Stockholms stad

Utredning av styrning, ledarskap och arbetsmiljö vid Kulturhuset Stadsteatern

Dela

Utredningen av styrning, ledarskap och arbetsmiljö vid Kulturhuset Stadsteatern är nu färdig. Rapporten visar på en mångfacetterad bild. En mängd positiva saker lyfts fram, men rapporten pekar också på sådant som måste åtgärdas.

- Min uppfattning är att rapporten ger en bred bild av verksamheten och av stämningar inom Kulturhuset Stadsteatern. Det finns mycket som är bra, men också sådant som behöver utvecklas. Jag bedömer att utredningens syfte, att vara framåtblickande och ge utrymme för människor att komma till tals, har uppnåtts. Utredningen ger en bra grund för att arbeta vidare med att utveckla strukturer för verksamheten, ett gott ledarskap och en god arbetsmiljö där alla risker för kränkande särbehandling och trakasserier motverkas. Ett öppet och tillåtande arbetsklimat där alla medarbetare känner sig sedda och trygga ska säkerställas på Kulturhuset Stadsteatern, säger Ingela Lindh, vd för Stockholms Stadshus AB.

- Efter tidigare vd Benny Fredrikssons tragiska bortgång har det varit svårt att fatta beslutet att presentera rapporten om Kulturhuset Stadsteatern. Mitt i sorgen väljer vi ändå att göra det då vi behöver största möjliga transparens för att kunna ta oss vidare, både med att hantera sorgen och med att arbeta vidare med verksamheten. Medarbetarna vid Kulturhuset Stadsteatern fick i tisdags en första muntlig presentation och idag offentliggör vi rapporten i sin helhet, säger Ingela Lindh.

- Kulturhuset Stadsteatern är en mycket väl fungerande verksamhet med många erfarna och mycket kompetenta medarbetare inom alla verksamhetsområden. Den bild som framkommer i rapporten kan inte tillåtas skymma detta faktum. För verksamhetens del måste fokus även framöver ligga på uppdraget att sprida kulturens alla konstformer till så många människor som möjligt, avslutar Ingela Lindh.

Utredarna har sedan december haft löpande muntliga avstämningar med beställaren och en löpande dialog om innehållet har funnits med såväl den före detta som den nuvarande vd:n.

- Bland annat visste Benny Fredriksson att utredningen friade honom från misstankar om sexuella trakasserier, säger Ingela Lindh.

Till och med den 31 december 2018 är Sture Carlsson vd för Kulturhuset Stadsteatern.

Om rapporten

Sammanfattning – resultat

 • Inga sexuella trakasserier från ledningen har framkommit.
 • En mångfacetterad bild av ledarskapet i verksamheten där fokus legat på publiken. Det har uppfattats som motiverande av en del medan andra har tyckt att det inneburit en för hög arbetsbörda och att fokus inte varit på de anställdas välbefinnande. Anställda pekar på att det råder en tystnadskultur och att det finns de som är rädda.
 • En splittrad bild av före detta vd:s ledarstil. En del har sett den som problematisk medan andra har uppskattat den. Den har också varierat från situation till situation och över tid samt att den uppfattats olika i olika delar av organisationen.
 • Otydlig ledning och styrning av verksamheten där roller och mandat varit oklara, men förbättrats under 2017. Även policys och processer för personal- och resursfrågor har förbättrats.

Utredningen

Den 5 december tillsatte Stockholms stad en intern utredning. Den 11 december tog en extern part (PwC) över och den interna utredningen avslutades.

Uppdraget till utredarna var att:

 • Granska styrdokument och policys avseende ledarskaps- och kulturfrågor.
 • Informationsinhämtning från 135 personer med koppling till Kulturhuset Stadsteatern (anställda, före detta anställda och frilansare samt ett fåtal utomstående som kommit i kontakt med verksamheten).
 • Framställa rekommendationer om styrning, ledarskap och arbetsmiljö.

En grundförutsättning för alla som medverkat till informationsunderlaget har varit att de kan göra det konfidentiellt. Urvalet gör inga anspråk på att vara statistiskt säkerställt utan består huvudsakligen av personer som själva hört av sig. Syftet har varit att möjliggöra för personer som haft synpunkter på styrning, ledning och arbetsmiljö att komma till tals.

Utredarnas rekommendationer

 • Kulturhuset Stadsteatern behöver en erfaren ledare med bra samarbetsförmåga. Ledaren bör ha ett grundmurat intresse för kultur men det behöver inte nödvändigtvis vara en person som tidigare lett en kulturinstitution.
 • Kulturhuset Stadsteatern behöver arbeta med ledarskapsfrågor och det är viktigt att ledaren kan leda andra chefer.
 • En översyn över hur verksamheten styrs, hur beslut fattas och vilka mandat som finns behöver genomföras. Styrdokument och policys behöver förbättras liksom strukturer för uppföljning och efterlevnad.
 • Det är viktigt att ledningen motverkar den tystnadskultur som påstås finnas.

Kontakter

Stadsledningskontorets presskontakt: 08-508 29 999
redaktion@stockholm.se

Bilder

Dokument

Om

Stockholms stad
Stockholms stad
Ragnar Östbergs plan 1
105 35 Stockholm

08 508 290 00http://stockholm.se

I Stockholms stad arbetar cirka 40 000 personer. Du möter oss i skolan, på äldreboenden, i parken, när du ska söka bygglov eller går till simhallen för att träna. Stockholms stads verksamhet styrs av folkvalda politiker och organiseras i stadens förvaltningar och bolag.

Stockholms stad är en organisation med decentraliserat ansvar. Det betyder att besluten ofta fattas lokalt, så nära de berörda som möjligt.

Följ Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum