Volkswagen Group Sverige AB

Volkswagen-koncernen avslutade 2020 starkare än förväntat och påskyndar omställningen

Dela

Effekterna av Covid-19 hanterades framgångsrikt: effektiv krishantering, snabb återhämtning på den kinesiska marknaden och särskilt robust utveckling för premium och finansiella tjänster var nyckeln till ett starkt resultat.

  • Försäljningsintäkter på 222,9 miljarder euro (-11,8 procent) överträffade försäljningsvolymerna (-16,4 procent)
  • Rörelseresultatet före engångsposter uppnådde en solid nivå på 10,6 miljarder euro (-45,0 procent) trots en aldrig tidigare upplevd pandemi, inklusive 0,5 miljarder euro för omstruktureringsåtgärder
  • Automotive Division: robust affärsmodell och rigorös förvaltning av rörelsekapitalet gav ett starkt nettokassaflöde på 6,4 (10,8) miljarder euro; nettolikviditeten utvecklades mycket positivt och steg till 26,8 (21,3) miljarder euro
  • Koncernledningen och styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 4,80 euro per stamaktie och 4,86 ​​euro per preferensaktie, vilket skulle ge en utdelningsgrad på 29,0 procent
  • Utsikter för 2021: markant ökade leveranser förväntas med betydande ökning i försäljningsintäkter jämfört med föregående år; försäljningsmarginalen förväntas ligga mellan 5,0 och 6,5 procent, med strävan efter att ligga i den högre delen av intervallet

Wolfsburg 26 februari 2021 – Volkswagen-koncernen avslutade räkenskapsåret 2020 starkare än förväntat trots Covid-19-pandemin. Viktiga strategiska steg påskyndade samtidigt koncernens omställning till ett teknikföretag. Koncernens effektiva krishantering, den snabba återhämtningen på den största enskilda marknaden Kina och särskilt den mer stabila premiumaffären och verksamheten finansiella tjänster var nyckeln till den starka utvecklingen och en framgångsrik begränsning av pandemieffekterna.

Försäljningsintäkterna uppgick till 222,9 miljarder euro (-11,8 procent), bättre än försäljningsvolymerna (-16,4 procent). Rörelseresultatet före engångsposter (diesel) nådde en solid nivå på 10,6 miljarder euro (-45,0 procent) trots pandemin.

Rörelseresultatet före engångsposter uppgick till 4,8 (7,6) procent. Den robusta affärsmodellen och den rigorösa rörelsekapitalhanteringen gav ett starkt nettokassaflöde på 6,4 miljarder euro (-41,3 procent) inom Automotive Division. Nettolikviditet inom Automotive Division ökade med 25,9 procent till mycket solida 26,8 miljarder euro.

Koncernledningen och styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 4,80 euro per stamaktie och 4,86 ​​euro per preferensaktie. Detta skulle ta utdelningsgraden på 29,0 procent nära den strategiska målnivån på 30 procent. Resultatet per stamaktie var 16,60 euro (26,60) och resultatet per preferensaktie 16,66 euro (26,66).

Frank Witter, ledamot av koncernledningen med ansvar för ekonomi och IT, kommenterade:

– Covid-19 innebär enastående utmaningar för oss alla. Förra året lyckades Volkswagen-koncernen begränsa pandemins effekter på verksamheten och samtidigt lägga en viktig strategisk grund för företagets omställning. De finansiella resultat som nu finns tillgängliga är mycket bättre än ursprungligen förväntat och visar vad vårt företag kan uppnå, särskilt i en kris. Vi har för avsikt att överföra den starka drivkraften från det betydligt bättre andra halvåret till innevarande år, och programmen för att minska våra fasta kostnader och vid upphandling kommer att göra oss mer robusta på lång sikt. Vi är därmed mer optimistiska och strävar efter att nå den högre delen av målintervallet för koncernens försäljningsmarginal.

Under verksamhetsåret 2020 sålde Volkswagen-koncernen 9,2 miljoner fordon (-16,4 procent) och ökade sin andel av den globala personbilsmarknaden något till 13,0 (12,9) procent. Som en del av den globala e-offensiven levererades 422 000 elbilar till kunderna, tre gånger så många som föregående år. Försäljningsintäkterna uppgick till 222,9 miljarder euro. Minskningen med 11,8 jämfört med föregående år berodde främst på fallande volymer till följd av Covid-19-pandemin.

Rörelseresultatet före engångsposter uppgick ändå till solida 10,6 (19,3) miljarder euro, vilket motsvarar en försäljningsmarginal före engångsposter på 4,8 (7,6) procent. Förutom den minskade försäljningsvolymen var negativa valutakurseffekter motverkande faktorer, och engångskostnader för omstruktureringsåtgärder på 0,5 miljarder euro bidrog också till ett minskat resultat. Positiva faktorer var lägre fasta kostnader. Volkswagen-koncernens resultat före skatt uppgick till 11,7 (18,4) miljarder euro. Försäljningsmarginalen minskade till 5,2 (7,3) procent. Andelen rörelseresultat hänförlig till kinesiska joint ventures uppgick till 3,6 (4,4) miljarder euro.

Med 6,4 (10,8) miljarder euro var nettokassaflödet inom Automotive Division klart positivt trots Covid-19-pandemin. Minskningen jämfört med föregående år berodde särskilt på lägre vinster och högre kassaflöden hänförliga till diesel. Framgångsrik lagerhantering var en särskilt positiv faktor här. Nettolikviditeten förbättrades till 26,8 (21,3) miljarder euro, delvis på grund av en framgångsrik placering av hybridobligationer. Trots den absoluta minskningen av forsknings- och utvecklingskostnaderna inom Automotive Division var FoU-förhållandet 7,6 (6,7) procent högre än föregående år på grund av den kraftiga pandemirelaterade nedgången i försäljningsintäkter. Som en konsekvens av ett betydande fall i capex minskade förhållandet mellan capex och försäljningsintäkter i Automotive Division till 6,1 (6,6) procent.

Utsikter

Volkswagen-koncernen förväntar sig att – förutsatt att Covid-19-pandemin kan begränsas – leveranserna till kunder 2021 kommer att öka betydligt jämfört med föregående år under fortsatt utmanande marknadsförhållanden. Utmaningar kommer särskilt att uppstå från den ekonomiska situationen, ökande konkurrensintensitet, volatila råvaru- och valutamarknader, säkrande av försörjningskedjor och strängare utsläppsrelaterade krav. Vi förväntar oss att försäljningsintäkterna för Volkswagen-koncernen och affärsområdet Passenger Cars 2021 kommer att bli betydligt högre än föregående år. När det gäller rörelseresultatet för koncernen och affärsområdet Passenger Cars räknar vi med en försäljningsmarginal på 5,0–6,5 procent 2021. För affärsområdet Commercial Vehicles räknar vi med en försäljningsmarginal på 4,0–5,5 procent före omstruktureringsåtgärder vid en betydande ökning av försäljningsintäkterna jämfört med föregående år. Vi förväntar oss att affärsområdet Power Engineering kommer att nå nollpunkten (break-even point) vid en märkbar nedgång i försäljningsintäkterna jämfört med föregående år. För Financial Services beräknar vi att försäljningsintäkterna kommer att bli märkbart högre än föregående år och att rörelseresultatet kommer att vara i linje med föregående år.

Inom Automotive Division förväntar vi oss att FoU-förhållandet kommer att uppgå till cirka 7 procent 2021 och förhållandet mellan capex och försäljningsintäkter till cirka 6 procent. För 2021 förväntar vi oss att kassautflödet från diesel kommer att vara mer eller mindre detsamma och att effekterna av fusioner och förvärv blir betydligt högre. Följaktligen uppskattar vi att nettokassaflödet kommer att vara i linje med föregående år. Nettolikviditeten inom Automotive Division kommer troligen att måttligt öka 2021. Vi förväntar oss att avkastningen på investeringen (ROI) blir märkbart högre än vårt lägsta avkastningskrav.

Not: Detaljerad information om märkena och koncernens affärsområden kommer att presenteras omkring kl 07.00 i samband med den årliga presskonferensen, den 16 mars 2021. Traton SE kommer att hålla sin årliga presskonferens den 22 mars.

Denna text på engelska inklusive tabeller över den ekonomiska utvecklingen finns på www.volkswagen-newsroom.com

 

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Länkar

Om

Volkswagen Group Sverige AB
Volkswagen Group Sverige AB
Hantverksvägen 9
151 88 Södertälje

+46 8 553 865 00http://www.volkswagengroup.se

Volkswagen Group Sverige AB (VGS) är Sveriges största bilimportör och marknadsför bilar av märkena Volkswagen, Audi, Skoda, SEAT och Porsche. Under 2020 sålde Volkswagen Group Sverige AB och dess märken totalt 85 844 personbilar och hade därmed en marknadsandel på 29,4 procent av den svenska personbilsmarknaden. Dessutom sålde VGS 10 133 lätta transportbilar vilket är 32,7 procent av transportbilsmarknaden. Volkswagen Group Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Europas största biltillverkare Volkswagen AG, som sålde 9,2 miljoner bilar på världsmarknaderna under 2020.

Följ Volkswagen Group Sverige AB

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Volkswagen Group Sverige AB

Europeisk VD-allians för en ambitiös klimatstrategi22.3.2021 11:43:27 CET | Pressmeddelande

10 europeiska företagsledare investerar 100 miljarder euro för att minska koldioxidutsläppen från sina företag och produkter, som en del av företagsstrategin, och efterlyser långtgående klimatskyddsåtgärder. "CEO Alliance for Europe's Recovery, Reform and Resilience" bildades 2020 som ett sektorövergripande klimatskyddsprojekt, för att samarbeta kring praktiska lösningar. Alliansen strävar efter en kontinuerlig konstruktiv dialog med EU-kommissionen.

Volkswagen-koncernen använder plattformar för framtidens fordon och tjänster16.3.2021 18:47:44 CET | Pressmeddelande

Volkswagen-koncernen ökar takten i sin omställning till att bli en ledande leverantör av individuell mobilitet för en elektrifierad och fullt uppkopplad tid. För detta ändamål kommer koncernen att systematiskt förbättra sin framgångsrika plattformsstrategi. I framtiden ska fordon och tjänster från koncernens varumärken baseras på i stort sett standardiserade tekniska plattformar.

Volkswagen-koncernen samarbetar med Microsoft för att påskynda utvecklingen av automatiserad körning15.2.2021 11:00:49 CET | Pressmeddelande

Volkswagen-koncernen stärker sina möjligheter i utvecklingen av automatiserade körfunktioner (AD). Koncernens mjukvaruföretag Car.Software Organization ska samarbeta med Microsoft för att bygga en molnbaserad Automated Driving Platform (ADP) på Microsoft Azure och använda dess beräknings- och datafunktioner för att leverera automatiserade körupplevelser ännu snabbare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum