Region Jönköpings län

Region Jönköpings län i topp i nationell jämförelse av miljöarbetet

Dela
Region Jönköpings län är fortsatt framgångsrika i sitt miljöarbete och tar för tredje året i rad hem förstaplaceringen bland landets regioner. Det visar den årliga granskningen av Sveriges Kommuner och Regioner, Öppna jämförelser – miljöarbetet 2022 i regionerna som publicerats den 9 november 2022. Andelen ekologiska livsmedel, energieffektivitet och medicinska gasers klimatpåverkan är områden som sticker ut positivt.

– Vår verksamhet påverkar miljön på olika sätt. Därför är det mycket glädjande att vi fortsatt ligger i topp inom de områden som mäts för att undersöka regionernas miljöpåverkan. Vi har ett offensivt och långsiktigt arbete med hållbarhet och jag är stolt över vårt hållbarhetsprogram som anger riktningen för vårt fortsatta arbete, säger Mia Frisk (KD), ordförande i regionstyrelsen.

– Det är mycket glädjande att vårt arbete inom miljöområdet står sig så bra i nationell jämförelse. Vi är bland de främsta inom alla indikatorer förutom förnybara drivmedel i kollektivtrafiken. Det rör främst tågtrafiken där vi bland annat har flera gamla tåg som regionen på sikt ska byta ut men också gå över till mer hållbara drivmedel. När det gäller busstrafiken är vi uppgraderade och följer vår plan med fossilfria drivmedel. säger Marcus Eskdahl (S), regionråd och ordförande i nämnd för trafik, infrastruktur och miljö.

– SKRs öppna jämförelser visar att vårt miljöarbete håller en hög nivå. En framgångsfaktor är att vi har ambitiösa och tydliga mål och aktiviteter i vårt hållbarhetsprogram samt drivande chefer och medarbetare som gör ett fantastiskt arbete för att uppfylla detta, säger Maria Cannerborg, miljöchef i Region Jönköpings län.

Sex indikatorer

Öppna jämförelser - miljö består av sex indikatorer och resultatet avser 2021. Värden visar Region Jönköpings läns placering av samtliga 21 regioner. Värde inom parantes avser placering 2020:

  • Energianvändning per lokalyta, plats 1 (4)
  • Ekologiska livsmedel, plats 1 (1)
  • Medicinska gasers klimatpåverkan, plats 2 (2)
  • Antibiotikaförskrivning, plats 5 (6)
  • Avfallshantering, plats 11 (6)
  • Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken, plats 17 (18)

Om samtliga indikatorer vägs samman hamnar Region Jönköpings län på första plats.

Bäst på energieffektivitet

Energieffektiviseringsfrågan, i synnerhet kopplat till elanvändning, är högaktuell. Då är det extra roligt att konstatera att Region Jönköpings läns egenägda lokaler är mest energieffektiva (158 kWh/m2). Region Jönköpings län har också den största förbättringen sedan 2009, med 28 procent.

Om vi hade lika hög energianvändning per kvadratmeter idag som vi hade 2009, med dagens ytor, hade vi idag haft totalt cirka 35 miljoner kronor högre energikostnad per år.

- Från politiskt håll har det funnits en vilja att sätta ambitiösa energimål och att skjuta till ekonomiska resurser, säger Tomas Calmviken verksamhetschef på regionfastigheter. Vi har arbetat under en lång tid med dessa frågor och ett stort antal energieffektiviseringsprojekt har genomförts, vilket vi kan se har gett ett mycket gott resultat. Vi tar ytterligare steg framåt och ser ut att sänka vår energianvändning ytterligare under 2022 samt de kommande åren, säger Tomas Calmviken.

Bäst på ekologiska livsmedel

När det gäller andelen ekologiska livsmedel har Region Jönköpings län lyckats behålla den höga nivån 58 procent, som kan jämföras med rikssnittet 45 procent.

– Det är roligt att vi toppar ligan när det gäller andelen ekologiska livsmedel. Det är också värt att lyfta fram att en hög andel av våra livsmedel även är svenskproducerade. Region Jönköpings län var 2021 även bäst bland regionerna när det gäller andel livsmedel som är både ekologiska och svenska (40 procent), något som tidigare har uppmärksammats av Ekomatscentrum, säger Jennie Ferm, verksamhetschef på område måltid. Arbetet med både ekologiska och svenska livsmedel skulle inte varit möjligt utan områdets motiverade medarbetare. Det är de dagliga inköpen och samarbetet inom och mellan våra enheter som gör skillnad, berättar Jennie Ferm.

Läkemedel och miljö

Region Jönköpings län har satsat på att på ett effektivt sätt samla upp och destruera den starkt miljöpåverkande lustgasen från förlossningsverksamheten. Det har reducerat klimatpåverkan per invånare med 79 procent sedan 2009 som innebär en andraplats i den nationella rankingen.

Antibiotikaförskrivningen finns med som indikator eftersom utsläpp av antibiotika har en stark miljöpåverkan och en återhållsam förskrivning är viktig för att inte driva på resistensutvecklingen hos bakterier. I Region Jönköpings län är förskrivningen 217 recept per 1000 invånare, vilket innebär en minskning med 36 procent sedan 2009. En del av minskningen är sannolikt kopplad till pandemin till följd av ändrat sökmönster till vården, ökad fysisk distansering, förbättrade hygienrutiner och därmed minskad smittspridning av ett flertal infektioner i samhället.

Materialåtervinningen ska öka

När det gäller återvinning av avfall ligger Region Jönköpings län på elfte plats. Cirka 30 procent av avfallet materialåtervinns, vilket är strax över riksgenomsnittet på 27 procent.

– Att arbeta för ett mer ett cirkulärt samhälle är ett prioriterat område och det pågår till exempel ett arbete med att förbättra matavfallsorteringen i våra lunchrum. Under 2023 kommer vi att inleda ett projekt för att öka materialåtervinningen i alla våra lokaler, säger Maria Cannerborg.

Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken

Indikatorn förnybara drivmedel i kollektivtrafiken är dock ett svagt område för Region Jönköpings län. En andel förnybar drivmedel på 86 procent ger bara plats 17 nationellt, trots att andelen ökat med sex procent det senaste året. Anledningen till den placeringen är att det inom länet finns en relativt omfattande tågtrafik på banor som inte är elektrifierade.

– Arbetet pågår med att öka inblandningen av förnybart drivmedel i bränslet till dieseltågen och på längre sikt kommer flera banor inom länet att elektrifieras, konstaterar Carl-Johan Sjöberg, trafikdirektör.

Klimatredovisning

Utöver de sex indikatorerna görs även en årlig sammanställning av regionernas klimatredovisningar. Region Jönköpings län uppvisar, i likhet med de flesta regioner, en minskad klimatpåverkan över tid när det gäller den direkta klimatpåverkan från till exempel byggnader, kollektivtrafik och transporter. Men samtidigt är den indirekta klimatpåverkan, från köpta varor och tjänster, flera gånger större än de direkta utsläppen. Den indirekta klimatpåverkan är dock ofta svårare att beräkna men en gemensam modell för klimatredovisning har tagits fram i regionerna och Region Jönköpings län använder den.

Nyckelord

Kontakter

Om

Region Jönköpings län
Region Jönköpings län
Box 1024
551 11 JÖNKÖPING

010-241 00 00http://www.rjl.se/

Om Region Jönköpings län

Vi ansvarar för att alla invånare i Jönköpings län har tillgång till en bra sjukvård och förutsättningar för en god hälsa. Vi arbetar också med kultur, kollektivtrafik, tillväxt, infrastruktur och en hållbar utveckling i hela länet. Region Jönköpings län är en politiskt styrd organisation med nära 11 500 medarbetare.

Följ Region Jönköpings län

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Jönköpings län

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum