TCO

TCO föreslår hur pensionerna kan höjas

Dela

TCO har idag presenterat ett förslag hur pensionerna kan höjas inom ramen för den nuvarande pensionsöverenskommelsen. Förslaget består av tre delar: höjd pensionsavgift, höjda utgående pensioner och en utdelning av tillfälliga överskott. TCO förutsätter att riksdagens pensionsgrupp samlas och försöker hitta en lösning som inte äventyrar pensionssystemet.

– Den senaste tidens politiska förslag från regeringen och oppositionen riskerar att underminera hela pensionssystemet och tryggheten för dagens och morgondagens pensionärer. TCO har därför tagit fram ett förslag som leder till högre pensioner och som vi menar borde kunna få stöd av en bred majoritet i riksdagen, säger Therese Svanström, TCO:s ordförande.

TCO står bakom pensionssystemets grundprinciper och utformning. Det innebär bland annat att inkomstpensionen och premiepensionen ska utgå från tidigare inkomst. När systemet sjösattes var ambitionen att det skulle vara hållbart över tid samtidigt som det skulle ge minst lika hög pension som det gamla systemet, det vill säga 60 procent av tidigare inkomst. Sedan dess har medellivslängden ökat i en högre takt än förväntat. Det innebär att pensionerna måste räcka under längre tid och att pensionsnivån, det som pensionären får utbetalat varje månad, blir lägre. Med TCO:s förslag bedöms pensionerna öka med i storleksordningen 7 procent.

– Pensionssystemet har under en längre tid haft svårt att leverera tillräckliga pensioner. I takt med att medellivslängden ökar, vilket så klart är positivt, så får det konsekvensen att pensionerna är lägre än vad som var tänkt när systemet gjordes om för knappt 25 år sedan. TCO:s nya förslag innebär att det fortfarande är arbete som ligger till grunden för pension samtidigt som sker en generell höjning för samtliga pensionärer. Nu krävs det att pensionsgruppen samlas och försöker hitta en bred lösning. Det är min förhoppning att TCO:s förslag kan ligga till grund för de samtalen, säger Therese Svanström.

TCO:s förslag i korthet:

1. Höjd pensionsavgift

TCO föreslår att ålderspensionsavgiften i arbetsgivaravgiften ökar med 1,29 procentenheter. Detta växlas mot en lika stor sänkning av den allmänna löneavgiften i arbetsgivaravgiften. Därmed ökar inte det totala uttaget av arbetsgivaravgifter. I stället uppstår ett inkomstbortfall i statens finanser som måste hanteras inom ramen för budgetprocessen. Det handlar om ca 25 miljarder kronor som ska dirigeras till pensionssystemet.

De ökade avgiftsintäkterna i pensionssystemet ska leda till att pensionsutbetalningarna ökar i motsvarande mån. Eftersom utgående pensioner är beskattningsbar inkomst så ökar skatteintäkterna med cirka 10 miljarder kronor. Nettoeffekten för staten blir därmed cirka 15 miljarder.

2. Höjda utgående pensioner

TCO föreslår att det överskott som följer av höjd avgift delas ut enligt nedan:

Avgiftshöjningen leder till ett överskott och ett höjt balanstal i pensionssystemet. Det överskott som alltså genereras av avgiftshöjningen delas ut i sin helhet till pensionssparare och pensionärer.

En sådan höjning av pensionsavgiften som också blir bestående, innebär att värdet av pensionsspararnas pensionsbehållningar samt utgående pensioner höjs i motsvarande grad.

Genom att den höjda pensionsavgiften blir bestående kommer även framtida intjänande att i motsvarande grad blir högre.

Mekanismen för utbetalningen är att överskottet delas ut. Detta sker genom att det högre balanstalet som följer av avgiftshöjning leder till utdelning av överskottet. Detta överskott blir till en stadigvarande ökning eftersom pensionsavgiften blir bestående på den högre nivån. Överskottet delas ut i sin helhet. Detta innebär att värdet av utgående pension, innestående pensionsbehållning och framtida intjänande räknas upp motsvarande det höjda balanstalet.

3. Utdelning av tillfälliga överskott

Överskott och höjt balanstal kan också uppstå i pensionssystemet genom exempelvis kohorteffekter, som medför högre intäkter än skulder och genom att AP-fondernas avkastning överstiger inkomstutvecklingen. Detta är alltså överskott som uppstår genom andra mekanismer än genom de föreslagna höjda avgiftsinbetalningarna till pensionssystemet.

Även dessa överskott bör delas ut till pensionssparare och pensionärer, genom att pensionsbehållning och utgående pension räknas upp motsvarande utdelningen.

Eftersom kohorters storlek och inkomsterna i ekonomin varierar, är dessa överskott tillfälliga och en viss försiktighet bör iakttas för att inte utdelningen ska medföra kommande underskott. TCO föreslår i likhet med Pensionsmyndigheten att dessa överskott hanteras på motsvarande sätt som ”bromsen” vid underskott med det dämpade balanstalet. En tredjedel av överskottet överstigande 10 procent delas ut under tre på varandra följande år.

Kontakter

Bilder

Om

TCO
TCO
Linnégatan 14


08-782 91 00http://tco.se

TCO är en partipolitiskt fristående centralorganisation som samlar 12 fackförbund med 1,2 miljoner medlemmar.

Vår uppgift är att påverka politiken och samhällsutvecklingen för goda villkor i arbetslivet. Det gör vi genom att ge röst åt professionella och välutbildade människors behov av trygghet, utveckling och välfärd.

Läs mer på www.tco.se

Följ TCO

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från TCO

TCO: Många tjänstemän vill byta jobb på grund av dålig arbetsmiljö30.6.2022 08:24:08 CEST | Pressmeddelande

En ny rapport från TCO visar att risken att drabbas av arbetsorsakade besvär är högst för kvinnor med högre utbildning. Kvinnor som grupp drabbas hårdast men även var fjärde man har besvär som beror på deras jobb. Den vanligaste orsaken till arbetsorsakade besvär är inom samtliga grupper en för hög arbetsbelastning med otillräcklig återhämtning. Rapporten visar också att problemen på jobbet följer med hem och begränsar privatlivet för många.

Mindre jämställt föräldraskap i Östergötlands län förra året9.6.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

TCO:s årliga jämställdhetsindex, som mäter uttaget av föräldrapenning och vab, visar att Östergötlands län var ett av 12 län i Sverige där jämställdheten minskade under förra året. Länets index var 68,9 under 2021 och 68,1 året innan. Länet tappar därmed fem placeringar och hamnar på tionde plats av landets 21 län. Ödeshög är den mest jämställda kommunen i länet. Där tog kvinnor ut 66,8 procent av dagarna för föräldrapenning och vab. Utvecklingen i landet som helhet går mot en mer ojämställd fördelning för första gången på 14 år.

Inga förbättringar av jämställt föräldraskap i Örebro förra året9.6.2022 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

TCO:s årliga jämställdhetsindex, som mäter uttaget av föräldrapenning och vab, visar att Örebro län var ett av tre län i Sverige där jämställdheten var näst intill oförändrad förra året. Länets index var 69,1 under 2021 och 2020. Trots det tappar Örebro en placering och innehar nu plats tretton av landets 21 län. Ljusnarsberg är den mest jämställda kommunen i länet. Där tog kvinnor ut 63,7 procent av dagarna för föräldrapenning och vab. Utvecklingen i landet som helhet går mot en mer ojämställd fördelning för första gången på 14 år.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum