Region Uppsala

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 18-19 juni

Dela

Regionplan och budget 2025–2027 fastställdes

Regionfullmäktige fastställde regionplan och budget för 2025–2027.

Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som anger inriktningen för hela Region Uppsalas verksamhet, dels för det kommande budgetåret 2025, dels för den kommande treårsperioden. Utgångspunkten är Region Uppsalas styrmodell, som innehåller fyra strategiska mål: ”attraktiv arbetsplats”, ”hög tillgänglighet”, ”god kvalitet med ekonomi i balans” samt ”hållbar och konkurrenskraftig utveckling”.

För att möta de stora utmaningarna inom hälso- och sjukvården genomförs en kraftsamling för sjukvården innehållande de två utvecklingsprojekten Helhetsgreppet och Fokus vårdskifte. För 2025 avsätts 100 miljoner kronor för kraftsamlingen. 

Helhetsgreppet är ett regionövergripande arbete som har påbörjats sedan tidigare för att stärka kompetensförsörjningen i regionen och medlen ska gå till satsningar på att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla egen personal. Målet med arbetet är att förbättra och utveckla arbetsmiljön för medarbetare och chefer i vården. 

Utvecklingsprojektet Fokus vårdskifte ska driva arbetet framåt med både ekonomiska besparingar och effektivare arbetssätt. Projektet ska följa redan pågående insatser, ha fokus på att ta fram nya arbetssätt och utveckla metoder i verksamheterna så att kärnuppdragen kan klaras trots begränsningar i ekonomin.

För 2025 budgeterar Region Uppsala ett resultat på plus 165 miljoner kronor, och därmed görs ett tillfälligt avsteg från resultatmålet på två procent. Budgeten innehåller besparingsåtgärder, men också åtgärder och satsningar för att stärka tillgängligheten. 

Nettokostnaden för regionens verksamhet 2025 budgeteras till 15,8 miljarder kronor. Av detta går den största delen till hälso- och sjukvård, 12,8 miljarder kronor. Anslaget till kollektivtrafik och samhällsutveckling är 1,4 miljarder kronor. Till kulturområdet anslås 139 miljoner kronor. 

Priset på en 30-dagars periodbiljett höjs till 1 100 kronor. Ordinarie pris för enkelbiljetten lämnas oförändrad på 39 kr. Övriga priser kommer att beslutas av trafik- och samhällsutvecklingsnämnden.

Flera patient- och egenavgifter höjs 2025, liksom beloppsgränserna för högkostnadsskydd. Bland annat gäller det egenavgiften för sjukresor, som höjs till 140 kronor och högkostnadsskyddet för sjukresor, som höjs till 1960 kronor.

Avgifterna för ambulanstransport justeras så att patienter som använder ambulanstransport till akutmottagning endast betalar avgift för akutbesöket på 500 kronor. Om behandling sker på plats och ingen transport sker vidare till sjukhus betalar patienten en avgift på 500 kronor.

Regionfullmäktige beslutade att skattesatsen blir oförändrad, 11,71 kr per 100 kr.

(M), (KD), (L) och (SD) reserverade sig till förmån för egna budgetförslag.

Tertialrapport januari-april godkänd

Regionfullmäktige godkände tertialrapporten för perioden januari – april 2024. Av rapporten framgår att Region Uppsala prognostiserar ett negativt balanskravsresultat för 2024. Efter att ha använt den så kallade resultatutjämningsreserven, medel som flyttats över från tidigare överskott, pekar prognosen mot ett balanskravsresultat på minus 1, 033 miljarder kronor, vilket ska jämföras med ett budgeterat nollresultat.

Prognosförsämringen ligger främst inom sjukhusstyrelsens verksamhet och beror på höga kostnadsnivåer och att åtgärder för att minska kostnaderna har tagit längre tid att genomföra än planerat. Kostnaden för inhyrd personal har minskat kraftigt jämfört med samma period 2023.

Policy för barnens rättigheter uppdaterad

Regionfullmäktige fastställde Policy för barnets rättigheter. Policyn antogs från början av landstingsfullmäktige år 2000 och har sedan dess reviderats flera gånger. Den nya versionen tar hänsyn till att FN:s barnkonvention om barnets rättigheter har blivit svensk lag. Barnets rätt till skydd har också stärkts genom det nya barnfridsbrottet som infördes år 2021, Arbetet med Agenda 2030 har också bidragit till nya arbetssätt för att inkludera unga i beslutsprocesser.

(SD) lämnade ett tilläggsyrkande. Detta avslogs.

Interpellation besvarad

Vid regionfullmäktiges sammanträde hölls interpellationsdebatt i följande ämne:

  • Normalförlossningsenhet på Akademiska som hotas på grund av beslut om hemförlossning


Interpellationen och svaret finns att ta del av i handlingarna till sammanträdet, se länk nedan.

Nyckelord

Länkar

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 24 juni25.6.2024 09:02:52 CEST | Pressmeddelande

Riktlinjer för reklam i kollektivtrafiken Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har fattat beslut om riktlinjer för reklam i kollektivtrafiken. Syftet med riktlinjerna är att klargöra vilken typ av reklam som är tillåten, och innebär att reklam kan förekomma utanpå fordonen, i väderskydden och ombord på bussarna. De fem kategorier av reklam som kan förekomma är samhällsinformation, event, reklam som uppmanar till ökat kollektivt resande, kommersiell reklam och politisk och annan idéburen annonsering. Reklamen ska vara i linje med Region Uppsalas värdegrund, och reklam för alkohol, droger, nikotinprodukter - förutom rökavvänjningsprodukter - eller spel om pengar är inte tillåtet. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. Få förändringar i trafikplanen för buss år 2025 På grund av det ekonomiska läget kommer Region Uppsala inte göra några större utökningar av busstrafiken under 2025. Beslut fattades om att förlänga linje 14 i Uppal

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 24 juni24.6.2024 16:50:29 CEST | Pressmeddelande

Årsprognos på minus 1 165 miljoner kronor för Akademiska Efter maj månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset på minus 1 165 miljoner kronor (nästan 1,2 miljarder kronor). Det är exakt samma prognos som föregående månad. Lasarettet i Enköping har en årsprognos på minus 30 miljoner kronor, även det är oförändrat sedan föregående månad. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet har en årsprognos på plus 24 miljoner kronor. Det ger en årsprognos på minus 1 171 miljoner kronor för sjukhusstyrelsens totala verksamhet. Programarbete för en ombyggnation av akuten ska startas Vid sitt möte tillstyrkte sjukhusstyrelsen en start av programarbetet för en Ombyggnation av akutmottagningen. Detta till en investeringsutgift om högst 5 410 000 kronor (cirka 5,4 miljoner). Akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset tar emot ungefär 55 000 besökare årligen, samtidigt som Region Uppsalas befolkning stadigt ökar. Lokalerna är dock föråldrade och lever inte upp till dagens krav på arbetsmiljö, samt en lugn

Ökad ersättning till vårdcentralerna för jämlik vård i hela länet20.6.2024 12:19:04 CEST | Pressmeddelande

Vid sitt möte beslutade vårdstyrelsen att ändra på ersättningsmodellen för Uppsala läns samtliga vårdcentraler. Bland annat ökar den fasta ersättningen för listade patienter från dagens 80 procent av den totala ersättningen till 90 procent. Beslutet är ett sätt att styra resurserna mot vårdbehov, samt stärka landsbygdens vårdcentraler. I det nya ersättningssystemet kommer ekonomiska resurser att tillföras.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye