Stockholms stad

Stadsrevisionens årsredogörelse 2019

Dela

När revisorerna sammanfattar granskningen 2019 är den samlade bedömningen att Stockholms stad i huvudsak har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att styrning och uppföljning av stadens verksamheter i stora delar fungerar på ett bra sätt. Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.

Ordförande i revisorsgrupp 1, Ulf Bourker Jacobsson, anger att avvikelser finns från uppsatta mål inom områdena bostadsproduktion, miljöområdet och upplevd trygghet. Processen för att bygga bostäder behöver bli effektivare, bland annat genom bättre framförhållning när det gäller markanvisningar och insatser för att lösa problem under projekttiden. För en social hållbarhet är bland annat förskola och grundskola viktiga varför staden behöver fortsätta arbetet med att stärka skolor i socioekonomiskt svaga områden.

– För några av stadens nämnder finns avvikelser som har påverkat våra bedömningar, säger Ulf Fridebäck ordförande i revisorsgrupp 2. Vi riktar anmärkning mot fastighetsnämnden för brister i styrning och intern kontroll av verksamheten. System och rutiner för intern kontroll är inte tillräckligt strukturerade och integrerade i organisationen och det löpande arbetet. För utbildningsnämnden är det verksamhetsmässiga resultatet inte helt tillfreds­ställande då målen inte nås för några av de områden som är av särskild vikt för skolans uppdrag, till exempel andelen elever som är behöriga till nationella program och andelen elever som uppnått målen i alla ämnen. Exploateringsnämnden redovisar ett negativt ekonomiskt resultat i förhållande till budget samt har brister i den interna kontrollen, bland annat vad gäller uppföljning av markanvisningsbeslut. Kyrkogårdsnämndens interna kontroll bedöms inte ha varit helt tillräcklig.

– För stadsdelsnämndernas del redovisar Älvsjö stadsdelsnämnd ett negativt ekonomiskt resultat. Det verksamhetsmässiga resultatet är inte helt förenligt med kommunfullmäktiges mål i stadsdelsnämnderna i Enskede-Årsta-Vantör, Hässelby-Vällingby, Bromma och Spånga-Tensta. När det gäller Bromma och Överförmyndarnämndens interna kontroll bedömer vi att den inte är helt tillräcklig, säger Bosse Ringholm ordförande i Revisorsgrupp 3. 

Kontaktperson

Stadsrevisor Maria Lindgren Persson, telefon 08-508 29 465

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://start.stockholm

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

Stockholm launches a new celebration of lights during Nobel Week18.11.2020 08:30:00 CETPress release

When December comes, we all need a little light in the darkness – and this year perhaps more than ever before. To bring some more light and hope to our lives, about fifteen places around Stockholm will be lit up for Nobel Week Lights Stockholm on 5–13 December as part of the 2020 Nobel Week. This celebration of lights weaves together art and technology in a playful new way to celebrate this year’s Nobel Laureates.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum