Stockholms stad

Stockholms stad satsar på ännu bättre service för företagare

Dela

Den årliga undersökningen som mäter kommunens myndighetsutövning visar att Stockholm ligger på fortsatt höga nivåer. Med ett genomsnittligt betyg på 72 i Nöjd-Kund-Index (NKI) ligger Stockholm på vad som räknas som en hög nivå på betygsskalan 1-100. Men det finns viktiga delar som behöver fortsätta utvecklas för ett positivt företagsklimat.

– I rådande lågkonjunktur, där företag kämpar med att bära sina kostnader, är det särskilt viktigt att vi skapar bra förutsättningar för att verka i Stockholm. Med samordnade tillsynsinsatser kan vi bidra till att bekämpa brott och samtidigt förbättra företagsklimatet för Stockholms breda näringsliv, säger Karin Wanngård, finansborgarråd, Stockholms stad.

– Samtidigt som vi fortsätter vårt förbättringsarbete inom kommunens myndighetsutövning, behöver vi stärka förutsättningarna för näringslivet i alla stadsdelsområden. Ekonomin och omvärldssituationen ställer höga krav på vårt arbete med att skapa ett gott företagsklimat. Målsättningen är att även de företag som aldrig har kontakt med kommunen ska uppleva att förutsättningarna för att verka i Stockholm är attraktiva, säger Fredrik Jurdell, stadsdirektör, Stockholms stad.

– Vi behöver vara lyhörda för företagens behov. I stadens dagliga kontakt med näringslivet; i tillstånds- och tillsynsärenden, upphandlingar, samverkansforum och företagsdialoger, får vi veta hur vi kan förbättra vår myndighetsutövning, men också en viktig förståelse för företagens vardag och konkurrenssituation. Det vi ser efterfrågas nu är insatser kopplade till ramvillkoren för näringslivet; inom service, men även när det gäller trygga och attraktiva miljöer för företagens kunder och anställda, säger Katarina Bexar, enhetschef näringslivsenheten, stadsledningskontoret, Stockholms stad.

Undersökningens resultat

Mest nöjda med stadens service är de små företagen med mellan 1-5 anställda. Deras NKI är 78 (jämfört med 80 föregående år). De större företagen med över 100 anställda ger även de ett högt betyg: 72 (68).

I en jämförelse mellan serviceområdena visar undersökningen att Stockholms stad får ett mycket högt betyg i sitt bemötande, 79, och även i sin kompetens, 76, det vill säga stadens förmåga att förstå företagens problem, ge råd och vägledning.

– Även om vi ligger på höga resultat har vi fått något sämre betyg jämfört med föregående år. Tuffa tider för företagen i Stockholm brukar märkas av i resultaten. När näringsidkare är hårt pressade ekonomiskt ställs högre krav på service och kortare handläggningstider. Att skapa utrymme för flexibilitet i en stor organisation som Stockholms stad är en av våra utmaningar framåt, säger Katarina Bexar, enhetschef näringslivsenheten, stadsledningskontoret, Stockholms stad.

Serviceområde

Betyg (föregående år)

Ökning/Minskning

Information

74 (75)

-1

Tillgänglighet

73 (75)

-2

Bemötande

79 (81)

-2

Kompetens

76 (80)

-4

Rättssäkerhet

76 (79)

-3

Effektivitet

73 (74)

-1

Sedan 2021 har Stockholms stad kompletterat NKI-undersökningen med en motsvarande undersökning för upphandling (Nöjd upphandlings-index). Upphandling når ett betyg på 62(60) och ligger något lägre än riksgenomsnittet på 65. NUI för de olika serviceområdena visar på ett högt betyg för bemötande medan tillgänglighet, information, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet når en godkänd nivå.

Insikt och Nöjd-Kund-Index, NKI

Insikt är en servicemätning som genomförs årligen av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) tillsammans med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg. Mätningen av Nöjd-Kund-Index (NKI) visar hur företag betygssätter kommunens myndighetsutövning. Undersökningen omfattar hela landet, och görs för att fånga upp företagarnas åsikter och identifiera förbättringsområden inom den kommunala servicen.

I årets mätning har 846 företag i Stockholm gett sina synpunkter, och svarsfrekvensen är 49 procent. NKI-betygen för Stockholm 2023 med föregående års värde inom parentes: brandskydd 87 (84), bygglov 51 (58), markupplåtelse 69 (68), miljö- och hälsoskydd 76 (80), livsmedelskontroll 78 (81), och serveringstillstånd 76 (79).

Nöjd Upphandlingsindex, NUI

År 2018 tog Stockholm Business Alliance (SBA) initiativ till att utveckla en egen kundenkät för upphandling – Nöjd upphandlings-index, NUI. Undersökningen har utvecklats tillsammans med SKR, Upphandlingsmyndigheten och kommuner.

För mer information om Stockholms NKI- och NUI-resultat, välkommen att kontakta:

Katarina Verlage, näringslivsstrateg, näringslivsenheten, stadsutvecklingsavdelningen, Stockholms stad.

Telefon: 08-508 29 417
E-post: katarina.verlage@stockholm.se

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov, driva företag eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye