Region Uppsala
Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Mobilt team ska erbjuda cancerpatienter bedömning i hemmet8.12.2023 08:00:00 CET | Pressmeddelande

Antalet personer som diagnosticeras med cancersjukdom ökar kraftigt. För att kunna möta växande vårdbehov krävs nya arbetssätt. Cancerkliniken på Akademiska sjukhuset har inlett ett nytt samarbete med mobila närvårdsteamet i Region Uppsala. Främsta syftet är att kunna hjälpa cancerpatienter, som akut blivit sämre, i hemmet, med justering av läkemedelsbehandling och bedömning av behov av sjukhusinläggning. Härigenom ska patienterna slippa söka vård akut.

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 28 november 202328.11.2023 16:20:21 CET | Pressmeddelande

Region Uppsala ska beakta språkkunskaper vid rekrytering Kunskaper i svenska språket ska tas i beaktande i rekryteringssammanhang, när det bedöms vara relevant för tjänsten. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. Region Uppsala ska under 2024 dessutom bygga upp ett regionövergripande stöd för utlandsutbildade. När en chef upptäcker att en medarbetare brister i språket ska detta fångas upp, och åtgärdas inom ramen för detta stöd. Region Uppsala ska även, via Region Uppsala folkhögskola, inom fem år ge stöd till de undersköterskor som behöver språkstöd för att nå yrkestiteln undersköterska. Även detta enligt beslutet från regionstyrelsen. Region Uppsala har utrett frågan om språkkunskaper och bland annat kommit fram till att de befintliga språkkrav som finns för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, i kombination med den rekryterande chefens möjlighet att göra en enskild bedömning, är tillräckliga. Samt att Region Uppsalas interna språkutbildning i svenska, och sjukvårdssvens

Uppsnabbat från regionfullmäktige 22 november22.11.2023 19:18:51 CET | Pressmeddelande

Delårsrapport januari-augusti godkänd Regionfullmäktige godkände delårsrapporten för perioden januari–augusti 2023. Region Uppsalas resultat för 2023 beräknas bli minus 1 040 miljoner kronor, men efter utnyttjande av resultatutjämningsreserven på 707 miljoner kronor blir resultatet minus 333 miljoner kronor, vilket är 483 miljoner kronor sämre än budgeterat. Verksamhetens kostnader är högre än budgeterat främst på grund av högre pensionskostnader. Den ansträngda bemanningssituationen på bland annat Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping genererar höga kostnader för inhyrd personal. Även Nära vård och hälsa har höga inhyrningskostnader. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade på att fullmäktige skulle ge regionstyrelsen i uppdrag att se över hur man kan stärka arbetet med uppsiktsplikt för ökad kostnadskontroll. Fullmäktige beslutade att bifalla yrkandet. Prisjustering av Mälardalstaxan Regionfullmäktige beslutade att godkänna Mälardalstrafiks beslut om att hö

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen 21 november21.11.2023 16:26:28 CET | Nyheter

Region Uppsala initierar upphandling av hyperhidrosvård Sjukhusstyrelsen beslutade att initiera en upphandling av hyperhidrosvård. Bakgrunden är att väntetiderna till behandling av hyperhidros, överdriven svettning, har ökat under flera år. För att kunna reducera vårdköerna avsätter man 4 miljoner kronor under 2024 till att upphandla behandlingar. I första hand är det patienter i Uppsala län som redan står i kö som kommer att behandlas. (S), (V) och (MP) reserverade sig efter att först ha yrkat på att ärendet skulle återremitteras, därefter att det skulle avslås. De yrkade också på ett tillägg om att upphandlad vårdgivare förbinder sig att inte anställa personal som varit anställd av Region Uppsala under de senaste 12 månaderna. Detta avslogs. Svar på initiativ om studielön också för undersköterskor Mårten Fjällström (MP) hade väckt ett initiativärende där han föreslog att Region Uppsala ska utreda förutsättningarna för att möjliggöra studielön för undersköterskor som önskar vidareutbi

Uppsnabbat Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 23 oktober 20236.11.2023 11:12:22 CET | Pressmeddelande

Nämnden beslutade att rabatterade 75-minutersbiljetter ska kosta 70 procent av ordinarie vuxenbiljett, som från och med 22 januari nästa år kostar 39 kronor. Rabatterade biljetter omfattar alla typer av biljetter för ungdomar, pensionärer och studenter och det nya priset för rabatterad 75-minutersbiljett blir 27 kronor. 75-minutersbiljetter gäller för hur många resor man vill eller hur långt man kan resa under biljettens giltighetstid. Sista bytet ska ske inom biljettens giltighetstid. För resor till och från Arlanda med buss (801 och 880) gäller särskild biljett, priset blir 117 kronor för vuxenbetalande och 81 kronor för den som reser till rabatterat pris. Beslutet innebär även att cykel och fler hundar än två får medtas i mån av plats. Nämnden beslutade också att Sommarlovsbiljett (Ungdom) ska prissättas till 0 kr. Ett beslut som Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centern reserverade sig mot.

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen 27 oktober27.10.2023 16:04:27 CEST | Nyheter

Bättre sommarbemanning vid sjukhusen Akademiska sjukhuset har haft en bättre bemanningssituation under sommaren 2023 jämfört med föregående år. Det framgår av en rapport som föredrogs för sjukhusstyrelsen. Akademiska har haft fler vårdplatser öppna jämfört med föregående år, vilket har lett till att färre har behövt vänta på akutmottagningen för att få en vårdplats. Sjukhuset har flyttat 498 semesterveckor, vilket är 191 färre jämfört med föregående år. Lasarettet i Enköping rapporterar om en bra sommar med färre flyttade semesterveckor. Ekonomirapport för september Akademiska sjukhuset väntas göra ett underskott på minus 970 miljoner kronor för 2023, vilket är 870 miljoner kronor sämre än budgeten. Det framgår av månadsrapporten för september, som redovisades för sjukhusstyrelsen. Underskottet orsakas bland annat av ökade kostnader för hyrpersonal och köpt vård samt ökad inflation. Vid sjukhuset pågår ett omfattande arbete med åtgärder för att minska årets underskott och minska kostna

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 27 oktober 202327.10.2023 10:26:34 CEST | Pressmeddelande

Ny detaljplan ska göra vårdcentrum i Enköping möjligt Förvaltningsdirektören för Fastighet och service får i uppdrag att ansöka om planbesked samt upprätta en ny detaljplan för fastigheten Munksundet 39:1 i Enköping. Detta till en kostnad om högst 1,5 miljoner kronor. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte, och bakom detta något byråkratiska beslut finns en fortsatt satsning på ett vårdcentrum i Enköping, liksom en fortsatt satsning på Lasarettet i Enköping. Fastighet och service fick sommaren 2022 i uppdrag från Nära vård och hälsa att utreda möjligheten att inrymma ett framtida vårdcentrum på Region Uppsalas fastighet, där Lasarettet i Enköping och Nära vård och hälsa bedriver sin verksamhet i Enköping. En volymstudie visade att det via en förtätning/nybyggnation på området finns potentiella förutsättningar att samlokalisera och utveckla vårdcentrum inne på lasarettsområdet. För att möjliggöra denna förtätning krävs dock en detaljplaneändring då fastighetens nuv

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 24 oktober 202324.10.2023 16:37:10 CEST | Pressmeddelande

Region Uppsala inför organiserad prostatacancertestning Organiserad prostatacancertestning (OPT) ska införas inom Region Uppsala, detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. Bakgrunden är att Socialstyrelsen våren 2018 gav Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Regionalt Cancercentrum (RCC) i uppdrag att standardisera och effektivisera PSA-testning, genom införandet av OPT. PSA-testning är ett sätt att mäta cancermarkören prostataspecifikt antigen (PSA) genom ett enkelt blodprov. RCC Mellansveriges regionala cancerplan 2022 – 2024 har med införandet av OPT under perioden som en beslutad aktivitet. Enligt ärendets handlingar pekar Socialstyrelsens hälsoekonomiska analys på att ett strukturerat testningserbjudande som OPT är till fördel för individen, hälso- och sjukvården och för samhället som helhet. OPT kommer på lång sikt att medföra kostnadsbesparingar för vården enligt Socialstyrelsens bedömning. Framför allt gäller det minskade kostnader för bromsande mediciner och palliativ

Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 23 oktober23.10.2023 16:47:42 CEST | Nyheter

Arbetet med riktade hälsosamtal utökas Sedan våren 2023 pågår en pilotverksamhet där vårdcentraler i Uppsala län erbjuder riktade hälsosamtal till 40-åringar. Hittills har två vårdcentraler ingått i projektet, Årsta vårdcentral och Praktikertjänst Ultuna. Nu har vårdstyrelsen beslutat att ytterligare tre vårdcentraler får testa metoden: Enköpingshälsan, Tierps vårdcentral och Östervåla vårdcentral. Målet är att riktade hälsosamtal för 40-åringar ska breddinföras under 2025. Fråga om arbetsskor återrapporterades Vårdstyrelsen fick en återrapport om arbetet med att införa arbetsskor för viss vårdpersonal inom Region Uppsala. Frågan utreds inom ramen för ett ärende om Region Uppsalas samlade medarbetarerbjudande som kommer att tas upp för beslut vid regionstyrelsens sammanträde i december.

Uppsala Centralstation utses till Årets Station 202319.10.2023 13:21:49 CEST | Pressmeddelande

Uppsala station, där dagligen 100 000 personer rör sig, har av Resenärerna utsetts till årets station. I motiveringen heter det bland annat "Med sin välstrukturerade samordning av tåg och de flesta bussar till en gemensam terminal är Uppsala Centralstation enkel att förstå̊ både för den vana pendlaren, sällanresenären och turisten". Utmärkelsen delas ut på Uppsala Centralstation den 19 oktober till mottagarna Jernhusen, Uppsala Kommun, Trafikverket och Region Uppsala

Region Uppsala uppmärksammar Stig Dagerman 100 år2.10.2023 13:21:17 CEST | Pressmeddelande

5 oktober skulle författaren Stig Dagerman fyllt 100 år, vilket uppmärksammas på flera håll i Uppsala län. På själva dagen äger en rad aktiviteter rum, bland annat invigs Stig Dagermanparken i Älvkarleby. För att uppmärksamma jubileet driver Region Uppsala, tillsammans med Älvkarleby kommun, det tre-åriga projektet Växelspel, där Stig Dagermans litteratur står i centrum för ett metodutvecklingsprojekt. Projektet har bland annat resulterat i en podd, teateruppsättningar och en rad andra kulturaktiviteter.

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 27 september 202327.9.2023 17:37:20 CEST | Pressmeddelande

Fastighetsinvesteringsplan antogs av fullmäktige Vid sitt möte antog regionfullmäktige den fastighetsinvesteringsplan som ingår som en del i Regionplan och budget 2024 – 2026. Planen gäller för investeringar i byggnader och mark under planperioden 2024–2026. När Regionplan och budget 2024 – 2026 var uppe för beslut i regionfullmäktige i juni återremitterades just fastighetsinvesteringsplanen med en så kallad minoritetsåterremiss. Den förändring som har skett med planen efter återremissen är att den har kompletterats med en nybyggnation av en vårdcentral i Stenhagen. (SD) yrkade på en del förändringar, bland annat kopplat till produktionskök, vilket fullmäktige röstade ned. Även (MP) yrkade på en del förändringar, kopplat till nytt parkeringshus, vilket fullmäktige röstade ner. (SD) och (MP) reserverade sig mot detta. (S) lämnade ett särskilt yttrande. Samverkansavtal för Uppsala spårväg godkändes 2017 tecknade den svenska staten, Region Uppsala och Uppsala kommun ett avtal om utbyggnad
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Sista
  • >>

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.