Första AP-fonden

Första AP-fonden redovisar rekordresultat för 2021

Dela

Avkastningen 2021 uppgick till 20,8 procent efter kostnader, den högsta i fondens historia. Aktivt agerande och väl utnyttjade riskmandat i en marknad som präglades av hög aktivitet bidrog till att Första AP-fonden (AP1) redovisade ett resultat på 80,7 miljarder kronor. Det svenska inkomstpensionssystemet stärktes och det totala fondkapitalet för AP1 ökade till 466 miljarder kronor. Under året har även kostnadseffektiviteten förstärkts och hållbarhetsarbetet utvecklats ytterligare.

Kristin Magnusson Bernard, VD Första AP-fonden
Kristin Magnusson Bernard, VD Första AP-fonden

VD Kristin Magnusson Bernard kommenterar resultatet:

”Avkastning och resultat för 2021 på det kapital som har anförtrotts AP1 av dagens och morgondagens svenska pensionärer är det högsta i vår 20-åriga historia vilket är mycket glädjande. Året präglades av stark ekonomisk återhämtning och ökat klimatfokus, samt hög marknadsaktivitet med snabba växlingar mellan god riskaptit och inflationsturbulens. Över tid gick marknaden starkt uppåt, med kortare avbrott då oron över pandemin tillfälligt blossade upp. Vår strategi var att allokera aktivt och snabbt agera för att söka bästa positionering när marknadsläget skiftade.

Att formulera en stark vy, att våga agera och ständigt ifrågasätta den, ser vi som framgångsrecept både under det gånga året och framåt. Det gäller att ständigt vara uppmärksam i det korta, taktiska beslutsfattandet för att kunna ta vara på de långsiktiga möjligheterna. Jag är stolt över hur medarbetarna under året ständigt utmanade varandra och ifrågasatte strategier och exponeringar, så att vi hela tiden kunde anpassa vårt risktagande. Styrelsen gav oss goda förutsättningar med ett väldefinierat strategiskt ramverk och tydligt riskmandat vilket ger oss långsiktighet och trygghet. Genom ett aktivt fokus på kostnadseffektivitet lyckades vi också sänka vår kostnadsandel ytterligare.

Fonden har ett starkt hållbarhetsfokus för att främja en hållbar utveckling och under året har styrelsen antagit en ny ESG-strategi. Vi tog också ytterligare steg närmare vårt mål om en koldioxidneutral portfölj 2050 genom en fortsatt minskning av den noterade aktieportföljens koldioxidavtryck med 11 %. Bolagen i portföljen minskade sina koldioxidutsläpp med 7 %. Det blir allt tydligare att klimatomställningen också kräver fokus på andra hållbarhetsaspekter som miljö och social hållbarhet. För oss investerare liksom andra aktörer blir därför avvägningar och prioriteringar viktiga för att i möjligaste mån undvika att ett hållbarhetsmål uppnås på bekostnad av ett annat. Stora kapitalströmmar ska allokeras om i en komplex och dynamisk marknad där beslutsunderlagen är mer ofullständiga än vi är vana vid. Ökad tydlighet kring hur omställningen kommer gå till i praktiken, som vägvisning från COP26 eller EU:s taxonomi, underlättar för investerare att bidra till en marknadsutveckling som i sig är hållbar, lönsam och sker med bibehållen finansiell stabilitet.

Om 2021 var återhämtningens år går vi nu mot förväntade penning- och finanspolitiska åtstramningar runtom i världen. Konjunkturen mognar snabbt och centralbankerna påbörjar nedtrappningar av sina stödköp inför framtida räntehöjningar. När och om inflationen faller tillbaka kommer att påverka både beslutsfattarnas agerande och riskaptiten på de finansiella marknaderna. Geopolitiska spänningar och energiberoenden kommer sannolikt även framåt att färga de problemställningar som uppstår. Vi vill fortsätta att agera både på snabba slag och långsiktiga faktorer som hållbar omställning och digitalisering på ett sätt som skapar värde.

När jag blickar tillbaka på mina första arton månader som vd för Första AP-fonden, känner jag en oerhörd stolthet över alla medarbetare och vad vi har uppnått med styrelsens stöd. Jag är glad att se hur vi alla jobbar tillsammans som ett lag, där vi når vår fulla potential i samarbetet mellan olika kompetensområden, och vi står nu väl rustade att än bättre uppfylla vårt uppdrag framåt” avslutar Kristin Magnusson Bernard, vd Första AP-fonden.

Nyckeltal

2021-12-31

2020-12-31

Utgående fondkapital, mdkr

465,8

392,6

Periodens resultat, mdkr

80,7

34,8

Nettoflöden pensionssystemet, mdkr

-7,5

-7,9

Ingående fondkapital, mdkr

392,6

365,8

Förvaltningskostnadsandel rörelsens kostnader, %

0,05

0,06

Förvaltningskostnadsandel provisionskostnader, %

0,02

0,02

Total Förvaltningskostnadsandel, %

0,07

0,08

Avkastning efter kostnader, %

20,8

9,7

Real avkastning efter kostnader, %

16,9

9,2

Annualiserad avkastning efter kostnader 5 år, %

10,6

8,4

Annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, %

10,3

8,0

Real annualiserad avkastning efter kostnader 10 år, %

9,0

7,0

Aktieportföljens koldioxidavtryck, tCO2e/mSEK

8,2

9,3


Ladda ned Första AP-fondens årsredovisning för 2021 här.

Kontakter

Bilder

Kristin Magnusson Bernard, VD Första AP-fonden
Kristin Magnusson Bernard, VD Första AP-fonden
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Om

Första AP-fonden
Första AP-fonden
Regeringsgatan 67
111 56 Stockholm

08-566 202 00https://www.ap1.se/

Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det allmänna inkomstpensionssystemet. Fonden förvaltar 466 miljarder kronor (31 december 2021) i en portfölj bestående av bland annat noterade aktier, räntebärande värdepapper, valuta, fastigheter, hedgefonder, riskkapitalfonder, infrastruktur och high yield. Investeringarna finns över hela världen. Första AP-fonden investerar långsiktigt och är en aktiv och engagerad ägare som ställer höga krav inom miljö, etik och bolagsstyrning.

Följ Första AP-fonden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Första AP-fonden

Long-term focus amid global uncertainty20.7.2022 09:00:00 CEST | Press release

The first half of 2022 was marked by Russia’s invasion of Ukraine. The war, in conjunction with lingering pandemic lockdowns, disrupted supply chains and led to a shortage of energy and intermediate goods. Soaring inflation prompted global central banks to tighten their monetary policies more than previously expected. Uncertainty over future developments and the complex risk landscape led to a sharp and simultaneous drop in fixed income and equity markets, a historically unusual pattern.

Fokus på långsiktighet i en orolig omvärld20.7.2022 09:00:00 CEST | Pressmeddelande

Det första halvåret 2022 präglades av Rysslands invasion av Ukraina. Kriget förstärkte kvarvarande pandemieffekter som produktionsstörningar och brist på insatsvaror, och en stigande inflation fick världens centralbanker att snabbt och kraftfullt strama åt sin penningpolitik. Osäkerheten kring den framtida utvecklingen och den komplexa riskbilden ledde under våren till att tillgångspriserna på de globala ränte- och aktiemarknaderna föll kraftigt samtidigt, vilket är ett ovanligt mönster historiskt sett.

Första AP-fonden reports record results for 202123.2.2022 09:00:00 CET | Press release

The Fund’s return after expenses for 2021 amounted to 20.8 per cent, the highest figure in the 20-year history of the Fund. Through active decision-making and well-utilised risk mandates the Fund benefited from high market activity which led to Första AP-fonden (AP1) reporting a net investment income of SEK 80.7 billion. The result further strengthened the Swedish income pension system and increased AP1’s total net assets to SEK 466 billion. Cost-efficiency improved further and the Fund’s sustainability work continues to evolve.

Rapid economic rebound and high market activity enabled a strong financial result21.7.2021 09:00:00 CEST | Press release

The first half of 2021 was characterised by high global capital market activity backed by a rapid economic rebound and strong risk appetite. Första AP-fonden’s (AP1) financial return for the first half of 2021 was 11.0 per cent before expenses and 10.9 per cent after expenses. A total of SEK 4.2 billion was transferred to the income pension system and at the end of June 2021 the Fund had assets under management of SEK 431.5 billion.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum