Stockholms stad
Stockholms stad

StadsledningskontoretPresskontakt

Presskontakt för stadsledningskontoret, Stockholms stad. Svarar på frågor som rör stadsledningskontorets verksamhetsområde under kontorstid. Kan lotsa journalister till rätt presskontakt inom Stockholms stad.

08-508 29 999, 08-508 290 00 (växel)redaktion@stockholm.se

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss till exempel i skolan, på äldreboenden, i parken och när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Kontakter
68
Meny

StadsledningskontoretPresskontakt

Presskontakt för stadsledningskontoret, Stockholms stad. Svarar på frågor som rör stadsledningskontorets verksamhetsområde under kontorstid. Kan lotsa journalister till rätt presskontakt inom Stockholms stad.

08-508 29 999, 08-508 290 00 (växel)redaktion@stockholm.se

Politiker

Clara Lindblom (V)Äldre- och personalborgarråd

Presskontakt: Siri Jonsson Montin, pressekreterare för för äldre- och personalborgarråd Clara Lindblom (V).

076-12 29 102siri.jonsson@stockholm.se

Ann-Margarethe Livh (V)Bostads- och demokratiborgarråd

Presskontakt: Siri Jonsson Montin, pressekreterare för bostads- och demokratiborgarråd Ann-Margarethe Livh (V)

siri.jonsson@stockholm.se076-12 29 102

Sissela Nordling Blanco (FI)Ansvarig för MR-frågor

Presskontakt: Zandra Bergman, pressekreterare för majoritetens ansvarige för MR-frågor Sissela Nordling Blanco (FI)

076-122 91 75

Anna König Jerlmyr (M)Oppositionsborgarråd

Samtliga förfrågningar från media till de moderata borgarråden hänvisas till moderaternas pressjour.

08-508 29 222.

Joakim Larsson (M)Oppositionsborgarråd

Samtliga förfrågningar från media till de moderata borgarråden hänvisas till moderaternas pressjour.

08-508 29 222

Cecilia Brinck (M)Oppositionsborgarråd

Samtliga förfrågningar från media till de moderata borgarråden hänvisas till moderaternas pressjour

08-508 29 222

Fackförvaltningar

ArbetsmarknadsförvaltningenArja Lindholm, kommunikationschef

Jobbtorg Stockholm, Vuxenutbildning Stockholm inklusive SFI, samordning av och samhällsorientering för nyanlända, samordning av övergripande arbetsmarknadsfrågor och flyktingfrågor samt det kommunala uppföljningsansvaret för 16–19-åringar.

08-508 35 516arja.lindholm@stockholm.se

ExploateringskontoretAnna Näslund, pressansvarig

Förvaltning och exploatering av stadens mark inom stadens gränser. Stockholms stad äger cirka 70 procent av all mark inom staden.

08-508 26 531anna.naslund@stockholm.se

FastighetskontoretLinda Laine, pressansvarig

Förvaltar och utvecklar ett unikt och spännande fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. I fastighetsbeståndet finns kontor, offentliga och kommersiella lokaler, idrotts- och kulturlokaler, brandstationer, saluhallar och salutorg, slott, villor och små torp samt natur- och friluftsområden utanför kommungränsen.

08-508 26 829linda.laine@stockholm.se

IdrottsförvaltningenCamilla Hagman, kommunikationschef

Främjar stadens idrotts- och friluftsliv och ger bidrag och stöd till idrottsföreningar. Ansvarar för bokning, drift och skötsel av stadens 450 idrottsanläggningar.

08-508 27 617camilla.hagman@stockholm.se

KulturförvaltningenKarin Rowland, pressansvarig

Stadsmuseet, Medeltidsmuseet och Stockholmsforskningen, Stadsbiblioteket, Kulturskolan, Kulturhuset, Liljevalchs konsthall och Stockholm konst, att följa och främja utvecklingen av kulturlivet i staden, kultur- och integrationsstöd och evenemang, till exempel Kulturnatten, We Are Sthlm och Stockholms kulturfestival.

08-50831920karin.rowland@stockholm.se

Kyrkogårdsförvaltningen,Karin Bjurholm, kommunikationsansvarig

Förvaltningen av stadens egna och åt staden upplåtna begravningsplatser, frågor som rör begravningsverksamheten och förvaltning av Världsarvet Skogskyrkogården.

08-508 20 021karin.bjurholm@stockholm.se

MiljöförvaltningenJohan Pontén, presskontakt

Den yttre och inre miljön i Stockholms stad, livsmedelshantering, inomhusmiljö, miljöfarliga verksamheter, till exempel industrier, kemikalieanvändning, luftövervakning, bullerfrågor bevakning av miljöaspekter i stadens planer för byggande och trafikleder.

08-508 28 898johan.ponten@stockholm.se

RevisionskontoretEva Lundberg, kommunikationsansvarig

Granskar årligen, på kommunfullmäktiges uppdrag, all verksamhet som bedrivs i stadens nämnder och styrelser.

08-508 29 437eva.lundberg@​stockholm.se

ServiceförvaltningenNina Engel, kommunikationsansvarig

Stockholms stads gemensamma löne- och ekonomiadministration, rekryteringsstöd, lokalplanering, koncernupphandlingar och Kontaktcenter Stockholm

08-508 11 836nina.engel@stockholm.se

SkönhetsrådetHenrik Nerlund, sekreterare

Stadens remissinstans i frågor som rör stadsmiljö och planering. Rådet har också möjlighet att initiera egna ärenden.

08-508 29 767henrik.nerlund@stockholm.se

SocialförvaltningenMona Thorin, kommunikationschef

Ansvarar bland annat för socialjour, skyddade boenden, hemlöshet, uppsökande arbete, familjerådgivning, rådgivning till missbrukare, tillsyn och tillstånd för alkoholservering, riktlinjer för socialtjänsten, drog- och brottsförebyggande arbete.

08-508 251 06mona.thorin@stockholm.se

StadsbyggnadskontoretHenrik Brånstad, pressansvarig

Stadsbyggnadskontoret planlägger bostads- och byggprojekt i Stockholm och ansvarar för översiktlig planering och detaljplanering, arbetar med strategisk planering för vatten, buller och klimatfrågor, beviljar bygglov, producerar kartor och hanterar fastighetsbildningsfrågor samt ger bidrag för bostadsanpassning till personer med funktionsnedsättning.

08-508 27 441, 076-122 74 41henrik.branstad@stockholm.se

TrafikkontoretErik Söderberg, pressansvarig

Trafikkontoret ansvarar för bland annat framkomlighet, trafiksäkerhet, städning, snöröjning, klottersanering, parkering och belysning. Dessutom utvecklar trafikkontoret attraktiva offentliga miljöer genom exempelvis blommor och träd samt hanterar tillstånd för olika typer av markupplåtelser och evenemang.

08-508 26 282

UtbildningsförvaltningenSusan Ottosen, pressekreterare

Ansvarar för och driver kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Förvaltningen ansvarar för stadens kontakter med fristående skolor och ska informera om alla sökalternativ oavsett anordnare. Förvaltningen ger tillstånd till och utövar tillsyn över enskilda förskolor samt svarar för övergripande uppföljning av alla skolformer oavsett anordnare.

08-508 33 294susan.ottosen@stockholm.se

ÄldreförvaltningenSofi Thunvik, kommunikationsansvarig

Samordnar och utveckla äldreomsorgen och äldreboendet i Stockholms stad, samla analys och redovisning av kvaliteten i äldreomsorgen i staden, bereda beslutsunderlag i, strategiska vård- och, omsorgsfrågor som riktlinjer,, äldreplan, äldreboendeplan, avgifter med mera.

sofi.thunvik@stockholm.se 08-508 36 206

ÖverförmyndarförvaltningenHåkan Andersson, förvaltningschef

Ansvarar för att garantera rättstrygghet för personer som inte själva kan sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person.

08-508 29 712par.hakan.andersson@stockholm.se

Stadsdelsförvaltningar

Ansvarsområden

Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för en viss del av den kommunala servicen till dem som bor i stadsdelen: fritidsverksamhet för barn och ungdomar, förskola, försörjningsstöd, budgetrådgivning och skuldsanering, konsumentrådgivning, lokala näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder, lokala stadsmiljöfrågor, renhållning av parker, service och omsorg till funktionshindrade, social service, omsorg och behandling samt, familjerätt och äldreomsorg

Kommunala bolag

Stockholms Stadshus ABSara Feinberg, kommunikationsansvarig

Stockholms Stadshus AB ägs av Stockholms stad och fungerar som en sammanhållande funktion för stadens aktiebolag. Tillsammans med de förvaltningsdrivna verksamheterna utgör dessa den samlade kommunkoncernen.

076-12 29 097sara.feinberg@stadshusab.se

AB Svenska BostäderAnne Kuylenstierna Arnström, kommunikationschef

Svenska Bostäder äger, förvaltar och hyr ut bostäder och lokaler i Stockholm. Dotterbolaget Stadsholmen förvaltar många kulturhistoriskt värdefulla fastigheter i staden.

08-508 370 30anne.kuylenstierna.arnstrom@svenskabostader.se

Micasa Fastigheter i Stockholm AB Maria Ehn, kommunikationschef

Micasa Fastigheter i Stockholm AB är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Bolaget har också ett antal senior-, trygghets- och studentboenden.

maria.ehn@​micasa.se08-508 36 012

Bostadsförmedlingen i Stockholm ABJenny Nordqvist, pressansvarig

Bostadsförmedlingen förmedlar lediga hyresrätter inom Stockholms stad och stora delar av Stockholmsregionen. Bostadsförmedlingen förmedlar främst förstahandskontoret samt korttidskontrakt, seniorlägenheter och studentlägenheter.

076-124 91 29jenny.nordqvist@bostad.stockholm.se

SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB)Thomas Bergsell, pressansvarig

Skolfastigheter i Stockholm AB äger, förvaltar och hyr ut lokaler till förskolor och skolor i Stockholms stad.

076-124 32 88thomas.bergsell@sisab.se

Stockholm Globe Arena Fastigheter Mats Viker, vd

Koncernen SGA Fast­igheter äger, förvaltar och utvecklar arenafastigheterna i Globenområdet; Tele2 Arena, Ericsson Globe inklusive SkyView, Annexet och Hovet. Bolaget äger utöver detta också nöjesdesti­nationen Tolv Stock­holm.

08-508 353 20mats.viker@sgafastigheter.se

S:t Erik Markutveckling ABPeter Kvarnhem, administrativt ansvarig

S:t Erik Markutveckling AB äger och förvaltar fastigheter i avvaktan på fastigheternas omvandling till bostäder, arbetsplatser med mera

08-508 29 390peter.kvarnhem@sterikmark.se

Stockholm Vatten och Avfall ABEleonor Björkman, pressansvarig

Stockholm Vatten och Avfall levererar dricksvatten till över en miljon människor i Stockholmsområdet. De tar också hand om och renar avloppsvattnet på bästa sätt för att skydda miljön. Stockholm Vatten och Avfall äger och sköter ledningsnäten för vatten och avlopp, pumpstationer och vattenreservoarer i Stockholm och Huddinge. De arbetar även med vattenvård och sjörestaurering.

08-522 120 12eleonor.bjorkman@stockholm.se

Stockholms Hamn ABIngrid Hansson, pressansvarig

Stockholms Hamnar erbjuder kajplatser, anläggningar samt service och tjänster åt färje-, kryssnings- och godstrafik. I uppdraget ingår också ett ansvar för underhåll och utveckling av innerstadskajerna samt service till skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik.

08-670 27 47ingrid.hansson@stockholmshamnar.se

AB StokabKarin Kyllerman, kommunikationschef

Stokabs huvuduppgift är att bygga ut och underhålla ett öppet och konkurrensneutralt fibernät på likvärdiga villkor till alla såväl operatörer, företag som offentlig verksamhet i behov av datakommunikation.

08-508 30 240karin.kyllerman@​stokab.se

Stockholms Stads Parkerings ABAnne Lintala, informationsansvarig

Bolaget hyr ut parkeringsplatser och erbjuder besöksparkeringar samt underhåller och övervakar dessa. Vi bygger också nya anläggningar.

070-772 96 85anne.lintala@​stockholmparkering.se

Stockholms Stadsteater ABTove Nilson, kommunikationschef och pressansvarig

Bolaget driver verksamheten Kulturhuset Stadsteatern som innefattar teater, dans, musik, debatt, konst, mode, film, litteraturevenemang och flera bibliotek. Ett allkonsthus med generösa öppettider och ett brett programutbud, idag med verksamhet även utanför tullarna som i Skärholmen och Vällingby.

0739-73 03 69tove.nilson@stadsteatern.stockholm.se

Stockholm Business Region ABChristina Grönskog, Brand Manager

Stockholm Business Region har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort tillsammans med dotterbolagen Invest Stockholm Business Region AB och Visit Stockholm AB. Målet är att göra Stockholm till Europas ledande hållbara tillväxtregion.

christina.gronskog@stockholm.se070-47 28 018

S:t Erik Livförsäkring ABJan Willgård, vd

S:t Erik Livförsäkring AB hanterar stadens pensionsåtagande gentemot de anställda inom Stockholms stadshus AB med dotterbolag.

08-508 29 812 jan.willgard@sterikliv.se

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss till exempel i skolan, på äldreboenden, i parken och när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med en hög grad av decentraliserat ansvar. Det innebär att besluten i stor utsträckning fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.