Mobility Sweden

Svag personbilsmarknad under första halvåret medan tunga lastbilar växer starkt

Dela
Totalmarknaden för nya personbilar i Sverige uppvisade en svag utveckling under det första halvåret, visar Mobility Swedens halvårsstatistik. 140 663 nya bilar registrerades, vilket var en minskning med drygt två procent jämfört med fjolåret som också var svagt. De låga registreringssiffrorna är till stor del en effekt av det rådande konjunkturläget som påverkar bilmarknaden. Tunga lastbilar över 16 ton visar istället en stark tillväxt hittills i år på drygt 27 procent jämfört med samma period 2022.

Antalet nyregistrerade personbilar i Sverige ökade i juni med drygt åtta procent jämfört med samma månad i fjol. Det förklaras till stor del av att tillverkarna har bättre leveransförmåga och nu tömmer orderböckerna på bilar sålda 2022. Totalt registrerades 28 283 nya personbilar i juni. Andelen registreringar på företag, det vill säga företagsbilar, tjänste- och förmånsbilar, fortsätter att ligga på en hög nivå, nära 70 procent jämfört med ca 56 procent i juni 2022.

Juni var en bra månad för laddbara personbilar som stod för drygt 59 procent av nyregistreringarna. Sammantaget under det första halvåret uppgår andelen laddbara bilar till 58 procent, där elbilarna ökar medan laddhybrider minskar. Däremot har försäljningen tappat fart under det första halvåret och registreringarna förväntas nu att vika nedåt under andra halvåret. Det var orsaken till att Mobility Sweden nyligen reviderade ner årets prognos på andelen elbilar från 40 till 35 procent. De bilar som registreras nu är till stor del ordrar från innan klimatbonusen togs bort i november. Mobility Sweden ser redan en inbromsning i elbilsregistreringarna bland privatkunderna där deras andel minskat från 58 procent första halvåret i fjol till 34 procent i år. Här har även elbilskunder med privatleasing backat från 71 till 47 procent.

- Marknaden för elbilar är nu iskall på privatsidan. Orderstatistiken under första halvåret visar att vi kan förvänta oss en inbromsning för nyregistrerade elbilar efter sommaren. Denna utveckling beror på konjunkturläget och den borttagna klimatbonusen. Nu krävs styrmedel från regeringen för att få fart på elektrifieringen och för att Sverige ska nå klimatmålen, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden.

Tunga lastbilar, 16 ton eller över, visar en stark tillväxt på drygt 27 procent under det första halvåret och 3 341 nya fordon registrerades. 4,2 procent av de nya fordonen var eldrivna, jämfört med 2,6 procent samma period 2022. Ökningen drivs av den fortsatt starka efterfrågan på transporter och företagens strävan att modernisera sina fordonsflottor för att minska drivmedelskostnaderna. Omställningen mot elfordon ökar i snabb takt bland tunga fordon, men från relativt låga tal.

- Vi är medvetna om att omställningen av hela fordonsflottan för tunga lastbilar kommer att ta tid men det är glädjande att se den positiva utvecklingen. Våra medlemmar ser stort intresse för eldrivna tunga fordon i takt med att fordonstillverkarnas produktprogram breddas och att flera transportföretag nu skalar upp sin elflotta. Den generella tillväxten avspeglas av att produktionstakten börjar återgå till det mer normala efter år av komponentförsörjningsutmaningar, säger Mattias Bergman.

Efterfrågan på gasfordon förblir också ett viktigt segment och förväntas spela en betydande roll för att nå de svenska klimatmålen. Därför välkomnas EUs beslut att möjliggöra skattebefrielse för bland annat biogasen.

- Vi ser att skattelättnaden på biogasfordon som togs bort i mars månad skapar osäkerhet i marknaden med en minskad efterfrågan på biogasfordon som följd. Jag hoppas att regeringen skyndsamt återinför skattelättnaden och att de kommer med positivt besked snart, avslutar Mattias Bergman.

Lätta lastbilar upp till 3,5 ton har ökat med 21,5 procent under första halvåret och totalt har 20 226 nya fordon registrerats. I juni var motsvarande siffra 4 111, vilket gav en stark ökning på nära 58 procent jämfört med i fjol. Andelen eldrivna fordon uppgick i juni till drygt 17 procent och till 15,3 procent hittills i år.

Bussarna har minskat med nära 28 procent under årets första sex månader och antalet uppgick till 404, men detta i jämförelse men en period som var stark under 2022. Fallet kan till stor del härledas till att offentlig upphandling av kollektivtrafiken där flera stora projekt upphandlades under förra året och börjar levereras först nästa år. Av de 113 nya bussarna i juni var knappt 41procent elbussar, en lika hög andel som för årets samtliga nyregistreringar. 

 Statistik juni

--------------------------------------------------------------------------------------

Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Nyregistreringar juni 2023”, där det finns ett stort antal tabeller och diagram.

Registreringsperioden för maj omfattar registreringar från 1 juni till och med 30 juni. Antalet registreringsdagar är i år lika många som i fjol. Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar.

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i länken nedan.

När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa.

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@mobilitysweden.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Länkar

Om

Mobility Sweden
Mobility Sweden
Storgatan 19
100 41 Stockholm

08-700 41 00

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. 

  • Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

  • Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 166 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 201 000 personer globalt, varav 74 000 i Sverige och har en global omsättning på 974 miljarder kronor.

  • Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 253 miljarder kronor vilket motsvarar cirka 13 procent av den totala svenska varuexporten. 

  • Fordonsindustrin svarar för nära 11 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Följ Mobility Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mobility Sweden

Ökning av lätta fordon till följd av förbättrad leveransförmåga1.11.2023 08:57:22 CET | Pressmeddelande

Antalet nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar ökade i oktober med 12 respektive 63 procent jämfört med samma månad i fjol. Det ger en total uppgång på 3,5 procent hittills i år för personbilarna och 29 procent för lätta lastbilar, jämfört med de tio första månaderna 2023. Ökningen är en följd av förbättrad leveransförmåga från de historiskt stora orderböckerna som byggdes upp under pandemin.

Stark ökning av lätta fordon i september2.10.2023 09:11:11 CEST | Pressmeddelande

Mobility Swedens registreringstatistik för september visar att nyregistreringarna av personbilar ökade med nära 28 procent och lätta lastbilar med nära 37 procent jämfört med samma månad i fjol. En fortsatt stark leveransförmåga från historiskt stora orderböcker ligger bakom ökningen. Samtidigt har antalet nya ordrar under året nästan halverats vilket kommer att leda till lägre registreringssiffror framöver. Tunga lastbilar har ökat med 42 procent under året, men med en dipp under september.

Stark leveranskapacitet från stora orderböcker gav höga nyregistreringsvolymer i augusti1.9.2023 09:00:52 CEST | Pressmeddelande

Mobility Swedens nyregistreringsstatistik för augusti visar att antalet nya personbilar ökade med 16 procent jämfört med samma månad förra året. Ökningen är en följd av de rekordstora orderböcker som byggdes upp under pandemin och som nu levereras ut i allt snabbare takt. Orderingången visar dock att nyförsäljningen av personbilar i år nästan är halverad, vilket kan förklaras av konjunkturläget och den borttagna klimatbonusen.

Svag personbilsmarknad i juli men lastbilar går starkt1.8.2023 09:02:52 CEST | Pressmeddelande

Personbilsmarknaden fortsätter att utvecklas svagt visar Mobility Swedens registreringsstatistik. Antalet nyregistrerade personbilar minskade med tre procent i juli jämfört med samma månad i fjol. Årets sju första månader uppvisar en total minskning med 2,5 procent jämfört med 2022. De relativt höga siffrorna, trots lågkonjunkturen, är drivet av kortare leveranstider och stora orderböcker. Nyregistreringarna av både lätta och tunga lastbilar visade på en stark juli månad med 31 respektive 17 procents ökning jämfört med förra året.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum