Region Uppsala

Region Uppsala inleder Kraftsamling för sjukvården

Dela

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att omedelbart initiera utvecklingsprojektet Fokus vårdskifte. Projektet ska ta fram konkreta förslag och reformer för att möta de tuffa utmaningarna inom Region Uppsalas vårdförvaltningar – och nå en ekonomi i balans. Projektet ska samordnas med det pågående projektet Helhetsgreppet, som tar sikte på kompetensbristen, under benämningen Kraftsamling för sjukvården.

Helena Proos (S), regionstyrelsens ordförande.
Helena Proos (S), regionstyrelsens ordförande. Region Uppsala Inga restriktioner

Samtidigt beslutade regionstyrelsen att en politisk styrgrupp ska inrättas som leder Kraftsamling för sjukvården. Styrgruppen består av presidierna i regionstyrelsen, sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen (alltså ordföranden samt förste och andre vice ordföranden).

- Under flera år har sjukvården i Region Uppsala brottats med ökande underskott trots att insatser har gjorts. Det är uppenbart att vi måste tänka nytt och arbeta annorlunda. Därför behövs kraftsamlingen. Politiken tillsammans med medarbetare och andra aktörer ska ta fram konkreta och nödvändiga reformer för regionen, säger Helena Proos (S), regionstyrelsens ordförande. 

Bakgrunden till beslutet är att Region Uppsala står inför stora utmaningar. Ekonomin är i ett kraftigt försämrat läge, och regionen behöver säkra kompetensförsörjningen, hantera en hög personalomsättning och få ner andelen hyrsjuksköterskor. Därtill kommer en vårdskuld med långa väntetider som följd, samt en ökad konkurrens inom riks- och regionsjukvården.

Region Uppsalas årsredovisning visar att flera av verksamheterna inte har kunnat klara sin budget. Underskotten beror främst på kraftigt ökade kostnader för pensioner och stora prisökningar. De flesta av Sveriges regioner redovisar en liknande bild. Månadsrapporten för februari månad visade på en årsprognos på minus 1,4 miljarder kronor för år 2024 (innan nyttjande av resultatutjämningsreserv). Regionstyrelsen beslutade därför att regiondirektören omgående skulle initiera ett regionövergripande utvecklingsprojekt för att ta fram konkreta förslag till reformer för att klara utmaningarna och nå ekonomi i balans. Detta gäller även på längre sikt, då den demografiska utvecklingen med en allt större andel äldre ställer nya krav på hälso- och sjukvården. Nu slås alltså de pågående arbetena samman för en tydligare samordning.

- Vi står inför ett tufft ekonomiskt läge men jag är övertygad att det finns en enorm förändringspotential i vår organisation. Det är bara genom att samla våra krafter och fokusera på våra medarbetare som vi på sikt kan lyckas vända utvecklingen i vår region, säger Helena Proos (S), regionråd.

(M), (KD), (L) och (SD) yrkade på avslag, och reserverade sig mot beslutet. 

Kontakter

Helena Proos (S), regionstyrelsens ordförande: 073 – 066 43 19
Randi Graungaard, tf biträdande hälso- och sjukvårdsdirektör: 072 – 227 83 86

Om Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från vårdstyrelsen den 21 maj21.5.2024 17:00:04 CEST | Nyheter

Tertialrapport januari - april 2024 Nära vård och hälsa prognostiserar ett årsresultat på minus 60 miljoner kronor för 2024. Det framgår av ekonomirapporten till och med april. Prognosen för Folktandvården och vårdstyrelsens egen verksamhet är i enlighet med budgeten. Initiativ om Kraftens hus avslogs Jesper Olsson och Veronica Mattsson (SD) hade väckt ett initiativärende om att Region Uppsala skulle utreda en eventuell etablering av Kraftens hus i Region Uppsala. Kraftens Hus drivs som en ideell förening som erbjuder stöd och hjälp till cancerberörda och deras anhöriga. Idag finns den finns i Borås, Göteborg Stockholm. Vårdstyrelsen beslutade att avslå initiativet, bland annat därför att stöd till aktörer inom civilsamhället hanteras inom ramen för arbetet med regional utveckling. Den nuvarande ekonomiska situationen inom vården gör det inte heller möjligt att stötta den här typen av projekt. (SD) och (KD) yrkade på att beslutsunderlaget skulle återremitteras för kompletteringar. När

Framtidens vårddokumentation fokus för lärande seminarium21.5.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Avvikelser i vården handlar ofta om brister i vårddokumentationen. Att registreringen i patientjournalen blir korrekt är en viktig del i kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet. Sedan 1994 arrangeras lärande seminarier för de som arbetar med vårddokumentation i Region Uppsala. Den 21 maj sätts fokus på framtidens vårddokumentation med bland annat taligenkänning och ”Att göra patient”, som innebär att man registrerar digitala checklistor om vad som ska göras med patienten vid olika tillfällen under dagen och vårdtiden vilket innebär en stor förändring i arbetssätt.

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 20 maj20.5.2024 17:17:50 CEST | Pressmeddelande

Årsprognos på minus 1 165 miljoner kronor för Akademiska Efter april månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset på minus 1 165 miljoner kronor (nästan 1,2 miljarder kronor). Det är en försämring med 203 miljoner kronor sedan föregående månad. Lasarettet i Enköping förbättrar sin årsprognos till minus 30 miljoner kronor, vilket är tio miljoner kronor bättre än föregående månad. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet förbättrar sin årsprognos till plus 24 miljoner kronor. I samband med ekonomirapporten fattade sjukhusstyrelsen också ett antal beslut. Styrelsen beslutade att regionstyrelsen uppmärksammas på det försämrade prognosläget. Akademiska sjukhuset ska återkomma till sjukhusstyrelsen med förslag till beslut för att nå ekonomi i balans. Uppdraget ska återrapporteras i samband med nästa återrapport av plan för Akademiska sjukhusets ekonomi i balans. Samt att Akademiska sjukhuset ska intensifiera arbetet för att minska kostnaderna för administration. Uppdraget ska återrapporteras

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye