VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

VTI-studie om hur mc-förares utbildning, erfarenhet och riskmedvetenhet påverkar deras inblandning i olyckor

Dela

I syfte att förbättra trafiksäkerheten för förare av tvåhjulig motorcykel (mc) har forskare vid VTI undersökt erfarenhets- och utbildningsbakgrund hos dem som skadats svårt i en mc-olycka, varit vållande till den samt mc-förarnas syn på risker i trafiken. Nu avlämnar de sin rapport med resultat och förslag till åtgärder.

Foto: VTI/Katja Kircher
Foto: VTI/Katja Kircher

Studien, som är utförd av Sonja Forward, Per Henriksson, Åsa Forsman och Jonna Nyberg på VTI på uppdrag av Trafikverket, bestod av en registerstudie, en enkätstudie och två intervjustudier. I både register- och enkätstudien jämfördes en grupp som skadats måttligt eller allvarligt i trafiken med en kontrollgrupp. Resultaten från registerstudien visade att cirka 80 procent av de skadade förarna hade en giltig behörighet för den motorcykel de körde vid olyckstillfället. Bland de som misstänktes vara påverkade av alkohol eller annat ämne hade endast 20 procent en giltig behörighet.

– Syftet med enkätstudien var bland annat att undersöka skade- och kontrollgruppens riskmedvetenhet. Resultaten visar att det som bäst beskrev den olycka de varit inblandad i var en singelolycka, som många gånger berodde på brister i drift och underhåll. Olyckorna inträffade oftast i landsvägsmiljö. Cirka en femtedel av dem i skadegruppen hade enligt dem själva varit helt eller delvis vållande till olyckan, säger Sonja Forward, forskningsledare på VTI och projektledare för studien.

Känslan av körglädje större än rädslan för olyckor

Enligt intervjustudien med olycksdrabbade MC-förare, menade de som varit orsakande till olyckan att det berodde på bristande uppmärksamhet och att de hade misstolkat bilförarens beteende. Deltagarna i enkätstudien fick tänka sig in i ett scenario som beskrev en sommareftermiddag då de kör i 90 km/tim på en kurvig landsväg där hastighetsgränsen är 70 km/tim. I studien ingick både skade- och kontrollgruppen och närmare en femtedel var beredda att köra på detta sätt. Känslan av kontroll, den egna normen samt en positiv attityd förklarade 55 procent av deras avsikt att bryta mot hastighetsreglerna. Känslan av körglädje och frihet övervägde tron att det skulle kunna leda till en olycka eller att de skulle bötfällas av polisen; de positiva fördelarna uppvägde de negativa. Längden på körsträckan och förarens låga ålder påverkade endast minimalt deras vilja att överskrida hastighetsregeln.

Resultaten från enkätstudien visar även att de som var vållande till olyckan var betydligt mer positiva till hastighetsöverträdelse än andra samtidigt som de var beredda att köra på detta sätt även i framtiden. En slutsats från enkätstudien är att i varje fall av hastighetsöverträdelser på landsväg är kopplade till medvetna felhandlingar. En annan slutsats är att även om man varit inblandad i en olycka kan inställningen till hastighetsöverträdelser på landsväg fortfarande vara positiv.

Mc-förarna anser att olyckorna beror på andras misstag

I enkätstudien ville man veta om olyckorna hade skett på grund av något man själv gjort eller något utanför ens kontroll, till exempel ödet eller andra bilister. I både skade- och kontrollgruppen tyckte mc-förarna att olyckor sker på grund av brister i andras körning, samtidigt som effekten av det egna körbeteendet var väldigt liten. Detta gällde även de mc-förare som själva var vållande till olyckan. En viktig slutsats från detta är att även om man själv var vållande till olyckan hade man ändå svårt att tro att man själv gjort något fel. Utifrån teorin Locus of Control kan ett sådant förhållningssätt påverka hur motiverad man är att förändra sitt beteende. En annan viktig slutsats från denna studie är att mc-förare inte är en homogen grupp, vilket innebär att både utbildning och information behöver målgruppsanpassas. De identifierade målgrupperna kan delas in i tre grupper; 1 de som har en positiv inställning till hastighetsöverträdelser trots risken för olyckor; 2 de som har för avsikt att överskrida hastigheter utanför tätort på grund av grupptryck, de behöver stöttas så att de kan stå emot grupptryck; 3 de som inte har för avsikt att bryta mot hastighetsregler, de bör lyftas fram som ett gott exempel.

Man behöver visa fram att köra en motorcykel kan ge både glädje och en känsla av frihet, utan att man bryter mot reglerna i trafiken. Det är även viktigt att lyfta fram det faktum att olyckor många gånger kan bero på att andra förare inte uppmärksammar mc-föraren.

– Vi kan konstatera att arbetet för att minska mc-förarnas olycksrisk är omfattande. Även om denna studie inte kunde peka på att utbildning hade en koppling till olycksinblandning kan den bidra till att minska olyckorna om den utförs på rätt sätt. Detta innebär att utbildningen måste hålla hög kvalitet och att den utgår ifrån elevernas tidigare erfarenheter samtidigt som den utmanar deras redan etablerade föreställningar. För stort fokus på ren fordonshantering kan få en negativ effekt, avslutar Sonja Forward.

Studien avslutas med en rad andra rekommendationer för att öka mc-förares trafiksäkerhet, dessa finns att läsa i rapporten som är publicerad på DiVA.

Motorcyklister – utbildning, erfarenhet, syn på risk och olycksinblandning - 2022, Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA. 

Text: Tiina Mauritzell, VTI

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Foto: VTI/Katja Kircher
Foto: VTI/Katja Kircher
Ladda ned bild

Länkar

Om

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut
VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut013-20 40 00http://www.vti.se

VTI är ett forskningsinstitut med uppdrag från regeringen att bedriva forskning och utveckling inom transportområdet. Vi verkar för att målen för transportpolitiken uppnås genom att kontinuerligt förbättra kunskapen om transportsektorn.

Vi är cirka 200 medarbetare på flera platser i landet. Mer än hälften av våra medarbetare inom forskning och utveckling har doktors- eller licentiatexamen. Vi har egna professorstjänster inom väg- och banteknik, människa-maskin-interaktion (HMI), miljöanalys samt nationalekonomi.

Hos oss finns en mängd vetenskapliga discipliner samlade. Genom att både arbeta på djupet och tvärs över olika kunskapsområden kan vi bidra i både mindre och stora forskningssatsningar.

Vi har kunskap inom alla trafikslag – väg, järnväg, sjö- och luftfart.

Följ VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut

Hastighetsefterlevnad sämst på 40-sträckor i tätort12.5.2022 13:14:42 CEST | Pressinbjudan

I februari 2020 fattade Riksdagen beslut om ett nytt halveringsmål inom trafiksäkerhet. Målet för 2030 är att antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras och antalet allvarligt skadade minska med 25 procent. På uppdrag av NTF har forskarna Anna Vadeby och Anna Anund på VTI, Statens väg- och forskningsinstitut genomfört en studie i syfte att följa upp hastighetsutvecklingen på det kommunala vägnätet i tätort.

Krävs det förändring i infrastrukturen för bilar med automatiska funktioner?4.4.2022 14:40:16 CEST | Pressmeddelande

VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, fick i uppdrag av Trafikverket att utreda frågan om det krävs förändringar i infrastrukturen så att automatiserade fordon kan ta sig fram i trafiken. VTI:s forskare Anna Arvidsson, Carina Fors och Andreas Käck har under ledning av forskningsledare Leif Sjögren arbetat med projektet sedan 2020 och har nu lämnat sin rapport med svar till Trafikverket.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum