Stockholms stad
Stockholms stad

Stockholms stad är Sveriges största kommun och hemstad för över 980 000 stockholmare. Varje dag arbetar stadens medarbetare för att ge stockholmarna bra service utifrån beslut i kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser.
Om Stockholms stad

Stadsdirektörer

Fredrik JurdellStadsdirektör och VD för koncernen Stadshus AB

Förfrågningar till stadsdirektörerna hänvisas till stadsledningskontorets presstelefon.

Tel:08 508 29 999

Anette Scheibe LorentziBiträdande stadsdirektör och vice VD för koncernen Stadshus AB

Tel:08-508 29 999

Politiker

Socialdemokraterna (S)

Karin Wanngård (S)Finansborgarråd

Jan Valeskog (S)Stadsbyggnads- och idrottsborgarråd

Emilia Bjuggren (S)Skol-, arbetsmarknads- och personalborgarråd

Alexander Ojanne (S)Social- och trygghetsborgarråd

Vänsterpartiet (V)

Alexandra Mattsson Åkerström (V)Förskole-, barn- och fritidsborgarråd

Vänsterpartiets presstjänst

Tel:076-122 91 07Tel:076-122 91 10

Miljöpartiet (MP)

Lars Strömgren (MP)Trafikborgarråd

Åsa Lindhagen (MP)Miljö- och klimatborgarråd

Moderaterna (M)

Christofer Fjellner (M)Oppositionsborgarråd

Presskontakt: Moderaternas pressjour

Tel:08-508 29 222

Dennis Wedin (M)Oppositionsborgarråd

Presskontakt: Moderaternas pressjour

Tel:08-508 29 222

Andréa Hedin (M)Oppositionsborgarråd

Presskontakt: Moderaternas pressjour

Tel:08-508 29 222

Liberalerna (L)

Jan Jönsson (L)Oppositionsborgarråd

Presskontakt: Liberalernas pressjour

Tel:076-122 94 86

Centerpartiet (C)

Jonas Naddebo (C)Gruppledare

Presskontakt: Centerpartiets pressjour

Tel:08-508 294 12

Kristdemokraterna (KD)

Nike Örbrink (KD)Gruppledare

Presskontakt: Kristdemokraternas pressjour

Tel:08-508 299 07

Sverigedemokraterna (SD)

Fackförvaltningar

ArbetsmarknadsförvaltningenIngela Thudin, kommunikationsstrateg

Jobbtorg Stockholm, Vuxenutbildning Stockholm. Samordningsuppdrag: Integrationspakten, samhällsvägledning för nyanlända, övergripande flyktingsamordning, feriejobb för ungdomar samt det kommunala uppföljningsansvaret för 16–19-åringar.

Tel:08-508 35 543ingela.thudin@stockholm.se

ExploateringskontoretAnna Näslund, pressansvarig

Förvaltning och exploatering av stadens mark inom stadens gränser. Stockholms stad äger cirka 70 procent av all mark inom staden.

Tel:08-508 26 531anna.naslund@stockholm.se

FastighetskontoretLena Remaeus, kommunikationschef

Förvaltar och utvecklar ett unikt och spännande fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. I fastighetsbeståndet finns kontor, offentliga och kommersiella lokaler, idrotts- och kulturlokaler, brandstationer, saluhallar, slott, villor och små torp samt natur- och friluftsområden utanför kommungränsen.

Tel:08-508 268 29Tel:076-122 68 29lena.remaeus@stockholm.se

FörskoleförvaltningenSofia Lindestad, kommunikatör

Förskoleförvaltningen ansvarar för att samordna och leda det stadsövergripande kvalitetsarbetet för förskoleverksamheten.

Tel:0767-70 09 50sofia.lindestad@edu.stockholm.se

IdrottsförvaltningenJenny Tirén Berg, kommunikationsansvarig

Vi öppnar staden som arena och erbjuder stockholmarna en stor variation av idrotts- och motionsmöjligheter för en aktivare livsstil. Främjar stadens idrotts- och friluftsliv och ger bidrag och stöd till idrottsföreningar. Ansvarar för bokning, drift och skötsel av stadens 450 idrottsanläggningar.

Tel:076-122 76 22jenny.tiren.berg@stockholm.se

KulturförvaltningenCarolina Ekéus, presschef

I kulturförvaltningen ingår Kulturskolan, Liljevalchs konsthall, Stockholm konst, Stockholms stadsbibliotek, Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia förlag.

Tel:076-123 18 80carolina.ekeus@stockholm.se

KyrkogårdsförvaltningenAnnelie Sjöström, kommunikationschef

Förvaltningen av stadens egna och åt staden upplåtna begravningsplatser, frågor som rör begravningsverksamheten och förvaltning av Världsarvet Skogskyrkogården.

Tel:08-508 301 99annelie.sjostrom@stockholm.se

MiljöförvaltningenLovisa Wihk, presskontakt
Kommunikationsavdelningen

Den yttre och inre miljön i Stockholms stad, livsmedelshantering, inomhusmiljö, miljöfarliga verksamheter, till exempel industrier, kemikalieanvändning, luftövervakning, bullerfrågor bevakning av miljöaspekter i stadens planer för byggande och trafikleder.

Tel:08-508 28 979lovisa.wihk@stockholm.se

ServiceförvaltningenNina Engel, kommunikationsansvarig

Stockholms stads gemensamma löne- och ekonomiadministration, rekryteringsstöd, lokalplanering, koncernupphandlingar och Kontaktcenter Stockholm

Tel:08-508 11 836nina.engel@stockholm.se

SkönhetsrådetHenrik Nerlund, sekreterare

Stadens remissinstans i frågor som rör stadsmiljö och planering. Rådet har också möjlighet att initiera egna ärenden.

Tel:08-508 29 767henrik.nerlund@stockholm.se

SocialförvaltningenMona Thorin, kommunikationschef

Ansvarar bland annat för socialjour, skyddade boenden, hemlöshet, uppsökande arbete, familjerådgivning, rådgivning till missbrukare, tillsyn och tillstånd för alkoholservering, riktlinjer för socialtjänsten, drog- och brottsförebyggande arbete.

Tel:08-508 251 06mona.thorin@stockholm.se

StadsarkivetSusanna Uppling, kommunikationschef

Stadsarkivet är stadens informationsnav där information från då och nu blir tillgänglig för alla, samtidigt som vi hjälper stadens verksamheter till en effektiv informationshantering. Vi är stadens arkiv och landsarkiv för Stockholms län.

Tel:076-122 83 46susanna.uppling@stockholm.se

StadsbyggnadskontoretHenrik Brånstad, pressansvarig

Stadsbyggnadskontoret planlägger bostads- och byggprojekt i Stockholm och ansvarar för översiktlig planering och detaljplanering, arbetar med strategisk planering för vatten, buller och klimatfrågor, beviljar bygglov, producerar kartor och hanterar fastighetsbildningsfrågor samt ger bidrag för bostadsanpassning till personer med funktionsnedsättning.

Tel:08-508 27 441Tel:076-122 74 41henrik.branstad@stockholm.se

TrafikkontoretMalinda Flodman, pressansvarig

Trafikkontoret ansvarar för bland annat framkomlighet, trafiksäkerhet, städning, snöröjning, klottersanering, parkering och belysning. Dessutom utvecklar trafikkontoret attraktiva offentliga miljöer genom exempelvis blommor och träd samt hanterar tillstånd för olika typer av markupplåtelser och evenemang.

Tel:076-122 62 78Tel:08-508 26 282malinda.flodman@stockholm.se

UtbildningsförvaltningenPresskontakt: Matilda Asp

Ring 08 - 508 333 00 eller maila: info.utbildning@edu.stockholm.se
Kommunikationschef Eva-Li Littorin, 08-508 32 266 och eva-li.littorin@edu.stockholm.se.

Förvaltningen ansvarar för och driver kommunal förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. Förvaltningen svarar för övergripande uppföljning av alla skolformer oavsett anordnare.

ÄldreförvaltningenCarl Smitterberg, kommunikationschef

Äldreförvaltningen ansvarar för kommunövergripande frågor som rör äldreomsorg, och för att samordna, utveckla och följa upp äldreomsorgen i Stockholms stad samt trygghetslarmen.

Tel:08-508 36 207carl.smitterberg@stockholm.se

ÖverförmyndarförvaltningenHåkan Andersson, förvaltningschef

Ansvarar för att garantera rättstrygghet för personer som inte själva kan sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person.

Tel:08-508 29 712par.hakan.andersson@stockholm.se

Stadsdelsförvaltningar

Ansvarsområden

Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för en viss del av den kommunala servicen till dem som bor i stadsdelen:
fritidsverksamhet för barn och ungdomar, förskola, försörjningsstöd, budgetrådgivning och skuldsanering, konsumentrådgivning, lokala näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder, lokala stadsmiljöfrågor, renhållning av parker, service och omsorg till funktionshindrade, social service, omsorg och behandling samt, familjerätt och äldreomsorg

Kommunala bolag

Stockholms Stadshus ABIngrid Storm, kommunikationsansvarig

Stockholms Stadshus AB ägs av Stockholms stad och fungerar som en sammanhållande funktion för stadens aktiebolag. Tillsammans med de förvaltningsdrivna verksamheterna utgör dessa den samlade kommunkoncernen.

Tel:08 508 29 786ingrid.storm@stadshusab.se

AB Svenska BostäderIda Strutt, kommunikationschef

Svenska Bostäder äger, förvaltar och hyr ut bostäder och lokaler i Stockholm. Dotterbolaget Stadsholmen förvaltar många kulturhistoriskt värdefulla fastigheter i staden.

Tel:076-123 70 01ida.strutt@svenskabostader.se

Micasa Fastigheter i Stockholm ABCamilla Petersson, kommunikationsansvarig

Micasa Fastigheter i Stockholm AB är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Bolaget har också ett antal senior-, trygghets- och studentboenden.

Tel:08-508 361 31Tel:076-123 61 31camilla.petersson@micasa.se

Bostadsförmedlingen i Stockholm ABMarika Nordström, chef Marknad och kommunikation

Bostadsförmedlingen förmedlar lediga hyresrätter inom Stockholms stad och stora delar av Stockholmsregionen. Bostadsförmedlingen förmedlar främst förstahandskontoret samt korttidskontrakt, seniorlägenheter och studentlägenheter.

Tel:076-10 44 905Tel:08-785 88 15marika.nordstrom@bostad.stockholm.se

SHIS BostäderMaria Gutke Demetriou, presskontakt/kommunikatör

SHIS Bostäder, Stockholms stads bostadssociala resurs, tillhandahåller trygga genomgångsbostäder och boende med stöd för etablerade och nyanlända stockholmare som befinner sig utanför den ordinarie bostadsmarknaden.

Tel:08-508 38 703maria.gutkedemetriou@shis.se

SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB)Thomas Pella Bergsell, kommunikationschef

Skolfastigheter i Stockholm AB äger, förvaltar och hyr ut lokaler till förskolor och skolor i Stockholms stad.

Tel:076-124 32 88thomas.pella.bergsell@sisab.se

Stockholm Globe Arena FastigheterMats Viker, vd

Koncernen SGA Fast­igheter äger, förvaltar och utvecklar arenafastigheterna i Globenområdet; Tele2 Arena, Ericsson Globe inklusive SkyView, Annexet och Hovet. Bolaget äger utöver detta också nöjesdesti­nationen Tolv Stock­holm.

Tel:08-508 353 20mats.viker@sgafastigheter.se

S:t Erik Markutveckling ABMagnus Thulin, administrativ chef

S:t Erik Markutveckling AB äger och förvaltar fastigheter i avvaktan på fastigheternas omvandling till bostäder, arbetsplatser med mera

Tel:08-508 299 38magnus.thulin@sterikmark.se

Stockholm Vatten och Avfall ABAlexandra Fleetwood, pressansvarig

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

Tel:08-522 120 05alexandra.fleetwood@svoa.se

Stockholms Hamn ABIngrid Hansson, pressansvarig

Stockholms Hamnar erbjuder kajplatser, anläggningar samt service och tjänster åt färje-, kryssnings- och godstrafik. I uppdraget ingår också ett ansvar för underhåll och utveckling av innerstadskajerna samt service till skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik.

Tel:08-670 27 47ingrid.hansson@stockholmshamnar.se

AB StokabSusanne Lekengård, kommunikationschef

Stokabs huvuduppgift är att bygga ut och underhålla ett öppet och konkurrensneutralt fibernät på likvärdiga villkor till alla såväl operatörer, företag som offentlig verksamhet i behov av datakommunikation.

Tel:08-508 30 240susanne.lekengard@stokab.se

Stockholms Stads Parkerings ABSara Ejdehag, kommunikatör

Stockholm Parkering har både egna anläggningar och agerar på uppdrag av andra fastighetsägare. Alla p-platser finns uteslutande på tomtmark. Vi har också rena övervakningsuppdrag på tomtmark. Enligt ägardirektiven är våra viktigaste uppdrag att avlasta gatumark från parkerade bilar och verka för hållbar mobilitet.

Tel:08 772 96 27sara.ejdehag@stockholmparkering.se

Stockholms Stadsteater ABSofia Cherif, pressansvarig

Bolaget driver verksamheten Kulturhuset Stadsteatern som innefattar teater, dans, musik, debatt, konst, mode, film, litteraturevenemang och flera bibliotek. Ett allkonsthus med generösa öppettider och ett brett programutbud, idag med verksamhet även utanför tullarna som i Skärholmen och Vällingby.

Tel:0739-730 220sofia.cherif@stadsteatern.stockholm.se

Stockholm Business Region ABChristina Grönskog, Brand Manager

Stockholm Business Region har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort tillsammans med dotterbolagen Invest Stockholm Business Region AB och Visit Stockholm AB. Målet är att göra Stockholm till Europas ledande hållbara tillväxtregion.

Tel:070-47 28 018christina.gronskog@stockholm.se

S:t Erik Livförsäkring ABJan Willgård, vd

S:t Erik Livförsäkring AB hanterar stadens pensionsåtagande gentemot de anställda inom Stockholms stadshus AB med dotterbolag.

Tel:08-508 29 812jan.willgard@sterikliv.se

Stockholms stad är Sveriges största kommun och hemstad för över 980 000 stockholmare. Varje dag arbetar stadens medarbetare för att ge stockholmarna bra service utifrån beslut i kommunfullmäktige, nämnder och bolagsstyrelser.
Om Stockholms stad

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye