Rödgröna styret i Stockholms stad

Juridisk prövning av miljardinvestering utan demokratiska beslut

Dela

Sedan den rödgröna majoriteten tillträdde har vi granskat flera av stadens stora investeringsprojekt och då i flera fall uppdagat bristande budgetbeslut, vilket bidragit till kraftiga fördyringar. Bland annat underskattades kostnaderna för Stockholm vatten och avfalls (SVOA) projekt SFA. Efter en genomlysning av SVOA:s projekt har nu ett miljardprojekt som helt saknar nödvändiga politiska beslut upptäckts. Dessa oegentligheter har lett till att den nuvarande ledningen för Stockholm stadshus AB har initierat en oberoende juridisk granskning.

När den nya rödgröna majoriteten tog över efter valet 2022 påbörjades en genomlysning av flera av stadens stora investeringsprojekt. Det har då blivit uppenbart att det funnits otillräckliga budgetbeslut.

En del av de fördyringar som uppstått har varit logiska sett till ökade räntekostnader och byggkostnader på såväl den svenska som globala byggmarknaden. En väl så viktig orsak till fördyringar har samtidigt varit att projektkostnader grovt underskattats när projekten inletts. Successivt har de verkliga kostnaderna hunnit ikapp och alla reserver i projekten använts. Trots detta har de inte lyfts upp till nya budgetbeslut när så borde skett.

När stadens kraftigt fördyrade nota för SFA (Stockholms framtida avloppsrening) analyserades av en oberoende expert var detta den tydliga slutsatsen. Kostnaden och komplexiteten underskattades initialt och när alla kostnader och reserver var intecknade år 2020 initierades inte ett nytt budgetbeslut. Det har gjort att flera beslut om finansiering skjutits upp till innevarande mandatperiod och förutsättningarna för omprioriteringar har därför kraftigt begränsats.

Efter valet år 2022 när flera av dessa ärenden kommit upp på bordet – först Slussen-projektets budget och sedan SFA-budgeten – har den nuvarande majoriteten genomfört noggranna granskningar av projekten.

Till följd av de brister som framkommit i SFA-projektets styrning har nuvarande ledning för Stockholm stadshus AB givit den nya VD:n för SVOA i uppdrag att från dag ett genomlysa bolagets alla investeringsprojekt. Den granskningen pågår fortfarande men ett projekt som saknar nödvändiga demokratiska beslut har nu uppdagats.

Det aktuella projektet
Den 24 september 2018 anmäldes ett stort reinvesteringsprogram till SVOA:s styrelse. Det bestod av 37 delprojekt där många hamnade precis under 300 miljoner kronor – vilket är den gräns då det krävs beslut i kommunfullmäktige.

Ett av dessa större projekt var att rusta upp grovreningen i Sicklaanläggningen i Henriksdals reningsverk, vilket behövs för att kunna rensa bort grova partiklar från avloppsvattnet. Åtgärderna i Sickla är inte en del av SFA-projektet men är delvis en förutsättning för att SFA ska kunna genomföras.

Enligt det ursprungliga förslaget skulle det här projektet ha kostat 492 miljoner kronor uppdelat på två delprojekt. Efter ett anmälningsärende i SVOA:s styrelse den 24 september 2018 fattas dock inga beslut. Projektet Grovrening i Sickla har därefter inte lyfts inte till beslut av VD till varken SVOA:s styrelse eller kommunfullmäktige. Enligt stadens regelverk borde det beslutats om såväl utrednings-, inriktnings- och genomförandebeslut.

I mars 2022 skriver bolagets tidigare VD under en upphandling på 2,8 miljarder kronor. Där ingår ett av de två delprojekten som handlar om grovreningen i Sickla. Enligt interna promemorior från oktober 2022 som nu har hittats beräknas det här delprojektet nu uppgå till 1,4 miljarder kronor i dagens penningvärde. Alltså långt över det belopp då det krävs beslut i kommunfullmäktige.

När ärendet upptäckts beslutar nuvarande VD för Stadshus AB att låta en extern part genomföra en extern granskning. Denna granskning pågår nu. Vi kan dock redan nu vara säkra på att stadens investeringsregler har kringgåtts och att demokratiska beslut inte fattats i enlighet med regelverket. Det är tillräckligt för att vi idag valt att ta tidigare VD:n för SVOA ur sin tjänst i staden. I den fortsatta granskningen blir det också centralt att ta reda på vilka som var informerade och vid vilken tidpunkt.

Åtgärder för att öka transparens och kostnadskontroll
Efter valet har den rödgröna majoriteten vidtagit en rad åtgärder för att stärka transparensen och kostnadskontrollen för stadens investeringsprojekt.

  • Staden har gjort reviderade kostnadskontroller av så gott som alla större projekt. I vissa fall har normala fördyringar, till följd av ökning av byggkostnadsindex, konstaterats. I andra fall har även andra kostnadsökningar kunnat konstateras. Successivt har den rödgröna majoriteten fattat beslut om realistiska kostnadsbedömningar.
  • Staden har vidtagit åtgärder i styrningen av projekt. Vi har infört en ny process för större projekt inom bolagen, med särskilda anvisningar för samtliga projekt som överstiger 1 miljard kronor. Dessa innefattar bland annat mer omfattande projektdirektiv, nya särskilda krav på styrgruppen och krav på utökad lägesredovisning. Därtill måste projekten föregås av en second opinion.
  • Från och 27 mars införs en motsvarande regelbunden uppföljning av större projekt till Kommunstyrelsens Ekonomi- och trygghetsutskott.
  • I årsredovisningen redovisas från och med nu en lägesbeskrivning i alla projekt som kommunfullmäktige fattat beslut om.
  • Tydligare arbetsbeskrivningar till VD:ar och direktörer vad gäller transparens om alla typer av investeringar och beslut om större projekt ska införas.
  • Staden har inrättat en visselblåsarfunktion.

Nyckelord

Kontakter

Rödgröna styret

Det rödgröna styret i Stockholms stad består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Vi arbetar tillsammans för ett öppet, jämlikt och klimatsmart Stockholm.

Följ Rödgröna styret i Stockholms stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Rödgröna styret i Stockholms stad

Bergholmsbacken utvecklas med kraftigt bantat förslag för tillfällig byggväg och en utredning inleds om ett nytt naturreservat5.6.2024 12:30:08 CEST | Pressmeddelande

På exploateringsnämndens sammanträde den 13 juni 2024 tas nästa steg för att utveckla Bergholmsbacken mellan Bagarmossen och Skarpnäck med bostäder, förskolor och förbättrade gång- och cykelstråk. Samtidigt bantas den tillfälliga byggvägen och en utredning inleds för att införa ett naturreservat i Bagarmossenskogen för att skydda stadens gröna infrastruktur och säkerställa att byggvägen inte permanentas.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye