Region Uppsala

Uppsnabbat från fastighets- och servicenämnden den 28 februari

Dela

Region Uppsala ska utreda om lokalvård kan utföras i egen regi

Fastighet och service ska ta fram ett underlag inför ett beslut om framtidens lokalvård ska upphandlas, eller skötas i egen regi. Utredningen ska återrapporteras på fastighet- och servicenämndens sammanträde i juni 2024. Detta beslutade nämnden vid sitt möte.

Lokalvård är en upphandlad tjänst som omsätter cirka 150 miljoner kronor årligen inom Region Uppsala, och utförs i alla egenägda lokaler men även i vissa inhyrda. Nuvarande avtal går ut den 30 juni 2025, med möjlighet till förlängning i ett år. En upphandling bör, enligt ärendets handlingar, sättas i gång sommaren 2024. Men inför denna eventuella upphandling vill nu alltså Fastighet och service först låta utreda om det finns positiva effekter med att i stället ta hem lokalvården i egen regi.

Till exempel kan samordning och gemensamt nyttjande av resurser ge synergieffekter mellan lokalvård och annan verksamhetsnära (vårdnära) service som utförs i egen regi. Även inom arbetsledning och administration kan resurserna användas gemensamt mellan olika servicetjänster.

Inom framför allt Akademiska sjukhusets område sker många verksamhetsflyttar och ändringar i rumsfunktioner, då sjukhusområdet är trångt i förhållande till verksamheten och pågående arbeten. Där har leverantörer av lokalvård krav på att få besked om förändringar lång tid i förväg. Med lokalvård i egen regi kan Region Uppsala hantera detta snabbare, och utan extra betalning som kan bli fallet med en upphandlad leverantör.

Därför fattade fastighet- och servicenämnden detta beslut om att göra en utredning som kan ta fram konsekvenser av att utföra lokalvård helt eller delvis i egen regi, jämfört med att upphandla från extern leverantör enligt den nuvarande modellen.

(M) och (L) reserverade sig mot beslutet. (L) yrkade på att man borde undersöka om liknande synergier kunde uppnås med bibehållan modell (upphandling), vilket nämnden röstade ner. (M), (L) och (SD) reserverade sig mot detta. 

Mer pengar för ombyggnation av laboratorium

Investeringsprojektet Ombyggnation av laboratorium för datortomografi (DT) tilldelas ytterligare lite drygt 2 miljoner kronor, och får därmed uppgå till högst 12 miljoner kronor. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte. Ombyggnationen behövs som en del i ett nationellt forskningsprojekt, som är den mest omfattande studien kring hjärt- och lungsjukdomar som hittills genomförts i världen. Skiktröntgen, datortomografi, är en metod som används i studien.

Mer pengar till lokal för sterilteknik vid Lasarettet i Enköping

Investeringsprojektet Lokal för steriltekniska enheten vid Lasarettet i Enköping tilldelas ytterligare 5 miljoner kronor. Den totala investeringsutgiften för projektet får därmed uppgå till högst 23,3 miljoner kronor. Detta beslutade fastighet- och servicenämnden vid sitt möte.

Steriltekniska enheten har i dag för små lokaler. I väntan på en eventuell nybyggnation för en långsiktig lösning måste akuta problem åtgärdas. Det behövs plats för nya autoklaver, en slags tryckkokare som steriliserar gods, samt förrådsyta.

Bakgrunden till att detta projekt behöver mer pengar är dels en programändring, som innefattar installationer av el och ventilation. Dels att själva arbetet skjutits fram och därmed drabbats av den prisutveckling som varit under tiden. Arbetet tänks nu genomföras sommaren 2024.

16,8 miljoner kronor satsas på bättre brandsäkerhet

Brandsäkerhetsåtgärder för plan 7 och 8 inom byggnad 1157 (vilket motsvarar ingång 95/96) ska gå vidare till genomförandefas. Den totala investeringsutgiften för programarbete och genomförande får uppgå till högst 16,8 miljoner kronor. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden.

Behov av förbättringar finns sedan länge. Enligt ärendets handlingar finns det också en risk för föreläggande från Uppsala brandförsvar, då det gått förhållandevis många år sedan Region Uppsalas handlingsplan för uppdatering av brandskyddet togs fram.

Nyckelord

Länkar

Uppsnabbat innehåller korta sammanfattningar av ett urval av de beslut som fattats i Region Uppsalas styrelser och nämnder. För en fullständig redovisning hänvisas till protokollet, som publiceras tillsammans med handlingarna till aktuellt möte.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 24 april24.4.2024 17:31:06 CEST | Pressmeddelande

Region Uppsala bildar holdingbolag I september 2023 beslutade regionfullmäktige att Region Uppsala skulle bilda ett holdingbolag med en underkoncern. Förslaget är att AB Uppsalabuss placeras som holdingbolag och att det namnges Region Uppsala Holding AB. Vid sitt möte godkände nu regionfullmäktige bolagsordning och ägardirektiv för Region Uppsala Holding AB. De godkände även ett aktieöverlåtelseavtal där Region Uppsala Holding AB förvärvar samtliga aktier i Gamla Uppsala buss AB och Upplands Lokaltrafik AB från Region Uppsala. Syftet bakom dessa beslut, där även tidigare inaktiva bolag försvinner, är att uppnå en mer effektiv och tydlig ägarstruktur, minska administrativt arbete och uppnå vissa skattetekniska fördelar. Ny förbundsordning för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg Vid sitt möte godkände regionfullmäktige en ny förbundsordning för kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg, samt en ny fördelningsmodell för kommunalförbundets finansiering (som gäller från och med 2025). Svens

Uppsnabbat från regionstyrelsen den 23 april23.4.2024 15:56:09 CEST | Pressmeddelande

Politisk styrgrupp inrättas för Kompletterande sjukhusbyggnader Regionstyrelsen beslutade i december 2022 att en förstudie för kompletterande sjukhusbyggnader ska genomföras. Syftet med förstudien är att ta fram underlag för beslut som säkerställer Region Uppsalas framtida lokalbehov. Det handlar om både bassjukvård för Uppsala läns invånare och specialiserad och högspecialiserad vård för patienter inom och utom länsgränserna. Förstudien ska beakta det pågående omställningsarbetet inom Region Uppsala (Effektiv och nära vård), med nya arbetssätt och en ökande digitalisering av vården. Även frågor kring den nationella högspecialiserade vården (NHV) ska in i förstudien, då Region Uppsala ingår i sjukvårdsregionen Mellansverige och hela sjukvårdsregionens tillgång till högspecialiserad vård måste beaktas. Vid dagens möte beslöt regionstyrelsen att inrätta en politisk styrgrupp för att leda arbetet med projektet Kompletterande sjukhusbyggnader. Den politiska styrgruppen är parlamentariskt t

Region Uppsala inleder Kraftsamling för sjukvården23.4.2024 15:54:56 CEST | Pressmeddelande

Vid sitt möte beslutade regionstyrelsen att omedelbart initiera utvecklingsprojektet Fokus vårdskifte. Projektet ska ta fram konkreta förslag och reformer för att möta de tuffa utmaningarna inom Region Uppsalas vårdförvaltningar – och nå en ekonomi i balans. Projektet ska samordnas med det pågående projektet Helhetsgreppet, som tar sikte på kompetensbristen, under benämningen Kraftsamling för sjukvården.

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 19 april19.4.2024 16:20:55 CEST | Nyheter

Förstudie inleds för ny ambulansstation i Gränby En förstudie om att bygga en ny ambulansstation i Gränby ska genomföras. Det beslutade sjukhusstyrelsen. Sjukhusstyrelsen tillstyrker också att fastighets- och servicenämnden beslutar att arbete med detaljplan och markanvisningsavtal genomförs parallellt med förstudien. Beslutet fattas under förutsättning att investeringen i en ny ambulansstation i Gränby finns med i den regionplan och budget för 2025-2027 som regionfullmäktige kommer att besluta om i juni. En ambulansstation i Gränbyområdet väntas kunna korta insatstiderna, både till de östra stadsdelarna av Uppsala och till den omgivande landsbygden. (M), (L), (KD) och (SD) ställde sig bakom att förstudien genomförs men reserverade sig mot den andra beslutspunkten. Årsprognos på minus 962 miljoner kronor för Akademiska Efter mars månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset kvar på minus 962 miljoner kronor, samma som föregående månad. Årsprognosen för Lasarettet i Enköping ligge

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye