Sparbanken Syd

Sveriges enda helt självständiga sparbank

Vi på Sparbanken Syd har sedan snart 200 år kontinuerligt återinvesterat vår vinst för att skapa värde för våra kunder, deras verksamhet och samhället i stort. Vårt syfte är att hjälpa kunder att förverkliga goda idéer så att vi tillsammans bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Börskategori
Visa Allt
År
Visa Allt

Sparbanken Syds årsredovisning och kommuniké för 2023 - Ett resultat som bygger för framtiden28.2.2024 11:00:01 CET | Sparbanken Syd | Insiderinformation

Med ett rörelseresultat på 136 mkr (60 mkr) visar banken fortsatt positiv utveckling, vilket bidrar till att vi som självständig sparbank kan återinvestera i bankens produkt- och tjänsteutbud. Resultatet bidrar även till att det blir en fin utdelning till vår stiftelse som löpande verkar för att bidra till en hållbar tillväxt i vår region.

4 bilagor

Sparbanken Syds delårsrapport för juni 202330.8.2023 10:02:00 CEST | Sparbanken Syd | Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Bankens resultat har utvecklats positivt och uppgår till 51,5 miljoner före skatt (23 mkr 2022). Resultatförbättringen är främst kopplat till räntenettot och de högre marknadsräntorna samtidigt som provisionsnettot minskar något. - Genom en stärkt intjäning och en förbättrad kapitalrelation står vi starka och väl rustade att möta och stötta våra kunder i en utmanande tid med hög inflation och en försvagad konjunktur. Vårt koncept med ekonomihälsa med fokus på hållbar konsumtion och sunt sparande blir än mer relevant i utmanande tider, säger bankens VD Henrietta Hansson. Banken har under första halvåret genomfört två transaktioner med Borgo där först bolån från bankens balansräkning och sedan bankens bolån hos SBAB såldes. Samtliga bankens förmedlade bolån är nu hos Borgo och framöver kommer fokus ligga på ett effektivisera och förbättra kundupplevelsen inom bolåneaffären. Affärsvolymerna under första halvåret har ökat något där sparavolymerna ökar samtidigt som utlåningsvolymerna minsk

2 bilagor

Sparbanken Syds årsredovisning och kommuniké för 202228.2.2023 10:00:00 CET | Sparbanken Syd | Bokslut och Verksamhetsberättelse

Resultatet för 2022 visar på en klar förbättring jämfört med föregående år med ett rörelseresultat på 60 mkr (25 mkr 2021). Förbättringen är driven av en god tillväxt i utlåningsvolymer samt förbättrad räntemarginal och till viss del även orealiserade värdeförändringar på tillgångar. ”Resultatet är ett av de bästa resultaten på många år för Sparbanken Syd och det ger oss ytterligare styrka och möjligheter att fortsätta utveckla en attraktiv fristående sparbank till alla våra kunder i hela Skåne”, säger VD Henrietta Hansson. Bankens affärsvolymer har minskat 6% under året, vilket främst är drivet av en börsnedgång samt ett upphört avtal inom försäkringsförmedling. Bankens utlåning har varit positiv under året och visar fin tillväxt såväl på företagssidan som bolån i vår egen balansräkning. Under året har samarbetet med Borgo fortskridit och vi står nu redo att i början av 2023 dels påbörja distribution av nya bolån till Borgo och finansiera befintliga portföljer genom Borgo. Vi har, gen

3 bilagor

Sparbanken Syds delårsrapport för 202231.8.2022 11:02:00 CEST | Sparbanken Syd | Insiderinformation

Första halvåret för Sparbanken Syd kan summeras med ett stabilt resultat enligt plan i en osäker och utmanande omvärld. Med ett rörelseresultat före skatt på ca 27 miljoner (9 mkr 2021) ökar banken sina intäkter samtidigt som kostnaderna är något lägre än föregående år. Räntenettot utvecklas positivt medan provisionsnettot dessvärre minskar. ”Trots en omvärld där samhällsekonomiska förutsättningar förändrats radikalt med inflation, problem med leveranskedjor och fallande börser kan Sparbanken Syd visa på en ökad intjäning. Vi växer vår utlåning i balansräkningen till både företag och privatpersoner samtidigt som vi har ett fortsatt stort fokus på kostnadseffektivitet, helt enligt plan”, säger bankens VD Henrietta Hansson. Både bankens privat- och företagskunder påverkas av de nya förutsättningar som vi sett under första halvåret och som vi ser framför oss i det korta perspektivet. Som sparbank har vi i vårt dna att ha nära och täta kundrelationer vilket har och kommer vara vårt fokus f

Positiv utveckling under 202128.2.2022 16:05:00 CET | Sparbanken Syd | Insiderinformation

År 2021 har för Sparbanken Syd inneburit en tydlig lönsamhetsförbättring med ett rörelseresultat på 25 mkr (10 mkr 2020). Både räntenettot och provisionsnettot utvecklas positivt och är främst drivet av ökade utlåningsvolymer i egen balansräkning, men även av en ökad sparaaffär och god börsutveckling under året. - Resultatet är en klar förbättring och ett steg på vägen mot en ökad lönsamhetsnivå i banken där vi genom tillväxt i affären och kontroll på kostnaderna ska uppnå en långsiktigt hållbar lönsamhet, säger Henrietta Hansson, VD för Sparbanken Syd. Bankens affärsvolymer har ökat med 6% under året och tillväxten är främst driven av sparaaffären, men även en positiv trend i vår företagsaffär har påverkat positivt. Utlåningsvolymerna i egen portfölj har ökat då bolån under året placerats i egen balansräkning och därmed har förmedlade utlåningsvolymer även minskat. Under året har ett större arbete lagts ner på att hitta lönsamma och hållbara samarbets-former med det nya, nationella hy

2 bilagor

Sparbanken Syds delårsrapport för 202131.8.2021 17:03:00 CEST | Sparbanken Syd | Halvårsrapport

Resultatet för första halvåret är en klar förbättring mot föregående år och i linje med våra förväntningar. Rörelseresultat ökade till 8,8 mkr (-6,8 mkr) och affärsvolymerna uppgick till 40 mdr (37 mdr) jämfört med samma period 2020. Även räntenetto och provisionsnetto utvecklades på ett positivt sätt där räntenettot ökade med 3,6 % (-2,0 %) och uppgick till 90 mkr (87 mkr) och provisionsnettot ökade med 11,5 % (-7,8 %) och uppgick till 56 mkr (50 mkr). Bankens verksamhet utvecklas väl och det är ett stadigt inflöde av nya privatkunder samtidigt som företagsaffären växer. Banken har precis kommunicerat det bindande avtal som ingåtts med Borgo AB, Sveriges senaste hypoteksbolag, gällande ett långsiktigt samarbete avseende bankens bolånefinansiering. Vidare har banken under våren lanserat ett Ekonomihälsindex, en ny typ av årlig kartläggning som ur flera perspektiv undersöker hur skåningarna förhåller sig till sin privatekonomi. Banken har även inlett flera nya samarbeten bl.a. med Dina

1 bilaga

Sparbanken Syd tecknar avtal med Borgo avseende bolånefinansiering27.8.2021 15:21:00 CEST | Sparbanken Syd | Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Enligt tidigare kommunikation, den 5 februari 2021, har Sparbanken Syd tecknat en avsiktsförklaring med Borgo, som ägs av ICA Banken, Ikano Bank, Söderberg & Partners och Ålandsbanken, för att vidare utreda möjligheterna gällande ett långsiktigt samarbete avseende bankens bolånefinansiering. I dag har Sparbanken Syd undertecknat ett bindande avtal med Borgo för att påbörja det samarbetet. Avtalet är villkorat vissa förutsättningar däribland eventuella nödvändiga myndighetstillstånd. Sparbanken Syd har kontinuerligt undersökt alternativa finansieringsformer för sin bolåneaffär. Genom att bli delägare i och distributör av bolån via Borgo, kommer banken att kunna erbjuda en konkurrenskraftig och hållbar produkt till sina kunder som är i linje med bankens strategiska mål kring lönsam tillväxt. Borgo och Sparbanken Syd ser fram emot det kommande samarbetet. Vid frågor eller mer information, vänligen kontakta: Emma Lefdal, Kommunikation- och marknadschef Tel: 0411-82 21 35, emma.lefdal@s

Sparbanken Syds årsredovisning och kommuniké för 202025.2.2021 09:02:00 CET | Sparbanken Syd | Bokslut och Verksamhetsberättelse

2020 har varit ett år där fokus av förklarliga skäl främst legat på att stötta våra kunder i en utmanande tid genom t.ex. rådgivning och där vi och vår stiftelse på olika sätt har stöttat näringslivet. Bankens totala affärsvolymer har växt med 5 % och årets rörelseresultat landar på 10 mkr, vilket är en förbättring gentemot föregående år. Genom minskade kostnader och ökade intäkter levererar banken ett bättre resultat, trots förhöjda nivåer av kreditreserveringar bl.a. till följd av den pågående pandemins effekter. ”Det har onekligen varit ett mycket annorlunda år och även mitt första som vd för Sparbanken Syd. Förutom rådgivning och amorteringslättnader har vi på olika sätt hjälpt till att hantera den pågående pandemin t.ex. genom vår stiftelse som gett ekonomiskt stöd till drabbade företagskunder. Parallellt har vi arbetat med att definiera bankens framtida strategiska ramverk och vi lämnar 2020 med en stark och stabil finansiell ställning.”, säger Henrietta Hansson vd på Sparbanken

2 bilagor

Sparbanken Syd ingår avsiktsförklaring med Borgo AB samt IISÅ Holdco AB5.2.2021 13:01:00 CET | Sparbanken Syd | Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Sparbanken Syd har den 5 februari ingått en avsiktsförklaring (ett Letter of intent) med Borgo AB samt IISÅ Holdco AB med målsättningen att inleda ett samarbete, som innefattar finansiering av bankens befintliga bolånestock samt distribution av framtida bolån. Med Borgo AB och IISÅ Holdco AB som samarbetspartner kommer Sparbanken Syd att kunna erbjuda en konkurrenskraftig och hållbar produkt till sina kunder. Borgo AB, IISÅ Holdco AB samt Sparbanken Syd ser fram emot det kommande samarbetet. Vid frågor eller mer information, vänligen kontakta: Emma Lefdal, Kommunikationschef, Sparbanken Syd Tel: 0411-82 21 35, emma.lefdal@sparbankensyd.se Gustav Berggren, VD, Borgo AB Tel: 010-525 25 00, gustav.berggren@borgogroup.se Denna information är sådan information som Sparbanken Syd är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari, klockan 13.00. Om Borgo AB och IISÅ Holdco

1 bilaga

Rättelse av pressmeddelande avseende delårsrapport 202027.8.2020 14:30:00 CEST | Sparbanken Syd | Halvårsrapport

I det pressmeddelande avseende delårsrapport 2020 som Sparbanken Syd offentliggjorde den 26 augusti 2020 återfinns ett skrivfel gällande minskningen av Sparbanken Syds rörelseresultat. I pressmeddelandet uppgavs felaktigt att rörelseresultatet för första halvåret 2020 minskade med 5 mkr jämfört med motsvarande period 2019. Rörelseresultatet för första halvåret 2020 uppgick till -7 mkr och rörelseresultatet för samma period 2019 uppgick till 12 mkr, vilket rätteligen innebär att första halvårets rörelseresultat 2020 minskade med 19 mkr jämfört med 2019. Uppgifterna i delårsrapporten avseende rörelseresultatet för första halvåret 2020 och motsvarande period 2019 är korrekta. Vid frågor eller mer information, vänligen kontakta: Emma Lefdal, Kommunikationschef Tel: 0411-82 21 35, emma.lefdal@sparbankensyd.se

1 bilaga

Sparbanken Syds delårsrapport 202026.8.2020 09:03:00 CEST | Sparbanken Syd | Halvårsrapport

Liksom för många andra så har följderna av coronapandemin haft en effekt på vårt delårsresultat,som därför inte är i linje med satta förväntningar. Rörelseresultatet om -7 mkr är starkt påverkat av 16 mkr i reserveringar för förväntade kreditförluster inom ramen för IFRS 9 och försämrade makroutsikter medan de konstaterade kreditförlusterna är på en fortsatt låg nivå. Affärsvolymerna uppgick till 37 mdr, vilket är en marginell ökning jämfört med 2019 och rörelseresultatet minskade med 5 mkr. Banken har dock gått in i den pågående pandemin med en stark position vad gäller kapital och likviditet och har fokuserat på att arbeta med att hjälpa sina kunder och lokalsamhället under den här prövande tiden. ”Coronapandemin har medfört en stor påverkan på människors hälsa, våra kunders ekonomi och även för lokalsamhället runt om oss. Vår främsta ambition har varit att bistå våra kunder med bl.a. amorteringslättnader, rådgivning och digitala möten. Vidare beslutade vår stiftelse att ge våra före

1 bilaga

Sparbanken Syds årsredovisning och kommuniké för 201926.2.2020 09:02:00 CET | Sparbanken Syd | Bokslut och Verksamhetsberättelse

Sparbanken Syds verksamhet 2019 präglas av ett internt fokus vilket avspeglas i ett förväntat svagare resultat. Affärsvolymerna ökade med 5 % och uppgår till 37 Mdr vilket är i linje med förväntningarna. Banken har under året varit återhållsam i sin kreditgivning i syfte att skapa utrymme för hemtagning av bolåneportföljen. Den underliggande kundtillväxten är fortsatt god, inom både privatsidan och företagssidan. Under året har en ny varumärkesplattform lagts med syfte att inspirera och coacha människor till en god ekonomihälsa, som är ett förhållningssätt till en ekonomi som är bra för personen, plånboken och planeten. Med det i åtanke har vi fortsatt driva ett värdeskapande hållbarhetsarbete och lanserat gröna bolån, solcellslån och tagit in fler hållbara fonder, vilket går att läsa i årets Hållbarhetsredovisning som lanseras idag. ”Årets resultat är lägre än föregående år vilket var väntat då fokus legat på hemtagningen av vår bolåneportfölj från SBAB. Som vi annonserade i januari i

3 bilagor

Sparbanken Syd väljer alternativ finansieringsform för bolån29.1.2020 13:01:00 CET | Sparbanken Syd | Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Sparbanken Syds styrelse har reviderat sitt tidigare kommunicerade inriktningsbeslut kring finansiering av bolån. Skälet är att marknaden för alternativa och för banken mer attraktiva finansieringsformer har utvecklats i en positiv riktning. Då banken inte längre har för avsikt att emittera säkerställda obligationer har styrelsen beslutat att återkalla ansökan om tillstånd att ge ut säkerställda obligationer och alla investeringsinitiativ inom detta område upphör med omedelbar verkan. -Genom en alternativ finansieringsform ökar vi våra möjligheter att finansiera våra bolån med bibehållet utrymme för tillväxt, samtidigt som bankens finansieringsrisk minskar. Styrelsen har därför beslutat att återkalla bankens ansökan om säkerställda obligationer. Med det här beslutet ger vi vår nya VD, Henrietta Hansson som tillträder 2:a mars, rätt förutsättningar att utveckla strategin för banken för de kommande åren, säger Hans Boberg, Styrelseordförande Sparbanken Syd. Sparbanken Syd har kontinuerli

1 bilaga

Henrietta Hansson axlar positionen som ny vd för Sparbanken Syd7.11.2019 08:31:00 CET | Sparbanken Syd | Insiderinformation

Henrietta Hansson har utsetts till ny vd för Sparbanken Syd. Henrietta har lång erfarenhet från bank och försäkringsbranschen och har under de senaste tretton åren haft vd roller i Agria samt olika bolag inom Länsförsäkringar. Hon arbetar idag som vd för Länsförsäkringar Jönköping och kommer att tillträda sin nya roll snarast möjligt, dock senast under det andra kvartalet 2020. ”Vi är mycket glada och stolta över att idag kunna presentera Henrietta som ny VD. Hennes profil matchar Sparbanken Syds värderingar perfekt och vi är övertygade om att hennes kompetens och ledarskap kommer fortsätta utveckla Sparbanken Syds strategi och verksamhet. Vi ser fram emot Henriettas ankomst till Sparbanken Syd och ser med stor tillförsikt inför framtiden!” säger Hans Boberg, Styrelseordförande Sparbanken Syd. Henrietta kommer i sin roll som vd först och främst att fokusera på arbetet med att ta hem bankens bolåneportfölj och att utforma Sparbanken Syds nästa strategiska steg. ”Jag är glad och mycket h

1 bilaga

Fortsatt stabilt resultat för Sparbanken Syd28.8.2019 09:00:00 CEST | Sparbanken Syd | Halvårsrapport

Vår delårsrapport för första halvåret 2019 visar på fortsatt positiv utveckling för Sparbanken Syd. Räntenettot ökade med 8 %, rörelseresultat uppgick till 12 mkr och nykundstillväxten är tillfredsställande. Bankens affärsvolymer utvecklas enligt plan med en medveten återhållsamhet inom vissa segment, då arbetet med hemtagningen av våra bolån från SBAB fortlöper. Vidare har vi under perioden introducerat begreppet ”Ekonomihälsa”, som är ett förhållningssätt till en ekonomi bra för personen, plånboken och planeten och har i linje med det lanserat solcellslån samt fokuserat på fler fonder med hållbarhetsprofil. ”Våra affärsvolymer har utvecklats enligt förväntan under det första halvåret och tillväxtresan för Sparbanken Syd och den målinriktade satsningen på Ekonomihälsa fortsätter enligt planlagd strategi.”, säger Susanne Kallur, VD Sparbanken Syd. Vid frågor eller mer information, vänligen kontakta: Emma Lefdal, Kommunikationschef Tel: 0411-82 21 35, emma.lefdal@sparbankensyd.se Denna

1 bilaga

Öyvind Thomassen inte längre aktuell som VD på Sparbanken Syd27.8.2019 19:01:00 CEST | Sparbanken Syd | Insiderinformation

Öyvind Thomassen, som tidigare annonserats som efterträdare för avgående VD Susanne Kallur, har med kort varsel bestämt sig för att inte påbörja uppdraget som VD på grund av familjeskäl som innebär en flytt tillbaka till Norge. Rekryteringsprocessen för att hitta en efterträdare till Susanne Kallur fortsätter således. Bankens styrelse har tillsatt Johan Sandberg, CFO Sparbanken Syd, som tillförordnad VD tills att en ersättare utsetts och Hans Boberg, Styrelseordförande på Sparbanken Syd, tar under samma period ett utökat operativt ansvar.

1 bilaga

Öyvind Thomassen ny vd för Sparbanken Syd1.7.2019 08:33:00 CEST | Sparbanken Syd | Insiderinformation

Öyvind Thomassen har utsetts till ny vd för Sparbanken Syd. Öyvind har gedigen erfarenhet från finansbranschen och har haft vd roller i både BlueStep Bank och Skandiabanken, som han även lanserade i Norge samt ett antal olika roller inom Vesta Insurance Group. Han kommer närmast från ett interimuppdrag som Finanskonsult. Öyvind är civilekonom, född i Norge och har varit verksam i svenskt näringsliv sedan 2010. ”Vi är oerhört glada över att Öyvind tackat ja till att bli bankens nya VD. Öyvinds ledarskap och kompetens kommer bidra till att banken kan fortsätta sin tillväxt och utveckling i enlighet med styrelsens ambitioner. Styrelsen är övertygad om att Öyvind är helt rätt person för att vidareutveckla det som avgående vd Susanne Kallur byggt upp under de senaste åren. Vi önskar Öyvind varmt välkommen till Sparbanken Syd och ser med stor optimism framåt!” säger Hans Boberg, Styrelseordförande Sparbanken Syd. Närmast i fokus för den nya vd:n är att fortsatt säkerställa att hemtagningen a

1 bilaga

Fortsatt kundtillströmning och stabil utveckling för Sparbanken Syd27.2.2019 09:03:00 CET | Sparbanken Syd | Bokslut och Verksamhetsberättelse

Sparbanken Syd har ett fortsatt starkt inflöde av nya kunder med bra draghjälp från det nyöppnade kontoret i Kristianstad och från den helautomatiserade digitala nykundsprocess som lanserats under året. Rörelseresultatet för 2018 uppgick till 30 mkr och är i linje med vår långsiktiga plan. Vi har under året varit mer restriktiva i vår utlåning, vilket återspeglas i en mer modest affärsvolymstillväxt, och tillsammans med andra förberedelser gör det oss redo inför hemtagning av bolånestocken från SBAB. ”Tack vare vårt nya kontor och en smidig helautomatiserad digital nykundsprocess är vår kundtillväxt fortsatt stark. Vi står även starkt rustade inför hemtagningen av våra bolån, som vi bedömer kommer bidra positivt till vårt räntenetto och resultat både på kort och lång sikt”, säger Susanne Kallur, VD Sparbanken Syd. Förutom fler fonder med hållbarhetsprofil och låneprodukter för miljöfrämjande åtgärder, har vi under året arbetat med initiativ för att främja samhällsnytta och en hållbar t

3 bilagor

Moody's bekräftar Sparbanken Syds Baa1 issuer rating och åsätter även deposit rating Baa1. Outlook förändras från negative till stable.26.2.2019 21:15:00 CET | Sparbanken Syd | Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Moody’s bekräftar Sparbanken Syds Baa1 issuer rating och åsätter även deposit rating Baa1. Outlook förändras från negative till stable som en effekt av de steg banken tagit i processen att sätta upp ett program för säkerställda obligationer och därmed minskat finansieringsrisken till de bolån som idag är förmedlade till SBAB. För fullständigt pressmeddelande från Moody's läs mer på: https://www.sparbankensyd.se/om-sparbanken-syd/finansiellinformation/kreditbetygrating/ Vid frågor eller mer information vänligen kontakta: Susanne Kallur, VD Tel: 0411-82 21 60, susanne.kallur@sparbankensyd.se Emma Lefdal, Kommunikationschef Tel: 0411-82 21 35, emma.lefdal@sparbankensyd.se Denna information är sådan information som Sparbanken Syd är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads- och missbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 februari 2019, klockan 21.15. Rapporten finns i sin helhet på www.sparbankensyd.se/om-sparban

Förtida inlösen av förlagslån15.2.2019 18:00:00 CET | Sparbanken Syd | Övrig information som ska lämnas enligt börsens regler

Sparbanken Syd ("Banken") offentliggör härmed att Banken den 11 mars 2019 kommer att genomföra en förtida inlösen av det SEK 150 000 000 förlagslån med ISIN SE0005796414 som Banken den 11 mars 2014 utgivit under Bankens MTN-program ("Förlagslånet"). Inlösen har godkänts av Finansinspektionen. I enlighet med villkoren för Förlagslånet sker återbetalning med ett pris per förlagsbevis motsvarande nominellt belopp med tillägg för upplupen ränta. Betalning kommer att ske till de personer som är registrerade som fordringshavare hos Euroclear Sweden på avstämningsdagen den 4 mars 2019. Banken har i dag skickat en underrättelse om förtida inlösen till de som den 14 februari 2019 var registrerade som fordringshavare hos Euroclear Sweden, i enlighet med punkt 8 i Förlagslånets allmänna villkor och punkt 17 i Förlagslånets slutliga villkor. Denna information är sådan information som Banken är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggöra

  • 1
  • 2
  • Sista
  • >>

Sveriges enda helt självständiga sparbank

Vi på Sparbanken Syd har sedan snart 200 år kontinuerligt återinvesterat vår vinst för att skapa värde för våra kunder, deras verksamhet och samhället i stort. Vårt syfte är att hjälpa kunder att förverkliga goda idéer så att vi tillsammans bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye