Drivkraft Sverige

Drivkraft Sverige efterlyser en nationell plan för trygg mobilitet

Dela
Drivkraft Sverige vill se en nationell plan för trygg mobilitet för att säkra samhällsviktiga transporter och tillgänglighet vid kris och konflikt.

Tillgängligheten till drivmedel och transporter utmanas i dag genom att värdekedjan är dimensionerad för en normal vardag. Detta blir sårbart vid en beredskapssituation.

Vi som företräder drivmedelsbranschen välkomnar flertalet av regeringens initiativ till exempel utredningen om nationell samordning av försörjningsberedskapen. Men det krävs mer för att vi ska kunna möta en orolig omvärld och säkra vårt behov av att transporter, drivmedel och dess tillgänglighet för hela landet. Därför bör regeringen etablera en nationell plan och nödvändiga investeringar i kritisk infrastruktur, både för flytande drivmedel, gas och el.

”Hamnar, depåer och drivmedelsstationer kan i dag producera och leverera drivmedel i rätt kvantitet vid rätt tidpunkt men är samtidigt beroende av marknadens efterfrågan och vilja att betala vilket blir sårbart ur ett beredskapsperspektiv. Därför vill vi se att staten träder in och tar ett större helhetsansvar”, säger Jessica Alenius, vd Drivkraft Sverige.

Omställningen i transportsektorn utmanar också beredskapen.

Transportsektorn befinner sig i en omställning som medför en förändrad efterfrågan på nya typer av energi och tekniklösningar för transporter. Den nationella planen för försörjningsberedskapen behöver därför också ha fokus på infrastruktur för de olika energibärarna.

Infrastrukturen kring produktion och lagring av energi är också sårbar. Kommuner och regioner kan i dag på egen hand fatta lokala beslut om nedläggning av kritisk infrastruktur som påverkar möjligheten att leverera kostnadseffektivt i vardag, kris eller krig.

”Tillgängligheten till flytande drivmedel, gasformiga drivmedel och el är en förutsättning för hur människor och varor ska kunna transporteras och mobiliteten upprätthållas i vardag, kris eller krig. Regeringen vill stärka det militära försvaret, men det är minst lika viktigt att vår civila beredskap inkluderas i detta arbete”, avslutar Jessica Alenius.

För fungerande transporter för hela landet, även vid kris och krig, efterlyser Drivkraft Sverige nu en nationell plan för trygg mobilitet som ska innefatta:

  • Ett komplett värdekedjeperspektiv för flytande drivmedel, gasformiga drivmedel och el för att säkerställa fungerande logistik i hela landet.
  • Ett systemperspektiv som går utöver dagens fokus på lagerhållning och som inkluderar distribution, betalsystem, säker kommunikation och prioritering med en alltmer komplex, diversifierad fordonspark som drivs av flytande drivmedel, el och gas.
  • Att staten går in och tar det fulla finansiella ansvaret i det fall det inte finns kommersiella grunder för att upprätthålla värdekedjan för nödvändiga samhällsfunktioner. I en situation då det råder störningar i eldistributionen påverkas även drivmedelsförsörjningen då elen behövs till drift av pumpar. Därför behöver staten genomföra investeringar i reservkraft för depåer och drivmedelsstationer samt i säker kommunikation.
  • Satsningar på en ökad inhemsk produktion av biodrivmedel för att minska den sårbarhet som importberoende innebär.

Presskontakt: Ebba Fredin, Drivkraft Sverige ebba.fredin@drivkraftsverige.se eller 0730-447120

Bilder

Om

Drivkraft Sverige
Drivkraft Sverige
Torsgatan 30
113 21 Stockholm

08 – 667 09 25http://Drivkraftsverige.se

Drivkraft Sverige är branschorganisationen för drivmedelsbranschen. Våra medlemsföretag erbjuder hållbar mobilitet och ser till att det finns drivmedel för hållbara resor och transporter samt bitumen till vägar i hela landet. Vi arbetar för att Sverige ska bli klimatneutralt till 2045. Våra medlemsföretag omfattar cirka 3000 marknadsplatser och 9 raffinaderier som tillsammans producerar 4 miljoner kubikmeter biodrivmedel.

Följ Drivkraft Sverige

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Drivkraft Sverige

Biodrivmedel minskade kraftigt i januari till följd av sänkningen av reduktionsplikten10.4.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Andelen biodrivmedel på energibas har minskat kraftigt från 26,6% för helåret 2023 till 14,2 % i januari 2024. Minskningen beror på att reduktionsplikten för diesel och bensin sänktes till 6 % från 30,5 % respektive 7,8 % den 1 januari 2024. Det är framför allt HVO drop in som rasat från 14,6 % 2023 till 1,4 % i januari 2024. Däremot har HVO 100 ökat från 2,7% till 4,9 %.

Drivkraft Sveriges synpunkter på Regeringens PM – Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel24.8.2023 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Drivkraft Sverige avstyrker förslaget om kraftigt sänkt reduktionsplikt Drivkraft Sverige har idag skickat in ett remissvar på regeringens PM - Sänkning av reduktionsplikten för bensin och diesel. Sverige har sedan länge en särställning med högst andel biodrivmedel i hela Europa - mycket tack vara reduktionsplikten. Drivkraft Sverige avstyrker regeringens förslag och föreslår istället att reduktionsplikten för bensin bibehålles på 7,8 procent men att reduktionsplikten för diesel sänks under 2024 från 30,5 procent till 19,3 procent för att därefter höjas successivt, dvs en återgång till de reduktionsnivåer för diesel som vi hade när reduktionsplikten infördes 1 juli 2018. "Att genomföra den föreslagna sänkningen av reduktionsnivåerna för bensin respektive diesel till sex procent skulle innebära att vi backar inblandningsnivåerna för diesel med ca tio år samtidigt som Sveriges klimatutsläpp kommer att öka med ca 4-5 miljoner ton koldioxid från och med 2024", säger Anders Norén, Hållbarhe

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye