

Varav:

       

Laddhybrider

9 142

4 694

   +94,8%  

+99,3%

  Andel av laddbara

51,3%

73,4%

   

Elbilar

  8 687

 1 697

   +411,9%

+145,6%

  Andel av laddbara

48,7%

26,6%

   

Lastbilar, totalt

3 711

2 657

+39,7%    

+62,0%

Varav:

 

     

Lätta lastbilar, upp till 3,5 ton

3 139

2 240

     +40,1% 

+72,1%

Tunga lastbilar, över 16 ton

     504

368

     +37,0% 

  +13,7%

Bussar, totalt

       42

236

    - 82,2%

-39,4%

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registreringsperioden för juni omfattar registreringar från 1 till och med 30 juni. Antalet registreringsdagar är lika många som i fjol.

BIL Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar.

När ni använder information och statistik från BIL Sweden, vänligen ange källa.

För att läsa pressmeddelandet i sin helhet, följ länken nedan eller klicka här.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

BIL Sweden
Storgatan 19
100 41 Stockholm

08-700 41 00https://www.bilsweden.se/

BIL Sweden är branschorganisationen för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar.

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

• Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 167 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 190 000 personer globalt, varav 68 000 i Sverige och har en global omsättning på 727 miljarder kronor.

• Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 201 miljarder kronor vilket motsvarar drygt 14 procent av den totala svenska varuexporten.

• Fordonsindustrin svarar för nära 14 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Följ BIL Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från BIL Sweden

Uppgång på fordonsmarknaden i maj efter kraftig minskning i fjol1.6.2021 14:27:00 CEST | Pressmeddelande

- I maj registrerades 24 327 nya personbilar, vilket är en ökning med hela 53,2 procent jämfört med samma månad förra året. Under maj 2020 minskade registreringarna av personbilar med 50 procent, och var den månad under fjolåret som hade både störst nedgång och lägst antal registreringar. Detta var dels en följd av att pandemiutbrottet orsakade stillastående fabriker eller begränsad produktionskapacitet, dels av att efterfrågan minskade kraftigt. Månadens ökning imponerar, men ställs den i relation till maj 2019 är dock personbilsregistreringarna nära 24 procent färre. Hittills i år uppgår ökningen till knappt 36 procent jämfört med samma period förra året och till 0,7 procent jämfört med januari-maj 2019. Årets uppgång förklaras av en god återhämtning i ekonomin, men också av att registreringarna drivits upp inför förändringarna inom Bonus-malussystemet som trädde i kraft 1 april och de höjda förmånsvärdena som träder i kraft den 1 juli, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden. - Den

Höjd bonus gav kraftig uppgång för elbilar i april3.5.2021 09:01:00 CEST | Pressmeddelande

- I april registrerades 21 873 nya personbilar, vilket är en ökning med 15,6 procent jämfört förra året. I april i fjol påverkades personbilsmarknaden av stillastående bilfabriker eller begränsad produktions-kapacitet som en följd av Coronapandemin och registreringarna föll med 38 procent. Under årets fyra första månader uppgick personbilarnas ökning till 32,6 procent, jämfört med förra året. Uppgången beror till stor del på ökade registreringar inför förändringarna inom Bonus-malussystemet som trädde i kraft 1 april, som försämrade för samtliga personbilar och lätta lastbilar förutom för elfordon, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden. Kraftig ökning av elbilar men dämpad utveckling av laddhybrider - Under april månad ökade nyregistreringarna av elbilar som väntat, med 368 procent samtidigt som laddhybriderna ökade med 41 procent. Den stora skillnaden bland de laddbara bilarna förklaras av regeringens justeringar inom Bonus-malussystemet den 1 april. Laddhybriderna ökade kraftigt i

Rekordregistreringar inför försämringar av Bonus-malussystemet1.4.2021 14:20:00 CEST | Pressmeddelande

- I mars registrerades 47 460 nya personbilar, vilket är en ökning med 71,7 procent jämfört med samma månad i fjol. Det är rekordnotering för mars. Under årets tre första månader uppgick personbilarnas ökning till 37,4 procent. Uppgången beror till stor del på styrmedelsförändringar, där justeringar inom Bonus-malussystemet träder i kraft idag, som försämrar för samtliga personbilar och lätta lastbilar förutom elbilar, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden. Kraftig ökning av laddhybrider och betydande minskning av elbilar - Under mars månad ökade nyregistreringarna av laddhybrider med nära 212 procent samtidigt som elbilarna minskade med 13 procent. Den tudelade bilden bland de laddbara bilarna förklaras av regeringens justeringar inom Bonus-malussystemet. Från och med idag minskar bonusen för laddhybrider med i genomsnitt 10 000 kronor medan bonusen för elbilar ökar från 60 000 till 70 000 kronor. Dessa förändringar har till stor del bidragit till att laddhybridskunden valt att tidi

Svag ökning av nya personbilar i februar1.3.2021 09:00:00 CET | Pressmeddelande

- Registreringarna av nya personbilar ökade i februari med 5,3 procent jämfört med februari ifjol. Under årets två första månader uppgår personbilarnas ökning till 12,8 procent. Årets ökning är väntad eftersom registreringssiffrorna i januari och februari ifjol var dämpade efter rekordregistreringar i december 2019 inför fordonsskattehöjningen 1 januari 2020. Personbilsregistreringarna under januari-februari i år är drygt sex procent lägre jämfört med snittet 2016-2020, säger Mattias Bergman, VD på BIL Sweden. Fortsatt dämpad tillväxttakt av andelen laddbara personbilar - Andelen laddbara bilar uppgick till 34,8 procent i februari jämfört med 25 procent ifjol och hittills i år uppgår andelen till 34,2 procent. Den starka ökningstakten under slutet av 2020, där december hade en andel på 49 procent, har nu bromsat in. Detta är en följd av den stora osäkerheten kring årets styrmedelsförändringar i form av bland annat justeringar av Bonus-malussystemet och höjd förmånsskatt. I slutet av fö

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum