Region Uppsala

Uppsnabbat från regionfullmäktige 14 februari

Dela

Nya ordförande utsedda i politiska styrelser och nämnder

I januari meddelade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet sin avsikt att bilda en ny politisk majoritet i Region Uppsala. Grunden är ett samarbetsavtal om vad man är överens om att göra i regionen under mandatperioden. Den nya majoriteten har 55 mandat av regionfullmäktiges totala 101 mandat.

Vid regionfullmäktiges sammanträde genomfördes val till bland annat uppdragen som ordförande, förste vice ordförande och andra vice ordförande i flera styrelser nämnder för att spegla det nya majoritetsförhållandet.

Följande val gjordes:

Regionstyrelsen
Ordförande: Helena Proos (S), 1:e vice ordförande Unn Harsem (C), 2:e vice ordförande Emilie Orring (M)

Krisledningsnämnden
Ordförande: Helena Proos (S), 1:e vice ordförande Unn Harsem (C), 2:e vice ordförande Emilie Orring (M)

Fastighet- och servicenämnden
Ordförande: Ann-Kristin Hilli (V), 1:e vice ordförande Patrik Bergman (S), 2:e vice ordförande Cecilia Hamenius (KD)

Kulturnämnden
1:e vice ordförande: Charlotta Bjälkebring Carlsson (V), 2:e vice ordförande Solange Lahtinen (KD). Ordförande sedan tidigare är Helene Zeland Bodin (C).

Regionala utvecklingsnämnden
1:e vice ordförande Maria Fregidou Malama (V), 2:e vice ordförande Klas Bergström. Ordförande sedan tidigare är Unn Harsem (C).

Sjukhusstyrelsen: Ordförande: Neil Ormerod (V), 1:e vice ordförande Ida Harju Håkansson (S), 2:e vice ordförande Malin Sjöberg Högrell (L)

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden
Ordförande: Jenny Lundström (MP), 1:e vice ordförande Joel Gohari Moghadam (S), 2:e vice ordförande: Cecilia Linder (M)

Vårdstyrelsen
Ordförande: Vivianne Macdisi (S), 1:e vice ordförande Annika Krispinsson (C), 2:e vice ordförande: Björn-Owe Björk (KD)

Patientnämnden valdes om i dess helhet. Följande valdes: Ordförande Hans Wennberg (MP), 1:e vice ordförande Annica Öberg (S), 2:e vice ordförande Janine Bichara (L), Cecilia Viklund (V), Kerstin Troedsson (C), Yvonne Bromée (M), Veronica Mattsson (SD). Dessutom valdes 5 ersättare.

Varuförsörjningsnämnden
Ordförande: Helena Proos (S), ersättare Jonathan Sanabria Othén (SD)

Kostnämnden
Ledamöter: Håkan Collin (S), Helene Zeland Bodin (C), Björn-Owe Björk (KD) samt tre ersättare.

Revisorer
Ordförande: Cecilia Forss (M), 1:e vice ordförande Anders Toll (S)

Nomineringar gjordes också till presidierna för Gamla Uppsala Buss AB, Uppsala länstrafik AB och AB Prebus, AB Uppsalabuss och Upplands Lokaltrafik AB, där Johan Sundman (S) nominerades till ordförande.

Salima Korshed (V) valdes till regionråd.


Ekonomisk långtidsprognos för Region Uppsala 2024-2033

Regionfullmäktige behandlade ett ärende om ekonomisk långtidsprognos för Region Uppsala 2024-2033.

Enligt prognosen står Region Uppsala inför betydande ekonomiska utmaningar under de kommande åren. Slutsatsen är att om inga åtgärder vidtas och kostnadsutvecklingen fortsätter på samma sätt som idag kommer ett ekonomiskt underskott att uppstå som stiger årligen för att uppgå till minus 1 miljard kronor år 2033. Resultatet i långtidsprognosen ligger i linje med tidigare prognoser. För att nå en ekonomi i balans krävs en kombination av flera av följande åtgärder:

•    antalet anställda måste hållas på en stabil nivå 
•    ökat ekonomiskt ansvarstagande
•    hållbar nettokostnadsutveckling 
•    utveckling mot effektiv och nära vård
•    hållbara investeringsnivåer
•    öka produktionen
•    öka tillgängligheten och hålla hög marknadsandel på riks- och regionvård.

Regionfullmäktige beslutade att lägga informationen om långtidsprognosen till handlingarna.

Sammanträdestider 2024-2026 för regionfullmäktige

Regionfullmäktige beslutade om sammanträdestider. Sammanträden kommer att hållas följande datum:

2024: 14 februari, 24 april, 18-19 juni, 25 september, 20 november
2025: 12 februari, 23 april, 10-11 juni, 24 september, 26 november
2026: 11 februari, 22 april, 9-10 juni, 21 oktober, 25 november, 16 december

Motion om internationellt kontor besvarad

Mårten Fjällström (MP) föreslog i en motion att Region Uppsala bör inrätta ett så kallat International Office som ska arbeta med stödjande insatser för att underlätta för personer med utländsk utbildning i olika yrken där det krävs svensk legitimation. International Office finns idag i Region Östergötland och Region Skåne.

Regionfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad med hänvisning till att det redan pågår en utredning om International Office i Region Uppsala och att funktionen kommer att skapas under 2024.

Avslag på motion om Regional kulturarvsfond

Veronica Mattsson (SD) föreslog i en motion att Region Uppsala ska starta en kulturarvsfond för att bevara den regionala kulturhistoriska förankringen för regionens medborgare. Syftet med fonden skulle vara att skapa sammanhang och delaktighet och att bidra till identitetsskapande i samhället, genom närmare kontakt med och starkare band till det som utmärkt tidigare generationer. Enligt förslaget skulle en utredning tillsättas med uppdrag att ta fram ett förslag till hur en kulturarvsfond kan se ut för slutligt ställningstagande i fullmäktige.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen. (SD), (M), (L) och (KD) reserverade sig mot beslutet.

Nyckelord

Länkar

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 24 april24.4.2024 17:31:06 CEST | Pressmeddelande

Region Uppsala bildar holdingbolag I september 2023 beslutade regionfullmäktige att Region Uppsala skulle bilda ett holdingbolag med en underkoncern. Förslaget är att AB Uppsalabuss placeras som holdingbolag och att det namnges Region Uppsala Holding AB. Vid sitt möte godkände nu regionfullmäktige bolagsordning och ägardirektiv för Region Uppsala Holding AB. De godkände även ett aktieöverlåtelseavtal där Region Uppsala Holding AB förvärvar samtliga aktier i Gamla Uppsala buss AB och Upplands Lokaltrafik AB från Region Uppsala. Syftet bakom dessa beslut, där även tidigare inaktiva bolag försvinner, är att uppnå en mer effektiv och tydlig ägarstruktur, minska administrativt arbete och uppnå vissa skattetekniska fördelar. Ny förbundsordning för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Vid sitt möte godkände regionfullmäktige en ny förbundsordning för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, samt en ny fördelningsmodell för kommunalförbundets finansiering (som gäller från och med 2025). Svens

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 23 april23.4.2024 15:56:09 CEST | Pressmeddelande

Politisk styrgrupp inrättas för Kompletterande sjukhusbyggnader Regionstyrelsen beslutade i december 2022 att en förstudie för kompletterande sjukhusbyggnader ska genomföras. Syftet med förstudien är att ta fram underlag för beslut som säkerställer Region Uppsalas framtida lokalbehov. Det handlar om både bassjukvård för Uppsala läns invånare och specialiserad och högspecialiserad vård för patienter inom och utom länsgränserna. Förstudien ska beakta det pågående omställningsarbetet inom Region Uppsala (Effektiv och nära vård), med nya arbetssätt och en ökande digitalisering av vården. Även frågor kring den nationella högspecialiserade vården (NHV) ska in i förstudien, då Region Uppsala ingår i sjukvårdsregionen Mellansverige och hela sjukvårdsregionens tillgång till högspecialiserad vård måste beaktas. Vid dagens möte beslöt regionstyrelsen att inrätta en politisk styrgrupp för att leda arbetet med projektet Kompletterande sjukhusbyggnader. Den politiska styrgruppen är parlamentariskt t

Region Uppsala inleder Kraftsamling för sjukvården23.4.2024 15:54:56 CEST | Pressmeddelande

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att omedelbart initiera utvecklingsprojektet Fokus vårdskifte. Projektet ska ta fram konkreta förslag och reformer för att möta de tuffa utmaningarna inom Region Uppsalas vårdförvaltningar – och nå en ekonomi i balans. Projektet ska samordnas med det pågående projektet Helhetsgreppet, som tar sikte på kompetensbristen, under benämningen Kraftsamling för sjukvården.

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 19 april19.4.2024 16:20:55 CEST | Nyheter

Förstudie inleds för ny ambulansstation i Gränby En förstudie om att bygga en ny ambulansstation i Gränby ska genomföras. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Sjukhusstyrelsen tillstyrker också att fastighets- och servicenämnden beslutar att arbete med detaljplan och markanvisningsavtal genomförs parallellt med förstudien. Beslutet fattas under förutsättning att investeringen i en ny ambulansstation i Gränby finns med i den regionplan och budget för 2025-2027 som regionfullmäktige kommer att besluta om i juni. En ambulansstation i Gränbyområdet väntas kunna korta insatstiderna, både till de östra stadsdelarna av Uppsala och till den omgivande landsbygden. (M), (L), (KD) och (SD) ställde sig bakom att förstudien genomförs men reserverade sig mot den andra beslutspunkten. Årsprognos på minus 962 miljoner kronor för Akademiska Efter mars månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset kvar på minus 962 miljoner kronor, samma som föregående månad. Årsprognosen för Lasarettet i Enköping ligge

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye