Första AP-fonden

Fokus på långsiktighet i en orolig omvärld

Dela
Det första halvåret 2022 präglades av Rysslands invasion av Ukraina. Kriget förstärkte kvarvarande pandemieffekter som produktionsstörningar och brist på insatsvaror, och en stigande inflation fick världens centralbanker att snabbt och kraftfullt strama åt sin penningpolitik. Osäkerheten kring den framtida utvecklingen och den komplexa riskbilden ledde under våren till att tillgångspriserna på de globala ränte- och aktiemarknaderna föll kraftigt samtidigt, vilket är ett ovanligt mönster historiskt sett.

I denna mycket osäkra och volatila marknad har Första AP-fonden (AP1) fortsatt att leverera positivt resultat från såväl valuta och onoterade tillgångar som riskkapital, fastigheter och infrastruktur men det har varit svårt att parera den negativa utvecklingen för noterade aktier och obligationer. AP1s avkastning för första halvåret 2022 uppgick till minus 9,4 procent efter kostnader. Totalt har 2 miljarder kronor överförts till inkomstpensionssystemet och vid halvårsskiftet hade fonden ett förvaltat kapital på 420 miljarder kronor.

VD Kristin Magnusson Bernard kommenterar:

”Med Rysslands invasion av Ukraina utkämpas krig i vårt närområde och Europa hanterar sin största flyktingkris sedan andra världskriget. I det negativa marknadsläget låg vårt fokus på att skydda portföljen genom att sänka aktievikten, minska räntekänsligheten, optimera vår likviditetshantering och dra fördel av den starka amerikanska dollarn.

Med en portfölj där huvuddelen av kapitalet investeras i noterade tillgångar kan dock inte Första AP-fonden på kort sikt parera marknadsfall av den magnitud som skett det senaste halvåret. I en mycket utmanade marknad har vi framgångsrikt lyckats skydda portföljen och redovisar en avkastning på minus 9,4 procent första halvåret 2022 när Stockholmsbörsen är ner minus 30 procent (OMXSPI) och globala index (MSCI World) har gått ner 20 procent under samma period.Vi utmanar ständigt oss själva i att både lära oss av tidigare perioder av marknadsturbulens och ifrågasätta historiska mönster för att kunna agera på ett sätt som skapar värde.

I krislägen kan den nödvändiga hanteringen av akuta frågor här och nu leda till att fokus på långsiktiga frågor tappas bort eller att kortsiktiga beslut t o m förvärrar strukturella utmaningar. Kriget i Ukraina och marknadsturbulensen världen över har också väckt farhågor hos många att t ex ansträngningar för att nå klimatmålen ska minska. Mycket pekar dock på att utfallet blir det motsatta genom att kriget blottlagt sårbarheter såväl i form av energiberoenden och energisäkerhet som de sociala och miljömässiga avvägningar en snabbare utfasning av fossila bränslen innebär. Olika omställningskritiska aspekter - teknologisk utveckling inom produktion, distribution och lagring av energi, ansvarsfull brytning av nödvändiga metaller och mineraler, tillståndsprövningar och regleringar som uppfyller klimat-, miljö- och sociala behov – diskuteras nu intensivt bland politiska beslutsfattare, företrädare från näringsliv och civilsamhället. Som långsiktig investerare deltar vi aktivt i sådana dialoger och bevakar noga utvecklingen för att i tid upptäcka och vara redo för de affärsmöjligheter vi tror kommer uppstå.

Geopolitiska spänningar och energiberoenden kommer sannolikt färga investeringsklimatet under lång tid framöver. På kortare sikt påverkas pris- och produktionsutveckling världen över sannolikt också av nedstängningar av den kinesiska ekonomin i syfte att stävja pandemin. Marknadsförväntningarna på centralbankernas framtida agerande har ännu inte stabiliserats, något som brukar krävas för att globala aktiemarknader ska återhämta sig mer varaktigt. Det är också särskilt osäkert hur marknader och ekonomier reagerar på centralbankernas omläggning av penningpolitiken i åtstramande riktning genom dels en serie snabba räntehöjningar av styrräntorna från mycket låga nivåer, dels minskningar av tillgångarna i deras balansräkningar i kombination med åtstramning via balansräkningen efter en mycket lång period av expansiv penningpolitik. I ett längre perspektiv kommer dock alla de ansträngningar som nu görs för att bygga mer lönsamma och hållbara bolag och moderera risktagandet på världens finansmarknader kunna leda till ökad motståndskraft och goda utfall.

Som långsiktiga investerare med uppdrag att agera föredömligt och ansvarsfullt vill vi främja en hållbar utveckling även i mer komplexa situationer. Ukrainakriget har väckt många frågor för investerare med hållbarhetsambitioner. En viktig avvägning i vårt uppdrag är att bedöma när vi kan hantera även mer utmanande investeringar på ett förtroendeingivande sätt, och när riskbilden istället gör att vi bör avstå. Eftersom vi, efter Rysslands invasion av Ukraina, ser en förhöjd finansiell risk och inte längre ser investeringar i ryska tillgångar som förenliga med vårt uppdrag beslutade vi att sälja de små aktieinnehav vi hade och inte göra några nyinvesteringar.

Vårt uppdrag är att skapa hög avkastning med föredömlig förvaltning till låga kostnader och i regeringens årliga utvärdering av vår verksamhet konstaterades att vi har bidragit positivt till den långsiktiga finansieringen av det allmänna inkomstpensionssystemet. Vi har också arbetat aktivt med att uppnå uppsatta hållbarhetsmål och regeringen bedömer att vi 2021 uppfyllde det lagstadgade målet om att förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt.

Trots den negativa marknadsutvecklingen under första halvåret känner vi oss trygga i att kunna leva upp till vårt syfte; att maximera den långsiktiga avkastningen med riskavvägning, effektivitet och hållbarhet för att bygga allas vår pensionstrygghet idag och för framtiden."

Nyckeltal

30 Jun 2022

30 Jun 2021

31 Dec 2021

Utgående fondkapital, mdkr

420,1

431,5

465,8

Periodens resultat, mdkr

-43,6

43,1

80,7

Nettoflöden till Pensionssystemet, mdkr

-2,0

-4,2

-7,5

Ingående fondkapital, mdkr

465,8

392,6

392,6

Förvaltningskostnadsandel, Rörelsens kostnader, procent*

0,06

0,06

0,05

Förvaltningskostnadsandel, Provisionskostnader, procent*

0,01

0,02

0,02

Total Förvaltningskostnadandel, procent*

0,07

0,08

0,07

Avkastning efter kostnader, procent

-9,4

10,9

20,8

Real avkastning efter kostnader, procent

-14,7

10,4

16,9

Annualiserad avkastning efter kostnader 5 år, procent**

7,3

9,9

10,6

Annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, procent**

8,7

9,0

10,3

Real annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, procent**

6,9

8,0

9,0

*Vid halvårsrapport beräknas kostnadsandelen som helårseffekt.

**Vid halvårsrapport beräknas även annualiserad avkastning för 5 respektive 10 år.


Ladda ned Första AP-fondens halvårsrapport för 2022 här.

Kontakter

Bilder

Kristin Magnusson Bernard, VD Första AP-fonden
Kristin Magnusson Bernard, VD Första AP-fonden
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Första AP-fonden
Första AP-fonden
Regeringsgatan 67
111 56 Stockholm

08-566 202 00https://www.ap1.se/

Första AP-fonden

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet. Fonden förvaltar 420 miljarder kronor (30 juni 2022) i en portfölj bestående av bland annat noterade aktier, räntebärande värdepapper, valuta, fastigheter, hedgefonder, riskkapitalfonder, infrastruktur och high yield. Investeringarna finns över hela världen. Första AP-fonden investerar långsiktigt och är en aktiv och engagerad ägare som ställer höga krav inom miljö, etik och bolagsstyrning.

Följ Första AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Första AP-fonden

Focus on the long term and portfolio protection amid high uncertainty23.2.2023 09:00:00 CET | Press release

Global fixed income- and equity markets showed negative returns in 2022, driven by the breakout of war, lingering post-pandemic effects, high inflation and rising interest rates. Energy dependencies and climate transition ambitions posed difficult short-term and long-term trade-offs for societies and corporates. Through active asset management focused on protecting the portfolio and limiting downside risks, Första AP-fonden reports a return of minus 8.6 per cent corresponding to net investment income of SEK -39.9 bn during 2022. The Fund exceeds its target of 3 per cent real returns over rolling ten-year periods.

Fokus på långsiktighet och att skydda portföljen i en orolig omvärld23.2.2023 09:00:00 CET | Pressmeddelande

Globala ränte- och aktiemarknader uppvisade kraftigt negativ avkastning under 2022 drivet av krigsutbrott, fortsatta pandemieffekter samt hög inflation och stigande räntor. Energiberoenden och klimatomställningsbehov ledde till svåra avvägningar för samhällen och näringsliv på kort och lång sikt. Genom en aktiv förvaltning med fokus på att skydda portföljen och begränsa värdefallet, redovisar Första AP-fonden en avkastning på minus 8,6 procent, motsvarande ett resultat om minus 39,9 mdkr. Samtidigt överträffar fonden målet om 3 procents real avkastning under rullande tioårsperioder.

Long-term focus amid global uncertainty20.7.2022 09:00:00 CEST | Press release

The first half of 2022 was marked by Russia’s invasion of Ukraine. The war, in conjunction with lingering pandemic lockdowns, disrupted supply chains and led to a shortage of energy and intermediate goods. Soaring inflation prompted global central banks to tighten their monetary policies more than previously expected. Uncertainty over future developments and the complex risk landscape led to a sharp and simultaneous drop in fixed income and equity markets, a historically unusual pattern.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum