Skolverket

Viktigt att öka säkerhet och krisberedskap

Dela

Skolverket presenterar nu ett nytt material som ger skolor och förskolor stöd i arbetet med att förbättra säkerhet och krisberedskap. Det innehåller konkreta råd om hur skolor och förskolor bör agera i en akut situation och hur de kan arbeta förebyggande. Väl förankrade rutiner, tydlig ansvarsfördelning och ett aktivt arbete mot mobbning är några framgångsfaktorer.

- Om det otänkbara händer måste skolan ha beredskap. Det måste finnas en säkerhetskultur där alla på skolan vet hur de ska agera. Krisplaner får inte bli hyllvärmare utan måste förankras och övas av personalen, säger Maria Elmér, projektledare på Skolverket.

Kartlägg risker

Ett välfungerande säkerhetsarbete bygger på att skolor och förskolor gör en kartläggning som utgår från den egna unika situationen. Hur ser flyktvägar och utrymningsvägar ut? Hur ser rutinerna ut för att bemöta besökare och obehöriga som kommer till skolan? Finns larmsystem och hur används de? Är rutiner och krisplaner bra och förankrade hos personalen? Hur fungerar det förebyggande arbetet mot mobbning och våld? Det är några av de frågor skolor och förskolor behöver ställa sig i arbetet med att skapa krisberedskap och ett välfungerande säkerhetsarbete.

Viktigt med helhetsperspektiv

Åtgärder i skolan och förskolans fysiska miljö, tydlig ansvarsfördelning och förankrade rutiner och planer är viktigt. Men lika viktigt är det att arbeta förebyggande mot trakasserier och kränkningar och att främja tillitsfulla relationer. Ett aktivt arbete mot mobbning minskar i sig riskerna för grövre våld. Att lyckas bygga tillitsfulla relationer mellan personal och elever på skolan kan vara avgörande för att förhindra en kris.

- Om elever har förtroende för de vuxna i skolan är chanserna betydligt större att elever anförtror sig till personalen. Möjligheterna att få tidiga varningssignaler ökar. Det kan utgöra skillnaden mellan att en konflikt avvärjs eller utvecklas till våld och kris, säger Maria Elmér.

Råd om att hantera akuta situationer

Skolverkets nya stödmaterial innehåller också konkreta råd om hur skolan bör agera i den akuta krissituationen. I kronologisk ordning listas de åtgärder som skolan bör vidta. Det är viktigt att informationen är förankrad hos personalen och att de inte ser den för första gången i den akuta situationen.

Så har materialet tagits fram

I arbetet med att ta fram stödmaterialet har vi samrått med andra myndigheter. Vi också gjort en kartläggning för att få en bild av skolors och förskolors behov, bland annat genom intervjuer med verksamhetschefer och rektorer hos totalt sju kommuner och enskilda huvudmän.

- De signaler vi fått är att det här stödet är efterlängtat. Det finns i ett stort behov av stöd och vägledning när det gäller säkerhet och krisberedskap, säger Maria Elmér.

För mer information

www.skolverket.se

Kontaktuppgifter

Projektledare Maria Elmér 08-527 337 26

Skolverkets presstjänst 08-527 333 00

Nyckelord

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Fler datorer i skolan men teknikkrångel skapar problem20.2.2019 09:00:00Pressmeddelande

Sedan 2015 har tillgången till datorer i grundskolan ökat. Idag finns det nästan en dator per elev. Lärare undervisar idag mer om källkritik och säker internetanvändning. Deras behov av kompetensutveckling har också minskat på flera områden. Samtidigt finns det teknikproblem. Fyra av tio lärare upplever att krånglande teknik begränsar deras arbete minst en gång i veckan och bara hälften av grundskolorna har tillgång till support samma dag. Det visar en ny omfattande undersökning från Skolverket om digitaliseringen i skolan.

Stora skillnader i betygssättningen mellan skolor5.2.2019 09:00:00Pressmeddelande

Skillnaderna i betygssättning mellan olika skolor är fortsatt stora. Det visar en ny rapport från Skolverket som jämför slutbetygen i årskurs 9 med resultaten på de nationella proven. Analysen visar att betygen i stor utsträckning sätts i relation till elevernas generella prestationsnivå på skolan. Betygsättningen är mer restriktiv i skolor med många högpresterande elever och omvänt mindre restriktiv i skolor med många lågpresterande elever. En viktig slutsats är att det är svårt att uppnå likvärdiga betyg med dagens betygssystem.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum