KK-stiftelsen

Forskning och högre utbildning behövs över hela landet för att stärka svensk konkurrenskraft

Dela

Omställningsbehoven växer och endast genom att säkra forskning och kompetensförsörjning i hela landet kan det svenska näringslivet och samhället möta utmaningarna. Politiken för högre utbildning, forskning och det livslånga lärandet behöver hänga samman för ökad svensk konkurrenskraft och för att Sverige ska förbli en stark kunskapsnation. I inspelet till den kommande forsknings- och innovationspropositionen har KK-stiftelsen valt att fokusera på fyra större reformförslag som långsiktigt stärker högskole- och universitetssektorn.

KK-stiftelsens vd med medarbetare
KK-stiftelsens vd med medarbetare

– Sverige är ett av världens mest innovativa länder men konkurrensen hårdnar. Sverige kan aldrig konkurrera i volym med världens stora ekonomier och en fortsatt tätposition som forskningsnation kräver att vi arbetar smartare än andra länder. Förmågan till stark samverkan mellan akademi och näringsliv är av särskild stor vikt för ett litet land som Sverige, där näringslivets andel av FoU-investeringarna är hög och lärosätena den klart dominerande forskningsutföraren vid sidan av näringslivet, säger KK-stiftelsens styrelseordförande Elisabeth Nilsson.

Stärk finansieringen av högskolor och nyare universitet

Idag saknar landets högskolor och nyare universitet tillräckliga resurser för att fullt ut uppfylla högskolelagens krav på forskningsanknytning av högre utbildning. Fördelningen av direkta statliga anslag innebär också svårigheter för dessa lärosäten att långsiktigt säkra sina egna starka profilområden inom forskningen. Detta vill KK-stiftelsen ändra på.

– Vi vill att regeringen prioriterar en ökning av anslagen för forskning och utbildning på forskarnivå till högskolorna och de nyare universiteten. Dagens nivåer är alldeles för låga. Forskning och högre utbildning hänger ihop och behövs över hela landet. Nya industrietableringar visar även vikten av att landets lärosäten förmår möta behov av FoU och kompetensförsörjning även när de uppstår utanför regioner där de statliga forskningsmedlen har koncentrerats, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin. Forskningsanslagen behöver bli mer kvalitetsdrivande och det krävs en ny fördelningsmodell som driver kvalitet inom alla delar av lärosätenas verksamhet, vetenskapligt genomslag, samverkansförmåga, livslångt lärande och inte minst internationalisering. 

Reformera resursfördelningen till högre utbildning och stärk det livslånga lärandet

Analyser visar att en betydande urholkning har skett av lärosätenas resurser för utbildning. Underfinansieringen av utbildningen betyder mindre undervisningstid för varje student, större undervisningsgrupper, mindre tid för lärare att utveckla undervisningen och pedagogiken, mindre tid för förberedelse och efterarbete samt en sämre arbetsmiljö med ökad stress för både lärare och studerande.

– Urholkningen och den orealistiska styrningen mot produktivitet behöver stoppas och ersättas av en mer adekvat resurstilldelning som ger förutsättningar för kvalitet. Det är hög tid att lärosätena får rimligare ekonomiska villkor för sitt utbildningsuppdrag, säger Eva Schelin.

– Vi vill också se en rad insatser som stärker lärosätenas arbete inom det livslånga lärandet, alltifrån starkare strategisk inriktning på deras arbete till bättre ekonomiska incitament. Kompetensutveckling och vidareutbildning av personer som redan är i arbetslivet är en nyckelfaktor för att säkra svensk konkurrenskraft, att enbart utbilda ungdomsstudenter räcker inte för att möta kompetensbehoven.

KK-stiftelsens fyra reformförslag i punktform
•    Förstärkt finansiering av högskolor och nyare universitet
•    Ny modell för fördelning av basanslaget för forskning
•    Reformerat resurstilldelningssystem för högre utbildning
•    Förstärkt fokus på det livslånga lärandet

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Om oss

KK-stiftelsens uppdrag är att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi finansierar projekt vid landets högskolor och nya universitet med målet att dessa ska bygga starka och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer inom profilerade områden. Projekten drivs i samproduktion med näringslivet, då utbyte mellan akademi och företag är avgörande för svensk konkurrenskraft. 

KK-stiftelsen bildades 1994 när löntagarfonderna avskaffades. Stiftelsen fick då ett startkapital på 3,6 miljarder kronor, och har hittills satsat cirka 11,6 miljarder kronor på drygt 3 400 projekt.

Följ KK-stiftelsen

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från KK-stiftelsen

90 forskningsmiljoner för klimatanpassad produktframtagning10.4.2024 09:32:09 CEST | Pressmeddelande

Den gröna omställning som industrin befinner sig mitt i behöver hanteras med stöd av ny kunskap. Nu beviljar KK-stiftelsen 49,2 miljoner kronor till Jönköping University, med särskilt fokus på att accelerera tillverkningsindustrins omställning till processer för produktframtagning som stödjer hållbarhet och cirkularitet. Tillsammans med insatserna från lärosätet och från näringslivspartners landar hela satsningen på minst 90 miljoner kronor.

118 miljoner till forskning ska identifiera rätt kost för olika individer19.6.2023 09:07:36 CEST | Pressmeddelande

Flera av hållbarhetsutmaningarna som lyfts av FN i Agenda 2030 rör livsmedels- och hälsofrågor. Initiativ pågår runt om i världen för att styra om till en mer hållbar produktion och konsumtion av mat. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Örebro universitet, tillsammans med företagspartners och Region Örebro län, göra det enklare att äta rätt genom att identifiera biomarkörer och hitta smidiga sätt att mäta. Det kan handla om ett blodprov, en klocka eller biopsi från tarmen. Tillsammans med partners och Örebro universitets egna insatser landar hela satsningen på 118 miljoner kronor.

119 miljoner till forskning som ska stärka hållbart byggande i trä7.6.2023 10:30:15 CEST | Pressmeddelande

Bygg- och anläggningssektorn står för cirka 20 procent av Sveriges klimatutsläpp. Att ersätta icke förnybara byggmaterial med trä har stor potential att minska klimatpåverkan. Med stöd på 48 miljoner kronor från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Linnéuniversitetet tillsammans med 18 företagspartners studera hur träbaserade produkter kan förbättras avseende resurseffektivitet, prestanda och kostnadseffektivitet. Tillsammans med företagens och Linnéuniversitetets egna insatser landar hela satsningen på 119 miljoner kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye