Stockholms stad
Stockholms stad

Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker i kommunfullmäktige och organiseras i stadens 17 fackförvaltningar, 13 stadsdelsförvaltningar och 16 bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadens övergripande strategiska arbete. 
Stockholms stads organisation

StadsledningskontoretPresskontakt

Svarar på frågor som rör stadsledningskontorets verksamhetsområden. Kan lotsa journalister till rätt presskontakt inom Stockholms stad.

Tel:08-508 29 999redaktion@stockholm.se

Stadsdirektörer

Magdalena BossonStadsdirektör och VD för koncernen Stadshus AB

Förfrågningar till stadsdirektörerna hänvisas till stadsledningskontorets presstelefon.

Tel:08 508 29 999

Politiker

Moderaterna (M)

Anna König Jerlmyr (M)Finansborgarråd

Presskontakt: Moderaternas pressjour

Tel:08-508 29 222

Joakim Larsson (M)Stadsbyggnadsborgarråd

Presskontakt: Moderaternas pressjour

Tel:08-508 29 222

Dennis Wedin (M)Bostads- och fastighetsborgarråd

Presskontakt: Moderaternas pressjour

Tel:08-508 29 222

Liberalerna (L)

Isabel Smedberg-Palmqvist (L)Skolborgarråd

Presskontakt: Liberalernas pressjour

Tel:076-122 94 86

Jan Jönsson (L)Socialborgarråd

Presskontakt: Liberalernas pressjour

Tel:076-122 94 86

Miljöpartiet (MP)

Centerpartiet (C)

Karin Ernlund (C)Arbetsmarknads-, integrations- och idrottsborgarråd

Presskontakt: Centerpartiets pressjour

Tel:08-508 294 12

Jonas Naddebo (C)Kultur- och stadsmiljöborgarråd

Presskontakt: Centerpartiets pressjour

Tel:08-508 294 12

Kristdemokraterna (KD)

Erik Slottner (KD)Äldre- och trygghetsborgarråd

Pressjour (ej sms): 08-508 299 07
Presskontakt äldrefrågor: Maria Tiger Bodlund, 076-122 99 14, maria.tiger.bodlund@stockholm.se.
Presskontakt trygghetsfrågor: Seth Örbrink, 076-122 99 07, seth.orbrink@stockholm.se.

Socialdemokraterna (S)

Karin Wanngård (S)Oppositionsborgarråd

Kadir Kasirga (S)Oppositionsborgarråd

Jan Valeskog (S)Oppositionsborgarråd

Vänsterpartiet (V)

Feministiskt initiativ (FI)

Sverigedemokraterna (SD)

Fackförvaltningar

ArbetsmarknadsförvaltningenIngela Thudin, kommunikationsstrateg

Jobbtorg Stockholm, Vuxenutbildning Stockholm. Samordningsuppdrag: Integrationspakten, samhällsvägledning för nyanlända, övergripande flyktingsamordning, feriejobb för ungdomar samt det kommunala uppföljningsansvaret för 16–19-åringar.

Tel:08-508 35 543ingela.thudin@stockholm.se

ExploateringskontoretAnna Näslund, pressansvarig

Förvaltning och exploatering av stadens mark inom stadens gränser. Stockholms stad äger cirka 70 procent av all mark inom staden.

Tel:08-508 26 531anna.naslund@stockholm.se

FastighetskontoretLinda Laine, pressansvarig

Förvaltar och utvecklar ett unikt och spännande fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. I fastighetsbeståndet finns kontor, offentliga och kommersiella lokaler, idrotts- och kulturlokaler, brandstationer, saluhallar, slott, villor och små torp samt natur- och friluftsområden utanför kommungränsen.

Tel:08-508 26 829linda.laine@stockholm.se

IdrottsförvaltningenCamilla Hagman, kommunikations- och evenemangschef

Vi öppnar staden som arena och erbjuder stockholmarna en stor variation av idrotts- och motionsmöjligheter för en aktivare livsstil. Främjar stadens idrotts- och friluftsliv och ger bidrag och stöd till idrottsföreningar. Ansvarar för bokning, drift och skötsel av stadens 450 idrottsanläggningar.

Tel:076-122 76 17camilla.hagman@stockholm.sehttp://motionera.stockholm

KulturförvaltningenCarolina Ekéus, presschef

I kulturförvaltningen ingår Kulturskolan, Liljevalchs konsthall, Stockholm konst, Stockholms stadsbibliotek, Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia förlag.

Tel:076-123 18 80

KyrkogårdsförvaltningenAnnelie Sjöström, kommunikationschef

Förvaltningen av stadens egna och åt staden upplåtna begravningsplatser, frågor som rör begravningsverksamheten och förvaltning av Världsarvet Skogskyrkogården.

Tel:08-508 301 99annelie.sjostrom@stockholm.se

MiljöförvaltningenJohan Pontén, presskontakt
Kommunikationsavdelningen

Den yttre och inre miljön i Stockholms stad, livsmedelshantering, inomhusmiljö, miljöfarliga verksamheter, till exempel industrier, kemikalieanvändning, luftövervakning, bullerfrågor bevakning av miljöaspekter i stadens planer för byggande och trafikleder.

Tel:08-508 28 898johan.ponten@stockholm.se

ServiceförvaltningenNina Engel, kommunikationsansvarig

Stockholms stads gemensamma löne- och ekonomiadministration, rekryteringsstöd, lokalplanering, koncernupphandlingar och Kontaktcenter Stockholm

Tel:08-508 11 836nina.engel@stockholm.se

SkönhetsrådetHenrik Nerlund, sekreterare

Stadens remissinstans i frågor som rör stadsmiljö och planering. Rådet har också möjlighet att initiera egna ärenden.

Tel:08-508 29 767henrik.nerlund@stockholm.se

SocialförvaltningenMona Thorin, kommunikationschef

Ansvarar bland annat för socialjour, skyddade boenden, hemlöshet, uppsökande arbete, familjerådgivning, rådgivning till missbrukare, tillsyn och tillstånd för alkoholservering, riktlinjer för socialtjänsten, drog- och brottsförebyggande arbete.

Tel:08-508 251 06mona.thorin@stockholm.se

StadsbyggnadskontoretHenrik Brånstad, pressansvarig

Stadsbyggnadskontoret planlägger bostads- och byggprojekt i Stockholm och ansvarar för översiktlig planering och detaljplanering, arbetar med strategisk planering för vatten, buller och klimatfrågor, beviljar bygglov, producerar kartor och hanterar fastighetsbildningsfrågor samt ger bidrag för bostadsanpassning till personer med funktionsnedsättning.

Tel:08-508 27 441Tel:076-122 74 41henrik.branstad@stockholm.se

TrafikkontoretMalinda Flodman, pressansvarig

Trafikkontoret ansvarar för bland annat framkomlighet, trafiksäkerhet, städning, snöröjning, klottersanering, parkering och belysning. Dessutom utvecklar trafikkontoret attraktiva offentliga miljöer genom exempelvis blommor och träd samt hanterar tillstånd för olika typer av markupplåtelser och evenemang.

Tel:08-508 26 278malinda.flodman@stockholm.se

UtbildningsförvaltningenPresskontakter: Matilda Asp och Monica Eriksson

Förvaltningen ansvarar för och driver kommunal förskoleklass, grundskola, grundsärskola, skolbarnsomsorg, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Förvaltningen ansvarar för stadens kontakter med fristående skolor och ska informera om alla sökalternativ oavsett anordnare. Förvaltningen ger tillstånd till och utövar tillsyn över enskilda förskolor samt svarar för övergripande uppföljning av alla skolformer oavsett anordnare.

Tel:08-508 333 00info.utbildning@edu.stockholm.se

ÄldreförvaltningenCarl Smitterberg, kommunikationschef

Samordnar och utveckla äldreomsorgen och äldreboendet i Stockholms stad,
samla analys och redovisning av kvaliteten i äldreomsorgen i staden, bereda beslutsunderlag, strategiska vård- och, omsorgsfrågor som riktlinjer, äldreplan, äldreboendeplan, avgifter med mera.

Tel:08-508 36 207carl.smitterberg@stockholm.se

ÖverförmyndarförvaltningenHåkan Andersson, förvaltningschef

Ansvarar för att garantera rättstrygghet för personer som inte själva kan sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt eller sörja för sin person.

Tel:08-508 29 712par.hakan.andersson@stockholm.se

Stadsdelsförvaltningar

Ansvarsområden

Stadsdelsförvaltningarna ansvarar för en viss del av den kommunala servicen till dem som bor i stadsdelen:
fritidsverksamhet för barn och ungdomar, förskola, försörjningsstöd, budgetrådgivning och skuldsanering, konsumentrådgivning, lokala näringslivs- och arbetsmarknadsåtgärder, lokala stadsmiljöfrågor, renhållning av parker, service och omsorg till funktionshindrade, social service, omsorg och behandling samt, familjerätt och äldreomsorg

Kommunala bolag

Stockholms Stadshus ABIngrid Storm, kommunikationsansvarig

Stockholms Stadshus AB ägs av Stockholms stad och fungerar som en sammanhållande funktion för stadens aktiebolag. Tillsammans med de förvaltningsdrivna verksamheterna utgör dessa den samlade kommunkoncernen.

Tel:08 508 29 786ingrid.storm@stadshusab.se

AB Svenska BostäderJonas Elamson, kommunikationschef

Svenska Bostäder äger, förvaltar och hyr ut bostäder och lokaler i Stockholm. Dotterbolaget Stadsholmen förvaltar många kulturhistoriskt värdefulla fastigheter i staden.

Tel:076-123 70 37jonas.elamson@svenskabostader.se

Micasa Fastigheter i Stockholm ABKicki Kullberg Durén, kommunikationschef

Micasa Fastigheter i Stockholm AB är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Bolaget har också ett antal senior-, trygghets- och studentboenden.

Tel:08-508 361 33Tel:076-1236133christina.kullberg.duren@micasa.se

Bostadsförmedlingen i Stockholm ABAnna Jonsson, kommunikationsansvarig

Bostadsförmedlingen förmedlar lediga hyresrätter inom Stockholms stad och stora delar av Stockholmsregionen. Bostadsförmedlingen förmedlar främst förstahandskontoret samt korttidskontrakt, seniorlägenheter och studentlägenheter.

Tel:076-825 00 01anna.jonsson@bostad.stockholm.se

SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB)Thomas Bergsell, pressansvarig

Skolfastigheter i Stockholm AB äger, förvaltar och hyr ut lokaler till förskolor och skolor i Stockholms stad.

Tel:076-124 32 88thomas.bergsell@sisab.se

Stockholm Globe Arena FastigheterMats Viker, vd

Koncernen SGA Fast­igheter äger, förvaltar och utvecklar arenafastigheterna i Globenområdet; Tele2 Arena, Ericsson Globe inklusive SkyView, Annexet och Hovet. Bolaget äger utöver detta också nöjesdesti­nationen Tolv Stock­holm.

Tel:08-508 353 20mats.viker@sgafastigheter.se

S:t Erik Markutveckling ABPeter Kvarnhem, administrativt ansvarig

S:t Erik Markutveckling AB äger och förvaltar fastigheter i avvaktan på fastigheternas omvandling till bostäder, arbetsplatser med mera

Tel:08-508 29 390peter.kvarnhem@sterikmark.se

Stockholm Vatten och Avfall ABEleonor Björkman, pressansvarig

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

Tel:08-522 120 12eleonor.bjorkman@svoa.se

Stockholms Hamn ABIngrid Hansson, pressansvarig

Stockholms Hamnar erbjuder kajplatser, anläggningar samt service och tjänster åt färje-, kryssnings- och godstrafik. I uppdraget ingår också ett ansvar för underhåll och utveckling av innerstadskajerna samt service till skärgårdstrafik och sjöburen lokaltrafik.

Tel:08-670 27 47ingrid.hansson@stockholmshamnar.se

AB StokabSusanne Lekengård, kommunikationschef

Stokabs huvuduppgift är att bygga ut och underhålla ett öppet och konkurrensneutralt fibernät på likvärdiga villkor till alla såväl operatörer, företag som offentlig verksamhet i behov av datakommunikation.

Tel:08-508 30 240susanne.lekengard@stokab.se

Stockholms Stads Parkerings ABAnne Lintala, informationsansvarig

Bolaget hyr ut parkeringsplatser och erbjuder besöksparkeringar samt underhåller och övervakar dessa. Vi bygger också nya anläggningar.

Tel:070-772 96 85anne.lintala@stockholmparkering.se

Stockholms Stadsteater ABSofia Cherif, pressansvarig

Bolaget driver verksamheten Kulturhuset Stadsteatern som innefattar teater, dans, musik, debatt, konst, mode, film, litteraturevenemang och flera bibliotek. Ett allkonsthus med generösa öppettider och ett brett programutbud, idag med verksamhet även utanför tullarna som i Skärholmen och Vällingby.

Tel:0739-730 220sofia.cherif@stadsteatern.stockholm.se

Stockholm Business Region ABChristina Grönskog, Brand Manager

Stockholm Business Region har till uppgift att utveckla och marknadsföra Stockholm som etablerings- och besöksort tillsammans med dotterbolagen Invest Stockholm Business Region AB och Visit Stockholm AB. Målet är att göra Stockholm till Europas ledande hållbara tillväxtregion.

Tel:070-47 28 018christina.gronskog@stockholm.se

S:t Erik Livförsäkring ABJan Willgård, vd

S:t Erik Livförsäkring AB hanterar stadens pensionsåtagande gentemot de anställda inom Stockholms stadshus AB med dotterbolag.

Tel:08-508 29 812jan.willgard@sterikliv.se

Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker i kommunfullmäktige och organiseras i stadens 17 fackförvaltningar, 13 stadsdelsförvaltningar och 16 bolag. Stadsledningskontoret ansvarar för stadens övergripande strategiska arbete. 
Stockholms stads organisation