Region Uppsala

Region Uppsala gör ett nollresultat för år 2023

Dela

Region Uppsala kommer att göra ett balanskravsresultat på plus minus noll kronor för år 2023. För att nå detta nollresultat använder Region Uppsala 716 miljoner kronor från resultatutjämningsreserven (RUR), pengar som sparats från tidigare år. Resultatet är 150 miljoner kronor sämre än budgeterat.

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.
Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande. Region Uppsala Inga restriktioner

- Tack vare att vi sparat i ladorna under de goda åren finns det en ekonomisk krockkudde som gör att vi kunnat hantera inflationschocken. Vi har jobbat på flera fronter för att få ned kostnader, inte minst inom hyrpersonal, samtidigt som vi säkerställer en bättre arbetsmiljö för våra medarbetare. Det går inte att med säkerhet veta att den värsta kostnadschocken är över, därför är det väldigt viktigt vi fortsätter med samma ekonomiska ansvarstagande som nu, säger Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande.

Region Uppsala redovisar alltså ett preliminärt resultat efter balanskravsjusteringar på minus 716 miljoner kronor. Efter användning av medel från resultatutjämningsreserven (RUR) hamnar resultatet på plus minus noll kronor för 2023. Resultatet är 150 miljoner kronor sämre än budgeterat. Underskottet förklaras främst av den höga inflationen och dess effekt på regionens pensionskostnader. Pensionskostnaderna har ökat med cirka 1,2 miljarder kronor från 2022 till 2023.

Den höga inflationen har också medfört ökade kostnader inom olika områden som köpt vård, läkemedel, sjukvårdstjänster och förbrukningsmaterial. Detta tillsammans med stora utmaningar inom kompetensförsörjningen, fortsatt höga kostnader för hyrpersonal och ej genomförda effektiviseringsåtgärder inom hälso- och sjukvården tynger också resultatet. Resultatet påverkas positivt av att utfallet för skatteintäkter och generella statsbidrag är högre än budgeterat, samt att finansnettot lämnar ett överskott mot budget som beror på orealiserade värdestegringar på värdepapper. 

Akademiska sjukhuset gör ett resultat på minus 961 miljoner kronor, vilket är 861 miljoner kronor sämre än budget. Det beror främst på ökade kostnader bland annat för hyrpersonal, material samt för köpt vård. Lasarettet i Enköping gör ett resultat på minus 34 miljoner kronor, det beror främst på höga personalkostnader. Nära vård och hälsa gör ett resultat på minus 29 miljoner kronor, det beror bland annat på ett stort beroende av hyrpersonal, medan Folktandvården gör ett nollresultat.

Trafik och samhälle gör ett plusresultat på 49 miljoner kronor, orsaken är ökande biljettintäkter och lägre kostnader för trafik, då all planerad trafik inte har genomförts. Kulturnämnden gör ett negativt resultat på 7 miljoner kronor, med ökade kostnader vid Wiks slott.

Plusresultat gör bland annat regionstyrelsen, vårdstyrelsen och fastighets- och servicenämnden. Regionen har en fortsatt låg skuldsättning och placeringarna till främst pensioner har ökat under året. Det ekonomiska läget i Region Uppsala 2024 är fortsatt mycket ansträngt. Det effektiviseringsarbete som pågår behöver ge stora effekter för att regionen 2025 ska komma i en bättre ekonomisk balans.

Årsredovisningen i sin helhet kommer att redovisas för regionstyrelsen i mars 2024.

Kontakter

Emilie Orring (M), regionstyrelsens ordförande: 076 – 785 41 72
Eva Olin, Biträdande regiondirektör och ekonomidirektör Region Uppsala: 072 – 008 19 60

Om Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 24 april24.4.2024 17:31:06 CEST | Pressmeddelande

Region Uppsala bildar holdingbolag I september 2023 beslutade regionfullmäktige att Region Uppsala skulle bilda ett holdingbolag med en underkoncern. Förslaget är att AB Uppsalabuss placeras som holdingbolag och att det namnges Region Uppsala Holding AB. Vid sitt möte godkände nu regionfullmäktige bolagsordning och ägardirektiv för Region Uppsala Holding AB. De godkände även ett aktieöverlåtelseavtal där Region Uppsala Holding AB förvärvar samtliga aktier i Gamla Uppsala buss AB och Upplands Lokaltrafik AB från Region Uppsala. Syftet bakom dessa beslut, där även tidigare inaktiva bolag försvinner, är att uppnå en mer effektiv och tydlig ägarstruktur, minska administrativt arbete och uppnå vissa skattetekniska fördelar. Ny förbundsordning för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Vid sitt möte godkände regionfullmäktige en ny förbundsordning för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, samt en ny fördelningsmodell för kommunalförbundets finansiering (som gäller från och med 2025). Svens

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 23 april23.4.2024 15:56:09 CEST | Pressmeddelande

Politisk styrgrupp inrättas för Kompletterande sjukhusbyggnader Regionstyrelsen beslutade i december 2022 att en förstudie för kompletterande sjukhusbyggnader ska genomföras. Syftet med förstudien är att ta fram underlag för beslut som säkerställer Region Uppsalas framtida lokalbehov. Det handlar om både bassjukvård för Uppsala läns invånare och specialiserad och högspecialiserad vård för patienter inom och utom länsgränserna. Förstudien ska beakta det pågående omställningsarbetet inom Region Uppsala (Effektiv och nära vård), med nya arbetssätt och en ökande digitalisering av vården. Även frågor kring den nationella högspecialiserade vården (NHV) ska in i förstudien, då Region Uppsala ingår i sjukvårdsregionen Mellansverige och hela sjukvårdsregionens tillgång till högspecialiserad vård måste beaktas. Vid dagens möte beslöt regionstyrelsen att inrätta en politisk styrgrupp för att leda arbetet med projektet Kompletterande sjukhusbyggnader. Den politiska styrgruppen är parlamentariskt t

Region Uppsala inleder Kraftsamling för sjukvården23.4.2024 15:54:56 CEST | Pressmeddelande

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att omedelbart initiera utvecklingsprojektet Fokus vårdskifte. Projektet ska ta fram konkreta förslag och reformer för att möta de tuffa utmaningarna inom Region Uppsalas vårdförvaltningar – och nå en ekonomi i balans. Projektet ska samordnas med det pågående projektet Helhetsgreppet, som tar sikte på kompetensbristen, under benämningen Kraftsamling för sjukvården.

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 19 april19.4.2024 16:20:55 CEST | Nyheter

Förstudie inleds för ny ambulansstation i Gränby En förstudie om att bygga en ny ambulansstation i Gränby ska genomföras. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Sjukhusstyrelsen tillstyrker också att fastighets- och servicenämnden beslutar att arbete med detaljplan och markanvisningsavtal genomförs parallellt med förstudien. Beslutet fattas under förutsättning att investeringen i en ny ambulansstation i Gränby finns med i den regionplan och budget för 2025-2027 som regionfullmäktige kommer att besluta om i juni. En ambulansstation i Gränbyområdet väntas kunna korta insatstiderna, både till de östra stadsdelarna av Uppsala och till den omgivande landsbygden. (M), (L), (KD) och (SD) ställde sig bakom att förstudien genomförs men reserverade sig mot den andra beslutspunkten. Årsprognos på minus 962 miljoner kronor för Akademiska Efter mars månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset kvar på minus 962 miljoner kronor, samma som föregående månad. Årsprognosen för Lasarettet i Enköping ligge

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye