Naturskyddsföreningen

Svenska EU-ordförandeskapet misslyckades med miljölagstiftningen

Dela
Det svenska EU-ordförandeskapet har misslyckats med att förhandla fram ambitiösa miljölagstiftningar. Det visar en utvärdering som EEB (European Environmental Bureau) genomfört. Betyget är det sämsta för ett ordförandeland på flera år.

– Sverige har inte prioriterat miljölagstiftningen, vilket EEB:s granskning tydligt visar. Det är anmärkningsvärt i en tid av klimat- och naturkris, där EU:s politik är oerhört viktig för den nödvändiga omställningen av vårt samhälle, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Paraplyorganisationen European Environmental Organisations (EEB) har granskat den svenska arbetet som ordförandeland ur miljö- och klimatperspektiv utifrån tio olika områden. De rymmer allt från EU:s gröna giv, förlusten av biologisk mångfald och en giftfri miljö med implementering av EU:s kemikaliestrategi. I sju av dessa områden får det svenska ordförandeskapet underkänt, och i de tre resterande är betyget neutralt. Inget område får grönt. Se sammanfattande tabell längre ner i pressmeddelandet.

Det svenska ordförandeskapet har enligt granskningen inte lyckats driva igenom EU-lagstiftning i linje med antagna internationella åtaganden på miljöområdet. Trots att svenska tjänstemännen ofta arbetat hårt för att uppnå kompromisser i flera komplicerade miljölagstiftningar har politiken inte arbetat för att genomföra dessa.

Ett exempel där Sverige inte lyckats med sitt ordförandeskap utifrån ett miljöperspektiv är naturrestaureringslagen, som nyligen föll i EU-parlamentets miljöutskott. Här fick Sverige även kritik för att man röstade emot sitt eget kompromissförslag. Ett annat område där Sverige fått kritik är i sitt agerande kring EU:s lagstiftning om förnybar energi. Anledningen till kritiken är att Sverige som ordförande har agerat utifrån nationella intressen kring frågor som berör skog och biomassa.

Ytterligare exempel är lagstiftningen kring avskogning och utsläpp från mark- och skogssektorn (LULUCF). Produkter som bidrar till avskogning i framför allt tropisk skog ska förbjudas för import till EU, men risken att det också kan gälla svensk avskogning gjorde att Sverige valde att inte stödja EU-lagstiftningen, som tidigare förhandlats fram av det tjeckiska ordförandeskapet. Agerandet har fått hård kritik och Sveriges miljöambitioner ifrågasätts.

Sverige har inte varit den neutrala ordförande som utlovades inför våren, enligt Naturskyddsföreningen. Det är främst inom den politik som rör svensk skog och svenskt skogsbruk som har Sverige inte agerat neutralt. Bland annat har Sverige bromsat och urvattnat alla miljölagstiftningar som har riskerat får konsekvenser för svenska skogsindustrin.

Exempelvis har Sverige bjudit in skogsindustrierna att marknadsföra sitt ohållbara skogsbruk i möteslokalen där majoritet av ordförandeskapets möten arrangerats utanför Arlanda. Svenska ordförandeskapet arrangerade också ett europeiskt skogsmöte i Skellefteå utan att bjuda in några svenska miljöorganisationer.

– Sverige har genom sin agerande kring svenskt skogsbruk sänkt ambitionerna i EU:s miljöarbete, inte stått upp kring restaurering av natur och återigen varit en bromskloss till ett framtida hållbart skogsbruk, säger Karin Lexén.

EEB är en europeisk paraplyorganisation för miljöorganisationer där Naturskyddsföreningen är medlem. EEB genomför varje halvår en granskning av hur länderna arbetar med miljö- och klimatlagstiftning under sitt ordförandeskap.

Kontaktuppgifter till European Environmental Bureau:

Jeffrey Moxom jeffrey.moxom@eeb.org, +32 2 882 80 10

Sarah Abou Chleih sarah.abou-chleih@eeb.org, +32 2 790 43 86

Här hittar du EEB:s pressrelease samt granskningen. 

Sammanfattning av EEB:s granskning: 

1.      Framsteg med EU:s gröna giv som främjar social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet

Sammanfattning: Även om det gjordes framsteg när det gäller den europeiska gröna given och Sverige till stor del spelade en neutral roll, var ambitionsnivån mycket svagare än nödvändigt. Sverige offrade kvalitet för att få till en snabb överenskommelse i rådet. Gult betyg för arbetsinsats och rött för politiskt genomförande.

2.      Säkerställer energisäkerhet och ett oberoende av fossila bränslen samtidigt som klimatnödläget hanteras

Sammanfattning: Att integrera REPowerEU-bestämmelserna i de pågående ”Fit-for-55”-förhandlingarna har varit den största utmaningen för det svenska ordförandeskapet. Man har lyckats med det i flera olika ärenden, även om några relevanta och brådskande sådana fortfarande saknas och har lämnats åt sidan. Det är några grundläggande - som energibeskattningsdirektivet (ETD) och direktivet om energiprestanda för byggnader (EPBD) - som behövs för att låsa upp klimatåtgärderna i resten av ”Fit-for-55”. Gult betyg för både arbetsinsats och politiskt genomförande.

3.      Vänder den dramatiska trenden av förlust av biologisk mångfald och investerar i motståndskraftiga ekosystem

Sammantaget nådde ordförandeskapet rådets allmänna inriktning om naturrestaureringslagen, men den kompromiss som har förhandlats fram är mindre ambitiös än EU-kommissionens förslag och ambitionen är lägre än förväntningarna från EU-medborgare, civilsamhället, forskare, städer och progressiva företag. Dessutom saknades ett holistiskt förhållningssätt för att ta itu med krisen med biologisk mångfald, särskilt när det gäller skydd och restaurering av skogar och motstånd mot att stoppa avverkning av skogar med höga bevarandevärden och en övergång till ett naturnära och hållbart skogsbruk. Sammantaget är betyget därför gult på arbetsinsats, rött på politiskt genomförande.

4.      Inleder en omställning mot ett hållbart livsmedelssystem och jordbruk

Sammantaget gjorde ordförandeskapet få ansträngningar för att konkret gå vidare med genomförandet av den gröna given inom jordbruks- och livsmedelssektorn. Därför är betyget rött för både arbetsinsats och politiskt genomförande.

5.      Hanterar trycket på yt- och grundvattnet för att säkerställa rent vatten för alla

Sammantaget levde inte ordförandeskapet upp till det rykte Sverige har som en förkämpe för hållbart vatten globalt. Ordförandeskapet prioriterade inte vattenfrågor under de sex månader som Sverige stod vid rodret. Sverige gjorde endast begränsade framsteg i rådets förhandlingar om direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (parallellt med diskussioner i Europaparlamentet), och praktiskt taget inga framsteg i förhandlingarna om EU-kommissionens förslag om att uppdatera förteckningen över vattenföroreningar från yt- och grundvatten. Sverige föregick inte heller med gott exempel då regeringen skar ned 2023 års budget för havs- och vattenskydd med 20 procent, samt pausade bedömningen av miljötillstånd för vattenkraft. Sammantaget är rött betyg för både arbetsinsats och politiskt genomförande.

6.      Säkerställer ren luft för minimal miljö- och hälsopåverkan

Sammantaget, med tanke på att det är brådskande att ta itu med luftföroreningar, gjorde Sverige få ansträngningar för att prioritera ämnet inom rådet. Arbetsgrupperna inom miljörådet möjliggjorde för medlemsstaterna att föra meningsfulla diskussioner, men ingen information delades med allmänheten eller med ledamöterna av Europaparlamentet under något särskilt dedikerat möte/event kring frågorna. Det svenska ordförandeskapet prioriterade inte genomförandet av de nationella åtagandena att minska utsläppen av luftföroreningar och tyvärr vidtogs inga åtgärder för att säkerställa revideringen av Göteborgsprotokollet. Därför är betyget rött på både arbetsinsats och politiskt genomförande.

7.      Kräver en giftfri miljö med ambitiös implementering av EU:s kemikaliestrategi

Det svenska ordförandeskapet har framgångsrikt prioriterat och påskyndat förhandlingarna om de viktigaste kemikalielagstiftningarna. Trots att inte alla av miljörörelsens krav uppfylldes så är slutbetyget grönt på arbetsinsats och gult i politiskt genomförande

8.      Ändrar riktning till en industri utan föroreningar

Sammantaget är det svenska ordförandeskapets engagemang för en industri utan föroreningar varit relativt begränsad och de stora omtvistade bestämmelserna utarbetades under det tjeckiska ordförandeskapet. Medlemsstaterna verkar mer bekymrade över den administrativa bördan, eventuella arbetsbelastningar för sina behöriga myndigheter och är nöjda med industrins attityd i stället för att förebygga föroreningar. Ordförandeskapet skulle i stället arbetat för att begränsa utsläpp vid källan och skydda människors hälsa och ge en hög allmän miljöskyddsnivå. Slutbetyget blir rött för både på arbetsinsats och politiskt genomförande.

9.      Arbetar för den fulla potentialen för en cirkulär ekonomi

Sammantaget har ordförandeskapet varit neutrala i rollen som ordförande i många cirkulära ekonomilagstiftningar som är under förhandling. Flera rättsakter har avancerat i god takt, medan andra har stannat. Domen är blandad på ansträngning men de utkomster vi har sätt är negativa.

10.   Stärker ansvarsskyldigheten, rättsstatsprincipen och främjar miljörättvis

Sammantaget misslyckades ordförandeskapet med att stå upp för miljöförsvarare och rätten att få kompensation. Ordförandeskapet höll tyst i viktiga miljörättsstatsfrågor och prioriterade nationella myndighetsintressen snarare än miljöintressen genom att påskynda tillstånden för en grön omställning. Ordförandeskapet stödde kampen mot miljöbrottslighet med rimliga ansträngningar och förblev öppen för röster från civilsamhället. Domen är därför blandad på ansträngning och blandad på utfall.

Kontakter

Bilder

Om

Naturskyddsföreningen är Sveriges största miljöorganisation och en folkrörelse som sedan 1909 står upp för naturen.

Vi sprider kunskap, bildar opinion och påverkar beslutsfattare  lokalt, nationellt och globalt. 

Klimat, skog, jordbruk, miljögifter, vatten, hav och hållbar konsumtion är våra viktigaste arbetsområden. Bra Miljöval är vår miljömärkning och Sveriges Natur vår medlemstidning.

Följ Naturskyddsföreningen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Naturskyddsföreningen

Miljödomstol: Skogsstyrelsen följer inte lagen16.2.2024 07:08:50 CET | Pressmeddelande

Skogsstyrelsen underlåter “generellt och medvetet” att tillämpa miljöbalken när de automatgranskar anmälda skogsavverkningar. Det har Mark- och miljödomstolen kommit fram till i 33 olika ärenden som Naturskyddsföreningen överklagat. Domstolen anser att granskningen leder till en för grov sållning när det gäller skyddade arter och att myndigheten inte tar någon hänsyn till påverkan på vatten. Nu måste de berörda skogsavverkningarna stoppas.

Ny rapport: Hur hänger skolan med i omställningen?15.2.2024 11:28:18 CET | Pressmeddelande

Idag presenterar Naturskyddsföreningen den nya rapporten ”Hur hänger skolan med i omställningen?”. Rapporten är en sammanställning av svenska kommuners arbete med lärande för hållbar utveckling i grundskolan. Resultatet visar att det återstår mycket arbete för att säkerställa att elever får förståelse för hur våra val och vår livsstil hänger ihop med klimatet, naturen och människor på andra platser på jorden. Vissa kommuner, såsom Lund, Karlstad, Gävle, Umeå och Helsingborg, driver ett strategiskt och praktiskt arbete inom området. Samtidigt har fyra av tio kommuner inte ens formulerat särskilda mål eller satsningar för arbetet.

Bankernas klimatutsläpp dubbelt så stora som hela Sveriges24.1.2024 06:00:00 CET | Pressmeddelande

De fem största bankerna i Sverige redovisar nya rekordvinster. Samtidigt orsakar de klimatutsläpp på nära 100 miljoner ton varje år – dubbelt så mycket som hela Sveriges utsläpp. SEB har de största utsläppen och Handelsbanken har lägst. Bankerna saknar också tillräckliga planer för att få ner utsläppen. Det visar en ny rapport från Naturskyddsföreningen och Fair Finance Guide som presenteras i dag.

Ny årlig rapport lanseras: Miljön i siffror22.1.2024 07:00:00 CET | Pressmeddelande

Vintern i Sverige har bjudit på rekordkyla, samtidigt som 2023 var det varmaste året någonsin under förindustriell tid. Vilka uppgifter kan man lita på egentligen och hur ser den långsiktiga utvecklingen ut för miljön i Sverige? För att göra det lättare att hitta korrekt fakta har Naturskyddsföreningen tagit fram en ny rapport: Miljön i siffror. I rapporten sammanställs offentlig statistik om klimat- och miljöfrågor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye