Region Uppsala

Primärvården i Uppsala län får något bättre betyg än rikets snitt

Dela

82,5 procent är nöjda eller mycket nöjda med sitt vårdbesök inom primärvården i Uppsala län. Uppsala län ligger nu något över rikets snitt inom samtliga dimensioner, och har också förbättrat sig något inom samtliga dimensioner sedan senast undersökningen genomfördes. Det visar en stor enkätundersökning från Sveriges kommuner och regioner (SKR) som presenteras idag.

Undersökningen har genomförts i hela Sverige på uppdrag av Sveriges kommuner och regioner (SKR). 3 842 personer i Uppsala län (en svarsfrekvens på 42,2 procent), som har besökt Region Uppsalas primärvård i offentlig och privat regi, har svarat på en enkät om vad de tyckte om sitt sjuksköterske- eller läkarbesök. Frågorna handlar om hur patienter upplever bemötande, behandling, tillgänglighet och andra aspekter av hälso- och sjukvården. 

Inom samtliga frågeområden har Uppsala län resultat som ligger något över rikets snitt. Bland annat får personalen högt betyg när det gäller respekt och bemötande, där 87,3 procent (rikets snitt: 86 procent) av patienterna har haft en positiv eller mycket positiv upplevelse. 82 procent är positiva eller mycket positiva när det gäller delaktighet och involvering (rikets snitt: 80,4 procent). Vad gäller tillgängligheten är 83,3 procent av patienterna nöjda (rikets snitt 82,4 procent). Helhetsintrycket av vårdbesöket visar att 82,5 procent är positiva eller mycket positiva. Genomsnittet för riket ligger på 81 procent.

Männen är något nöjdare med sitt besök än kvinnorna, och äldre är mer nöjda än yngre. Detta ligger i linje med hur det brukar vara. Regionen har förbättrat sina resultat inom samtliga dimensioner sedan den senaste mätningen, som genomfördes 2021.

Fler patienter än vid 2021 års mätning uppger att läkare diskuterat kring bruk av alkohol och tobak, samt kring deras matvanor och motionsvanor.  35,9 procent av patienterna uppger exempelvis att läkaren samtalat om alkoholbruk (2021: 30,6 procent). När det gäller motionsvanor uppger 46,9 procent att läkaren tagit upp diskussionen (2021: 45,7 procent). Jämfört med riket så ligger Region Uppsala i snitt 5 procentenheter över i dessa sammanhang. För samtliga siffror hänvisas till SKR, länk nedan.  

Urvalet är baserat på ett slumpmässigt urval av de personer som besökte en vårdcentral inom Uppsala län under september månad 2023.

Ta del av alla resultaten på www.patientenkat.se

Se även länken till SKR:s nyhet.

Fakta om undersökningen

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga regioner. Uppföljning av primärvården sker vartannat år. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner.

I Nationell Patientenkät redovisas resultat per fråga och i dimensioner, med grupper av frågor om tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd samt helhetsintryck.

Kontakter

Lise Llerena, Hälso- och sjukvårdsavdelningen, Region Uppsala: 018 - 617 33 23

Länkar

Om Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 24 april24.4.2024 17:31:06 CEST | Pressmeddelande

Region Uppsala bildar holdingbolag I september 2023 beslutade regionfullmäktige att Region Uppsala skulle bilda ett holdingbolag med en underkoncern. Förslaget är att AB Uppsalabuss placeras som holdingbolag och att det namnges Region Uppsala Holding AB. Vid sitt möte godkände nu regionfullmäktige bolagsordning och ägardirektiv för Region Uppsala Holding AB. De godkände även ett aktieöverlåtelseavtal där Region Uppsala Holding AB förvärvar samtliga aktier i Gamla Uppsala buss AB och Upplands Lokaltrafik AB från Region Uppsala. Syftet bakom dessa beslut, där även tidigare inaktiva bolag försvinner, är att uppnå en mer effektiv och tydlig ägarstruktur, minska administrativt arbete och uppnå vissa skattetekniska fördelar. Ny förbundsordning för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Vid sitt möte godkände regionfullmäktige en ny förbundsordning för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, samt en ny fördelningsmodell för kommunalförbundets finansiering (som gäller från och med 2025). Svens

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 23 april23.4.2024 15:56:09 CEST | Pressmeddelande

Politisk styrgrupp inrättas för Kompletterande sjukhusbyggnader Regionstyrelsen beslutade i december 2022 att en förstudie för kompletterande sjukhusbyggnader ska genomföras. Syftet med förstudien är att ta fram underlag för beslut som säkerställer Region Uppsalas framtida lokalbehov. Det handlar om både bassjukvård för Uppsala läns invånare och specialiserad och högspecialiserad vård för patienter inom och utom länsgränserna. Förstudien ska beakta det pågående omställningsarbetet inom Region Uppsala (Effektiv och nära vård), med nya arbetssätt och en ökande digitalisering av vården. Även frågor kring den nationella högspecialiserade vården (NHV) ska in i förstudien, då Region Uppsala ingår i sjukvårdsregionen Mellansverige och hela sjukvårdsregionens tillgång till högspecialiserad vård måste beaktas. Vid dagens möte beslöt regionstyrelsen att inrätta en politisk styrgrupp för att leda arbetet med projektet Kompletterande sjukhusbyggnader. Den politiska styrgruppen är parlamentariskt t

Region Uppsala inleder Kraftsamling för sjukvården23.4.2024 15:54:56 CEST | Pressmeddelande

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att omedelbart initiera utvecklingsprojektet Fokus vårdskifte. Projektet ska ta fram konkreta förslag och reformer för att möta de tuffa utmaningarna inom Region Uppsalas vårdförvaltningar – och nå en ekonomi i balans. Projektet ska samordnas med det pågående projektet Helhetsgreppet, som tar sikte på kompetensbristen, under benämningen Kraftsamling för sjukvården.

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 19 april19.4.2024 16:20:55 CEST | Nyheter

Förstudie inleds för ny ambulansstation i Gränby En förstudie om att bygga en ny ambulansstation i Gränby ska genomföras. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Sjukhusstyrelsen tillstyrker också att fastighets- och servicenämnden beslutar att arbete med detaljplan och markanvisningsavtal genomförs parallellt med förstudien. Beslutet fattas under förutsättning att investeringen i en ny ambulansstation i Gränby finns med i den regionplan och budget för 2025-2027 som regionfullmäktige kommer att besluta om i juni. En ambulansstation i Gränbyområdet väntas kunna korta insatstiderna, både till de östra stadsdelarna av Uppsala och till den omgivande landsbygden. (M), (L), (KD) och (SD) ställde sig bakom att förstudien genomförs men reserverade sig mot den andra beslutspunkten. Årsprognos på minus 962 miljoner kronor för Akademiska Efter mars månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset kvar på minus 962 miljoner kronor, samma som föregående månad. Årsprognosen för Lasarettet i Enköping ligge

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye