Region Uppsala

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen 21 november

Dela

Region Uppsala initierar upphandling av hyperhidrosvård

Sjukhusstyrelsen beslutade att initiera en upphandling av hyperhidrosvård. Bakgrunden är att väntetiderna till behandling av hyperhidros, överdriven svettning, har ökat under flera år. För att kunna reducera vårdköerna avsätter man 4 miljoner kronor under 2024 till att upphandla behandlingar. I första hand är det patienter i Uppsala län som redan står i kö som kommer att behandlas.

(S), (V) och (MP) reserverade sig efter att först ha yrkat på att ärendet skulle återremitteras, därefter att det skulle avslås. De yrkade också på ett tillägg om att upphandlad vårdgivare förbinder sig att inte anställa personal som varit anställd av Region Uppsala under de senaste 12 månaderna. Detta avslogs.

Svar på initiativ om studielön också för undersköterskor

Mårten Fjällström (MP) hade väckt ett initiativärende där han föreslog att Region Uppsala ska utreda förutsättningarna för att möjliggöra studielön för undersköterskor som önskar vidareutbilda sig till specialistundersköterskor.

Region Uppsala möjliggör sedan 2023 studielön för undersköterskor som önskar vidareutbilda sig till specialistsjuksköterska. Under 2023 fick Akademiska sjukhuset 2,4 miljoner kronor för denna insats, och Lasarettet i Enköping fick 0,2 miljoner kronor. Samma summor är planerade för 2024. Insatserna finansieras via statsbidrag. Utöver detta arbetar Akademiska sjukhuset med en kompetensmodell för kompetensutveckling av undersköterskor. Mot bakgrund av detta ansåg sjukhusstyrelsen att initiativet var besvarat.

Svar på initiativ om donation av bröstmjölk samt utlåning av utrustning

Jonathan Sanabria Othén (SD) hade väckt ett initiativärende där han föreslog en översyn av tillgången till utrustning, information om donation av bröstmjölk och ersättningar vid donation.

På intensivvårdsavdelningen för nyfödda, Akademiska sjukhuset, finns det idag tillräckligt med donerad bröstmjölk men vid de tillfällen det uppstår en brist justeras gränsen för vilka barn som ska få donerad mjölk. Det saknas i dagsläget inte bröstpumpar till potentiella donatorer utan de som vill donera bröstmjölk får låna en pump för ändamålet. Information om donation av bröstmjölk finns på anslagstavlor på BB och muntlig information ges även vid det första återbesöket av PKU och hörseltest. Region Uppsala har en något lägre ersättning för donerad bröstmjölk än övriga regioner. Region Uppsala erbjuder ingen ersättning för resan till Akademiska sjukhuset.

Sjukhusstyrelsen ansåg därmed att initiativet var besvarat. (SD) reserverade sig.

Ekonomirapport för oktober

Akademiska sjukhuset väntas göra ett underskott på minus 970 miljoner kronor för 2023, vilket är 870 miljoner kronor sämre än budgeten. Det framgår av månadsrapporten för oktober, som redovisades för sjukhusstyrelsen. Underskottet orsakas bland annat av ökade kostnader för hyrpersonal och köpt vård samt ökad inflation. Vid sjukhuset pågår ett omfattande arbete med åtgärder för att minska årets underskott och minska kostnaderna inför 2024.

Lasarettet i Enköping lämnar en årsprognos på minus 40 miljoner kronor, vilket bland annat hänger samman med ökad produktion, ökade kostnader för hyrpersonal och ökad inflation.

Nyckelord

Länkar

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 28 februari28.2.2024 17:09:05 CET | Pressmeddelande

Region Uppsala ska utreda om lokalvård kan utföras i egen regi Fastighet och service ska ta fram ett underlag inför ett beslut om framtidens lokalvård ska upphandlas, eller skötas i egen regi. Utredningen ska återrapporteras på fastighet- och servicenämndens sammanträde i juni 2024. Detta beslutade nämnden vid sitt möte. Lokalvård är en upphandlad tjänst som omsätter cirka 150 miljoner kronor årligen inom Region Uppsala, och utförs i alla egenägda lokaler men även i vissa inhyrda. Nuvarande avtal går ut den 30 juni 2025, med möjlighet till förlängning i ett år. En upphandling bör, enligt ärendets handlingar, sättas i gång sommaren 2024. Men inför denna eventuella upphandling vill nu alltså Fastighet och service först låta utreda om det finns positiva effekter med att i stället ta hem lokalvården i egen regi. Till exempel kan samordning och gemensamt nyttjande av resurser ge synergieffekter mellan lokalvård och annan verksamhetsnära (vårdnära) service som utförs i egen regi. Även inom a

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen 26 februari26.2.2024 17:55:52 CET | Nyheter

Utbyggnad av förlossningsavdelningen planeras Region Uppsala planerar att bygga ut förlossningsavdelningen på Akademiska sjukhuset. Utbyggnaden är tänkt att ske genom att fler förlossningssalar och stödfunktioner byggs på planet ovanför den befintliga förlossningsavdelningen. Sjukhusstyrelsen beslutade att tillstyrka att ett programarbete startar till en beräknad kostnad av 1,7 miljoner kronor. Den totala kostnaden för utbyggnaden beräknas uppgå till 25 miljoner kronor. Fastighets- och servicenämnden fattar beslut om genomförande av programarbetet vid sitt kommande sammanträde. Svar på granskning av arbete med psykiatrisk vård Region Uppsalas revisorer har genomfört en granskning av arbetet med psykiatrisk vård av barn och unga vuxna. Syftet med granskningen var att bedöma om Region Uppsala säkerställer att barn och unga vuxna inte tappas bort när ansvaret övergår mellan olika aktörer inom den psykiatriska specialistvården. Det har i granskningen inte framkommit något som tyder på att

Uppsnabbat från Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden26.2.2024 15:40:46 CET | Pressmeddelande

Planen för regional persontågstrafik skickas ut på remiss Trafik- samhällsutvecklingsnämnden har fattat beslut om att skicka förslaget till plan för hur persontågstrafiken bör utvecklas regionalt fram till år 2050 på remiss. Planen är en målbeskrivning av trafiken inklusive vilka infrastruktursatsningar som behöver göras i järnvägsnätet för att tillgodose behovet av persontågstrafik i Uppsala län. Bland remissinstanserna finns kommuner i Uppsala län, Mälartåg och grannregioner. Målsättningen är att planen antas under hösten.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye